85/1987

VUODEN 1986 KANSAINVÄLINEN KAAKAOSOPIMUS

SISÄLTÖ

 I luku Päämäärät
  1 artikla Päämäärät
II luku Määritelmät
  2 artikla Määritelmät
III luku Jäsenyys
  3 artikla Jäsenyys järjestössä
  4 artikla Hallitustenvälisten järjestöjen jäsenyys
IV luku Organisaatio ja hallinto
  5 artikla Kansainvälisen kaakaojärjestön perustaminen,
       päämaja ja rakenne
  6 artikla Kansainvälisen kaakaoneuvoston koostumus
  7 artikla Neuvoston toimivalta ja tehtävät
  8 artikla Neuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  9 artikla Neuvoston istunnot
 10 artikla Äänet
 11 artikla Äänestysmenettely neuvostossa
 12 artikla Neuvoston päätökset
 13 artikla Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
 14 artikla Huomioitsijoiden osallistuminen
 15 artikla Toimeenpanevan komitean koostumus
 16 artikla Toimeenpanevan komitean vaali
 17 artikla Toimeenpanevan komitean toimivalta
 18 artikla Toimeenpanevan komitean äänestysmenettely
       ja päätökset
 19 artikla Neuvoston ja toimeenpanevan komitean
       päätösvaltaisuus
 20 artikla Järjestön henkilökunta
V luku Erioikeudet ja -vapaudet
 21 artikla Erioikeudet ja -vapaudet
VI luku Rahoitus
 22 artikla Rahoitus ja jäsenmaiden taloudelliset
       velvoitteet
 23 artikla Hallinnollisen talousarvion hyväksyminen
       ja maksuosuuksien vahvistaminen
 24 artikla Hallinnollisen talousarvion maksuosuuksien
       suorittaminen
 25 artikla Tilien tarkastus ja julkaiseminen
VII luku Hinnat, puskurivarasto ja lisätoimet
 26 artikla Päivän hinta ja osoitinhinta
 27 artikla Hinnat
 28 artikla Muuntokertoimet
 29 artikla Jalo- eli aromikaakao
 30 artikla Puskurivaraston perustaminen, kapasiteetti
       ja sijainti
 31 artikla Puskurivaraston rahoitus
 32 artikla Maksu puskurivaraston rahoittamiseksi
 33 artikla Suhde Perushyödykkeiden yhteisrahastoon
 34 artikla Puskurivaraston tililtä maksettavat kulut
 35 artikla Puskurivaraston ylijäämävarojen sijoittaminen
 36 artikla Puskurivaraston ostot
 37 artikla Puskurivaraston myynnit
 38 artikla Puskurivaraston lopettaminen
 39 artikla Lisätoimet
 40 artikla Säilössäpitojärjestelmä
 41 artikla Säilössä pidetyn kaakaon vapauttaminen
 42 artikla Säilössäpitojärjestelmän noudattaminen
 43 artikla Tavanomaisten puskurivarasto-ostojen
       aloittaminen uudelleen
 44 artikla Tarkastelu
 45 artikla Neuvottelut ja yhteistyö kaakaotalouden
       piirissä
VIII luku Viennistä ja tuonnista ilmoittaminen sekä
     valvontatoimet
 46 artikla Viennistä ja tuonnista ilmoittaminen
 47 artikla Valvontatoimet
IX luku Tarjonta ja kysyntä
 48 artikla Jäsenmaiden välinen yhteistyö
 49 artikla Tuotanto ja varastot
 50 artikla Tarjonnan varmistaminen ja pääsy markkinoille
 51 artikla Kulutus ja myynninedistäminen
 52 artikla Kaakaon korvikkeet
 53 artikla Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen
X luku Jalostettu kaakao
 54 artikla Jalostettu kaakao
XI luku Jäsenmaiden ja muiden maiden väliset suhteet
 55 artiklaKaupalliset liiketoimet ei-jäsenmaiden kanssa
XII lukuTiedotus- ja tutkimustoiminta
 56 artikla Tiedotustoiminta
 57 artikla Tutkimukset
 58 artikla Vuotuinen katsaus ja vuosikertomus
XIII luku Vapautus velvoitteista sekä erityiset
     avustamistoimenpiteet
 59 artikla Vapautus velvoitteista poikkeuksellisissa
       olosuhteissa
 60 artikla Erityiset avustamistoimenpiteet
XIV luku Neuvottelut, erimielisyydet ja valitukset
 61 artikla Neuvottelut
 62 artikla Erimielisyydet
 63 artikla Neuvoston toiminta valitusasioissa
XV luku Oikeudenmukaiset työehdot
 64 artikla Oikeudenmukaiset työehdot
XVI luku Loppumääräykset
 65 artikla Allekirjoittaminen
 66 artikla Tallettaja
 67 artikla Ratifioiminen ja hyväksyminen
 68 artikla Liittyminen
 69 artikla Ilmoitus väliaikaisesta soveltamisesta
 70 artikla Voimaantulo
 71 artikla Varaumat
 72 artikla Eroaminen
 73 artikla Erottaminen
 74 artikla Eronneiden tai erotettujen jäsenmaiden
       kanssa tehtävät tilinpäätökset
 75 artikla Voimassaoloaika, sen pidentäminen ja
       päättyminen
 76 artikla Muutokset
 77 artikla Lisä- ja siirtymämääräykset

Liitteet
A liite Kaakaota keskimäärin 10 000 tonnia tai enemmän
     vuosittain vievät tuottajamaat
B liite Kaakaota vähemmän kuin 10 000 tonnia vuosittain
     vievät tuottajamaat
C liite Jalo- eli aromikaakaon tuottajamaat
D liite 70 artiklan mukaiseen tarkoitukseen laskettu
     kaakaon vienti
E liite 70 artiklan mukaiseen tarkoitukseen laskettu
     kaakaon tuonti

I LUKU

Päämäärät

1 artikla
Päämäärät

Vuoden 1986 kansainvälisen kaakaosopimuksen (jäljempänä tämä sopimus) päämääränä on, ottaen huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssin hyväksymien integroitua perushyödykeohjelmaa koskevien päätöslauselmien 93 (IV) ja 124 (V) asiaan kuuluvat määräykset:

a) edistää kehitystä ja vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä maailman kaakaotalouden kaikilla sektoreilla;

b) edesauttaa maailman kaakaomarkkinoiden vakauttamista kaikkien jäsenmaiden eduksi pyrkimällä erityisesti:

(i) estämään kaakaon hinnan liialliset vaihtelut, jotka hidastavat tuottajajäsenmaiden nopeaa taloudellista kasvua ja sosiaalista kehitystä ja ovat sekä tuottajien että kuluttajien pitkän tähtäimen etujen vastaisia;

(ii) lievittämään vakavia taloudellisia vaikeuksia jotka jatkuisivat silloin, kun tavalliset markkinavoimat eivät ole riittäviä säätelemään kaakaon tuotantoa ja kulutusta niin nopeasti kuin olosuhteet vaatisivat;

(iii) varmistamaan riittävä tarjonta sekä tuottajille että kuluttajille kohtuulliseen hintaan;

(iv) edistämään kulutuksen kasvua sekä tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan myös tuotannon säätelyä tarjonnan ja kysynnän tasapainon turvaamiseksi pitkällä tähtäyksellä;

c) helpottaa kansainvälisen kaakaokaupan laajentumista;

d) tarjota sopiva foorumi kaikista maailman kaakaotalouteen liittyvistä kysymyksistä keskustelemista varten.

II LUKU

Määritelmät

2 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa:

1) kaakao tarkoittaa kaakaopapuja ja kaakaotuotteita.

2) kaakaotuotteet tarkoittavat tuotteita, jotka on valmistettu yksinomaan kaakaopavuista, kuten kaakaomassa, kaakaovoi, makeuttamaton kaakaojauhe, kaakaokakku ja murskatut kaakaopavut samoin kuin muut neuvoston tarvittaessa määräämät kaakaota sisältävät tuotteet;

3) kaakaovuosi tarkoittaa 12 kuukauden ajanjaksoa, joka alkaa 1 päivänä lokakuuta ja päättyy 30 päivänä syyskuuta;

4) sopimuspuoli tarkoittaa hallitusta tai 4 artiklassa määriteltyä hallitustenvälistä järjestöä, joka on väliaikaisesti tai lopullisesti sitoutunut noudattamaan tätä sopimusta;

5) neuvosto tarkoittaa 6 artiklassa mainittua Kansainvälistä kaakaoneuvostoa;

6) päivän hinta tarkoittaa 26 artiklan 2 kappaleessa määriteltyä hintaa;

7) voimaantulo tarkoittaa, ellei toisin ole määrätty, ajankohtaa, jolloin tämä sopimus ensiksi tulee voimaan joko väliaikaisesti tai lopullisesti;

8) viejämaa tai viejäjäsenmaa tarkoittaa maata tai vastaavasti jäsenmaata, jonka kaakaonvienti papuina ilmaistuna ylittää tuonnin. Maa, jonka kaakaontuonti papuina ilmaistuna ylittää sen viennin mutta jonka tuotanto kuitenkin ylittää sen tuonnin, voi olla viejäjäsenmaa, jos se näin haluaa;

9) kaakaon vienti tarkoittaa kaakaon poistumista jonkin maan tullialueelta ja kaakaon tuonti kaakaon tuontia jonkin maan tullialueelle siten, että näiden määritelmien katsotaan tarkoittavan jäsenmaan kaikkia tullialueita yhdessä mikäli jäsenmaa käsittää useampia kuin yhden tullialueen;

10) jalo- eli aromikaakao tarkoittaa kaakaota, jota tuotetaan C liitteessä luetelluissa maissa siinä määritetyssä laajuudessa;

11) tuojamaa tai tuojajäsenmaa tarkoittaa maata tai vastaavasti jäsenmaata, jonka kaakaontuonti papuina ilmaistuna ylittää viennin;

12) osoitinhinta tarkoittaa 26 artiklan 3 kappaleessa määriteltyä hintaa;

13) jäsenmaa tarkoittaa edellä määriteltyä sopimuspuolta;

14) järjestö tarkoittaa 5 artiklan mukaista Kansainvälistä kaakaojärjestöä;

15) tuottajamaa tai tuottajajäsenmaa tarkoittaa maata tai vastaavasti jäsenmaata, joka viljelee kaupallisesti merkittäviä määriä kaakaota;

16) jaettu yksinkertainen ääntenenemmistö tarkoittaa viejäjäsenmaiden antamien äänten enemmistöä ja tuojajäsenmaiden antamien äänten enemmistöä erikseen laskettuina;

17) erityisnosto-oikeus (SDR) tarkoittaa Kansainvälisen valuuttarahaston erityisnosto-oikeutta;

18) määräenemmistö tarkoittaa kahta kolmasosaa viejäjäsenmaiden antamista äänistä ja kahta kolmasosaa tuojajäsenmaiden antamista äänistä erikseen laskettuina edellyttäen, että tällä tavoin annettujen äänten yhteismäärä edustaa vähintään puolta läsnä olevista ja äänestäneistä jäsenmaista;

19) tonni tarkoittaa metrijärjestelmän mukaista 1 000 kilogramman tonnia eli 2 204,6 naulaa ja naula 453,597 grammaa.

III LUKU

Jäsenyys

3 artikla
Jäsenyys järjestössä

1. Jokainen sopimuspuoli on järjestön jäsen.

2. Järjestössä on kahdenlaisia jäseniä, nimittäin:

a) viejäjäsenmaita; ja

b) tuojajäsenmaita.

3. Jäsenmaa voi vaihtaa jäsenyyskategoriaa neuvoston määräämillä ehdoilla.

4 artikla
Hallitustenvälisten järjestöjen jäsenyys

1. Kaikkien tähän sopimukseen sisältyvien mainintojen "hallituksesta" tai "hallituksista" tulkitaan käsittävän Euroopan talousyhteisön ja kaikki hallitustenväliset järjestöt, joille kuuluu kansainvälisten sopimusten, erityisesti perushyödykesopimusten neuvottelemiseen, solmimiseen tai soveltamiseen liittyviä velvoitteita. Tämän mukaisesti kaikkien tähän sopimukseen sisältyvien mainintojen allekirjoittamisesta, ratifioinnista, hyväksymisestä, väliaikaista soveltamista koskevasta ilmoituksesta taikka liittymisestä katsotaan hallitustenvälisen järjestön osalta tarkoittavan kyseisen järjestön taholta tapahtuvaa allekirjoittamista, ratifiointia, hyväksymistä, väliaikaista soveltamista koskevaa ilmoitusta taikka liittymistä.

2. Kun hallitustenväliset järjestöt äänestävät toimialaansa kuuluvista asioista, niillä on jäsenmaidensa 10 artiklan mukaista kokonaisäänimäärää vastaava äänimäärä. Tällöin hallitustenvälisten järjestöjen jäsenmaat eivät saa käyttää yksilöllistä äänioikeuttaan.

3. Hallitustenväliset järjestöt saavat osallistua toimeenpanevan komitean työhön toimialaansa kuuluvissa asioissa.

IV LUKU

Organisaatio ja hallinto

5 artikla
Kansainvälisen kaakaojärjestön perustaminen, päämaja ja rakenne

1. Vuoden 1972 Kansainvälisellä kaakaosopimuksella perustettu Kansainvälinen kaakaojärjestö jatkaa toiminnassa ja panee täytäntöön tämän sopimuksen määräykset sekä valvoo sopimuksen soveltamista.

2. Järjestön toiminnasta huolehtivat:

a) Kansainvälinen kaakaoneuvosto ja toimeenpaneva komitea;

b) toimitusjohtaja, puskurivaraston johtaja ja muu henkilökunta.

3. Järjestön päämaja sijaitsee Lontoossa, ellei neuvosto määräenemmistöllä toisin päätä.

6 artikla
Kansainvälisen kaakaoneuvoston koostumus

1. Järjestön ylin viranomainen on Kansainvälinen kaakaoneuvosto, johon kuuluvat kaikki järjestön jäsenmaat.

2. Jokaista jäsenmaata edustaa neuvostossa edustaja ja jäsenmaan niin halutessa yksi tai useampi varaedustaja. Jäsenmaa voi nimetä edustajalleen tai varaedustajille yhden tai useampia neuvonantajia.

7 artikla
Neuvoston toimivalta ja tehtävät

1. Neuvosto käyttää kaikkia niitä valtuuksia ja suorittaa tai suorituttaa kaikki ne tehtävät, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen nimenomaisten määräysten täytäntöönpanemiseksi.

2. Neuvostolla ei ole valtuuksia eikä sen voida olettaa saaneen valtuutusta jäsenmailta ottaa vastatakseen mistään tämän sopimuksen ulkopuolella olevasta velvoitteesta; erityisesti sillä ei ole valtuuksia lainata rahaa 33 artiklan soveltamista lukuunottamatta, eikä solmia kaakaonvälityssopimusta muissa kuin tässä sopimuksessa erikseen mainituissa tapauksissa. Solmiessaan sopimuksia valtuuksiensa mukaisesti neuvoston tulee sisällyttää sopimuksiin tämän kappaleen ja 22 artiklan 5 kappaleen mukaiset ehdot sillä tavoin, että ne tulevat muiden sopimuskumppanien tietoon. Mikäli tämä olisi kuitenkin jäänyt tekemättä, ei solmittu sopimus silti tule mitättömäksi tai neuvostoa sitomattomaksi.

3. Neuvosto hyväksyy määräenemmistöllä tämän sopimuksen määräysten toimeenpanemiseksi tarvittavat sopimuksen kanssa sopusoinnussa olevat säännöt ja määräykset, mukaanlukien neuvoston ja sen komiteoiden menettelytapasäännöt, järjestön taloudelliset ja henkilökuntaa koskevat määräykset sekä puskurivaraston hallintoa ja toimintaa koskevat säännökset. Neuvosto voi menettelytapasäännöissä määrätä sellaisen menettelytavan, jolla se voi ratkaista tietyt kysymykset kokoontumatta.

4. Neuvosto pitää sopimuksen mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavia asiakirjoja sekä muita asianmukaisiksi katsomiaan asiakirjoja.

8 artikla
Neuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

1. Neuvosto valitsee jokaiseksi kaakaovuodeksi puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan, joille järjestö ei maksa palkkaa.

2. Puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja valitaan joko tuojajäsenmaiden tai viejäjäsenmaiden edustajien keskuudesta ja toinen varapuheenjohtaja vastaavasti toisen ryhmän edustajien keskuudesta. Nämä toimet vuorottelevat kaakaovuosittain molempien ryhmien välillä.

3. Sekä puheenjohtajan että molempien varapuheenjohtajien ollessa tilapäisesti estyneinä tai jonkun heistä ollessa pysyvästi estyneenä, neuvosto voi tilanteen mukaan valita joko tuojajäsenmaiden tai viejäjäsenmaiden edustajien keskuudesta tarvittaessa joko väliaikaiset tai pysyvät uudet toimihenkilöt.

4. Puheenjohtaja tai muu neuvoston kokouksessa puheenjohtajana toimiva henkilö ei saa äänestää. Hänen varaedustajansa voi käyttää hänen edustamansa jäsenmaan äänioikeutta.

9 artikla
Neuvoston istunnot

1. Neuvosto pitää yleensä yhden sääntömääräisen istunnon kaakaovuoden molempien puoliskojen aikana.

2. Tässä sopimuksessa erityisesti määritetyissä olosuhteissa pidettävien kokousten lisäksi neuvosto kokoontuu erityisistuntoon niin päättäessään, tai:

a) viiden jäsenmaan;

b) vähintään 200 ääntä omaavan jäsenmaan tai jäsenmaiden;

c) toimeenpanevan komitean; tai

d) 27, 31, 39, 40, 44 ja 72 artiklan osalta toimitusjohtajan pyynnöstä.

3. Ilmoitus on tehtävä vähintään kolmekymmentä kalenteripäivää ennen istuntoja paitsi kiireellisissä tapauksissa tai milloin tässä sopimuksessa toisin määrätään.

4. Istunnot pidetään järjestön päämajassa, ellei neuvosto määräenemmistöllä toisin päätä. Jos neuvosto jonkin jäsenmaan kutsusta kokoontuu muualla kuin järjestön päämajassa, tämän jäsenmaan on maksettava siitä aiheutuvat lisäkustannukset.

10 artikla
Äänet

1. Viejäjäsenmailla on yhteensä 1 000 ääntä ja tuojajäsenmailla yhteensä 1 000 ääntä, jotka jakautuvat kummassakin jäsenmaaryhmässä eli viejäjäsenmaiden ja tuojajäsenmaiden keskuudessa tämän artiklan seuraavien kappaleiden mukaisesti.

2. Viejäjäsenmaiden äänet jaetaan kaakaovuosittain seuraavasti: jokaisella viejäjäsenmaalla on viisi perusääntä. Loput äänet jaetaan kaikkien viejäjäsenmaiden kesken niiden edellisen kolmen kaakaovuoden aikana keskimäärin viemän kaakaon määrän suhteessa, mitä varten järjestö julkaisee tietoja viimeisimmässä Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics-julkaisussa. Vienti lasketaan tarkoitusta varten lisäämällä kaakaopapujen nettovientiin 28 artiklan mukaisesti muuntokertoimilla kaakaopavuiksi muunnettujen kaakaotuotteiden nettovienti.

3. Tuojajäsenmaiden äänet jaetaan kaakaovuosittain seuraavasti: 100 ääntä jaetaan tasan kaikkien tuojajäsenmaiden kesken siten, että jokainen saa lähimmän kokonaisluvun osoittaman määrän ääniä. Loput äänet jaetaan sen perusteella, kuinka monta prosenttia kunkin tuojajäsenmaan vuosittaisen tuonnin keskiarvo niiltä edeltävältä kolmelta kaakaovuodelta, jolta järjestöllä on käytössä lopulliset tiedot, on kaikkien tuojajäsenmaiden yhteenlasketusta keskimääräisestä tuonnista. Tuonti lasketaan tätä varten lisäämällä kaakaopapujen nettotuontiin 28 artiklan mukaisesti muuntokertoimilla kaakaopavuiksi muunnettujen kaakaotuotteiden bruttotuonti.

4. Jäsenmaalla saa olla enintään 400 ääntä. Kaikki tämän määrän ylittävät tämän artiklan 2 ja 3 kappaleeseen perustuvien laskutoimitusten mukaiset äänet jaetaan uudelleen muiden jäsenmaiden kesken sanottujen kappaleiden mukaisesti.

5. Milloin jäsenmaan jäsenyys järjestössä muuttuu tai jäsenmaan oikeus osallistua äänestykseen on jonkin tämän sopimuksen määräyksen nojalla peruutettu tai palautettu, neuvoston on huolehdittava äänten uudelleen jakamisesta tämän artiklan mukaisesti.

6. Ääniä ei saa jakaa osiin.

11 artikla
Äänestysmenettely neuvostossa

1. Jokainen jäsenmaa on oikeutettu äänestämään sille kuuluvalla äänimäärällä; eikä mikään jäsenmaa ei saa jakaa ääniään. Jäsenmaa voi kuitenkin äänestää eri tavalla äänillä, joita se on tämän artiklan 2 kappaleen nojalla oikeutettu käyttämään.

2. Kirjallisella ilmoituksella neuvoston puheenjohtajalle viejäjäsenmaa voi valtuuttaa toisen viejäjäsenmaan tai vastaavasti tuojajäsenmaa toisen tuojajäsenmaan valvomaan etujaan ja käyttämään äänioikeuttaan neuvoston kokouksissa. Tässä tapauksessa ei 10 artiklan 4 kappaleessa määrättyä rajoitusta sovelleta.

3. Jäsenmaan, jonka toinen jäsenmaa on valtuuttanut käyttämään 10 artiklan mukaista äänioikeuttaan, on äänestettävä valtuuttajamaan antamien ohjeiden mukaisesti.

4. Yksinomaan jalo- eli aromikaakaota tuottava jäsenmaa ei saa osallistua puskurivaraston hallintoa ja toimintaa koskeviin äänestyksiin.

12 artikla
Neuvoston päätökset

1. Neuvosto tekee päätöksensä ja antaa suosituksensa jaetulla yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei määräenemmistöä ole tässä sopimuksessa määrätty.

2. Neuvoston päätösten tekemiseen ja suositusten antamiseen vaadittavaa äänimäärää laskettaessa ei äänestyksessä pidättyneitä jäsenmaita oteta lukuun.

3. Seuraavaa menettelyä noudatetaan niiden neuvoston toimenpiteiden osalta, jotka tämän sopimuksen mukaan vaativat määräenemmistön:

a) jollei vaadittua enemmistöä saavuteta sen johdosta, että enintään kolme viejäjäsenmaata tai enintään kolme tuojajäsenmaata on antanut kielteisen äänen, ehdotuksesta äänestetään uudelleen 48 tunnin kuluessa, jos neuvosto jaetulla yksinkertaisella ääntenenemmistöllä niin päättää;

b) jollei vaadittua enemmistöä edelleenkään saavuteta sen johdosta, että enintään kaksi viejäjäsenmaata tai enintään kaksi tuojajäsenmaata on antanut kielteisen äänen, ehdotuksesta äänestetään uudelleen 24 tunnin kuluessa, jos neuvosto jaetulla yksinkertaisella ääntenenemmistöllä niin päättää;

c) jollei vaadittua enemmistöä saavuteta kolmannessa äänestyksessä sen johdosta, että yksi viejäjäsenmaa tai yksi tuojajäsenmaa on antanut kielteisen äänen, ehdotus katsotaan hyväksytyksi;

d) jollei neuvosto alista ehdotusta uuteen äänestykseen, ehdotus katsotaan hylätyksi.

4. Jäsenmaat sitoutuvat noudattamaan kaikkia neuvoston tämän sopimuksen nojalla tekemiä päätöksiä.

13 artikla
Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

1. Neuvosto ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin neuvottelujen ja yhteistyön järjestämiseksi Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen toimielinten, erityisesti Kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) kanssa samoin kuin Elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) sekä tarvittaessa muiden Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen ja hallitustenvälisten järjestöjen kanssa.

2. Pitäen mielessä Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssin erityisen merkityksen kansainvälisessä perushyödykekaupassa neuvosto tiedottaa tarvittaessa tälle järjestölle toimistaan ja työsuunnitelmistaan.

3. Neuvosto voi myös ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin tehokkaiden yhteyksien ylläpitämiseksi kaakaon tuottajien, välittäjien ja valmistajien kansainvälisten järjestöjen kanssa.

14 artikla
Huomioitsijoiden osallistuminen

1. Neuvosto voi kutsua ei-jäsenvaltioita huomioitsijoiksi kokouksiinsa.

2. Neuvosto voi kutsua huomioitsijoiksi kokouksiinsa myös 13 artiklassa tarkoitettuja järjestöjä.

15 artikla
Toimeenpanevan komitean koostumus

1. Toimeenpanevaan komiteaan kuuluu kymmenen viejäjäsenmaata ja kymmenen tuojajäsenmaata edellyttäen kuitenkin, että jos järjestön joko viejäjäsenmaiden tai tuojajäsenmaiden lukumäärä on kymmenen tai vähemmän, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää toimeenpanevan komitean jäsenmaiden kokonaismäärästä säilyttäen molempien jäsenmaaryhmien välisen yhtäläisyyden. Toimeenpanevan komitean jäsenmaat valitaan 16 artiklan mukaisesti kaakaovuosittain ja ne voidaan valita uudelleen.

2. Jokaista toimeenpanevaan komiteaan valittua jäsenmaata edustaa yksi edustaja, sekä, jos niin haluaa, yksi tai useampi varaedustaja. Jäsenmaa voi myös nimittää edustajalleen tai varaedustajilleen yhden tai useamman neuvonantajan.

3. Neuvosto valitsee toimeenpanevan komitean puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan viejäjäsenmaiden valtuuskuntien tai tuojajäsenmaiden valtuuskuntien keskuudesta joka kaakaovuotta varten. Nämä toimet vuorottelevat kaakaovuosittain molempien jäsenryhmien välillä. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ollessa tilapäisesti tai pysyvästi estyneenä toimeenpaneva komitea voi valita tilanteen mukaan viejäjäsenmaiden tai tuojajäsenmaiden edustajien keskuudesta tarvittaessa joko tilapäiset tai pysyvät uudet toimihenkilöt. Sekä puheenjohtaja että toimeenpanevan komitean kokouksen puheenjohtajana toimiva toimihenkilö on vailla äänioikeutta. Hänen varaedustajansa saa käyttää hänen edustamansa jäsenmaan äänioikeutta.

4. Toimeenpaneva komitea kokoontuu järjestön päämajassa, ellei se määräenemmistöllä toisin päätä. Jos toimeenpaneva komitea kokoontuu muualla kuin järjestön päämajassa jäsenmaan kutsusta, tämän jäsenmaan on maksettava siitä aiheutuvat lisäkustannukset.

16 artikla
Toimeenpanevan komitean vaali

1. Järjestön viejäjäsenmaat ja tuojajäsenmaat valitsevat neuvoston istunnossa toimeenpanevaan komiteaan vastaavat viejäjäsenet ja tuojajäsenet. Vaalin on tapahduttava molemmissa ryhmissä tämän artiklan 2 ja 3 kappaleen mukaisesti.

2. Jäsenmaan on annettava yhdelle ehdokkaalle kaikki ne äänet, joihin se on 10 artiklan mukaan oikeutettu. Jäsenmaa voi antaa eri ehdokkaalle ne äänet, jotka sillä on oikeus käyttää 11 artiklan 2 kappaleen mukaan.

3. Ehdokkaat, jotka saavat suurimmat äänimäärät, tulevat valituiksi.

17 artikla
Toimeenpanevan komitean toimivalta

1. Toimeenpaneva komitea on vastuussa neuvostolle ja toimii sen yleisjohdon alaisena.

2. Toimeenpaneva komitean on seurattava jatkuvasti markkinatilannetta ja suositettava neuvostolle aiheellisiksi katsomiaan toimenpiteitä.

3. Vaikuttamatta neuvoston oikeuteen käyttää kaikkia sille kuuluvia valtuuksia, neuvosto voi jaetulla yksinkertaisella ääntenenemmistöllä tai määräenemmistöllä sen mukaan, vaatiiko neuvoston päätös jaetun yksinkertaisen ääntenenemmistön vai määräenemmistön, luovuttaa toimeenpanevalle komitealle minkä tahansa valtuuksistaan lukuun ottamatta seuraavia:

a) äänien uudelleen jakaminen 10 artiklan nojalla;

b) hallinnollisen talousarvion hyväksyminen ja maksuosuuksien vahvistaminen 23 artiklan nojalla;

c) hintojen tarkistaminen 27 artiklan nojalla;

d) C liitteen tarkistaminen 29 artiklan 3 kappaleen nojalla;

e) lisätoimiin liittyvä toiminta 39 artiklan nojalla;

f) velvoitteista vapauttaminen 59 artiklan nojalla;

g) erimielisyyksistä päättäminen 62 artiklan nojalla;

h) oikeuksien pidättäminen 63 artiklan 3 kappaleen nojalla;

i) liittymisehtojen määrääminen 68 artiklan nojalla;

j) jäsenmaan erottaminen 73 artiklan nojalla;

k) tämän sopimuksen pidentäminen tai lakkauttaminen 75 artiklan nojalla;

l) muutoksia koskeva suositus jäsenmaille 76 artiklan nojalla.

4. Neuvosto voi milloin tahansa jaetulla yksinkertaisella ääntenenemmistöllä peruuttaa toimeenpanevalle komitealle luovuttamansa valtuudet.

18 artikla
Toimeenpanevan komitean äänestysmenettely ja päätökset

1. Toimeenpanevan komitean jokaisella jäsenmaalla on oikeus äänestää sillä äänimäärällä, jonka se on saanut 16 artiklan määräysten mukaisesti; jäsenmaalla ei ole oikeutta jakaa ääniään.

2. Jollei tämän artiklan 1 kappaleen määräyksistä muuta johdu, viejäjäsenmaa tai tuojajäsenmaa, joka ei ole toimeenpanevan komitean jäsenmaa ja joka ei ole antanut ääniään millekään 16 artiklan 2 kappaleen mukaan valituista jäsenmaista, voi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti puheenjohtajalle, oikeuttaa toimeenpanevan komitean jonkin viejäjäsenmaan tai tuojajäsenmaan valvomaan etujaan ja käyttämään sen ääniä toimeenpanevassa komiteassa.

3. Kaakaovuoden aikana jäsenmaa voi neuvoteltuaan sen toimeenpanevan komitean jäsenmaan kanssa, jolle se on 16 artiklan mukaisesti antanut äänensä, peruuttaa tältä nämä äänet. Peruutetut äänet voidaan antaa uudelleen toiselle toimeenpanevan komitean jäsenmaalle, mutta niitä ei voi enää peruuttaa tältä jäsenmaalta kyseisen kaakaovuoden loppuajan. Toimeenpanevan komitean jäsenmaan, jonka äänet on peruutettu, saa kuitenkin pitää paikkansa toimeenpanevassa komiteassa kyseisen kaakaovuoden loppuajan. Tämän kappaleen määräysten mukainen toimenpide tulee voimaan heti, kun puheenjohtajalle on siitä kirjallisesti ilmoitettu.

4. Toimeenpanevan komitean päätökseen vaaditaan sama enemmistö kuin siihen tarvittaisiin neuvoston tekemänä.

5. Jäsenmaalla on oikeus valittaa toimeenpanevan komitean päätöksestä neuvostolle. Neuvosto määrää valitusehdot työjärjestyksessään.

19 artikla
Neuvoston ja toimeenpanevan komitean päätösvaltaisuus

1. Neuvoston joka istunnon avajaiskokouksen päätösvaltaisuuteen, vaaditaan viejäjäsenmaiden enemmistön ja tuojajäsenmaiden enemmistön läsnäolo edellyttäen, että näillä jäsenmailla on omassa kategoriassaan vähintään kaksi kolmannesta kategoriansa kokonaisäänimäärästä.

2. Jollei neuvosto ole tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti päätösvaltainen istunnon alkamiseksi määrättynä päivänä eikä seuraavana päivänä, on neuvosto kolmantena päivänä ja istunnon koko loppuajan päätösvaltainen, jos läsnä on viejäjäsenmaiden enemmistö ja tuojajäsenmaiden enemmistö edellyttäen, että näillä jäsenmailla on omassa kategoriassaan yksinkertainen enemmistö kategoriansa kokonaisäänimäärästä.

3. Tämän artiklan 1 kappaleen mukaista avajaiskokousta seuraavat kokoukset ovat päätösvaltaisia tämän artiklan 2 kappaleen määräysten mukaisesti.

4. Edellä olevan 11 artiklan 2 kappaleen mukainen edustautuminen katsotaan läsnäoloksi.

5. Toimeenpanevan komitean kokousten päätösvaltaisuudesta määrää neuvosto toimeenpanevan komitean työjärjestyksessä.

20 artikla
Järjestön henkilökunta

1. Neuvosto nimittää toimitusjohtajan määräenemmistöllä neuvoteltuaan toimeenpanevan komitean kanssa. Toimitusjohtajan nimittämisehdot määrää neuvosto sen valossa, mitä ehtoja sovelletaan samanlaisten hallitustenvälisten järjestöjen vastaaviin virkamiehiin.

2. Toimitusjohtaja on järjestön ylin hallinnollinen virkamies, ja hän on vastuussa neuvostolle tämän sopimuksen täytäntöönpanosta ja toiminnasta neuvoston päätösten mukaisesti.

3. Neuvosto nimittää puskurivaraston johtajan määräenemmistöllä neuvoteltuaan toimeenpanevan komitean kanssa. Johtajan nimittämisehdot määrää neuvosto.

4. Puskurivaraston johtaja on vastuussa neuvostolle tässä sopimuksessa hänelle uskottujen tehtävien sekä muiden neuvoston hänelle osoittamien tehtävien suorittamisesta. Näitä tehtäviä hoitaessaan hänen on neuvoteltava toimitusjohtajan kanssa. Puskurivaraston johtajan on annettava toimitusjohtajalle tietoja puskurivaraston hoitoon liittyvästä yleistoiminnasta, jotta toimitusjohtaja voi varmistua siitä, että varastoa hoidetaan tehokkaasti tämän sopimuksen päämäärien saavuttamiseksi.

5. Jollei tämän artiklan 4 kappaleen määräyksistä muuta johdu, järjestön henkilökunta on vastuussa toimitusjohtajalle, joka puolestaan on vastuussa neuvostolle.

6. Toimitusjohtaja nimittää henkilökunnan neuvoston vahvistamien sääntöjen mukaan. Näitä sääntöjä laatiessaan neuvoston on otettava huomioon muissa samanlaisissa hallitustenvälisissä järjestöissä virkamiehiin sovellettavat määräykset. Henkilökunta on nimitettävä siinä määrin kuin on tarkoituksenmukaista viejäjäsenmaiden ja tuojajäsenmaiden kansalaisista.

7. Toimitusjohtajalla, puskurivaraston johtajalla ja muulla henkilökunnalla ei saa olla mitään etuja valvottavanaan kaakaoteollisuudessa, kaakaon kaupassa, kuljetuksessa tai mainonnassa.

8. Toimitusjohtaja, puskurivaraston johtaja ja muu henkilökunta ei saa tehtäviensä suorittamisessa pyytää tai vastaanottaa ohjeita miltään jäsenmaalta eikä miltään muultakaan järjestön ulkopuoliselta taholta. Heidän on pidättäydyttävä kaikesta sellaisesta toiminnasta, joka saattaa vaikuttaa heidän asemaansa yksinomaan järjestölle vastuussa olevina kansainvälisinä virkamiehinä. Jokainen jäsenmaa sitoutuu kunnioittamaan toimitusjohtajan, puskurivaraston johtajan ja henkilökunnan velvollisuuksien puhtaasti kansainvälistä luonnetta pyrkimättä vaikuttamaan heihin heidän täyttäessä velvollisuuksiaan.

9. Järjestön toimitusjohtaja, puskurivaraston johtaja tai muukaan henkilökunta ei saa paljastaa mitään tämän sopimuksen mukaiseen hallintoon tai toimintaan liittyviä tietoja, paitsi milloin neuvosto antaa siihen luvan tai tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksien asianmukainen täyttäminen sitä edellyttää.

V LUKU

Erioikeudet ja -vapaudet

21 artikla
Erioikeudet ja -vapaudet

1. Järjestö on oikeushenkilö. Se on erityisesti kelpoinen tekemään sopimuksia, hankkimaan ja hallitsemaan kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä ajamaan kannetta tuomioistuimissa.

2. Järjestön, sen toimitusjohtajan, henkilökunnan ja asiantuntijoiden sekä jäsenmaiden edustajien asema sekä erioikeudet ja -vapaudet, heidän ollessaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan alueella virkatehtäviensä suorittamiseksi, ovat edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen (jäljempänä isäntämaan hallitus) ja Kansainvälisen kaakaojärjestön välillä Lontoossa 26 päivänä maaliskuuta 1975 tehdyn päämajaa koskevan sopimuksen mukaiset, sellaisin muutoksin, jotka ovat tarpeen sopimuksen asianmukaisen toiminnan kannalta.

3. Jos järjestön päämaja siirtyy toiseen maahan, on uuden isäntämaan hallituksen tehtävä järjestön kanssa mahdollisimman pian päämajaa koskeva sopimus, joka on saatettava neuvoston hyväksyttäväksi.

4. Tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitettu päämajaa koskeva sopimus on tästä sopimuksesta riippumaton. Sen voimassaolo lakkaa kuitenkin:

a) isäntämaan hallituksen ja järjestön välisellä sopimuksella;

b) järjestön päämajan siirtyessä pois isäntämaan alueelta; tai

c) järjestön olemassaolon lakatessa.

5. Järjestö voi tehdä sopimuksia yhden tai useamman jäsenmaan kanssa sellaisista erioikeuksista ja -vapauksista, jotka saattavat olla tämän sopimuksen asianmukaisen toiminnan kannalta tarpeellisia. Sopimukset saatetaan neuvoston hyväksyttäviksi.

VI LUKU

Rahoitus

22 artikla
Rahoitus ja jäsenmaiden taloudelliset velvoitteet

1. Tämän sopimuksen mukaista hallintoa ja toimintaa varten pidetään kahta tiliä -- hallinnollista tiliä ja puskurivarastotiliä.

2. Tämän sopimuksen mukaisen hallinnon ja toiminnan kannalta tarpeelliset kustannukset, lukuun ottamatta 30 artiklan nojalla perustetun puskurivaraston toiminnan ja ylläpidon aiheuttamia kustannuksia, kirjataan hallinnolliselle tilille ja katetaan jäsenmaiden vuotuisilla maksuosuuksilla, jotka vahvistetaan 23 artiklan mukaisesti. Jos jokin jäsenmaa pyytää erityispalveluja, neuvosto voi päättää pyyntöön suostumisesta ja samalla vaatia kyseistä jäsenmaata suorittamaan niistä maksun.

3. Kustannukset, jotka 34 artiklan nojalla aiheutuvat puskurivaraston toiminnasta ja ylläpitämisestä, kirjataan puskurivarastotilille. Puskurivarastotilin käyttämisestä muihin kuin 34 artiklassa määrättyihin kustannuksiin määrää neuvosto.

4. Järjestön varainhoitovuosi on sama kuin kaakaovuosi.

5. Jäsenmaan taloudellinen vastuu neuvostolle ja toisille jäsenmaille rajoittuu sen velvoitteisiin suorittaa maksuosuutensa hallinnolliseen talousarvioon ja puskurivaraston rahoittamiseen siten kuin tässä sopimuksessa on erikseen määrätty. Neuvoston kanssa asioivien kolmansien osapuolten oletetaan olevan tietoisia neuvoston valtuuksia ja jäsenmaiden velvoitteita koskevista tämän sopimuksen määräyksistä, erityisesti 7 artiklan 2 kappaleesta ja tämän kappaleen ensimmäisestä virkkeestä.

6. Neuvoston, toimeenpanevan komitean tai näiden perustamien komiteoiden istuntoihin osallistuvien valtuuskuntien kustannuksista huolehtivat asianomaiset jäsenmaat.

23 artikla
Hallinnollisen talousarvion hyväksyminen ja maksuosuuksien vahvistaminen

1. Neuvosto hyväksyy varainhoitovuoden jälkimmäisellä puoliskolla järjestön hallinnollisen talousarvion seuraavaa varainhoitovuotta varten sekä vahvistaa jokaisen jäsenmaan maksuosuuden talousarviota varten.

2. Jäsenmaan maksuosuuden hallinnollisesta talousarviosta varainhoitovuosittain on oltava sama kuin sen äänimäärän suhde on kaikkien jäsenmaiden kokonaisäänimäärän osalta kyseistä varainhoitovuotta varten vahvistettavan talousarvion hyväksymisen ajankohtana. Maksuosuuksien vahvistamiseksi lasketaan jokaisen jäsenmaan äänet ottamatta huomioon jonkin jäsenmaan äänioikeuden peruuttamista ja siitä johtunutta äänten uudelleenjakoa.

3. Sopimuksen voimaantulon jälkeen järjestöön liittyvän jäsenmaan ensimmäisen maksuosuuden määrää neuvosto maan saaman äänimäärän perusteella ja kuluvasta varainhoitovuodesta jäljellä olevan ajan mukaan, mutta muuttamatta muille jäsenmaille kulumassa olevaa varainhoitovuotta varten vahvistettuja maksuosuuksia.

4. Jos tämä sopimus tulee voimaan ennen ensimmäisen täyden varainhoitovuoden alkua, neuvosto hyväksyy ensimmäisessä istunnossaan hallinnollisen talousarvion, joka on voimassa ensimmäisen täyden varainhoitovuoden alkuun asti.

24 artikla
Hallinnollisen talousarvion maksuosuuksien suorittaminen

1. Maksuosuudet jokaisen varainhoitovuoden hallinnollista talousarviota varten on suoritettava vapaasti vaihdettavina valuuttoina, vapautettuina ulkomaanvaluutan vaihtoa koskevista rajoituksista, ja ne erääntyvät varainhoitovuoden ensimmäisenä päivänä. Liittymisvuodelta suoritettavat maksuosuudet erääntyvät järjestöön jäseneksitulemisen ajankohtana.

2. Edellä olevan 23 artiklan 4 kappaleen mukaan hyväksytyn hallinnollisen talousarvion maksuosuudet erääntyvät kolmen kuukauden kuluessa hyväksymispäivästä.

3. Jollei jokin jäsenmaa ole suorittanut täyttä maksuosuuttaan hallinnollista talousarviota varten viiden kuukauden kuluessa varainhoitovuoden alusta tai uusi jäsenmaa ole suorittanut sitä viiden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on määrännyt sen maksuosuuden, toimitusjohtajan on kehotettava jäsenmaata suorittamaan maksunsa mahdollisimman pian. Jollei jäsenmaa ole kahden kuukauden kuluessa toimitusjohtajan kehotuksesta suorittanut maksuosuuttaan, jäsenmaan äänioikeus neuvostossa ja toimeenpanevassa komiteassa peruutetaan siihen asti, kunnes maksuosuus on kokonaan suoritettu.

4. Jäsenmaalta, jonka äänioikeus on peruutettu tämän artiklan 3 kappaleen mukaan, ei kuitenkaan peruuteta muita oikeuksia eikä sitä vapauteta tämän sopimuksen mukaisista velvoituksistaan, ellei neuvosto tee tästä päätöstä määräenemmistöllä. Jäsenmaa on edelleen velvollinen suorittamaan maksuosuutensa ja muut tästä sopimuksesta aiheutuvat taloudelliset velvoitteensa.

25 artikla
Tilien tarkastus ja julkaiseminen

1. Mahdollisimman pian mutta kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua jokaisen varainhoitovuoden päättymisestä on tilinpäätös 22 artiklan 1 kappaleessa mainituista tileistä varainhoitovuoden ajalta sekä tase varainhoitovuoden päättyessä tarkastettava. Tilintarkastuksen suorittaa riippumaton ja hyväksi tunnettu tilintarkastaja yhteistyössä jäsenmaiden hallituksia edustavan kahden pätevän tilintarkastajan kanssa, jotka neuvosto valitsee jokaiselle varainhoitovuodelle siten, että toinen edustaa viejäjäsenmaita ja toinen tuojajäsenmaita. Jäsenmaiden hallituksia edustavat tilintarkastajat eivät saa järjestöltä palkkiota palveluksistaan. Järjestö voi kuitenkin korvata matkakulut ja maksaa päivärahaa neuvoston määräämin ehdoin.

2. Riippumattoman ja hyväksi tunnetun tilintarkastajan nimittämisehdot samoin kuin tilintarkastuksen tavoitteet ja päämäärät määritellään järjestön taloussäännöissä. Tarkastettu tilinpäätös ja tase on esitettävä neuvostolle hyväksyttäväksi sen seuraavassa sääntömääräisessä istunnossa.

3. Yhteenveto tarkastetusta tilinpäätöksestä ja taseesta on julkaistava.

VII LUKU

Hinnat, puskurivarasto ja lisätoimet

26 artikla
Päivän hinta ja osoitinhinta

1. Tässä sopimuksessa kaakaopapujen hinta määritetään viittauksella päivän hintaan ja osoitinhintaan. Molemmat ilmaistaan erityisnosto-oikeuksina (SDR).

2. Päivän hinta on, jollei tämän artiklan 4 kappaleesta muuta johdu, kaakaopapujen hintanoteerausten päivittäinen keskiarvo termiinimarkkinoilla kolmelle lähinnä seuraavalle aktiiviselle kauppakuukaudelle Lontoon kaakaotermiinipörssissä ja New Yorkin kahvi-, sokeri- ja kaakaopörssissä Lontoon sulkemisaikaan. Lontoon hinnat muutetaan Yhdysvaltain dollareiksi tonnilta käyttäen Lontoon sulkemisaikana käypää dollarin kuuden kuukauden termiinikurssia. Yhdysvaltain dollarin määräinen Lontoon ja New Yorkin hintojen keskiarvo muunnetaan erityisnosto-oikeuksiksi (SDR) Kansainvälisen valuuttarahaston julkaiseman Yhdysvaltain dollarin ja SDR:n välisen virallisen päivävaihtokurssin mukaan. Neuvoston on päätettävä laskutavasta, jota käytetään silloin, kun hintailmoitukset ovat saatavissa vain toisesta edellä mainitusta kaakaopörssistä tai kun Lontoon pörssi on suljettuna. Seuraavaan kolmen kuukauden ajanjaksoon siirtymisen ajankohta on 15 päivänä sitä kuukautta, joka välittömästi edeltää lähinnä aktiivista erääntymiskuukautta.

3. Osoitinhinta on kymmenen perättäisen markkinapäivän päivän hinnan keskiarvo. Tässä sopimuksessa olevat viittaukset siihen, että osoitinhinta on jokin lukema tai jonkin lukeman ylä- tai alapuolella, merkitsee, että päivän hintojen keskiarvo kymmenen edeltävän perättäisen markkinapäivän ajalta on kyseinen lukema taikka sen ylä- tai alapuolella.

4. Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää muunlaisista päivän hinnan ja osoitinhinnan määrittämistavoista, jos se pitää sellaisia menettelytapoja tässä artiklassa määrättyjä tapoja tyydyttävämpinä.

27 artikla
Hinnat

A. Hintarakenne

1. Tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten vahvistetaan seuraavat hinnat:

a) ylempi väliintulohinta 2 270 SDR/tonni;

b) myynninsallimishinta 2 215 SDR/tonni;

c) keskihinta 1 935 SDR/tonni;

d) ostonsallimishinta 1 655 SDR/tonni;

e) alempi väliintulohinta 1 600 SDR/tonni.

B. Vuosittainen hinnantarkastelu ja varajärjestelmä

2. Neuvoston suoritettava tämän artiklan 1 kappaleessa vahvistettujen hintojen tarkastelu kaakaovuosittain mahdollisimman lähellä kaakaovuoden päättymistä. Hintojen tarkastelua suorittaessaan neuvoston otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon kaakaon hintoja, kulutusta, tuotantoa ja varastoa koskevat trendit, maailman taloudellisen ja valuuttatilanteen vaikutuksen kaakaon hintoihin, puskurivaraston taloudellisen tilanteen, puskurivaraston nettotoimintojen suuruuden, UNCTADin päätöslauselman 93(IV) integroitua perushyödykeohjelmaa koskevat määräykset samoin kuin kaikki muut tekijät, joilla saattaa olla vaikutusta tämän sopimuksen päämäärien saavuttamiselle. Toimitusjohtaja antaa neuvostolle tietoja edellä mainittujen kysymysten käsittelemisen helpottamiseksi.

3. Neuvosto voi päättää määräenemmistöllä muuttaa tämän artiklan 1 kappaleessa vahvistettuja hintoja.

4. Jollei neuvosto ole kymmenen kalenteripäivän kuluttua istunnon alkamisesta voinut sopia hintojen muuttamisen tarpeesta ja/tai suuruudesta, ja jos hintatarkastelun aikaan osoitinhintojen keskiarvo on viimeisimmän kahden kuukauden ajalta ollut korkeampi kuin ylempi väliintulohinta tai matalampi kuin alempi väliintulohinta, kun:

a) edeltävän 12 kuukauden osoitinhintojen keskiarvo on korkeampi kuin ylempi väliintulohinta tai matalampi kuin alempi väliintulohinta, ja

b) puskurivarastotoimintoja ja/tai mahdollisia 39 ja 40 artiklassa tarkoitettuja lisätoimenpiteitä ei ole keskeytetty edeltävän 12 kuukauden aikana, lukuun ottamatta tämän artiklan 7 tai 8 kappaleen mukaista keskeytystä,

tämän artiklan 1 kappaleessa vahvistettuja hintoja tarkistetaan tarvittaessa ylös- tai alaspäin, jotta osoitinhintojen keskiarvo edeltävältä 12 kuukaudelta saatettaisiin ylemmän ja alemman väliintulohinnan muodostamien tarkistettujen puitteiden sisäpuolelle 55 SDR:n päähän tonnilta, ellei tämä vaatisi yli 115 SDR:n määräistä tarkistusta, jossa tapauksessa tarkistuksen on oltava 115 SDR:ää tonnilta. Jos tällainen tarkistus on tulossa saatetaan voimaan, sen on tapahduttava välittömästi.

5. Mikäli tämän artiklan 4 kappaleessa tarkoitettu osoitinhintojen keskiarvo kahden kuukauden ajanjaksolta on ollut matalampi kuin ylempi osoitinhinta tai korkeampi kuin alempi osoitinhinta, tämän artiklan 1 kappaleessa vahvistettuja hintoja ei muuteta.

6. Jäljempänä olevia 76 artiklan määräyksiä ei sovelleta tämän artiklan B osassa tarkoitettuihin hinnantarkistuksiin.

C. Erityinen hinnantarkastelu ja -tarkistus

7. Aina kun puskurivaraston netto-ostoja on tehty 75 000 tonnia enintään kuuden perättäisen kuukauden pituisena ajanjaksona tämän sopimuksen voimaantultua tai, jos hintoja on tarkistettu, viimeisimmän tarkistuksen jälkeen, puskurivarasto-ostot on keskeytettävä ja neuvoston on kokoonnuttava erityisistuntoon 20 työpäivän kuluessa. Jollei neuvosto määräenemmistöllä toisin päätä, tai jos päätöstä ei ole tehty viiden työpäivän kuluttua ja osoitinhinta on alempaa väliintulohintaa matalampi, tämän artiklan 1 kappaleessa vahvistettuja hintoja alennetaan 115 SDR:llä tonnilta, ja puskurivarasto-ostot voidaan käynnistää uudelleen.

8. Aina kun puskurivaraston nettomyyntejä on tehty 75 000 tonnia enintään kuuden perättäisen kuukauden pituisena ajanjaksona tämän sopimuksen voimaantultua tai, jos hintoja on tarkistettu, viimeisimmän hinnantarkistuksen jälkeen, puskurivarastomyynnit on keskeytettävä ja neuvoston on kokoonnuttava erityisistuntoon 20 työpäivän kuluessa. Jollei neuvosto määräenemmistöllä toisin päätä, tai jos päätöstä ei ole tehty viiden työpäivän kuluttua ja osoitinhinta on korkeampi kuin ylempi väliintulohinta, tämän artiklan 1 kappaleessa vahvistettuja hintoja korotetaan 115 SDR:llä tonnilta, ja puskurivarastomyynnit voidaan käynnistää uudelleen.

9. Jos hinnantarkistuksesta tai -tarkistuksista on päätetty tämän artiklan 7 tai 8 kappaleen mukaisesti, tämän artiklan 4 kappaletta ei sovelleta, mutta neuvosto on kutsuttava koolle erityisistuntoon 12 kuukauden kuluttua viimeisimmästä tarkistuksesta tämän artiklan 1 kappaleessa vahvistettujen hintojen tarkastelun suorittamista varten. Tarkastelua tehtäessä sovelletaan tämän artiklan 2, 3, 4 ja 5 kappaletta.

10. Jäljempänä olevan 76 artiklan määräyksiä ei sovelleta tämän artiklan C osan mukaiseen hintojen tarkistamiseen.

28 artikla
Muuntokertoimet

1. Kaakaotuotteiden vastaavan papumäärän määrittämiseen käytetään seuraavia muuntokertoimia: kaakaovoi 1,33; kaakaokakku ja -jauhe 1,18; kaakaomassa ja murskatut kaakaopavut 1,25. Neuvosto voi tarvittaessa määritellä muitakin kaakaota sisältäviä tuotteita kaakaotuotteiksi. Neuvosto määrää niiden kaakaotuotteiden muuntokertoimet, joiden muuntokertoimia ei ole määrätty tässä kappaleessa.

2. Neuvosto voi määräenemmistöllä muuttaa tämän artiklan 1 kappaleessa olevia muuntokertoimia.

29 artikla
Jalo- eli aromikaakao

1. Jäljempänä olevan 32 artiklan estämättä tämän sopimuksen määräyksiä, jotka koskevat puskurivaraston rahoittamiseksi määrätyn maksun suorittamista, ei sovelleta jalo- eli aromikaakaoon, jota vievät C liitteen 1 kappaleessa luetellut yksinomaan jalo- eli aromikaakaota tuottavat viejämaat.

2. Tämän artiklan 1 kappaletta sovelletaan myös C liitteen 2 kappaleessa lueteltuihin viejäjäsenmaihin, joiden tuotannosta osa on jalo- eli aromikaakaota. Tämän artiklan 1 kappaletta sovelletaan tällöin näihin maihin siinä suhteessa kuin maat C liitteen 2 kappaleen mukaisesti tuottavat jalo- eli aromikaakaota. Jäljellä olevaan osaan sovelletaan puskurivaraston rahoittamiseksi määrättyjen maksujen suorittamista koskevia tämän sopimuksen määräyksiä sekä muita tässä sopimuksessa olevia rajoituksia.

3. Neuvosto voi määräenemmistöllä muuttaa C liitettä.

4. Jos neuvosto havaitsee, että C liitteessä lueteltujen maiden tuotanto tai vienti on noussut voimakkaasti, sen on asianmukaisin toimin huolehdittava siitä, ettei tämän sopimuksen rikkomista tai kiertämistä tapahdu.

5. Jokainen jäsenmaa sitoutuu vaatimaan neuvoston hyväksymän tarkastusasiakirjan esittämistä ennen luvan antamista jalo- eli aromikaakaon viemiseksi alueeltaan. Jokainen jäsenmaa sitoutuu vaatimaan neuvoston hyväksymän tarkastusasiakirjan esittämistä ennen luvan antamista jalo- eli aromikaakaon tuomiseksi alueelleen. Neuvosto voi määräenemmistöllä peruuttaa kokonaan tai osaksi tämän kappaleen määräykset.

30 artikla
Puskurivaraston perustaminen, kapasiteetti ja sijainti

1. Tämän sopimuksen päämäärien saavuttamiseksi perustetaan täten kansainvälinen puskurivarasto. Sen kokonaiskapasiteetti on 250 000 tonnia mukaan lukien vuoden 1980 kansainvälisen kaakaosopimuksen osalta siirtyvät varastot, joiden katsotaan olevan 100 000 tonnia 27 artiklan soveltamista varten. Jos neuvosto päättää 75 artiklan määräysten mukaan pidentää tämän sopimuksen voimassaoloa yli vuodella, voi neuvosto määräenemmistöllä lisätä puskurivaraston kapasiteettia enintään 100 000 kaakaopaputonnia vastaavalla määrällä.

2. Puskurivaraston johtaja ostaa ja säilyttää kaakaopapuja, mutta voi neuvoston asettamilla ehdoilla myös ostaa ja säilyttää kaakaomassaa enintään 10 000 tonnia. Jos tämä kokeilu aiheuttaa vaikeuksia kaakaomassan myynnissä tai varastoinnissa, neuvosto peruuttaa tämän kappaleen määräykset tutkiakseen asiaa tarkemmin seuraavassa sääntömääräisessä istunnossaan.

3. Johtaja on neuvoston laatimien puskurivarastoa koskevien sääntöjen mukaisesti vastuussa puskurivaraston toiminnasta ja kaakaon ostamisesta, kaakaovarastojen myymisestä ja säilyttämisestä hyvässä kunnossa sekä, ottamatta markkinariskejä, kaakaoerien korvaamisesta toisilla tämän sopimuksen asianomaisten määräysten mukaisesti.

4. Johtaja ei saa käydä termiinikauppaa.

5. Puskurivarastossa pidettävä kaakao tulee varastoida sellaisiin paikkoihin jäsenmaissa, joissa se on toimitettavissa välittömästi varastolta jäsenmaissa, pääasiassa tuottajamaissa, oleville ostajille, jotka käyvät kauppaa kaakaolla tai jalostavat sitä.

31 artikla
Puskurivaraston rahoitus

1. Puskurivaraston toiminnan rahoittamiseksi puskurivaraston tili saa säännöllistä tuloa maksuina, joita peritään 32 artiklan määräysten mukaisesti kaakaon viennistä ja tuonnista.

2. Jos puskurivaraston taloudellinen tilanne on riittämätön sen toiminnan rahoittamiseksi tai näyttää muuttuvan sellaiseksi, puskurivaraston johtajan on ilmoitettava asiasta toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja voi, ottaen kuitenkin huomioon 39 artiklan mukaisiin lisätoimiin ryhtymisen edellytyksenä olevat olosuhteet, kutsua neuvoston koolle erityisistuntoon 20 työpäivän kuluessa, ellei neuvoston ole muutoin määrä kokoontua seuraavan 30 kalenteripäivän aikana. Neuvosto voi määräenemmistöllä ryhtyä lainanottoa lukuun ottamatta tarvittavina pitämiinsä järjestelyihin puskurivaraston varojen täydentämiseksi, kuitenkin niin, ettei hallituksilta saa vaatia muita pakollisia maksuosuuksia tai takauksia kuin sellaisia, joita saattaa syntyä Perushyödykkeiden yhteisrahastoon assosioitumisesta.

3. Kaikki näihin järjestelyihin liittyvät suoritukset on osoitettava puskurivaraston tilille.

4. Puskurivaraston johtajan on pidettävä toimitusjohtaja ja neuvosto tietoisina puskurivaraston taloudellisesta tilasta.

32 artikla
Maksu puskurivaraston rahoittamiseksi

1. Maksu, joka peritään kaakaosta joko jäsenmaan ensimmäisen viennin tai ensimmäisen tuonnin yhteydessä, on 45 Yhdysvaltain dollaria tonnilta kaakaopapuja tai kaakaotuotteita 28 artiklassa määrättyjen taikka neuvoston määräenemmistöllä myöhemmin vahvistamien muuntokertoimien mukaan laskettuna. Maksu kannetaan vain kerran. Tätä tarkoitusta varten katsotaan jäsenmaan ei-jäsenmaasta tuoman kaakaon olevan peräisin asianomaisesta ei-jäsenmaasta, ellei riittäviä todisteita esitetä siitä, että kaakao on peräisin jäsenmaasta.

2. Neuvoston on vuosittain suoritettava puskurivaraston maksutarkastelun, ja se voi, ottaen huomioon järjestön varat ja velvoitteet puskurivaraston osalta, määräenemmistöllä vahvistaa toisensuuruisen maksun tai päättää peruuttaa maksun.

3. Todistuksia maksun suorittamisesta annetaan neuvoston määräämien sääntöjen mukaisesti. Säännöissä tulee ottaa huomioon kaakaokaupan edut ja niihin tulee sisällyttää muun muassa mahdollinen asiamiesten käyttö ja maksun suorittaminen tietyn määräajan kuluessa.

4. Tämän artiklan mukaiset maksut on suoritettava vapaasti vaihdettavina valuuttoina ja niiden on oltava vapaat kaikista ulkomaanvaluuttaa koskevista rajoituksista.

5. Tämän artiklan määräykset eivät vaikuta ostajien ja myyjien oikeuksiin säännellä kaakaotoimitusten maksuehtoja keskinäisin sopimuksin.

33 artikla
Suhde perushyödykkeiden yhteisrahastoon

Perushyödykkeiden yhteisrahaston aloittaessa toimintansa neuvostolla on valtuudet neuvotella muodollisuuksista ja määräenemmistöllä tehdyn päätöksen nojalla toteuttaa rahastoon assosioitumisen edellyttämät toimenpiteet perushyödykkeiden yhteisrahaston perustamista koskevassa sopimuksessa määrättyjen periaatteiden mukaisesti rahaston tarjoamien rahoitusmahdollisuuksien kaikkinaiseksi hyödyntämiseksi.

34 artikla
Puskurivaraston tililtä maksettavat kulut

1. Puskurivaraston toiminta- ja ylläpitokulut, joihin kuuluu:

a) puskurivaraston johtajan sekä puskurivarastoa hoitavan ja ylläpitävän henkilökunnan palkkiot sekä järjestölle aiheutuneet kustannukset maksujen kantamisen järjestämisestä ja valvonnasta;

b) muut puskurivarastoon liittyvät kustannukset kuten kuljetus- ja vakuutuskustannukset f.o.b. -paikasta puskurivaraston varastointipaikkaan, varastointikulut mukaan lukien tuholaissumutus, käsittely, vakuuttaminen, hallinto ja tarkastus sekä kulut, jotka aiheutuvat kaakaoerien korvaamisesta uusilla niiden kunnon ja arvon ylläpitämiseksi,

katetaan 31 artiklan mukaisesta säännöllisestä tulolähteestä tai jälleenmyyntituloilla.

2. Jäljempänä olevan 40 artiklan mukaiseen säilössäpitojärjestelmään liittyvät kulut katetaan puskurivaraston tililtä.

3. Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää maksaa puskurivaraston tililtä muihinkin 39 artiklan mukaisiin lisätoimiin kuin säilössäpitojärjestelmään liittyviä kuluja.

35 artikla
Puskurivaraston ylijäämävarojen sijoitus

1. Puskurivaraston toiminnan rahoittamiseen tarvittavien varojen tilapäinen ylijäämä voidaan sopivalla tavalla tallettaa tuoja- ja viejäjäsenmaihin neuvoston määräämien sääntöjen mukaisesti.

2. Näissä säännöissä otetaan muun muassa huomioon puskurivaraston täyden toiminnan edellyttämät käteisvarat ja varojen todellisen arvon säilyttämisen suotavuus.

36 artikla
Puskurivaraston ostot

1. Milloin osoitinhinta on ostonsallimishintaa korkeampi, puskurivaraston johtajan on ostettava kaakaota vain sen verran kuin on tarpeen puskurivarastossa jo olevan kaakaon kierrättämiseen laadun ylläpitämiseksi, jollei neuvosto määräenemmistöllä toisin päätä. Johtajan on saatettava kierrätysohjelman neuvoston hyväksyttäväksi.

2. Milloin osoitinhinta on sama tai alhaisempi kuin ostonsallimishinta, mutta korkeampi kuin alempi väliintulohinta, johtaja saa ostaa kaakaota alemman väliintulohinnan tukemiseksi, ellei ostoja ole keskeytetty 27 artiklan 7 kappaleen määräysten mukaisesti.

3. Milloin osoitinhinta on sama tai matalampi kuin alempi väliintulohinta, johtajan on ostettava kaakaota sellaisia määriä, että osoitinhinta nousee alempaa väliintulohintaa korkeammaksi, ellei ostoja ole keskeytetty 27 artiklan 7 kappaleen määräysten mukaisesti.

4. Johtaja saa suorittaa ostoja alkuperä- ja jälleenmyyntimarkkinoilta. Johtajan tulee antaa etusija viejäjäsenmaiden myyjille niiden määräysten mukaisesti, jotka neuvosto tosiasiallisen etusijan varmistamiseksi antaa.

5. Johtajan on ostettava vain markkinoilla hyväksyttyjä vakiolaatuja ja vähintään sadan tonnin erinä. Tällainen kaakao on järjestön omaisuutta ja sen valvonnassa.

6. Johtajan on ostettava kaakaota käypään markkinahintaan neuvoston antamien määräysten mukaisesti. Näissä määräyksissä on otettava huomioon vallitsevat kauppatavat.

7. Johtajalla on oltava asianmukainen kirjanpito hänellä olevien tämän sopimuksen mukaisten tehtävien täyttämiseksi.

37 artikla
Puskurivaraston myynnit

1. Milloin osoitinhinta on myynninsallimishintaa alhaisempi, puskurivaraston johtajan on myytävä kaakaota vain sen verran kuin on tarpeen puskurivarastossa jo olevan kaakaon kierrättämiseen laadun ylläpitämiseksi, ellei neuvosto määräenemmistöllä toisin päätä. Puskurivaraston johtaja on saatettava kierrätyssuunnitelma neuvoston hyväksyttäväksi.

2. Milloin osoitinhinta on sama tai korkeampi kuin myynninsallimishinta mutta matalampi kuin ylempi väliintulohinta, johtaja voi myydä kaakaota ylemmän väliintulohinnan tukemiseksi, ellei myyntiä ole keskeytetty 27 artiklan 8 kappaleen määräysten mukaisesti.

3. Milloin osoitinhinta on sama tai korkeampi kuin ylempi väliintulohinta, johtajan on, jollei 41 artiklan 4 kappaleen määräyksistä muuta johdu, myytävä kaakaota sellaisia määriä, että osoitinhinta laskee ylempää väliintulohintaa alemmaksi, ellei myyntiä ole keskeytetty 27 artiklan 8 kappaleen määräysten mukaisesti.

4. Johtajan on myytävä kaakaota käypään markkinahintaan neuvoston antamien määräysten mukaisesti. Näissä määräyksissä on otettava huomioon vallitsevat kauppatavat.

5. Johtajan on myytävä kaakaota tavanomaisia kauppayhteyksiä käyttäen jäsenmaissa, varsinkin tuojajäsenmaissa oleville kaakaokauppaa käyville tai jalostusta harjoittaville yrityksille ja järjestöille.

38 artikla
Puskurivaraston lopettaminen

1. Jos tämä sopimus korvataan uudella sopimuksella, joka sisältää puskurivarastoa koskevia määräyksiä, neuvoston on ryhdyttävä tarvittaviksi katsomiinsa järjestelyihin puskurivaraston toiminnan jatkamiseksi.

2. Jos tämä sopimus päättyy ilman, että sitä korvataan uudella sopimuksella, johon sisältyy puskurivarastoa koskevia määräyksiä, noudatetaan seuraavia määräyksiä:

a) Sopimuksia kaakaopapujen ostamisesta puskurivarastoon ei enää tehdä. Puskurivaraston johtajan on, vallitseva markkinatilanne huomioon ottaen, myytävä puskurivarastot niiden sääntöjen mukaisesti, jotka neuvosto on vahvistanut määräenemmistöllä tämän sopimuksen tullessa voimaan, ellei neuvosto ennen sopimuksen päättymistä ole muuttanut näitä sääntöjä määräenemmistöllä. Johtaja säilyttää oikeuden myydä kaakaota koko lopettamisen ajan lopettamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

b) Myynnistä saatavat tulot ja puskurivaraston tilillä olevat rahavarat käytetään maksuihin seuraavassa järjestyksessä:

(i) lopettamiskustannukset;

(ii) järjestön ottamat tai sen puolesta otetut puskurivarastoa koskevat velat ja korot;

c) rahavarat, jotka jäävät jäljelle kun b kohdan mukaiset suoritukset on tehty, jaetaan osuuksiin vuosien 1972 ja 1975 sopimusten, vuoden 1980 sopimuksen ja tämän sopimuksen perusteella kannettujen maksuosuuksien tai maksujen suhteessa:

(i) Vuosien 1972 ja 1975 sopimuksista peräisin olevat varat jaetaan asianomaisille viejämaille kunkin viennistä kannettujen maksuosuuksien suhteessa;

(ii) Vuoden 1980 sopimuksesta ja tästä sopimuksesta peräisin olevat varat jaetaan viennistä ja tuonnista kannettuihin varoihin. Viennistä kannetut varat jaetaan viejäjäsenmaiden kesken niiden viennistä kannettujen maksuosuuksien tai maksujen suhteessa. Tuonnista kannetut varat jaetaan tuojajäsenmaiden kesken niiden tuonnista perittyjen maksuosuuksien tai maksujen suhteessa. Euroopan talousyhteisön jäsenmaiden suorittama laskennallinen yhteisosuus jaetaan näiden maiden keskenään määrittelemän perusteen mukaan.

3. a) Lopettamishetkellä puskurivarastossa jäljellä oleva kaakao on myytävä neuvoston ennen tämän sopimuksen päättymistä vahvistamien sääntöjen mukaisesti. Säännöissä on huolehdittava siitä, että lopettaminen tapahtuu asianmukaisella tavalla riittävän ajan kuluessa. Säännöissä tulee määrätä lopettamisvaiheen puskurivarastomyyntien ajaksi riittävä ja säännöllinen valvonta, josta vastaa joko neuvosto tai neuvoston tarkoitusta varten perustama työryhmä.

b) Jollei tämän sopimuksen voimassaolon päättyessä neuvosto ole voinut päättää edellä a kohdassa tarkoitetuista säännöistä ja/tai lopettamisvaiheen pituudesta, on puskurivaraston kaakao myytävä markkinaolosuhteisiin nähden parhaalla mahdollisella hinnalla, ottaen huomioon kaakaokaupassa vallitsevat normaalit kauppatavat ja häiritsemättä kaakaokaupan tavanomaista kulkua, mutta kuitenkin pyrkien puskurivaraston lopettamiseen enintään kolmen vuoden kuluessa, ellei myytävänä ole yli 150 000 tonnia, jolloin myyntiaikaa on neljä ja puoli vuotta, ellei neuvosto lopettamisaikana toisin päätä.

39 artikla
Lisätoimet

1. Milloin osoitinhinta on sama tai matalampi kuin alempi väliintulohinta ja ollut sitä viisi peräkkäistä markkinapäivää, ja:

a) puskurivaraston enimmäiskapasiteetista on 80 prosenttia täynnä, tai

b) puskurivaraston nettorahavarat riittävät enää 30 000 kaakaotonnin ostamiseen,

neuvoston on kokoonnuttava erityisistuntoon 20 työpäivän kuluessa.

2. Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää sellaisista lisätoimista, jotka se katsoo tarpeellisiksi tämän sopimuksen päämääränä olevan hinnanvakauttamisen edistämiseksi.

3. Jos neuvosto tekee päätöksen muun toimenpiteen tai muiden toimenpiteiden kuin 40 artiklan mukaisen säilyttämisjärjestelmän osalta, on neuvoston samassa istunnossa päätettävä, tuleeko säilyttämisjärjestelmä voimaan siinä tapauksessa, että päätetty toimenpide tai päätetyt toimenpiteet osoittautuisivat riittämättömiksi alemman väliintulohinnan tukemiseksi. Jos neuvosto päättää, että säilyttämisjärjestelmä tulee voimaan, sen tulee myös määrittää voimaantulon ehdot.

4. Jollei neuvosto ole viiden markkinapäivän kuluttua erityisistunnon alkamisesta tehnyt tämän artiklan 2 kappaleen mukaista päätöstä, ja jos osoitinhinta on 15 edeltävän, peräkkäisen markkinapäivän ajan ollut sama tai matalampi kuin alempi väliintulohinta, sovelletaan 40 artiklan mukaista säilössäpitojärjestelmää.

5. Säilössäpitojärjestelmä tulee voimaan, jos tuolloin tai sen jälkeen osoitinhinta on edeltävän 15 peräkkäisen markkinapäivän ajan ollut sama tai matalampi kuin alempi väliintulohinta, eikä puskurivarasto tuolloin suorita ostoja markkinoilta. Puskurivarasto-ostot keskeytetään vain, milloin puskurivaraston enimmäiskapasiteetti on täynnä tai puskurivaraston nettorahavarat on käytetty loppuun.

6. Jollei edellä 5 kappaleessa olevia ehtoja ole täytetty neuvoston seuraavaan sääntömääräiseen istuntoon mennessä, on suoritettava säilössäpitojärjestelmän soveltamista koskevan päätöksen tarkastelu. Ellei neuvosto toisin päätä, säilössäpitojärjestelmän soveltamista jatketaan.

40 artikla
Säilössäpitojärjestelmä

1. Säilössäpitojärjestelmän mukaan säilössä pidettävään kaakaon kokonaismäärä ei kerrallaan saa ylittää 120 000 tonnia.

2. Milloin 39 artiklan mukaiset ehdot ovat täyttyneet, on A liitteessä lueteltujen viejäjäsenmaiden yhteisesti säilössä pidettävä ensimmäinen 30 000 tonnin erä kaakaopapuja, ellei neuvosto määräenemmistöllä toisin päätä.

3. Ellei neuvosto määräenemmistöllä toisin päätä, ja jollei tämän artiklan 1 ja 4 kappaleen määräyksistä muuta johdu, viejäjäsenmaiden on pidettävä säilössä 30 000 tonnin suuruisia perättäisiä lisäeriä kaakaopapuja, milloin osoitinhinta on sama tai matalampi kuin alempi väliintulohinta ja ollut sitä 20 perättäisen markkinapäivän ajan.

4. Ellei neuvosto määräenemmistöllä toisin päätä ja kaikki kaakaoerät on pidetty säilössä ja edellyttäen että 39 artiklan 1 kappaleen mukaiset ehdot täyttyvät, neuvoston on kokoonnuttava erityisistuntoon 20 työpäivän kuluessa. Jollei päätöstä saada aikaan, kaakaopapueriä pidetään edelleen säilössä tämän artiklan 3 kappaleen mukaisesti.

5. Jokainen säilössä pidettävä kaakaopapuerä on jaettava viejäjäsenmaiden kesken suhteessa niiden viimeisimmän kolmen kaakaovuoden aikana keskimäärin vuosittain viemän kaakaon määrään, mitä varten järjestö on julkaissut tilastoja Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics -julkaisussa.

6. Neuvosto voi milloin tahansa ottaa tarkasteltavakseen viejäjäsenmaiden osuudet ja viejäjäsenmaiden pyynnöstä muuttaa niitä.

7. Tämän järjestelmän mukaan säilössä pidetty kaakao sijoitetaan puskurivaraston sääntöjen mukaisiin puskurivarastokäyttöön hyväksyttyihin varastotiloihin neuvoston antamien säilössäpitojärjestelmää koskevien määräysten mukaisen ajan kuluessa, joka ei saa ylittää kuutta kalenterikuukautta.

8. Tämän järjestelmän mukaan säilössä pidetyn kaakaon samoin kuin kaakaon varastoinnin ja kierrättämisen tulee täyttää puskurivaraston sääntöjen mukaiset laatuvaatimukset.

9. Säilössä pidetty kaakao pysyy asianomaisten viejäjäsenmaiden omistuksessa.

10. Puskurivaraston johtaja on vastuussa kaakaon säilössäpidon, varastoinnin ja kierrättämisen valvonnasta järjestelmän mukaan. Kaakao on johtajan valvonnassa.

11. Säilössäpidon, kierrättämisen ja varastoinnin valvonnasta aiheutuvat hallinnolliset kulut maksetaan puskurivaraston tililtä.

12. Puskurivarastoon sijoitetun säilössä pidettävän kaakaon kuljetus-, varastointi- ja kierrätyskustannukset maksetaan puskurivaraston tililtä seuraavien ehtojen mukaisesti:

a) rahti- ja vakuutuskustannukset maksetaan aluksi puskurivaraston tililtä, ja asianomainen tuottajajäsenmaan on korvattava ne, kun säilössä pidetty kaakao vapautetaan 41 artiklan määräysten mukaisesti;

b) varastointi- ja kierrätyskustannukset katetaan puskurivaraston tililtä säilössä pidetyn kaakaon varastoimishetkestä sen vapauttamishetkeen. Tämä maksu ei saa tonnilta ylittää parhaillaan puskurivarastossa olevan kaakaon keskimääräisiä varastointi- ja kierrätyskustannuksia. Neuvosto vahvistaa kustannusten määrän vuosittain toisessa sääntömääräisessä istunnossaan.

13. Säilössäpitojärjestelmän ollessa voimassa tuojajäsenmaiden on pyrittävä rajoittamaan ei-jäsenmaista tuomansa kaakaon määrän säilössäpitojärjestelmän voimaantuloa edeltävänä kolmena vuonna ei-jäsenmaista keskimäärin vuosittain tuomaansa määrään kaakaota.

41 artikla
Säilössä pidetyn kaakaon vapauttaminen

1. Jos osoitinhinta on milloin tahansa säilössäpitojärjestelmän voimaantulon jälkeen kymmenen perättäisen markkinapäivän ajan sama tai korkeampi kuin keskihinta, on 15 000 tonnia säilössä pidettyä kaakaota vapautettava viejäjäsenmaiden käyttöön, ja niiden velvollisuus pitää säilössä tätä kaakaota lakkaa.

2. Jos osoitinhinta on vapauttamisen jälkeen kymmenen perättäisen markkinapäivän ajan sama tai korkeampi kuin keskihinta, on jälleen vapautettava sama tonnimäärä kaakaota. Tällaiset vapauttamiset jatkuvat, kunnes:

a) osoitinhinta on laskenut keskihintaa alemmaksi, tai

b) kaikki säilössä pidetty kaakao on vapautettu.

3. Jos osoitinhinta on sama tai korkeampi kuin myynninsallimishinta, tämän artiklan 2 kappaleen mukainen vapautettava tonnimäärä on kaksinkertaistettava.

4. Kaikki säilössä pidetty kaakao on vapautettava, ennen kuin tavanomaiset puskurivarastomyynnit käynnistetään.

5. Neuvosto voi määräenemmistöllä muuttaa tämän artiklan mukaisia kaakaon vapauttamiseen liittyviä tonnimääriä ja aikavälejä.

42 artikla
Säilössäpitojärjestelmän noudattaminen

1. Jäsenmaiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta varmistettaisiin niille tämän sopimuksen mukaan kuuluvien säilössäpitojärjestelmään liittyvien velvoitteiden täydellinen noudattaminen. Neuvosto voi tarvittaessa kehottaa jäsenmaita ryhtymään joihinkin lisätoimiin velvoitteidensa täyttämiseksi.

2. A liitteessä luetellut viejäjäsenmaat sitoutuvat järjestämään myyntinsä siten, että kaakaon markkinointi tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja viejäjäsenmaat pystyvät milloin tahansa osallistumaan säilössäpitojärjestelmään, jos ja kun se tulee voimaan. Tätä varten neuvoston on ennen kunkin kaakaovuoden alkua vahvistettava suurin tonnimäärä, joka 40 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuissa rajoissa voidaan seuraavan vuoden aikana saatetaan joutua pitämään säilössä kysynnän ja tarjonnan ennustetun tilastollisen tasapainon perusteella, ottaen huomioon puskurivaraston vapaana oleva kapasiteetti ja sen käytettävissä olevat varat. Tämän suurimman tonnimäärän pohjalta neuvosto vahvistaa ohjeelliset tonnimäärät jokaista viejäjäsenmaata varten. Neuvosto vahvistaa säännöt säilössä pidettävien tonnimäärien laskemista ja soveltamista varten auttaakseen kyseisiä viejäjäsenmaita täyttämään niille kuuluva velvoite kaakaon säilössä pitämiseen.

3. Neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen tämän sopimuksen ensimmäisen voimassaolovuoden päättymistä säilössäpitojärjestelmän toimintaa, noudattamista ja valvontaa koskevat säännöt sen varmistamiseksi, että järjestelmä edistää tehokkaasti tämän sopimuksen päämäärien toteutumista. Säännöissä ei kuitenkaan tule puuttua ennen järjestelmän voimaantuloa vilpittömässä mielessä tehtyjen sopimusten täytäntöönpanoon.

43 artikla
Tavanomaisten puskurivarasto-ostojen aloittaminen uudelleen

1. Jos milloin tahansa säilössäpitojärjestelmän ollessa voimassa puskurivaraston rahoitustilanne paranee siinä määrin, että puskurivaraston johtaja voi tehdä vähintään 30 000 tonnin suuruisen kaakao-oston, ei uusiin säilössä pitämisiin enää ryhdytä. Johtajan on ryhdyttävä jälleen tavanomaisiin puskurivarasto-ostoihin, kunnes joko puskurivaraston kapasiteetti on täynnä tai rahavarat on käytetty loppuun.

2. Viejäjäsenmaiden on edelleen noudatettava kaikkia velvoitteitaan, joihin ne ovat sitoutuneet aiempien säilössä pidettyjen kaakaoerien osalta.

3. Jollei neuvosto toisin päätä, säilössäpitojärjestelmä käynnistyy itsestään uudelleen, milloin osoitinhinta on viimeisimmän viiden perättäisen markkinapäivän ajan ollut sama tai matalampi kuin alempi väliintulohinta, jos:

a) puskurivaraston enimmäiskapasiteetti on täynnä, tai

b) puskurivaraston rahavarat on käytetty loppuun ja edellyttäen, ettei suurinta sallittua säilössäpidon kokonaismäärää ole vielä saavutettu.

44 artikla
Tarkasteleminen

1. Neuvosto voi milloin tahansa tämän sopimuksen voimassaoloaikana ottaa tarkasteltavakseen ja määräenemmistöllä muuttaa mitä tahansa säilössäpitojärjestelmään liittyvää sopimusmääräystä, lukuun ottamatta mitä 40 artiklan 1 kappaleessa on tarkoitettu.

2. Mikäli osoitinhinta alenee vielä senkin jälkeen, kun 40 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettu säilössäpidon kokonaismäärä on saavutettu, neuvoston on kokoonnuttava erityisistuntoon tarkastelemaan tilannetta ja harkitsemaan muita toimenpiteitä.

45 artikla
Neuvottelut ja yhteistyö kaakaotalouden piirissä

1. Neuvosto kannustaa jäsenmaita pyytämään asiantuntijoiden lausuntoja kaakaokysymyksissä.

2. Täyttäessään tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan jäsenmaiden tulee toimia sopusoinnussa vakiintuneiden kauppayhteyksien kanssa ja ottaa asianmukaisesti huomioon kaikkien kaakaotalouden osa-alueiden oikeutetut etuudet.

3. Jäsenmaat eivät saa puuttua ostajien ja myyjien välisten kaupallisten erimielisyyksien sovitteluun, jollei sopimusvelvoitteita voida täyttää tämän sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien määräysten vuoksi, eivätkä myöskään asettaa esteitä tuloksiin pääsemiselle sovittelumenettelyssä. Jäsenmaan velvollisuutta noudattaa tämän sopimuksen määräyksiä ei saa hyväksyä perusteeksi kaupallisten sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämiselle tai puolustukseksi sellaisissa tapauksissa.

VIII LUKU

Viennistä ja tuonnista ilmoittaminen sekä valvontatoimet

46 artikla
Viennistä ja tuonnista ilmoittaminen

1. Toimitusjohtajan on neuvoston vahvistamien sääntöjen mukaisesti pidettävä kirjaa jäsenmaiden kaakaontuonnista ja -viennistä.

2. Tämän toteuttamiseksi jokaisen jäsenmaan on ilmoitettava toimitusjohtajalle kaakaonvientimääränsä määrämaittain ja kaakaontuontimääränsä alkuperämaittain sekä muut neuvoston mahdollisesti määräämät tiedot neuvoston vahvistamin määrävälein.

3. Toimitusjohtajan on pidettävä kirjaa 40 ja 41 artiklan määräysten mukaisesti säilössä pidetystä ja viejäjäsenmaan käytettäväksi vapautetusta kaakaosta.

4. Viejäjäsenmaan on annettava toimitusjohtajalle kuukausittain tai neuvoston määräämin muunlaisin määrävälein kertomus säilössä pidetyn kaakaon kokonaismäärä sekä muita neuvoston mahdollisesti määräämiä tietoja.

5. Neuvoston on vahvistettava tarpeelliseksi katsomansa säännöt tämän artiklan määräysten noudattamatta jättämisen varalta.

47 artikla
Valvontatoimet

1. Kaakaota vievän jäsenmaan on vaadittava neuvoston hyväksymän tarkastusasiakirjan ja tilanteesta riippuen voimassa olevan maksun suorittamista koskevan todistuksen esittämistä, ennen kuin se sallii kaakaon toimittamisen tullialueensa ulkopuolelle. Kaakaota tuovan jäsenmaan on vaadittava neuvoston hyväksymän tarkastusasiakirjan ja tilanteesta riippuen voimassa olevan maksun suorittamista koskevan todistuksen esittämistä, ennen kuin se sallii kaakaon toimittamisen tullialueelleen sisäpuolelle jäsenmaasta tai ei-jäsenmaasta.

2. Todistuksia maksun suorittamisesta ei vaadita viejäjäsenmaiden humanitäärisiin tai muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin viemästä kaakaosta, mikäli neuvosto on vakuuttunut siitä, että kaakao on viety tällaisiin tarkoituksiin. Neuvoston on järjestettävä asianmukaisten tarkastusasiakirjojen antaminen tällaisille tavaratoimituksille.

3. Neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä maksutodistuksia ja neuvoston hyväksymiä muita tarkastusasiakirjoja koskevat tarpeellisiksi katsomansa säännöt.

4. Jalo- eli aromikaakaon osalta neuvosto laatii tarpeellisiksi katsomansa säännöt neuvoston hyväksymiä tarkastusasiakirjoja koskevan menettelyn yksinkertaistamiseksi ottaen huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät.

5. Neuvosto voi päättää määräenemmistöllä kaikkien tai joidenkin tämän artiklan määräysten soveltamisen keskeyttämisestä.

IX LUKU

Tarjonta ja kysyntä

48 artikla
Jäsenmaiden välinen yhteistyö

1. Jäsenmaat toteavat, että on tärkeää taata kaakaotalouden suurin mahdollinen kasvu ja siksi sovittaa yhteen tuotantonsa ja kulutuksensa voimakkaaseen lisäämiseen tähtäävät pyrkimykset tarjonnan ja kysynnän tasapainottamiseksi mahdollisimman hyvin. Jäsenmaiden on toimittava hyvässä yhteistyössä neuvoston kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

2. Neuvosto määrittää kaakaotalouden sopusointuisen kehityksen ja voimakkaan kasvun esteet ja pyrkii voittamaan ne yhteisesti hyväksyttävin käytännön toimin. Jäsenmaat pyrkivät soveltamaan neuvoston kehittämiä ja suosittamia toimenpiteitä.

3. Järjestö kokoaa ja pitää ajan tasalla sellaista saatavissa olevaa tietoa, jota tarvitaan määriteltäessä mahdollisimman luotettavalla tavalla maailman sekä tämänhetkistä että potentiaalistakin kulutus- ja tuotantokapasiteettia. Jäsenmaiden on toimittava hyvässä yhteistyössä järjestön kanssa näiden tutkimusten valmistelussa.

49 artikla
Tuotanto ja varastot

1. Viejäjäsenmaa voi laatia ohjelman tuotantonsa säätelemiseksi siten, että 48 artiklassa asetettu tavoite saavutetaan. Viejäjäsenmaa on itse vastuussa tämän tavoitteen saavuttamiseksi soveltamistaan toimista ja menettelytavoista ja sen on pyrittävä ilmoittamaan niistä neuvostolle mahdollisimman säännöllisesti.

2. Neuvoston on tarkasteltava kaakaotuotannon yleistilannetta toimitusjohtajan vähintään kerran vuodessa antaman yksittäiskohtaisen kertomuksen perustalta ja arvioitava etenkin yleismaailmallisen tarjonnan kehittymistä tämän artiklan määräysten valossa. Neuvosto voi antaa jäsenmaille suosituksia tämän arvioinnin pohjalta. Neuvosto voi perustaa komitean avustamaan tämän artiklan täytäntöönpanossa.

3. Neuvoston on vuosittain tarkasteltava koko maailman varastointimääriin ja annettava tämän perusteella tarpeellisiksi katsomiaan suosituksia. Jäsenmaiden on toimitettava tätä tarkoitusta varten neuvostolle sen pyytämiä tietoja.

50 artikla
Tarjonnan varmistaminen ja pääsy markkinoille

1. Jäsenmaiden on harjoitettava kauppapolitiikkaansa ottamalla huomioon tämän sopimuksen päämäärät, jotta nämä päämäärät voidaan saavuttaa. Ne tunnustavat erityisesti, että kaakaon säännöllinen tarjonta ja säännöllinen pääsy niiden kaakaomarkkinoille ovat olennaisen tärkeitä sekä tuoja- että viejäjäsenmaille.

2. Viejäjäsenmaat pyrkivät oman kehityksensä esteitten asettamissa rajoissa noudattamaan tämän sopimuksen määräysten mukaista myynti- ja vientipolitiikkaa, joka ei keinotekoisesti rajoita saatavilla olevan kaakaon tarjoamista myyntiin ja joka takaa tuojajäsenmaiden kaakaontuojille säännöllisen kaakaontarjonnan.

3. Tuojajäsenmaat pyrkivät parhaansa mukaan kansainvälisten sitoumustensa rajoissa noudattamaan tämän sopimuksen määräysten mukaista politiikkaa, joka ei rajoita keinotekoisesti kaakaon kysyntää ja joka takaa viejille säännöllisen pääsyn niiden kaakaomarkkinoille.

4. Jäsenten on ilmoitettava neuvostolle kaikista toimista, joihin on ryhdytty tämän artiklan määräysten täytäntöönpanemiseksi.

5. Neuvosto voi tämän artiklan tarkoitusperien edistämiseksi antaa jäsenilleen suosituksia, ja sen tulee säännöllisin väliajoin tarkastella saavutettuja tuloksia.

51 artikla
Kulutus ja myynninedistäminen

1. Kaikki jäsenmaat pyrkivät edistämään kaakaon kulutusta omien keinojensa ja menetelmiensä mukaisesti.

2. Kaikki jäsenmaat pyrkivät antamaan neuvostolle mahdollisimman säännöllisesti tietoja kaakaonkulutuksesta ja siihen liittyvistä voimassa olevista kotimaisista määräyksistä.

3. Neuvosto tarkastelee toimitusjohtajan antaman yksityiskohtaisen selonteon pohjalta kaakaonkulutuksen yleistilannetta ja arvioi etenkin maailmanlaajuisen kysynnän kehitystä tämän artiklan määräysten valossa. Neuvosto voi antaa tämän arvioinnin pohjalta suosituksia jäsenmaille.

4. Neuvosto voi asettaa komitean, jonka tarkoituksena on edistää kaakaon kulutuksen kasvua sekä viejä- että tuojajäsenmaissa. Komitean jäsenyys on rajoitettava niihin jäsenmaihin, jotka avustavat edistämisohjelmaa. Edistämisohjelmien kustannukset katetaan viejäjäsenmailta saatavilla kannatusmaksuilla. Myös tuojajäsenmaat voivat antaa taloudellista tukea. Komitean on hankittava jäsenmaan hyväksyminen, ennen kuin sen alueella aloitetaan kampanja.

52 artikla
Kaakaon korvikkeet

1. Jäsenmaat toteavat, että korvikkeiden käyttö voi haitata kaakaon kulutuksen kasvua. Tämän johdosta jäsenmaat sopivat sellaisten kaakaotuotteita ja suklaata koskevien säännösten laatimisesta tai tarpeen vaatiessa olemassa olevien säännösten hyväksymisestä siten, että säännökset kieltävät muusta kuin kaakaosta peräisin olevien aineiden käytön kaakaon asemesta kuluttajan harhaanjohtamiseksi.

2. Tämän artiklan 1 kappaleeseen perustuvia säännöksiä laatiessaan tai tarkistaessaan jäsenmaiden tulee ottaa tarkasti huomioon neuvoston, kaakaotuotteiden ja suklaan säännöskomitean sekä muiden toimivaltaisten kansainvälisten toimielinten päätökset ja suositukset.

3. Neuvosto voi suositella jollekin jäsenmaalle neuvoston tarpeellisina pitämiin toimenpiteisiin ryhtymistä tämän artiklan määräysten noudattamisen varmistamiseksi.

4. Toimitusjohtajan on toimitettava neuvostolle vuotuinen kertomus siitä, miten tilanne on tässä suhteessa kehittynyt ja miten tämän artiklan määräyksiä noudatetaan.

53 artikla
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen

Neuvosto voi rohkaista ja edistää kaakaon tuotannon, valmistuksen ja kulutuksen tieteellistä tutkimusta ja kehittämistyötä sekä tästä saatujen tulosten tunnetuksi tekemistä ja käytännön soveltamista. Neuvosto voi tämän johdosta toimia yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa.

X LUKU

Jalostettu kaakao

54 artikla
Jalostettu kaakao

1. Tässä sopimuksessa tunnustetaan kehitysmaiden tarpeet laajentaa talouselämänsä perusteita muun muassa teollistamisella ja teollisuustuotteiden viennillä, mukaan lukien kaakaon jalostus ja kaakaotuotteiden sekä suklaan vienti. Tässä yhteydessä tunnustetaan myös tarve välttää vakavien vahinkojen aiheuttamista tuoja- ja viejäjäsenmaiden kaakaotaloudelle.

2. Jos jäsenmaa katsoo, että on olemassa vaara sen etuuksien loukkaamisesta jossain edellä mainitussa suhteessa, tämä jäsenmaa voi neuvotella asianomaisen toisen jäsenmaan kanssa molempia osapuolia tyydyttävän yhteisymmärryksen saavuttamiseksi, ja jos tässä ei onnistuta, jäsenmaa voi tehdä ilmoituksen neuvostolle, jonka on käytettävä hyviä palveluksiaan yhteisymmärryksen saavuttamiseksi asiassa.

XI LUKU

Jäsenmaiden ja muiden maiden väliset suhteet

55 artikla
Kaupalliset liiketoimet ei-jäsenmaiden kanssa

1. Viejäjäsenmaat sitoutuvat olemaan myymättä kaakaota ei-jäsenmaille sellaisilla ehdoilla, jotka ovat kaupallisesti edullisempia kuin ne, joilla ne ovat valmiit samaan aikaan tarjoamaan tuojajäsenmaille, ottaen huomioon tavanomaiset kauppatavat.

2. Tuojajäsenmaat sitoutuvat olemaan ostamatta kaakaota ei-jäsenmailta sellaisilla ehdoilla, jotka ovat kaupallisesti edullisempia kuin ne, joilla ne ovat valmiit samaan aikaan hankkimaan viejäjäsenmailta, ottaen huomioon tavanomaiset kauppatavat.

3. Neuvoston on määräajoin suoritettava tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen soveltamisen tarkastelu, ja se voi vaatia jäsenmaita antamaan asiaankuuluvia tietoja 56 artiklan mukaisesti.

4. Jäsenmaa, jolla on aihetta epäillä, ettei jokin toinen jäsenmaa ole täyttänyt tämän artiklan 1 tai 2 kappaleen mukaisia velvoitteita, voi tiedottaa asiasta toimitusjohtajalle ja vaatia 61 artiklan mukaisia neuvotteluja tai alistaa asian neuvoston käsiteltäväksi 63 artiklan mukaisesti.

XII LUKU

Tiedotus- ja tutkimustoiminta

56 artikla
Tiedotustoiminta

1. Järjestö toimii keskuksena, joka tehokkaasti kokoaa, vaihtaa ja levittää:

a) kaakaon tuotantoa, hintoja, vientiä ja tuontia, kulutusta ja varastointia koko maailmassa koskevia tilastollisia tietoja; sekä

b) teknisiä tietoja, jotka koskevat kaakaon viljelyä, käsittelyä ja käyttöä siinä määrin kuin tätä pidetään tarkoituksenmukaisena.

2. Niiden tietojen lisäksi, joita jäsenmaiden on annettava tämän sopimuksen muiden artiklojen nojalla, neuvosto voi pyytää jäsenmaita antamaan sen toimintaansa varten tarpeelliseksi katsomia tietoja, mukaan lukien tuotanto- ja kulutuspolitiikkaa, hintoja, vientiä ja tuontia, varastoja ja verotusta koskevat säännölliset kertomukset.

3. Jos jäsenmaa laiminlyö tai havaitsee vaikeaksi neuvoston järjestön toimintaa varten tarvitsemien tilastollisten tai muiden tietojen toimittamisen kohtuullisessa ajassa, neuvosto voi kehottaa mainittua jäsenmaata antamaan selostuksen viivästymiseen vaikuttavista syistä. Neuvosto voi ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin, jos todetaan, että asiassa tarvitaan teknistä apua.

4. Neuvosto julkaisee sopivin aikavälein, mutta vähintään kahdesti kunkin kaakaovuoden aikana, arvioita kuluvan vuoden kaakaopaputuotannosta ja -jauhatuksesta.

57 artikla
Tutkimukset

Neuvoston on siinä määrin kuin se pitää tarpeellisena edistää tutkimuksia kaakaon tuotanto- ja jakelutaloudesta mukaan lukien suhdanteet ja ennusteet, tuoja- ja viejämaiden hallitusten toimenpiteiden vaikutukset kaakaon tuotantoon ja kulutukseen, perinteellisillä ja mahdollisilla uusilla käyttöaloilla tapahtuvan kulutuksen lisääntymismahdollisuudet sekä tämän sopimuksen merkitys kaakaon viejille ja tuojille, mukaan lukien kauppaehdot. Neuvosto voi antaa tutkimusten aloilta suosituksia jäsenmaille. Tutkimusten edistämisessä neuvosto voi toimia yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen ja muiden asiaankuuluvien laitosten kanssa.

58 artikla
Vuotuinen tarkastelu ja vuosikertomus

1. Neuvoston on jokaisen kaakaovuoden päätyttyä niin pian kuin on tarkoituksenmukaista luotava katsaus tämän sopimuksen täytäntöönpanoon sekä jäsenmaiden toimintaan sopimuksen periaatteiden noudattamiseksi ja sen päämäärien edistämiseksi. Se voi tämän jälkeen antaa jäsenmaille suosituksia tämän sopimuksen toiminnan parantamista tarkoittavista toimintatavoista ja -menetelmistä.

2. Neuvoston on julkaistava vuosikertomus. Kertomuksessa on käsiteltävä tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettua vuotuista katsausta.

3. Neuvosto voi myös julkaista muita asianmukaisiksi katsomiaan tietoja.

XIII LUKU

Vapautus velvoitteista sekä tasaavat ja korvaavat toimet

59 artikla
Vapautus velvoitteista poikkeuksellisissa olosuhteissa

1. Neuvosto voi määräenemmistöllä vapauttaa jäsenmaan jostakin velvoitteesta poikkeus- tai hätätilanteessa, ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa tai huoltohallintojärjestelmän mukaisesti hallittujen alueiden osalta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan kansainvälisten velvoitteiden perusteella.

2. Myöntäessään jäsenmaalle tämän artiklan 1 kappaleen mukaisen vapautuksen neuvoston on nimenomaisesti todettava, millä ehdoilla ja miksi ajaksi jäsenmaa vapautetaan kyseisestä velvoitteesta sekä vapautuksen perustelut.

3. Tämän artiklan edellä olevien määräysten estämättä neuvosto ei voi myöntää vapautusta jäsenmaalle seuraavien velvoitteiden osalta:

a) 24 artiklan mukainen velvoite suorittaa maksuosuuksia tai tämän laiminlyömisestä aiheutuvat seuraukset;

b) velvoite vaatia 32 artiklan mukaisten maksujen suorittamista.

60 artikla
Erityiset avustustoimet

Kehittyvät tuojajäsenmaat ja jäsenmaina olevat vähiten kehittyneet maat, joiden etuuksia tämän sopimuksen mukaiset toimet loukkaavat, voivat anoa neuvostolta asianmukaisia tasaavia ja korjaavia toimia. Neuvoston on harkittava tällaisiin asianmukaisiin toimiin ryhtymistä Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssin hyväksymän päätöslauselman 93 (IV) III osan 3 kappaleen mukaisesti.

XIV LUKU

Neuvottelut, erimielisyydet ja valitukset

61 artikla
Neuvottelut

Jäsenmaan on osoitettava myötämielistä suhtautumista kaikkiin esityksiin, joita toinen jäsenmaa tekee sille tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta sekä varata riittävä mahdollisuus asiaa koskeville neuvotteluille. Sellaisten neuvottelujen kuluessa on toimitusjohtajan jommankumman osapuolen pyynnöstä ja toisen osapuolen suostumuksella määrättävä sopiva sovittelumenettely. Tämän menettelyn kuluja ei järjestö korvaa. Jos menettely johtaa ratkaisuun, siitä on annettava selostus toimitusjohtajalle. Ellei ratkaisua saada aikaan, asia voidaan jomman kumman osapuolen vaatimuksesta alistaa neuvoston käsiteltäväksi 62 artiklan mukaisesti.

62 artikla
Erimielisyydet

1. Tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskeva erimielisyys, jota osapuolet eivät saa ratkaistuksi, on jommankumman osapuolen pyytäessä saatettava neuvoston ratkaistavaksi.

2. Milloin erimielisyys on saatettu neuvoston ratkaistavaksi tämän artiklan 1 kappaleen nojalla, ja siitä on käyty keskustelu, voivat jäsenmaat, jotka edustavat vähintään yhtä kolmasosaa koko äänimäärästä, tai viisi jäsenmaata yhdessä pyytää, että neuvosto hankkii ennen päätöksentekoa kiistakysymyksestä lausunnon tilapäiseltä neuvoa-antavalta lautakunnalta, joka perustetaan tämän artiklan 3 kappaleessa määrätyllä tavalla.

3. a) Ellei neuvosto yksimielisesti toisin päätä, tilapäiseen neuvoa-antavaan lautakuntaan kuuluu:

(i) kaksi viejäjäsenmaiden nimittämää henkilöä, joista toisella on laaja kokemus kiistan asiakysymyksissä ja toisella lainopillinen asema ja kokemus;

(ii) kaksi tuojajäsenmaiden nimittämää henkilöä, joista toisella on laaja kokemus kiistan asiakysymyksissä ja toisella lainopillinen asema ja kokemus;

(iii) puheenjohtaja, jonka valitsevat edellä olevien i ja ii alakohdan mukaisesti nimetyt neljä henkilöä yksimielisesti tai, jos nämä eivät pääse sopimukseen, neuvoston puheenjohtaja valitsee.

b) Jäsenmaiden kansalaiset ovat vaalikelpoisia tilapäiseen neuvoa-antavaan lautakuntaan.

c) Henkilöiden, jotka on nimetty tilapäiseen neuvoa-antavaan lautakuntaan, on toimittava henkilökohtaisessa ominaisuudessaan ottamatta vastaan ohjeita miltään hallitukselta.

d) Tilapäisen neuvoa-antavan lautakunnan kulut maksaa järjestö.

4. Tilapäisen neuvoa-antavan lautakunnan lausunto perusteluineen toimitetaan neuvostolle, joka harkittuaan kaikkia asiaan liittyviä tietoja ratkaisee kiistan.

63 artikla
Neuvoston toiminta valitusasioissa

1. Valitus siitä, ettei jokin jäsenmaa ole täyttänyt tämän sopimuksen sille asettamia velvoituksia, on valituksen tehneen jäsenmaan pyynnöstä saatettava neuvoston käsiteltäväksi. Neuvoston on käsiteltävä asia ja tehtävä siitä päätös.

2. Päätös, jolla neuvosto toteaa jäsenmaan rikkoneen tämän sopimuksen mukaisia velvoitteita, on tehtävä jaetulla yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ja siinä on mainittava rikkomuksen luonne.

3. Milloin neuvosto toteaa joko valituksen perusteella tai muutoin jäsenmaan rikkoneen tämän sopimuksen mukaisen velvoitteen, se voi, estämättä muiden tämän sopimuksen artiklojen, kuten 73 artiklan, nimenomaisten määräysten mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä, määräenemmistöllä:

a) peruuttaa tämän jäsenmaan äänioikeuden neuvostossa ja toimeenpanevassa komiteassa, ja

b) jos neuvosto katsoo sen tarpeelliseksi, peruuttaa jäsenmaan muut oikeudet, mukaan lukien oikeus tulla valituksi neuvoston tai jonkun sen asettaman komitean jäseneksi ja näissä hoitaa virkaa siihen asti, kunnes jäsenmaa on täyttänyt velvoitteensa.

4. Jäsenmaa, jonka äänioikeus on tämän artiklan 3 kappaleen mukaisesti peruutettu, säilyttää tämän sopimuksen mukaiset taloudelliset ja muut velvoitteensa.

XV LUKU

Oikeudenmukaiset työehdot

64 artikla
Oikeudenmukaiset työehdot

Jäsenmaat tuovat julki pyrkimyksensä noudattaa oikeudenmukaisia työehtoja ja tarjota oikeudenmukaiset työolosuhteet sekä alan maatalous- että teollisuustyöntekijöille kaakaontuotannon eri aloilla asianomaisissa maissa, asianomaisen maan kehitysvaihe huomioon ottaen, jotta väestön elintaso paranisi ja täystyöllisyys saavutettaisiin.

XVI LUKU

Loppumääräykset

65 artikla
Allekirjoittaminen

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa 1 päivästä syyskuuta 1986 alkaen 30 päivään syyskuuta 1986 asti kaikille vuoden 1980 kansainvälisen kaakaosopimuksen osapuolille sekä kaikille hallituksille, jotka on kutsuttu Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 1984 kaakaokonferenssiin.

66 artikla
Tallettaja

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri osoitetaan täten tämän sopimuksen tallettajaksi.

67 artikla
Ratifioiminen ja hyväksyminen

1. Tämän sopimuksen allekirjoittaneiden hallitusten on ratifioitava tai hyväksyttävä se valtiosääntönsä mukaisesti.

2. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat on talletettava tallettajan huostaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1986. Vuoden 1980 kansainvälisen kaakaosopimuksen tai tämän sopimuksen tarkoittama neuvosto voi kuitenkin myöntää lykkäystä niille allekirjoittajavaltioille, jotka eivät pysty tallettamaan ratifioimis- tai hyväksymiskirjaansa sanottuun päivään mennessä.

3. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tallettaessaan jokaisen hallituksen on samalla ilmoitettava, onko se viejä- vai tuojajäsenmaa.

68 artikla
Liittyminen

1. Tämä sopimus on avoinna liittymistä varten jokaisen valtion hallitukselle neuvoston vahvistamin ehdoin.

2. Vuoden 1980 kansainvälisen kaakaosopimuksen neuvosto voi tämän sopimuksen voimaantuloon asti vahvistaa tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetut ehdot, jotka kuitenkin on saatettava tässä sopimuksessa tarkoitetun neuvoston vahvistettavaksi.

3. Vahvistaessaan tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetut ehdot neuvoston on määriteltävä, mihin tämän sopimuksen liitteessä olevista luetteloista liittyvän valtion katsotaan kuuluvan, jos tätä valtiota ei ole lueteltu näissä liitteissä.

4. Liittyminen tulee voimaan tallettamalla liittymiskirja tallettajan huostaan.

69 artikla
Ilmoitus väliaikaisesta soveltamisesta

1. Allekirjoittajahallitus, joka aikoo ratifioida tai hyväksyä tämän sopimuksen taikka jonka liittymiselle neuvosto on vahvistanut ehdot, mutta joka ei vielä ole voinut tallettaa asiakirjaansa, voi milloin tahansa ilmoittaa tallettajalle soveltavansa väliaikaisesti tätä sopimusta valtiosääntönsä mukaisesti joko sen voimaan tultua 70 artiklan mukaisesti tai, jos se on jo tullut voimaan, tietystä päivästä alkaen. Hallituksen on antaessaan sellaisen ilmoituksen todettava, onko se viejäjäsenmaa tai tuojajäsenmaa.

2. Hallitus, joka on ilmoittanut tämän artiklan 1 kappaleen perusteella soveltavansa tätä sopimusta joko sen tultua voimaan tai tietystä päivästä alkaen, on siitä ajankohdasta lukien väliaikainen jäsenmaa, kunnes se tallettaa ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

70 artikla
Voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee lopullisesti voimaan 1 päivänä lokakuuta 1986 tai milloin tahansa sen jälkeen, jos vähintään viiden viejämaan hallitukset, joiden vienti on yhteensä vähintään 80 prosenttia D liitteessä lueteltujen maiden kokonaisviennistä, ja tuojamaiden hallitukset, joiden yhteenlaskettu tuonti on vähintään 65 prosenttia E liitteessä esitetystä kokonaistuonnista, ovat tuohon päivään mennessä tallettaneet ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettajan huostaan. Se tulee lopullisesti voimaan myös heti kun se on tullut voimaan väliaikaisesti ja nämä prosenttivaatimukset on täytetty tallettamalla ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjat.

2. Jollei tämä sopimus ole tullut lopullisesti voimaan tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti, se tulee väliaikaisesti voimaan 1 päivänä lokakuuta 1986, jos sanottuun ajankohtaan mennessä vähintään viiden viejämaan hallitukset, joiden vienti on yhteensä vähintään 80 prosenttia D liitteessä lueteltujen maiden kokonaisviennistä, ja tuojajäsenmaiden hallitukset, joiden yhteenlaskettu tuonti on vähintään 60 prosenttia E liitteessä esitetystä kokonaistuonnista, ovat sanottuun ajankohtaan mennessä tallettaneet ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa taikka ovat ilmoittaneet tallettajalle soveltavansa tätä sopimusta väliaikaisesti sen tullessa voimaan. Tällaisista hallituksista tulee väliaikaisia jäsenmaita.

3. Jollei tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen mukaisen voimaantulon edellytyksiä ole 1 päivänä lokakuuta 1986 ole täytetty, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri kutsuu koolle aikaisimmaksi mahdolliseksi ajankohdaksi ne hallitukset, jotka ovat tallettaneet ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa taikka ilmoittaneet tallettajalle soveltavansa tätä sopimusta väliaikaisesti. Nämä hallitukset voivat keskenään päättää, saattavatko ne tämän sopimuksen haluamanaan ajankohtana voimaan lopullisesti tai väliaikaisesti ja kokonaan tai osittain, vai ryhtyvätkö ne muihin tarpeellisina pitämiinsä järjestelyihin. Markkinoihin kajoamista koskevia tämän sopimuksen määräyksiä ei kuitenkaan tule saattaa voimaan, jollei vähintään viiden sellaisen viejämaan hallitukset, jotka vastaavat vähintään 80 prosentista D liitteessä lueteltujen maiden kokonaisviennistä, ole tallettaneet ratifioimis-, liittymis- taikka hyväksymiskirjojaan tai ilmoittaneet tallettajalle soveltavansa tätä sopimusta väliaikaisesti sen tullessa voimaan.

4. Hallituksen osalta, jonka ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja taikka ilmoitus väliaikaisesta soveltamisesta on talletettu sopimuksen jo tultua tämän artiklan 1, 2 tai 3 kappaleen mukaisesti voimaan, asiakirjan vaikutus alkaa tallettamispäivänä, lukuun ottamatta väliaikaista soveltamista koskevaa ilmoitusta, jonka vaikutus alkaa 69 artiklan 1 kappaleen mukaisesti.

71 artikla
Varaumat

Tämän sopimuksen määräyksiin ei saa tehdä varaumia.

72 artikla
Eroaminen

1. Jäsenmaa voi erota tästä sopimuksesta milloin tahansa sen voimaantulon jälkeen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tallettajalle. Jäsenmaan on heti tiedotettava neuvostolle asiasta.

2. Eroaminen tulee voimaan 90 päivän kuluttua siitä, kun tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen. Jos tämän sopimuksen jäsenmäärä alenee eroamisen seurauksena 70 artiklan 1 kappaleessa määrättyjen voimaantulon vähimmäisedellytysten alapuolelle, neuvoston on kokoonnuttava erityisistuntoon tarkastelemaan tilannetta ja tehtävä tarvittavat päätökset, kuten esimerkiksi markkinoihin kajoamista koskevien sopimusmääräysten soveltamisen keskeyttäminen määräenemmistöpäätöksellä.

73 artikla
Erottaminen

Jos neuvosto toteaa 63 artiklan 3 kappaleen mukaisesti jäsenmaan rikkoneen sopimuksen mukaiset velvoitteensa ja sen lisäksi päättää, että tämä rikkomus aiheuttaa tuntuvaa haittaa sopimuksen täytäntöönpanolle, neuvosto voi määräenemmistöllä erottaa tällaisen jäsenmaan järjestöstä. Neuvoston on viipymättä ilmoitettava erottamisesta tallettajalle. Asianomainen jäsenmaa lakkaa olemasta jäsenmaa 90 päivän kuluttua neuvoston päätöksestä.

74 artikla
Eronneiden tai erotettujen jäsenmaiden kanssa tehtävät tilinpäätökset

1. Neuvosto päättää kaikista eroavien tai erotettujen jäsenmaiden kanssa tehtävistä tilinpäätöksistä. Järjestö pitää kaikki eroavan tai erotetun jäsenmaan jo suorittamat maksut ja tämä jäsenmaa on edelleen velvollinen suorittamaan kaikki sen osalta eroamisen tai erottamisen voimaantulohetkellä järjestölle suoritettaviksi erääntyneet maksut, paitsi siinä tapauksessa, ettei sopimuspuoli voi hyväksyä jotakin sopimusmuutosta ja tämän johdosta lakkaa osallistumasta tähän sopimukseen 76 artiklan 2 kappaleen määräysten nojalla, neuvosto voi vahvistaa tilinpäätöksen tehtäväksi kohtuulliseksi katsomallaan tavalla.

2. Jollei tämän artiklan 1 kappaleesta muuta johdu, jäsenmaa, joka eroaa tai erotetaan tästä sopimuksesta taikka muutoin lakkaa osallistumasta siihen, ei ole oikeutettu 38 artiklan mukaisesti tapahtuvan puskurivaraston lopettamisen yhteydessä suoritettavassa selvityksessä suoritettavaan jako-osuuteen eikä järjestön muihinkaan varoihin, paitsi milloin on kysymyksessä jäsenmaa, jonka vientiä tai tuontia ei-jäsenmaasta koskevat 32 artiklan 1 kappaleen määräykset. Tällaisessa tapauksessa jäsenmaalla on oikeus osuuteen puskurivaraston varoista, kun se lopetetaan 38 artiklan määräysten nojalla edellyttäen, että tällainen jäsenmaa ilmoittaa eroamisesta tallettajalle vähintään 12 kuukautta etukäteen aikaisintaan vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta.

75 artikla
Voimassaoloaika, sen pidentäminen ja päättyminen

1. Tämä sopimus on voimassa kolmannen sen voimaantulon jälkeisen täyden kaakaovuoden loppuun, ellei sen voimassaoloaikaa ole tämän artiklan 3 kappaleen nojalla pidennetty tai ellei sitä ole tämän artiklan 4 kappaleen nojalla lakkautettu.

2. Neuvosto voi tämän sopimuksen voimassaoloaikana päättää määräenemmistöllä neuvotella tämän sopimuksen uudelleen tarkoituksenaan saattaa uudelleenneuvoteltu sopimus voimaan tämän artiklan 1 kappaleen tarkoittaman kolmannen kaakaovuoden lopussa tai neuvoston tämän artiklan 3 kappaleen nojalla päättämän pidennyksen päättyessä.

3. Neuvosto voi ennen tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun kolmannen kaakaovuoden päättymistä päättää määräenemmistöllä pidentää koko tämän sopimuksen tai sen osan voimassaoloaikaa yhteensä enintään kaksi kaakaovuotta. Ennen tällaisen kahden vuoden jakson päättymistä neuvosto voi määräenemmistöllä pidentää tämän sopimuksen voimassaoloa kokonaan tai osittain yhdellä kaakaovuodella. Neuvoston on ilmoitettava tallettajalle voimassaolon pidennyksestä tai pidennyksistä.

4. Neuvosto voi milloin tahansa määräenemmistöllä päättää lakkauttaa tämän sopimuksen. Lakkautus tulee voimaan neuvoston päättämänä ajankohtana edellyttäen, että jäsenmaiden 31 artiklan 1 kappaleen ja 32 artiklan mukaiset velvoitteet jatkuvat, kunnes puskurivarastoon liittyvät taloudelliset velvoitteet on selvitetty. Neuvoston on ilmoitettava tallettajalle tällaisista päätöksistä.

5. Tämän sopimuksen voimassaolon millä tahansa tavoin tapahtuvan päättymisen estämättä neuvosto jatkaa toimintaansa niin kauan kuin on tarpeen järjestön lakkauttamiseksi, tilien päättämiseksi sekä varojen järjestelemiseksi, ja sillä on tänä aikana näihin tarkoituksiin tarvittavat valtuudet ja tehtävät.

6. Jäljempänä 72 artiklan 2 kappaleessa olevien määräysten estämättä jäsenmaan, joka ei halua osallistua tämän artiklan mukaisesti voimassaololtaan pidennettyyn sopimukseen, on tiedotettava asiasta neuvostolle, ja tällainen jäsenmaa lakkaa olemasta tämän sopimuksen osapuoli pidennysjakson alkamishetkestä.

76 artikla
Muutokset

1. Neuvosto voi määräenemmistöllä antaa sopimuspuolille suosituksia tämän sopimuksen muuttamisesta. Muutos tulee voimaan 100 päivän kuluttua siitä, jolloin tallettaja on saanut ilmoitukset muutoksen hyväksymisestä sopimuspuolilta, jotka edustavat vähintään 75 prosenttia viejäjäsenmaista ja vähintään 85 prosenttia viejäjäsenmaiden äänistä sekä vähintään 75 prosenttia tuojajäsenmaista ja vähintään 85 prosenttia tuojajäsenmaiden äänistä, taikka neuvoston määräenemmistöllä päättämänä sitä myöhempänä ajankohtana. Neuvosto voi asettaa määräajan, jonka kuluessa jäsenmaan on ilmoitettava tallettajalle hyväksyvänsä muutoksen, ja ellei muutos ole kyseiseen ajankohtaan mennessä tullut voimaan, se katsotaan rauenneeksi.

2. Jäsenmaa, jonka puolesta muutoksen hyväksymistä koskevaa ilmoitusta ei ole tehty siihen päivään mennessä, jolloin muutos tulee voimaan, lakkaa kyseisenä päivänä olemasta tämän sopimuksen osapuoli, ellei neuvosto päätä pidentää tämän jäsenmaan osalta hyväksymiselle määrättyä aikaa kyseisessä maassa vaadittavan sisäisen käsittelyn loppuunsaattamista varten. Muutos ei ole kyseistä jäsenmaata sitova ennen kuin se on tehnyt hyväksymistä koskevan ilmoituksen.

3. Heti kun muutosesitys on hyväksytty, neuvoston on toimitettava tallettajalle jäljennös muutoksesta. Neuvoston tulee antaa tallettajalle tiedot, joita tämä tarvitsee todetakseen, riittävätkö vastaanotetut hyväksymisilmoitukset saattamaan muutoksen voimaan.

77 artikla
Lisä- ja siirtymämääräykset

1. Tämän sopimuksen katsotaan korvaavan vuoden 1980 kansainvälisen kaakaosopimuksen.

2. Kaikki vuoden 1980 kansainvälisen kaakaosopimuksen perusteella järjestön tai sen toimielinten tekemät tai niiden puolesta tehdyt sitoumukset, jotka ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä ja joiden määräykset eivät edellytä niiden päättyvän sanottuna ajankohtana, jäävät voimaan, ellei niitä ole tämän sopimuksen määräyksillä muutettu.

3. Vuoden 1972 kansainvälisen kaakaosopimuksen, vuoden 1975 kansainvälisen kaakaosopimuksen ja vuoden 1980 kansainvälisen kaakaosopimuksen nojalla kertyneet puskurivarastovarat siirretään tämän sopimuksen mukaiselle puskurivaraston tilille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen siinä mainittuina ajankohtina.

Tehty Genevessä 25 päivänä heinäkuuta 1986; tämän sopimuksen arabian-, englannin-, espanjan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia. Tallettaja laatii tästä sopimuksesta todistusvoimaisen kiinankielisen tekstin ja toimittaa sen hyväksyttäväksi kaikille allekirjoittajille sekä hallituksille, jotka ovat liittyneet tähän sopimukseen.

A liite Kaakaota keskimäärin 10 000 tonnia tai enemmän vuosittain vievät tuottajamaat

Brasilia
Dominikaaninen tasavalta
Ghana
Kamerun
Malesia
Meksiko
Nigeria
Norsunluurannikko
Togo

B liite Kaakaota vähemmän kuin 10 000 tonnia vuosittain vievät tuottajamaat

Angola
Benin
Bolivia
Costa Rica
Fidzhi
Filippiinit
Gabon
Guatemala
Haiti
Honduras
Intia
Kolumbia
Kongo
Kuuba
Liberia
Nicaragua
Papua-Uusi Guinea
Peru
Päiväntasaajan Guinea
Sao Tome ja Principe
Salomonsaaret
Sierra Leone
Tansania
Uganda
Vanuaatu
Zaire

C liite Jalo- eli aromikaakaon tuottajamaat

1. Yksinomaan jalo- eli aromikaakaota vievät tuottajamaat

Dominica
Ecuador
Grenada
Indonesia
Jamaika
Madagaskar
Panama
Saint Lucia
Saint Vincent ja Grenadiinit
Samoa
Sri Lanka
Surinam
Trinidad ja Tobago
Venezuela

2. Vain osittain jalo- eli aromikaakaota vievät tuottajamaat

Costa Rica       (25 prosenttia)
Sao Tome ja Principe  (50 prosenttia)
Papua--Uusi Guinea   (75 prosenttia)

D liite 70 artiklan kohdan mukaiseen tarkoitukseen laskettu kaakaon vienti (tuhansina tonneina) a)


Maa b)  1982/83  1983/84  1984/85  Keskim. Prosenttia
Norsunluurannikko
      363.6   414.2   559.7   445.84  33.38
Brasilia  272.7   302.5   336.6   303.93  22.76
Ghana    177.5   153.4   181.6   170.83  12.79
Nigeria   235.5   117.8   127.4   160.23  12.00
Kamerun   104.2   111.1   114.7   110.00   8.24
Malesia   65.8   97.3   92.1   85.07   6.37
Dominikaaninen tasavalta
       35.7   37.1   35.2   36.00   2.69
Togo     9.4   16.5    9.9   11.93   0.89
Meksiko   19.4    9.1    6.6   11.70   0.88
Yhteensä 1 283.8  1 259.0  1 463.8  1 335.53  100.00

Lähde: ICCO:n sihteeristö. Perustuu pääasiassa julkaisun Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics (Lontoo) eri numeroiden tietoihin.

a) Kolmen vuoden, 1982/83--1984/85, keskiarvo kaakaopapujen nettoviennistä lisättynä kaakaotuotteiden nettoviennillä muunnettuna papuja vastaaviksi luvuiksi 28 artiklassa määriteltyjä muuntokertoimia käyttäen.

b) Luettelo rajoittuu keskimäärin 10 000 tonnia tai enemmän kaakaota vuosittain vieviin tuottajamaihin.

E liite 70 artiklan kohdan mukaiseen tarkoitukseen laskettu kaakaon tuonti (tuhansina tonneina) a)


Maa b)        1982/83 1983/84 1984/85 Keskim.  %
Amerikan yhdysvallat  436.9  405.7  478.3  440.3 22.50
Saksan liittotasavalta 236.8  253.1  294.5  261.5 13.36
Alankomaat       201.4  216.9  234.1  217.5 11.11
Neuvostoliitto     169.4  188.9  215.4  191.2  9.77
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt
kuningaskunta     118.6  130.9  148.0  132.5  6.77
Ranska         112.4  118.8  118.1  116.4  5.95
Japani         55.5  62.3  57.6  58.5  2.99
Italia         54.8  49.1  68.7  57.5  2.94
Belgia/Luxemburg    49.1  57.2  64.1  56.8  2.90
Espanja         40.4  38.9  38.6  39.3  2.01
Kanada         32.5  38.0  42.2  37.6  1.92
Sveitsi         32.3  32.8  32.7  32.6  1.67
Singapore        41.6  22.3  24.5  29.5  1.51
Australia        23.3  23.6  25.5  24.1  1.23
Saksan demokraattinen tasavalta
            19.9  22.6  27.9  23.5  1.20
Puola          18.4  16.5  24.1  19.7  1.01
Itävalta        18.9  18.8  19.6  19.1  0.98
Tshekkoslovakia     17.1  18.3  18.7  18.0  0.92
Ruotsi         15.0  15.7  17.2  16.0  0.82
Unkari         13.2  15.4  16.1  14.9  0.76
Kiina          14.0  13.3  15.0  14.1  0.72
Argentiina       11.0  16.8  14.3  14.0  0.72
Jugoslavia        8.9   9.2  18.2  12.1  0.62
Irlanti         8.0  10.3  12.5  10.3  0.53
Kreikka         9.3   9.1   9.3   9.2  0.47
Etelä-Afrikka      8.6  10.5   7.9   9.0  0.46
Norja          7.8   8.7   8.1   8.2  0.42
Suomi          7.2   8.4   7.1   7.6  0.39
Bulgaria         5.7   7.0   9.0   7.2  0.37
Tanska          6.6   7.2   7.3   7.0  0.36
Uusi-Seelanti      6.8   7.9   4.1   6.3  0.32
Israel          5.5   5.4   6.3   5.7  0.29
Romania         6.7   5.0   4.0   5.2  0.27
Filippiinit c)     11.6   2.6   0.7   5.0  0.25
Korean tasavalta     4.7   4.7   4.6   4.7  0.24
Turkki          4.1   3.6   5.9   4.5  0.23
Portugali        3.5   3.9   3.9   3.8  0.19
Egypti          2.1   3.0   4.3   3.1  0.16
Chile          1.1   1.4   2.3   1.6  0.08
Syyria          1.8   0.9   1.7   1.5  0.07
Algeria         1.2   1.3   1.8   1.4  0.07
Tunisia         1.0   1.7   1.1   1.3  0.06
Irak           1.4   1.1   0.9   1.1  0.06
Uruguay         0.8   0.9   1.0   0.9  0.05
Thaimaa         0.6   0.9   1.1   0.9  0.04
El Salvador       0.6   0.7   0.6   0.6  0.03
Kenia          0.3   0.5   0.9   0.6  0.03
Libanon         0.6   0.6   0.7   0.6  0.03
Iran           0.4   0.6   0.6   0.5  0.03
Islanti         0.5   0.4   0.4   0.4  0.02
Marokko         0.4   0.4   0.3   0.4  0.02
Libya          0.3   0.3   0.2   0.3  0.01
Kypros          0.1   0.2   0.2   0.2  0.01
Hongkong         0.2   0.2   0.3   0.2  0.01
Jordania         0.3   0.2   0.2   0.2  0.01
Malta          0.2   0.2   0.2   0.2  0.01
Zimbabwe         0.2   0.2   0.1   0.2  0.01
Kuwait          0.1   0.1   0.2   0.1  0.01
Saudi Arabia       0.1   0.1   0.2   0.1  0.01
Yhteensä d)     1 851.8 1 894.9 2 123.8 1 956.8 100.00

Lähde: ICCO:n sihteeristö. Perustuu pääasiassa julkaisun Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics (Lontoo) eri numeroiden tietoihin.

a) Kolmen vuoden, 1982/83--1984/85, keskiarvo kaakaopapujen nettoviennistä lisättynä kaakaotuotteiden bruttotuonnilla muunnettuna papuja vastaaviksi luvuiksi 28 artiklassa määriteltyjä muuntokertoimia käyttäen.

b) Luettelo rajoittuu keskimäärin 100 tonnia vuosittain tuoviin maihin.

c) Filippiinit voi myös toimia tuottajamaana.

d) Yhteissummat voivat poiketa yhteenlaskettavien lukujen summasta lukujen pyöristämisen vuoksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.