69/1987

KANSAINVÄLINEN YLEISSOPIMUS harmonoidusta tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmästä

Johdanto

Tämän yleissopimuksen, joka on laadittu Tulliyhteistyöneuvoston johdolla, sopimuspuolet,

haluten helpottaa kansainvälistä kauppaa,

haluten helpottaa tilastojen kokoamista, vertailemista ja analysointia erityisesti kansainvälisen kaupan osalta,

haluten vähentää niitä kuluja, jotka aiheutuvat tavaroiden kuvaamisesta, tariffoinnista ja koodaamisesta uudelleen niiden siirtyessä tariffointijärjestelmästä toiseen kansainvälisessä kaupassa, sekä helpottaa kauppaasiakirjojen standardointia ja tiedonsiirtoa,

katsoen, että teknologian ja kansainvälisen kaupan rakenteen muutokset vaativat laajoja muutoksia Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 1950 tehtyyn tavaroiden sijoittelua tullitariffien nimikkeisiin koskevaan yleissopimukseen,

katsoen myös, että hallitusten ja kaupan etuuspiirien tulli- ja tilastotarkoituksiin tarvitsemien yksittäiskohtaisten tietojen määrä on lisääntynyt paljolti yli sen, minkä edellä mainittuun yleissopimukseen liittyvä nimikkeistö tarjoaa,

katsoen, että kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa on tärkeää tarkkojen ja vertailukelpoisten tietojen käytettävyys,

ottaen huomioon, että harmonoitu järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi eri kuljetusmuotojen rahtitariffeissa ja kuljetustilastoissa,

ottaen huomioon, että harmonoitu järjestelmä on tarkoitus sisällyttää mahdollisimman laajalti kaupallisiin tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmiin,

ottaen huomioon, että harmonoidulla järjestelmällä on tarkoitus luoda mahdollisimman tarkka vastaavuus tuonti- ja vientikauppatilastojen sekä tuotantotilastojen välille,

katsoen, että harmonoidun järjestelmän ja Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen kaupan standardoidun tavaraluokituksen (SITC) välillä olisi säilytettävä tarkka yhteys.

ottaen huomioon edellä mainittujen tarpeiden kattamisen suotavuuden kansainvälisen kaupan eri etuuspiirien käyttöön soveltuvan yhdistetyn tullitariffi/tilastonimikkeistön avulla,

ottaen huomioon harmonoidun järjestelmän ajantasaisuudesta huolehtimisen tärkeyden teknologiassa tai kansainvälisen kaupan rakenteessa tapahtuvien muutosten osalta,

otettuaan huomioon Tulliyhteistyöneuvoston asettaman harmonoidun järjestelmän komitean tällä alalla suorittaman työn,

ottaen huomioon, että joskin edellä mainittu nimikkeistöä koskeva yleissopimus on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi joidenkin näiden päämäärien saavuttamiseksi, paras tapa saavuttaa tältä osin toivottavat tulokset on tehdä uusi kansainvälinen yleissopimus,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä yleissopimuksessa:

a) harmonoitu tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmä, jäljempänä harmonoitu järjestelmä, tarkoittaa tämän yleissopimuksen liitteenä olevaa nimikkeistöä, joka käsittää nimikkeet ja alanimikkeet sekä niihin liittyvät numerokoodit, osa-, ryhmä- ja alanimikehuomautukset sekä harmonoidun järjestelmän yleiset tulkintasäännöt;

b) tullitariffinimikkeistö tarkoittaa nimikkeistöä, jonka sopimuspuoli lainsäädäntönsä mukaisesti on vahvistanut tullimaksujen kantamiseksi tuontitavaroista;

c) tilastonimikkeistöt tarkoittavat tavaranimikkeistöjä, jotka sopimuspuoli on vahvistanut tietojen kokoamiseksi tuonti- ja vientikauppatilastoja varten;

d) yhdistetty tullitariffi/tilastonimikkeistö tarkoittaa tullitariffinimikkeistöstä ja tilastonimikkeistöistä koostuvaa sopimuspuolen laissa tavaran tuontiselvitystä varten määrättyä nimikkeistöä;

e) neuvoston perustamista koskeva yleissopimus tarkoittaa Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 1950 tehtyä tulliyhteistyöneuvoston perustamista koskevaa yleissopimusta;

f) neuvosto tarkoittaa edellä e kohdassa mainittua Tulliyhteistyöneuvostoa;

g) pääsihteeri tarkoittaa neuvoston pääsihteeriä;

h) ratifioiminen tarkoittaa ratifioimista tai hyväksymistä.

2 artikla
Liite

Tämän yleissopimuksen liite on sen erottamaton osa ja viittaus yleissopimukseen käsittää myös viittauksen liitteeseen.

3 artikla
Sopimuspuolten velvollisuudet

1.Jollei 4 artiklassa luetelluista poikkeuksista muuta johdu:

a) sopimuspuoli sitoutuu, paitsi mitä tämän kappaleen c kohdassa on määrätty, siitä päivästä, jolloin tämä yleissopimus tulee sen osalta voimaan, siihen, että sen tullitariffi- ja tilastonimikkeistöt ovat harmonoidun järjestelmän mukaisia. Se sitoutuu siten tullitariffi- ja tilastonimikkeistöissään:

(i) käyttämään kaikkia harmonoidun järjestelmän nimikkeitä ja alanimikkeitä, mitään lisäämättä tai muuttamatta, niihin liittyvine numerokoodeineen;

(ii) soveltamaan harmonoidun järjestelmän yleisiä tulkintasääntöjä sekä kaikkia osa-, ryhmä. ja alanimikehuomautuksia sekä olemaan muuttamatta harmonoidun järjestelmän osien, ryhmien, nimikkeiden tai alanimikkeiden katetta; sekä

(iii) noudattamaan harmonoidun järjestelmän numerojärjestystä;

b) sopimuspuolen on myös julkistettava tuonti- ja vientikauppatilastonsa harmonoidun järjestelmän kuusinumeroisten koodien mukaisina taikka omasta aloitteestaan yksittäiskohtaisemmin siinä laajuudessa, etteivät erityiset syyt, kuten liikesalaisuudet tai maan turvallisuus, estä julkistamista;

c)tämän artiklan määräykset eivät vaadi sopimuspuolta käyttämään tullitariffinimikkeistössään harmonoidun järjestelmän alanimikkeitä edellyttäen, että sopimuspuoli täyttää edellä a kohdan i-iii alakohdassa asetetut velvollisuutensa yhdistetyssä tullitariffi 1 tilastonimikkeistössä.

2. Noudattaessaan tämän artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisia sitoumuksia sopimuspuoli voi tehdä sellaisia tekstin muokkauksia, jotka saattavat olla tarpeen harmonoidun järjestelmän täytäntöönpanemiseksi sen kansallisessa lainsäädännössä.

3. Tämän artiklan määräykset eivät estä sopimuspuolta vahvistamasta tullitariffi- tai tilastonimikkeistöihinsä alajakoja, joissa tavarat luokitellaan harmonoitua järjestelmää yksittäiskohtaisemmin edellyttäen, että tällaisessa alajaossa yhteenlaskeminen ja koodaaminen tapahtuu laajemmalti kuin tämän yleissopimuksen liitteessä olevassa kuusinumeroisessa koodissa.

4 artikla
Osittain en soveltaminen kehitysmaissa

1. Sopimuspuolena oleva kehitysmaa voi lykätä joidenkin tai kaikkien harmonoidun järjestelmän alanimikkeiden soveltamistaan sellaiseksi määräajaksi, joka voi olla tarpeen kyseisen maan kansainvälisen kaupan rakenne tai hallinnolliset voimavarat huomioon ottaen.

2. Sopimuspuolena oleva kehitysmaa, joka valitsee harmonoidun järjestelmän osittaisen soveltamisen tämän artiklan määräysten mukaisesti, sitoutuu tekemään parhaansa täydellisen kuusinumeroisen harmonoidun järjestelmän soveltamiseksi viiden vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin tämä yleissopimus tulee sen osalta voimaan, tai tarvittavaksi katsomansa pitemmän ajanjakson kuluessa, ottaen huomioon tämän artiklan 1 kappaleen määräykset.

3. Sopimuspuolena olevan kehitysmaan, joka valitsee harmonoidun järjestelmän osittaisen soveltamisen tämän artiklan määräysten mukaisesti, on sovellettava asianomaisen yksiviivaisen alanimikkeen kaikkia kaksiviivaisia alanimikkeitä tai ei mitään niistä taikka asianomaisen nimikkeen kaikkia yksiviivaisia alanimikkeitä tai ei mitään niistä. Tällaisissa osittaisen soveltamisen tapauksissa siinä harmonoidun järjestelmän koodin osassa, jota ei sovelleta, kuudes numero taikka viides ja kuudes numero korvataan vastaavasti merkinnällä "0" tai "00".

4. Kehitysmaan, joka valitsee harmonoidun järjestelmän osittaisen soveltamisen tämän artiklan määräysten mukaisesti, on tullessaan sopimuspuoleksi ilmoitettava pääsihteerille ne alanimikkeet, joita kyseinen maa ei sovella sinä ajankohtana, jolloin tämä yleissopimus tulee sen osalta voimaan, sekä myös ilmoitettava pääsihteerille ne alanimikkeet, joita se tulee soveltamaan siitä alkaen.

5. Kehitysmaa, joka valitsee harmonoidun järjestelmän osittaisen soveltamisen tämän artiklan määräysten mukaisesti, voi tullessaan sopimuspuoleksi ilmoittaa pääsihteerille, että se virallisesti sitoutuu soveltamaan täydellistä kuusinumeroista harmonoitua järjestelmää kolmen vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin tämä yleissopimus tulee sen osalta voimaan.

6. Sopimuspuolena oleva kehitysmaa, joka osittain soveltaa harmonoitua järjestelmää tämän artiklan määräysten mukaisesti, on vapaa 3 artiklan mukaisista velvollisuuksistaan niiden alanimikkeiden osalta, joita se ei sovella.

5 artikla
Tekninen apu kehitysmaille

Sopimuspuolina olevien kehittyneiden maiden on annettava teknistä apua sitä pyytäville kehitysmaille keskinäisesti sovittavin ehdoin muun muassa henkilöstökoulutuksessa, kyseisten maiden olemassa olevien nimikkeistöjen muuntamisessa harmonoidun järjestelmän mukaisiksi sekä sen neuvomisessa, miten niiden näin muunnetut järjestelmät pidetään ajantasaisina harmonoituun järjestelmään tehtävien muutosten osalta tai miten tämän yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan.

6 artikla
Harmonoidun järjestelmän komitea

1. Tällä yleissopimuksella perustetaan komitea nimeltään Harmonoidun järjestelmän komitea, joka koostuu kaikkien sopimuspuolten edustajista.

2. Se kokoontuu säännönmukaisesti vähintään kahdesti vuodessa.

3. Sen kutsuu kokoon pääsihteeri ja, elleivät sopimuspuolet muuta päätä, sen kokoukset pidetään neuvoston päämajassa.

4. Harmonoidun järjestelmän komiteassa jokaisella sopimuspuolella on oikeus yhteen ääneen; kuitenkin niin, että tämän yleissopimuksen osalta ja vaikuttamatta vastedes tehtäviin yleissopimuksiin, milloin sopimuspuolena on tulli- tai talousliitto taikka yksi tai useampi sen sopimusvaltioista, on tällaisilla sopimuspuolilla yhteensä ainoastaan yksi ääni. Samaten jos kaikista 11 artiklan b kohdan määräysten mukaisesti sopimuspuoleksi tulemisen edellytykset täyttävän tulli- tai talousliiton jäsenvaltioista tulee sopimuspuolia, niillä on yhteensä ainoastaan yksi ääni.

5. Harmonoidun järjestelmän komitea valitsee itselleen puheenjohtajan sekä yhden tai useamman varapuheenjohtajan.

6. Se laatii itse työjärjestyksensä päätöksellä, jonka on tehnyt vähintään kaksi kolmasosaa kaikista äänioikeutetuista jäsenistä. Näin laadittu työjärjestys on alistettava neuvoston hyväksyttäväksi.

7. Se kutsuu tarvittaviksi katsomiaan hallitustenvälisiä tai muita kansainvälisiä järjestöjä osallistumaan työskentelyynsä tarkkailijoina.

8. Se asettaa tarvittavia alakomiteoita tai työryhmiä, ottaen erityisesti huomioon 7 artiklan 1 kappaleen a kohdan määräykset, sekä päättää tällaisten alakomiteoiden tai työryhmien jäsenyydestä, äänioikeudesta ja työjärjestyksestä.

7 artikla
Komitean tehtävät

1. Harmonoidun järjestelmän komitealla on, ottaen huomioon 8 artiklan määräykset, seuraavat tehtävät:

a) esittää tähän yleissopimukseen sellaisia muutoksia, joita pidetään toivottavina, ottaen erityisesti huomioon käyttäjien tarpeet sekä teknologiassa tai kansainvälisen kaupan rakenteessa tapahtuneet muutokset;

b) laatia nimikkeistön selityksiä, tariffointisuosituksia ja muita ohjeita harmonoidun järjestelmän tulkitsemiseen opastamiseksi;

c) laatia suosituksia harmonoidun järjestelmän yhdenmukaisen tulkinnan ja soveltamisen varmistamiseksi;

d) koota ja jakaa tietoja harmonoidun järjestelmän soveltamisesta;

e) omasta aloitteestaan tai pyynnöstä antaa tietoja tai opastusta harmonoidun järjestelmän mukaista tavaroiden tariffointia koskevissa asioissa sopimuspuolille, neuvoston jäsenille ja sellaisille hallitustenvälisille tai muille kansainvälisille järjestöille, joille komitea katsoo niiden antamisen tarkoituksenmukaiseksi;

f) antaa neuvoston jokaisessa istunnossa kertomuksia, jotka koskevat komitean toimintaa, kuten ehdotettuja muutoksia, nimikkeistön selityksiä, tariffointisuosituksia ja muita ohjeita;

g) harmonoidun järjestelmän osalta käyttää sellaista muuta toimivaltaa ja täyttää neuvoston tai sopimuspuolten tarvittaviksi katsomat muut tehtävät.

2. Harmonoidun järjestelmän komitean hallinnolliset päätökset, joilla on varainhoidollista vaikutusta, vaativat neuvoston hyväksymisen.

8 artikla
Neuvoston asema

1. Neuvosto käsittelee Harmonoidun järjestelmän komitean laatimat ehdotukset tämän yleissopimuksen muuttamiseksi ja suosittaa niitä sopimuspuolille 16 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, ellei tämän yleissopimuksen osapuolena oleva neuvoston jäsen vaadi ehdotusta tai sen osaa palautettavaksi komitealle uudelleen käsiteltäväksi.

2. Nimikkeistön selitykset, tariffointisuositukset, muut harmonoidun järjestelmän tulkintaohjeet sekä harmonoidun järjestelmän yhdenmukaisen tulkinnan ja soveltamisen varmistamiseksi tarkoitetut suositukset, jotka on laadittu Harmonoidun järjestelmän komitean istunnossa 7 artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti, katsotaan neuvoston hyväksymiksi, ellei jokin tämän yleissopimuksen osapuolista viimeistään toisen kuukauden loppuun mennessä Istunnon päättymistä seuraavasta kuukaudesta ole ilmoittanut pääsihteerille, että se vaatii tällaisen asian saattamista neuvoston ratkaistavaksi.

3. Milloin asia saatetaan neuvoston ratkaistavaksi tämän artiklan 2 kappaleen määräysten mukaisesti, neuvoston on hyväksyttävä tällaiset nimikkeistön selitykset, tariffointisuositukset, muut ohjeet tai suositukset, ellei tämän yleissopimuksen osapuolena oleva neuvoston jäsen vaadi niitä palautettaviksi kokonaan tai osittain komitealle uudelleen käsiteltäviksi.

9 artikla
Tullimäärät

Sopimuspuolet eivät tällä yleissopimuksella velvoittaudu mihinkään sitoumuksiin tullimääriensä osalta.

10 artikla
Erimielisyyksien ratkaiseminen

1. Tämän yleissopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat sopimuspuolten väliset erimielisyydet on ratkaistava mahdollisuuksien mukaan osapuolten keskinäisin neuvotteluin.

2. Erimielisyys, jota ei näin ratkaista, on erimielisyyden osapuolten saatettava Harmonoidun järjestelmän komitean käsiteltäväksi, joka tämän jälkeen tutkii erimielisyyden ja antaa suosituksia sen ratkaisemiseksi.

3. Jollei Harmonoidun järjestelmän komitea voi ratkaista erimielisyyttä, sen on saatettava asia neuvoston käsiteltäväksi, joka antaa suosituksia neuvoston perustamista koskevan yleissopimuksen III artiklan e kohdan mukaisesti.

4. Erimielisyyden osapuolet voivat etukäteen sopia siitä, että ne sitoutuvat noudattamaan komitean tai neuvoston suosituksia.

11 artikla
Sopimuspuoleksi tulemisen edellytykset

Tämän yleissopimuksen osapuoliksi voivat tulla:

a) neuvoston jäsenvaltiot;

b) tulli- tai talousliitot, joille on myönnetty oikeus tehdä sopimuksia joissakin tai kaikissa niissä asioissa, joita tämä yleissopimus sääntelee; sekä

c) muu valtio, jolle pääsihteeri neuvoston ohjeiden mukaan on esittänyt tätä tarkoittavan kutsun.

12 artikla
Sopimuspuoleksi tulemista koskeva menettely

1. Sopimuspuoleksi tulemisen edellytykset täyttävä valtio taikka tulli- tai talousliitto voi tulla tämän yleissopimuksen osapuoleksi:

a) allekirjoittamalla yleissopimuksen ratifioimisvaraumatta;

b) tallettamalla ratifioimiskirjan allekirjoitettuaan yleissopimuksen ratifioimisvaraumin; tai

c) liittymällä yleissopimukseen sen lakattua olemasta avoinna allekirjoittamista varten.

2. Tämä yleissopimus on avoinna 31 päivään joulukuuta 1986 asti 11 artiklassa tarkoitettujen valtioiden sekä tulli- tai talousliittojen allekirjoittamista varten neuvoston Brysselissä olevassa päämajassa. Sen jälkeen se on avoinna niiden liittymistä varten.

3. Ratifioimis- tai liittymiskirjat talletetaan pääsihteerin huostaan.

13 artikla
Voimaantulo

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta, joka seuraa vähintään kaksitoista mutta enintään kaksikymmentäneljä kuukautta sen jälkeen, kun vähintään seitsemäntoista edellä 11 artiklassa tarkoitettua valtiota taikka tulli- tai talousliittoa on sen allekirjoittanut ratifioimisvaraumatta taikka tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa, kuitenkin aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

2. Valtion taikka tulli- tai talousliiton osalta, joka allekirjoittaa tämän yleissopimuksen ratifioimisvaraumatta, ratifioi sen tai liittyy siihen sen jälkeen, kun tämän artiklan 1 kappaleessa määritetty vähimmäislukumäärä on saavutettu, tämä yleissopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta, joka seuraa vähintään kaksitoista kuukautta, mutta enintään kaksikymmentäneljä kuukautta siitä, kun se on allekirjoittanut yleissopimuksen ratifioimisvaraumatta taikka tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa, ellei se ilmoita aikaisempaa ajankohtaa. Tämän kappaleen määräysten mukainen voimaantulopäivä ei kuitenkaan saa olla aikaisempi kuin tämän artiklan 1 kappaleessa määrätty voimaantulopäivä.

14 artikla
Riippuvuussuhteessa olevia alueita koskeva soveltaminen

1. Valtio voi tullessaan tämän yleissopimuksen osapuoleksi tai milloin tahansa sen jälkeen ilmoittaa pääsihteerille, että yleissopimusta sovelletaan myös kaikkiin tai joihinkin sellaisiin ilmoituksessa nimettyihin alueisiin, joiden kansainvälisistä suhteista valtio vastaa. Tällainen ilmoitus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta, joka seuraa vähintään kaksitoista kuukautta mutta enintään kaksikymmentäneljä kuukautta siitä päivästä, jolloin pääsihteeri on ilmoituksen vastaanottanut, ellei ilmoituksessa ole määritetty aikaisempaa ajankohtaa. Tätä yleissopimusta ei kuitenkaan sovelleta tällaisiin alueisiin ennen sen voimaantuloa asianomaisen valtion osalta.

2. Tämä yleissopimus lakkaa olemasta voimassa nimetyn alueen osalta sinä päivänä, jolloin sopimuspuoli lakkaa olemasta vastuussa kyseisen alueen kansainvälisistä suhteista, tai sellaisena aikaisempana ajankohtana, joka 15 artiklan mukaista menettelyä noudattaen voidaan ilmoittaa pääsihteerille.

15 artikla
Irtisanoutuminen

Tämän yleissopimuksen voimassaoloaika on rajoittamaton. Sopimuspuoli voi kuitenkin siitä irtisanoutua, ja tällainen irtisanoutuminen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä, kun pääsihteeri on vastaanottanut irtisanoutumiskirjan, jollei siinä ole määritetty myöhempää ajankohtaa.

16 artikla
Muutosmenettely

1. Neuvosto voi suosittaa sopimuspuolille tätä yleissopimusta koskevia muutoksia.

2. Sopimuspuoli voi ilmoittaa pääsihteerille vastustavansa suositettua muutosta ja voi myöhemmin peruuttaa tällaisen vastalauseen tämän artiklan 3 kappaleessa tarkoitetussa määräajassa.

3. Suositettu muutos katsotaan hyväksytyksi kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin siitä on ilmoitettu pääsihteerille, edellyttäen, ettei yhtään vastalausetta ole jäljellä sanotun määräajan päättyessä.

4. Hyväksytyt muutokset tulevat voimaan kaikkien sopimuspuolten osalta jompana kumpana seuraavista ajankohdista:

a) milloin suositetusta muutoksesta on ilmoitettu ennen 1 päivää huhtikuuta, ajankohdaksi tulee 1 päivä tammikuuta toisena vuotena tällaisen ilmoituksen tekemisestä,

taikka

b) milloin suositetusta muutoksesta on ilmoitettu 1 päivänä huhtikuuta tai sen jälkeen, ajankohdaksi tulee 1 päivä tammikuuta kolmantena vuotena tällaisen ilmoituksen tekemisestä.

5. Sopimuspuolen tilastonimikkeistöt ja tullitariffinimikkeistö tai 3 artiklan 1 kappaleen c kohdassa määrätyissä tapauksissa yhdistetty tullitariffi 1 tilastonimikkeistö on saatettava muutetun harmonoidun järjestelmän mukaiseksi tämän artiklan 4 kappaleessa määritettynä ajankohtana.

6. Valtion taikka tulli- tai talousliiton, joka allekirjoittaa tämän yleissopimuksen ratifioimisvaraumatta, ratifioi sen tai liittyy siihen, katsotaan hyväksyneen kaikki yleissopimuksen muutokset, jotka sinä päivänä, jolloin siitä tulee sopimuspuoli, ovat tulleet voimaan tai on hyväksytty tämän artiklan 3 kappaleen määräysten mukaisesti.

17 artikla
Sopimuspuolten oikeudet harmonoidun järjestelmän osalta

Kaikissa harmonoituun järjestelmään liittyvissä asioissa 6 artiklan 4 kappale, 8 artikla sekä 16 artiklan 2 kappale antavat sopimuspuolelle oikeudet:

a) harmonoidun järjestelmän kaikkiin niihin osiin, joita se soveltaa tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti; tai

b) siihen ajankohtaan asti, jolloin tämä yleissopimus tulee sopimuspuolen osalta 13 artiklan määräysten mukaisesti voimaan, harmonoidun järjestelmän kaikkiin niihin osiin, joita se sanottuna ajankohtana tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti on velvollinen soveltamaan; tai

c) harmonoidun järjestelmän kaikkiin osiin edellyttäen, että se on virallisesti sitoutunut soveltamaan täydellistä kuusinumeroista harmonoitua järjestelmää 4 artiklan 5 kappaleessa tarkoitetun kolmen vuoden määräajan kuluessa, sanotun määräajan päättymiseen asti.

18 artikla
Varaumat

Tähän yleissopimukseen ei saa tehdä varaumia.

19 artikla
Pääsihteerin ilmoitukset

Pääsihteeri ilmoittaa sopimuspuolille, muille allekirjoittajavaltioille, neuvoston niille jäsenvaltioille, jotka eivät ole tämän yleissopimuksen osapuolia, sekä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille:

a) 4 artiklan mukaisista ilmoituksista;

b) 12 artiklassa tarkoitetuista allekirjoittamisista, ratifioimisista ja liittymisistä;

c) yleissopimuksen 13 artiklan mukaisesta voimaantulopäivästä;

d) 14 artiklan mukaisista ilmoituksista;

e) 15 artiklan mukaisista irtisanoutumisista;

f) 16 artiklan mukaisesti suositetuista yleissopimuksen muutoksista;

g) 16 artiklan mukaisista suositettuja muutoksia koskevista vastalauseista ja niiden mahdollisista peruuttamisista; sekä

h) 16 artiklan mukaisesti hyväksytyistä muutoksista ja niiden voimaantulopäivistä.

20 artikla
Rekisteröiminen Yhdistyneissä Kansakunnissa

Tämä yleissopimus rekisteröidään Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristössä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti neuvoston pääsihteerin pyynnöstä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1983 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä alkuperäiskappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia ja joka talletetaan neuvoston pääsihteerin huostaan. Pääsihteeri toimittaa siitä oikeiksi todistetut jäljennökset kaikille 11 artiklassa tarkoitetuille valtioille sekä tulli- tai talousliitoille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.