79/1987

Suomen hallituksen ja Malesian hallituksen välinen sijoitusten suojelua koskeva SOPIMUS

Suomen hallitus ja Malesian hallitus, jäljempänä sopimuspuolet,

jotka haluavat laajentaa ja syventää taloudellista ja teollista yhteistyötään pitkällä aikavälillä, ja erityisesti luoda suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yhtiöiden sijoituksille toisen sopimuspuolen alueella ja

jotka tunnustavat tarpeen suojella kummankin sopimuspuolen kansalaisten ja yhtiöiden sijoituksia ja lisätä sijoitusten liikkuvuutta ja yksittäisten liiketoimien käynnistymistä pitäen silmällä kummankin sopimuspuolen taloudellista menestystä;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa:

a) "sijoitukset" tarkoittavat kaikenlaisia varoja ja käsittävät erityisesti, joskaan ei yksinomaisesti:

(i)irtaimen ja kiinteän omaisuuden ja muut omistusoikeudet, kuten kiinnitykset, pidätysoikeudet ja pantit;

(ii) yhtiöiden osuudet, osakkeet ja debentuurit tai osuudet tällaisten yhtiöiden omaisuuteen;

(iii) oikeuden rahaan, rahallisen saatavan tai oikeuden suoritukseen, jolla on taloudellinen arvo;

(iv) immateriaali- ja teollisoikeudet, mukaanlukien oikeudet, jotka liittyvät tekijänoikeuksiin, patentteihin, tavaramerkkeihin, kauppanimiin, teollisiin mallioikeuksiin, liikesalaisuuksiin, teknisiin valmistusmenetelmiin ja taitotietoon sekä goodwill-arvon;

(v) lakiin tai sopimukseen perustuvat liiketoiminnan toimiluvat mukaanlukien luonnonvarojen etsintää, jalostamista, louhintaa tai hyödyntämistä koskevat toimiluvat;

Sanottu määritelmä koskee:

a) Suomen alueella tehtävien sijoitusten osalta kaikkia sijoituksia, jotka on tehty Suomen lainsäädännön ja määräysten mukaisesti;

ja

b) Malesian alueella tehtävien sijoitusten osalta kaikkia sellaisia sijoituksia, jotka on tehty Malesian asianomaisen ministeriön sitä koskevan lainsäädännön ja hallinnollisen käytännön mukaisesti "hyväksytyksi projektiksi" luokitteleman projektin puitteissa.

Varojen sijoittamismuodossa tapahtuva muutos ei vaikuta niiden luokitteluun sijoituksena, edellyttäen että muutos ei ole alun perin sijoitetuille varoille annetun mahdollisen hyväksymisen vastainen.

b) "tuotto" tarkoittaa sijoituksen tuottamia rahamääriä ja käsittää erityisesti, joskaan ei yksinomaan, voiton, koron, pääomatulot, osingot, rojaltit ja maksut;

c) "kansalaisella" tarkoitetaan:

(i)Suomen osalta fyysistä henkilöä, joka on kansalainen Suomen lakien mukaan;

(ii) Malesian osalta henkilöä, joka on kansalainen Malesian perustuslain mukaan;

d) "yhtiöillä" tarkoitetaan:

(i)Suomen osalta osakeyhtiöitä, yhtiöitä ja yhteisöjä, jotka on muodostettu tai perustettu Suomen lakien mukaisesti, tai jossa suomalaisilla on hallitseva osuus;

(ii) Malesian osalta yhtiötä, jonka osakkaiden vastuu on rajoitettu tai rajoittamaton, tai oikeushenkilöä, henkilöiden muodostamaa yhteisöä, yhteistyökumppanuutta taikka pelkkää omistusta, joka on muodostettu tai laillisesti perustettu Malesian alueella tai jossa malesialaisilla on hallitseva osuus;

e) "alueella" tarkoitetaan:

(i)Suomen osalta aluetta, joka muodostaa Suomen;

(ii) Malesian osalta kaikkia Malesian osavaltioita;

f) "vapaasti vaihdettavalla valuutalla" tarkoitetaan Yhdysvaltain dollaria, sterlingpuntaa, Saksan markkaa, Ranskan frangia, Japanin jeniä tai muuta kansainvälisessä vaihdannassa laajalti käytettävää valuuttaa, jolle on olemassa kysyntää jonkin edellä mainitun valuutan pääasiallisilla markkinoilla.

2 artikla
Sijoitusten suojelu

Kummankin sopimuspuolen kansalaisten ja yhtiöiden sijoituksille turvataan, sopimuspuolten lakien ja määräysten sallimissa rajoissa, kaikissa tilanteissa kohtuullinen ja oikeudenmukainen kohtelu sekä täysi suojelu ja turvallisuus toisen sopimuspuolen alueella.

3 artikla
Suosituimmuusmääräykset

(1)Kummankaan sopimuspuolen kansalaisten tai yhtiöiden sijoituksiin toisen sopimuspuolen alueella ei sovelleta epäedullisempaa kohtelua kuin sovelletaan minkä tahansa kolmannen valtion kansalaisten tai yhtiöiden tekemiin sijoituksiin.

(2) Sen sopimuspuolen kansalaisiin tai yhtiöihin, joiden sijoituksille toisen sopimuspuolen alueella aiheutuu menetyksiä sodan tai muun aseellisen selkkauksen, vallankumouksen, kansallisen hätätilan, kahakan, kapinan tai mellakan johdosta viimeksi mainitun alueella, ei sovelleta ennalleen palauttamisen, korvausten, hyvitysten tai muun suorituksen osalta epäedullisempaa kohtelua kuin viimeksi mainittu sopimuspuoli soveltaa minkä tahansa kolmannen valtion kansalaisiin tai yhtiöihin.

4 artikla
Poikkeukset

Tämän sopimuksen määräyksiä koskien sellaisen kohtelun myöntämistä, joka ei ole epäedullisempaa kuin mitä sovelletaan minkä tahansa kolmannen maan kansalaisiin tai yhtiöihin, ei voida tulkita siten, että se velvoittaisi toista sopimuspuolta ulottamaan toisen sopimuspuolen kansalaisiin tai yhtiöihin etua kohtelusta, suosituimmuudesta tai etuoikeudesta, joka johtuu:

a) olemassa olevasta tai tulevasta tulliliitosta, vapaakauppa-alueesta tai yhteisen ulkotullin omaavasta alueesta tai rahaunionista tai vastaavasta kansainvälisestä sopimuksesta taikka muista alueellisen yhteistyön muodoista, joihin jompi kumpi sopimuspuolista on liittynyt tai tulee liittymään; tai

b) sellaisen sopimuksen hyväksymisestä, jonka tarkoituksena on sellaisen liiton tai alueen muodostaminen tai laajentaminen kohtuullisen ajan kuluessa; tai

c) kansainvälisestä sopimuksesta tai järjestelystä, joka liittyy kokonaan tai pääasiassa verotukseen, tai kotimaisesta, kokonaan tai pääasiassa verotukseen liittyvästä lainsäädännöstä.

5 artikla
Pakkolunastus

Kumpikaan sopimuspuoli ei saa ryhtyä mihinkään toisen sopimuspuolen kansalaisen tai yhtiön sijoitukseen kohdistuvaan pakkolunastukseen, kansallistamiseen tai muuhun haltuunottoon liittyvään toimeen, joka vastaa vaikutukseltaan kansallistamista tai pakkolunastusta, paitsi seuraavin edellytyksin:

a) toimenpiteisiin ryhdytään yleisen edun vuoksi ja asianmukaisin laillisin menettelyin;

b) toimenpiteet eivät ole syrjiviä;

c) toimenpiteisiin liittyy määräykset nopean, riittävän ja tehokkaan korvauksen maksamisesta. Sellaisen korvauksen tulee kattaa toimenpiteen kohteena olevan sijoituksen markkina-arvo välittömästi ennen haltuunottoon liittyvän toimenpiteen tapahtumista tai julkiseen tietoon tulemista, ja sen on oltava vapaasti siirrettävissä vaihdettavissa valuutoissa sopimuspuolen alueelta. Korvauksen maksamisen aiheettomasta viivästyksestä suoritetaan asianmukaista, osapuolten kesken sovittua kaupallisesti kohtuullista korkoa tai laissa määrättyä korkoa.

6 artikla
Sijoitusten takaisinpalauttaminen

(1) Kummankin sopimuspuolen on lakiensa ja määräystensä sallimissa rajoissa sallittava ilman aiheetonta viivytystä siirtää missä tahansa vaihdettavassa valuutassa:

a) nettovoitot, osingot, rojaltit, tekniset avustukset ja muut tekniset maksut, korot ja muut toisen sopimuspuolen kansalaisten tai yhtiöiden sijoituksesta aiheutuvat juoksevat tulot;

b) minkä tahansa toisen sopimuspuolen kansalaisten tai yhtiöiden tekemän sijoituksen kokonaisesta tai osittaisesta lakkauttamisesta saatava tuotto;

c) sellaisten toisen sopimuspuolen kansalaisten tai yhtiöiden toisen sopimuspuolen kansalaisilta tai yhtiöiltä saamien lainojen takaisinmaksua koskevat varat, jotka kumpikin sopimuspuoli on tunnustanut sijoituksiksi;

d) niiden toisen sopimuspuolen kansalaisten ansiotulot, jotka ovat saamansa luvan perusteella sijoitukseen liittyvässä työssä toisen sopimuspuolen alueella.

(2) Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettuihin siirtoihin sovelletaan suorituspäivänä voimassa olevien vaihtokurssien mukaisia kursseja.

(3) Kummankin sopimuspuolen tulee, lakiensa ja määräystensä mukaisesti, niinikään sallia vapaasti siirtää alueeltaan sellainen irtain omaisuus, joka muodostaa osan toisen sopimuspuolen kansalaisen tai yhtiön tekemästä sijoituksesta.

(4) Sopimuspuolet sitoutuvat soveltamaan tämän artiklan 1 ja 3 kappaleessa tarkoitettuihin siirtoihin yhtä edullista kohtelua kuin ne soveltavat minkä tahansa kolmannen valtion kansalaisten ja yhtiöiden tekemistä sijoituksista aiheutuviin siirtoihin.

7 artikla
Sijoituksia koskevien riitaisuuksien ratkaiseminen

(1) Kumpikin sopimuspuoli suostuu täten alistamaan sijoituksia koskevien riitaisuuksien kansainväliselle ratkaisu- ja sovittelukeskukselle (jäljempänä "keskus") ratkaistavaksi sovittelu- ja välitysmenettelyin valtioiden ja toisten valtioiden kansalaisten välisten sijoituksia koskevien riitaisuuksien ratkaisemisesta Washingtonissa 18 päivänä maaliskuuta 1965 tehdyn yleissopimuksen nojalla kaikki oikeudelliset riitaisuudet, jotka syntyvät tämän sopimuspuolen ja toisen sopimuspuolen kansalaisen tai yhtiön välillä ja liittyvät viimeksi mainitun sijoitukseen edellämainitun alueella.

(2) Yhtiötä, joka on perustettu tai muodostettu sopimuspuolen alueella voimassa olevan lain mukaisesti ja josta toisen sopimuspuolen kansalaiset tai yhtiöt ennen sellaisen riidan syntymistä omistavat enemmistön osakkeista, tulee yleissopimuksen 25 artiklan 2 kappaleen b kohdan mukaisesti kohdella yleissopimukseen nähden toisen sopimuspuolen yhtiönä.

(3) Mikäli jokin riita syntyisi, eikä sopimukseen päästä tai riitaa saada lopullisesti ratkaistuksi riidan osapuolten kesken paikallisia oikeuskeinoja käyttäen tai muutoin, silloin, jos kysymyksessä oleva kansalainen tai yhtiö on myös sitoutunut kirjallisesti alistamaan riidan keskuksen ratkaistavaksi yleissopimuksen mukaisin sovittelu- tai välitysmenettelyin, kumpikin osapuoli voi panna vireille menettelyt esittämällä tätä koskevan pyynnön keskuksen pääsihteerille siten kuin yleissopimuksen 28 ja 36 artiklassa on määrätty. Mikäli osapuolet ovat erimielisiä siitä, soveltuuko sovittelu- vai välimiesmenettely paremmin, on kysymyksessä oleva kansalainen tai yhtiö oikeutettu valitsemaan. Riidan osapuolena oleva sopimuspuoli ei ole oikeutettu esittämään menettelyn tai päätöksen täytäntöönpanon missään vaiheessa väitettä sen perusteella, että riidan toinen osapuoli on vastaanottanut vakuutussopimuksen perusteella korvausta osasta tai kaikista menetyksistään.

(4) Kumpikaan sopimuspuoli ei ole oikeutettu käsittelemään diplomaattista tietä mitään riitaa, joka on jätetty keskuksen ratkaistavaksi, ellei:

a) keskuksen pääsihteeri tai sen asettama sovittelulautakunta tai välimiesoikeus päätä, ettei riita kuulu keskuksen tuomiovaltaan, tai

b) toinen sopimuspuoli alistuisi välimiesoikeuden antamaan välitystuomioon tai noudattaisi sitä.

8 artikla
Sopimuspuolten välisten riitaisuuksien ratkaiseminen

(1) Sopimuspuolten väliset riidat tämän sopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta tulee, mikäli mahdollista, ratkaista diplomaattista tietä.

(2) Mikäli sopimuspuolten välistä riitaa ei kyetä näin ratkaisemaan, se saatetaan jomman kumman sopimuspuolen pyynnöstä välimiesoikeuden ratkaistavaksi.

(3) Sellainen välimiesoikeus perustetaan jokaista eri tapausta varten seuraavalla tavalla. Kahden kuukauden kuluessa välimiesmenettelyä koskevan pyynnön saamisesta kumpikin sopimuspuoli nimittää toisen oikeuden jäsenistä. Nämä kaksi jäsentä valitsevat sitten sellaisen kolmannen valtion kansalaisen, joka nimitetään molempien sopimuspuolten suostumuksella oikeuden puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja on nimitettävä kahden kuukauden kuluessa kahden muun jäsenen nimittämisestä.

(4) Jos tämän artiklan 3 kappaleessa määrättyjen aikojen kuluessa tarvittavia nimityksiä ei ole suoritettu, jompi kumpi sopimuspuoli voi muun sopimuksen puuttuessa pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtajaa suorittamaan tarvittavat nimitykset. Jos puheenjohtaja on jomman kumman sopimuspuolen kansalainen tai jos hän on muulla tavoin estynyt täyttämästä sanottua tehtävää, varapuheenjohtajaa on pyydettävä tekemään tarvittavat nimitykset. Jos varapuheenjohtaja on jomman kumman sopimuspuolen kansalainen tai jos myös hän on estynyt täyttämästä sanottua tehtävää, Kansainvälisen tuomioistuimen virkaiässä seuraavaa jäsentä, joka ei ole kummankaan sopimuspuolen kansalainen ja joka ei ole muutoin estynyt täyttämästä sanottua tehtävää, on pyydettävä suorittamaan tarvittavat nimitykset.

(5) Välimiesoikeus tekee päätöksensä äänten enemmistöllä. Sellainen päätös on molempia sopimuspuolia sitova. Kumpikin sopimuspuoli vastaa oikeuden oman jäsenensä ja välimiesmenettelyyn liittyvän edustautumisensa kustannuksista; puheenjohtajan ja jäljelle jäävistä kustannuksista sopimuspuolet vastaavat yhtä suurin osuuksin. Välimiesoikeus voi kuitenkin päätöksessään määrätä toisen sopimuspuolista vastaamaan suuremmasta osuudesta kustannuksia, ja tällainen päätös on molempia sopimuspuolia sitova. Oikeus päättää omasta menettelytavastaan.

9 artikla
Sijaantulo

Jos sopimuspuoli suorittaa maksun jollekin kansalaiselleen tai yhtiölleen sijoitukseen liittyvän takuun perusteella, toinen sopimuspuoli tunnustaa ensinmainitun sopimuspuolen 8 artiklan mukaisia oikeuksia loukkaamatta tämän sopimuspuolen oikeuden siirtää omistus- tai muu oikeus itselleen ja tämän sopimuspuolen omistus- tai muuta oikeutta koskevan sijaantulon.

10 artikla
Soveltaminen sijoituksiin

Tätä sopimusta sovelletaan kummankin sopimuspuolen alueella sellaisiin toisen sopimuspuolen kansalaisten tai yhtiöiden ennen tämän sopimuksen voimaantuloa tai sen jälkeen tekemiin sijoituksiin, jotka on tehty vastaanottavan sopimuspuolen lakien, sääntöjen tai määräysten mukaisesti.

11 artikla
Voimaantulo, voimassaoloaika ja päättyminen

(1) Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolten hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen sopimuksen voimaantulon edellyttämien valtiosääntönsä mukaisten vaatimusten tulleen täytetyiksi.

(2) Tämä sopimus on voimassa viisitoista (15) vuotta ja sen voimassaolo jatkuu, ellei sitä ole irtisanottu päättymään tämän artiklan 3 kappaleen mukaisesti.

(3) Kumpikin sopimuspuoli voi antamalla kirjallisen ilmoituksen toiselle sopimuspuolelle yhtä (1) vuotta aikaisemmin irtisanoa tämän sopimuksen päättymään alkuperäisen viidentoista (15) vuoden ajanjakson päättyessä tai milloin tahansa sen jälkeen.

(4) Niiden sijoitusten osalta, jotka on tehty tai hankittu ennen tämän sopimuksen päättymistä, tämän sopimuksen kaikkien muiden artikloiden määräykset ovat edelleen voimassa päättymispäivästä viidentoista (15) vuoden ajan.

Tämän vakuudeksi hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1985 kahtena suomen-, malesian- ja englanninkielisenä kappaleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Sopimustekstien erotessa englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.