75/1987

Alkuperäinen sopimus: 62/1981

SOPIMUS Suomen Tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välillä 23 päivänä huhtikuuta 1979 tehdyn sosiaaliturvasopimuksen toimeenpanemisesta

Suomen Tasavallan hallitus ja Saksan Liittotasavallan hallitus

ovat Suomen Tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välillä 23 päivänä huhtikuuta 1979 tehdyn sosiaaliturvasopimuksen, jota jäljempänä nimitetään "sosiaaliturvasopimukseksi", 35 artiklan 1 kappaletta soveltaen sopineet seuraavaa:

I OSA

Yleiset määräykset

1 artikla

Seuraavissa määräyksissä käytetään sosiaaliturvasopimuksessa mainittuja käsitteitä siinä vahvistetussa merkityksessä.

2 artikla

Sosiaaliturvasopimuksen 35 artiklan 2 kappaleen mukaan perustettujen yhdyselinten velvollisuutena on toimivaltansa puitteissa selvittää kysymykseen tuleville henkilöille sosiaaliturvasopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet.

3 artikla

Sosiaaliturvasopimuksen 35 artiklan 2 kappaleen mukaisesti perustetut yhdyselimet ja tämän sopimuksen 12 artiklan 2 kappaleen mukaiset asianomaiset vakuutuselimet sopivat, asianomaisten viranomaisten osallistuessa neuvonpitoon, kukin oman toimivaltapiirinsä osalta niistä hallinnollisista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen ja tarkoituksenmukaiset sosiaaliturvasopimuksen toteuttamiseksi. Sosiaaliturvasopimuksen 35 artiklan 1 kappale pysyy muuttumattomana.

4 artikla

(1) Sosiaaliturvasopimuksen 29 artiklan 1 kappaleessa mainittujen elinten on toimivaltansa puitteissa ilmoitettava toisilleen ja asianomaisille henkilöille heidän anomuksestaan ne tosiseikat ja asetettava käytettäviksi ne todisteet, joita tarvitaan varmistamaan sosiaaliturvasopimuksen 2 artiklan 1 kappaleessa mainitun lainsäädännön, sosiaaliturvasopimuksen ja tämän sopimuksen perusteella asianosaisille tulevat oikeudet ja velvollisuudet.

2) Jos henkilöllä on sosiaaliturvasopimuksen 2 artiklan 1 kappaleessa mainitun lainsäädännön, sosiaaliturvasopimuksen tai tämän sopimuksen mukaan velvollisuus ilmoittaa määrätyt tosiseikat vakuutuselimelle tai muulle elimelle niin koskee tämä velvollisuus myös vastaavien tosiseikkojen osalta toisessa sopimusvaltiossa tai toisen sopimusvaltion lainsäädännön mukaan ilmoitettavia tosiseikkoja. Tätä noudatetaan myös silloin, kun henkilön on annettava käytettäväksi tiettyjä todisteita.

5 artikla

(1) Sosiaaliturvasopimuksen 6 ja 10 artikloiden tarkoittamissa tapauksissa antaa sen sopimusvaltion asianomainen vakuutuselin, jonka lainsäädäntöä on sovellettava, asianomaiselle henkilölle pyynnöstä todistuksen siitä, että henkilöön sovelletaan mainittua lainsäädäntöä.

(2) Saksan liittotasavallassa antaa sairausvakuutusta hoitava vakuutuselin tällaisen todistuksen myös muita vakuutusaloja varten. Jos henkilö on vain tapaturmavakuutuksen alainen, antaa tapaturmavakuutuksen asianomainen vakuutuselin mainitun todistuksen.

(3) Suomen tasavallassa antaa todistuksen Eläketurvakeskus.

6 artikla

Rahasuoritukset maksetaan toisessa sopimusvaltiossa olevalle vastaanottajalle ilman tämän sopimusvaltion yhdyselimen väliintuloa.

7 artikla

Jos henkilötietoja tai yritys- tai liikesalaisuuksia välitetään sosiaaliturvasopimuksen tai tämän sopimuksen perusteella sopimusvaltiosta toiseen, sovelletaan sekä niiden välittämiseen että käyttämiseen sopimusvaltion sisäistä lainsäädäntöä, joka koskee henkilötietojen ja yritys- ja liikesalaisuuksien suojelua.

8 artikla

Sosiaaliturvasopimuksen 30 artiklassa tarkoitetut Saksan liittotasavallassa annetut täytäntöönpanokelpoiset päätökset ja asiakirjat toimitetaan Suomen tasavallassa sosiaali- ja terveysministeriöön.

II OSA

Erityismääräykset

1 luku

Sairausvakuutus Saksan liittotasavallan ja Suomen tasavallan lainsäädännön mukaan, äitiysavustus sekä kansanterveys- ja sairaalapalvelut Suomen tasavallan lainsäädännön mukaan

9 artikla

Mikäli henkilö on velvollinen ilmoittamaan asianomaiselle vakuutuselimelle työkyvyttömyyden ilmaantumisesta tai päättymisestä, hän voi osoittaa tämän ilmoituksen sosiaaliturvasopimuksen 17 artiklan mukaan myös oleskelupaikkakunnan vakuutuselimelle. Jos kysymyksessa on asianomainen Saksan liittotasavallan vakuutuselin, tulee ilmoitus toimittaa viipymättä ainoastaan oleskelupaikkakunnan vakuutuselimelle. Tämä vakuutuselin ilmoittaa tapauksesta viipymättä asianomaiselle vakuutuselimelle.

10 artikla

(1) Henkilöltä, jolla sopimusvaltion lainsäädännön mukaan on oikeus sairaanhoitoetuuksiin, voi sosiaaliturvasopimuksen 13 ja 16 artikloissa tarkoitettujen etuuksien antamiseksi toisessa sopimusvaltiossa oleskelupaikkakunnan vakuutuselin vaatia todistuksen toimittamista siitä, että kyseisellä henkilöllä ensin mainitun sopimusvaltion lainsäädännön mukaan on oikeus sairaanhoitoetuuksiin. Saksan liittotasavallan vakuutuselintä, jolle todistus toimitetaan, pidetään, jos henkilö siirtyy toisen vakuutuselimen toimialueelle, edelleenkin oleskelupaikkakunnan vakuutuselimenä, jollei tälle vakuutuselimelle toimiteta uutta todistusta.

(2) Sosiaaliturvasopimuksen 14 ja 16 artikloissa tarkoitettujen sairaanhoitoetuuksien saamiseksi Saksan liittotasavallassa on perheenjäsenen toimitettava asuinpaikkakuntansa vakuutuselimelle todistus siitä, että hän on Suomen tasavallassa asuvan ja sen lainsäädännön mukaan vakuutetun henkilön perheenjäsen. Asianomainen suomalainen vakuutuselin ilmoittaa asuinpaikkakunnan vakuutuselimelle vakuutuksen päättymisestä.

3) Sosiaaliturvasopimuksen 15 artiklan mukaisten sairaanhoitoetuuksien saamiseksi Saksan liittotasavallassa toimittaa henkilö, joka saa tai on anonut eläkettä vain Suomen lainsäädännön mukaan, tästä asianomaisen suomalaisen vakuutuselimen antaman todistuksen asuinpaikkakuntansa vakuutuselimelle. Suomalainen vakuutuselin ilmoittaa asuinpaikkakunnan vakuutuselimelle eläkkeenmaksun päättymisestä tai eläkeanomuksen hylkäämisestä.

(4) Mikäli kappaleessa 1 3 tarkoitettua todistusta ei ole ajoissa voitu toimittaa oleskelupaikkakunnan vakuutuselimelle, korvaa tämä vakuutuselin oikeutetun henkilön anomuksesta syntyneet kustannukset silloin kun ilmoitus toimitetaan myöhemmin. Korvauksen suuruuden määrää, miten paljon kuluja oleskelupaikkakunnan vakuutuselimellä olisi ollut, jos todistus olisi toimitettu ajoissa. Sosiaaliturvasopimuksen 13 artiklassa mainituissa tapauksissa henkilön itse Saksan liittotasavallassa maksamista etuuksista suorittaa ensin asianomainen suomalainen yhdyselin korvaussumman siihen oikeutetulle henkilölle ja saa siitä korvauksen Saksan liittotasavallan yhdyselimeltä niin pian kuin sosiaaliturvasopimuksen 13, 14, 16 ja 21 artiklan mukaiset sairaanhoitoetuudet on jaettu kaikkien saksalaisten sairausvakuutuslaitosten kesken.

(5) Henkilön, joka sosiaaliturvasopimukseen liittyvän päättöpöytäkirjan 9 a kohdan mukaisesti erottuaan Suomen sairausvakuutuksesta, jatkaa vapaaehtoisesti kuulumista vakuutukseen Saksan liittotasavallan sairausvakuutuslainsäädännön mukaan, on Saksan liittotasavallan sairausvakuutusta hoitavan vakuutuselimen vaatimuksesta esitettävä todistus siitä, milloin hän oli vakuutettu sairauden varalta Suomen sairausvakuutuslainsäädännön mukaan.

2 luku

Tapaturmavakuutus

11 artikla

(1) Työtapaturman (ammattitaudin) ilmoittamisessa sovelletaan sen sopimusvaltion lainsäädäntöä, jonka mukaan vakuutus on olemassa.

(2) Ilmoitus tehdään asianomaiselle vakuutuselimelle. Tämä ilmoittaa asiasta viipymättä oleskelupaikkakunnan vakuutuselimelle. Ilmoitus voidaan tehdä myös viimeksi mainitulle vakuutuselimelle. Tämä lähettää ilmoituksen viipymättä asianomaiselle vakuutuselimelle.

3 luku

Eläkevakuutus

12 artikla

(1) Mikäli Saksan liittotasavallan lainsäädännössä ei jo niin määrätä, on Saksan liittotasavallan työntekijäin eläkevakuutuksessa tätä vakuutusta varten perustettu yhdyselin asianomainen elin etuuksien toteamiseksi ja suorittamiseksi, lukuunottamatta kuntouttamista varten annettavia lääkinnällisiä, ammatillisia ja täydentäviä palveluja, jos

a) vakuutusajat on suoritettu tai kun ne ovat hyväksilaskettavia aikoja Saksan liittotasavallan ja Suomen tasavallan lainsäädännön mukaan tai

b) etuuteen oikeutettu henkilö asuu Suomen tasavallassa, tai

c) etuuteen oikeutettu henkilö asuu Suomen kansalaisena sopimusvaltioiden ulkopuolella

(2) Saksan liittotasavallan erityislaitosten toimivalta pysyy muuttumattomana.

13 artikla

Sosiaaliturvasopimuksen 35 artiklan 2 kappaleessa ja tämän sopimuksen 12 artiklan 2 kappaleessa mainitut vakuutuselimet antavat vuosittain 31 joulukuuta vallinneen tilanteen mukaan tilastoja toiseen sopimusvaltioon suoritetuista maksuista. Tietojen tulee käsittää mikäli mahdollista eläkelajeittain jäsenneltyjen eläkkeiden ja korvausten lukumäärät ja yhteissummat. Tilastoja vaihdetaan sopimusmaiden kesken.

III OSA

Loppumääräykset

14 artikla

Tämä sopimus ulotetaan 3 päivänä syyskuuta 1971 tehdyn neljän vallan sopimuksen mukaisesti vahvistettuja menettelytapoja noudattaen, koskemaan Länsi-Berliiniä, mikäli Saksan liittotasavallan hallitus ei anna vastakkaista ilmoitusta Suomen tasavallan hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen.

15 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan niin pian kuin molemmat hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen, että sisäisen lainsäädännön mukaiset sopimuksen voimaantulolle tarpeelliset edellytykset ovat olemassa. Sopimus on sovellettavissa sosiaaliturvasopimuksen voimaantulopäivästä lähtien.

Tehty Bonnissa 28 päivänä marraskuuta 1985 kahtena alkuperäiskappaleena, kumpikin suomen ja saksan kielellä, joista molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.