68/1987

Annettu: 01.01.1988

Asetus yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen sekä sen I liitteen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Interlakenissa 20 päivänä toukokuuta 1987 yhteisestä passitusmenettelystä tehty yleissopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 23 päivänä lokakuuta 1987 annetulla lailla (913/87) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 23 päivänä lokakuuta 1987 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan yhteisöjen neuvoston pääsihteeristön huostaan 29 päivänä lokakuuta 1987, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa tullihallitus.

3 §

Yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sekä sen I liitteen eräiden määräysten hyväksymisestä 23 päivänä lokakuuta 1987 annettu laki (913/87) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Yhteistä passitusmenettelyä koskeva YLEISSOPIMUS

Suomen tasavalta, Islannin tasavalta, Itävallan tasavalta, Norjan kuningaskunta, Ruotsin kuningaskunta ja Sveitsin valaliitto (joista jäljempänä käytetään nimitystä EFTA-maat) ja Euroopan talousyhteisö (josta jäljempänä käytetään nimitystä Yhteisö), jotka

ottavat huomioon Yhteisön ja kunkin EFTA-maan väliset vapaakauppasopimukset,

ottavat huomioon EFTA-maiden ja Yhteisön jäsenvaltioiden ministerien ja Euroopan yhteisöjen komission Luxemburgissa 9 päivänä huhtikuuta 1984 hyväksymän, eurooppalaisen talousalueen luomista edellyttävän yhteisen julistuksen, erityisesti rajamuodollisuuksien ja alkuperäsääntöjen yksinkertaistamisen osalta,

ottavat huomioon EFTA-maiden ja Yhteisön välillä solmitun tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevan yleissopimuksen, jolla otetaan käyttöön yhtenäinen hallinnollinen asiakirja tässä kaupassa,

ottavat huomioon, että tämän yhtenäisasiakirjan käyttö yhteisen passitusmenettelyn puitteissa kuljetettaessa tavaraa Yhteisön ja EFTA-maiden välillä sekä EFTA-maiden kesken johtaisi yksinkertaistumiseen,

ottavat huomioon, että tarkoituksenmukaisin tapa tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi ulottaa passitusmenettely, jota tällä hetkellä sovelletaan tavaroiden kuljetukseen Yhteisön sisällä, Yhteisön ja Itävallan ja Sveitsin välillä samoin kuin Itävallan ja Sveitsin välillä, koskemaan niitä EFTA-maita, jotka eivät sitä sovella,

ottavat huomioon myös Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä sovellettavan pohjoismaisen passitusjärjestyksen,

ovat päättäneet solmia seuraavan yleissopimuksen:

Yleiset määräykset

1 artikla

1. Tässä yleissopimuksessa määrätään toimenpiteistä tavaroiden passittamiseksi Yhteisön ja EFTA-maiden välillä sekä EFTA-maiden kesken, mukaan lukien uudelleenlastatut, jälleenlähetetyt tai tullivarastoon varastoidut tavarat, ottamalla käyttöön yhteinen passitusmenettely riippumatta tavaralajista ja tavaroiden alkuperästä.

2. Tämän yleissopimuksen määräyksiin ja erityisesti vakuuksia koskeviin määräyksiin vaikuttamatta Yhteisön sisällä kuljetettavat tavarat katsotaan Yhteisön passitusmenettelyn alaisiksi.

3. Yhteistä passitusmenettelyä koskevat tämän yleissopimuksen I ja II liitteeseen sisältyvät säännöt, ottaen kuitenkin huomioon jäljempänä olevat 7--12 artiklan määräykset.

4. Yhteisessä passitusmenettelyssä käytettävien passitusilmoitusten ja -asiakirjojen tulee olla III liitteen mukaisia ja ne tulee laatia mainitun liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Yhteisestä passitusmenettelystä käytetään jäljempänä tapauksesta riippuen nimitystä T1- tai T2-menettely.

2. T1-menettelyä voidaan soveltaa kaikkiin tavaroihin, joita kuljetetaan 1 artiklan 1 kappaleen mukaisesti.

3. T2-menettelyä sovelletaan tavaroihin, joita kuljetetaan 1 artiklan 1 kappaleen mukaisesti:

a) Yhteisössä vain silloin, kun tavarat täyttävät Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 9 ja 10 artiklan mukaiset ehdot eikä niiden viennissä ole sovellettu yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten, vietäessä muihin kuin Yhteisön jäsenvaltioihin suoritettavien vientipalautusten maksamiseksi tarvittavia tullimuodollisuuksia tai kun tavarat kuuluvat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimukseen ja ovat, tämän sopimuksen mukaisesti, vapaassa liikkeessä Yhteisössä (yhteisötavarat);

b) EFTA-maassa vain silloin, kun tavarat ovat saapuneet tähän EFTA-maahan T2-menettelyllä ja ne jälleenlähetetään jäljempänä 9 artiklaan sisältyviä erikoisehtoja noudattaen.

4. Tässä yleissopimuksessa määrättyjä tavaroiden T2-menettelyyn saattamista koskevia erityisehtoja sovelletaan myös tavaroiden yhteisöaseman todistavien T2L-asiakirjojen antoon ja T2L-asiakirjan tarkoittamat tavarat rinnastetaan T2-menettelyllä kuljetettaviin tavaroihin sillä erotuksella, että T2L-asiakirjan ei tarvitse seurata tavaroiden mukana.

3 artikla

1. Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan:

a) "passituksella" tullimenettelyä, jolla tavarat kuljetetaan tullivalvonnassa yhdessä maassa sijaitsevasta tullitoimipaikasta samassa tai muussa maassa sijaitsevaan tullitoimipaikkaan vähintään yhden rajan yli;

b) "maalla" kaikkia EFTA-maita ja Yhteisön jäsenvaltioita;

c) "kolmannella maalla" kaikkia maita, jotka eivät ole EFTA-maita eivätkä Yhteisön jäsen-valtioita.

2. Tämän yleissopimuksen mukaista T1- tai T2-menettelyä koskevia sääntöjä sovellettaessa EFTA-mailla, Yhteisöllä ja sen jäsenvaltioilla on samat oikeudet ja velvollisuudet.

4 artikla

1. Tämä yleissopimus ei vaikuta minkään muun passitusmenettelyä koskevan kansainvälisen sopimuksen, etenkään TIR- tai Reinin manifesti -menettelyä koskevan sopimuksen soveltamiseen, lukuun ottamatta rajoituksia, jotka koskevat tavaroiden kuljetusta paikasta toiseen Yhteisössä ja tavaroiden yhteisöaseman todistavan T2L-asiakirjan antamista.

2. Tämä yleissopimus ei myöskään vaikuta:

a) tavaroiden kuljetuksiin väliaikaista maahantuontia sovellettaessa eikä

b) rajaliikennettä koskeviin sopimuksiin.

5 artikla

Jos sopimuspuolten ja kolmannen maan välillä ei ole sopimusta, jonka nojalla sopimuspuolten välisiä tavarankuljetuksia voitaisiin suorittaa tämän kolmannen maan kautta T1- tai T2-menettelyä soveltaen, tällaista menettelyä sovelletaan tämän kolmannen maan kautta kuljetettaviin tavaroihin vain, mikäli kuljetus sen maan kautta tapahtuu sopimuspuolen alueella laaditun yhden ainoan kuljetusasiakirjan turvin ja sanotun menettelyn noudattaminen keskeytetään kolmannen maan alueella.

6 artikla

Edellyttäen, että kaikkien tavaroihin sovellettavien toimenpiteiden suorittaminen taataan, maat voivat T1- tai T2-menettelyn puitteissa ottaa käyttöön yksinkertaistettuja menettelyjä tiettyä liikennettä varten solmimalla kahden- tai monenvälisiä sopimuksia. Tällaiset sopimukset on toimitettava tiedoksi Euroopan yhteisöjen komissiolle, joka tiedottaa niistä muille maille.

Passitusmenettelyn suorittaminen

7 artikla

1. Ellei tämän yleissopimuksen erityismääräyksistä muuta johdu, EFTA-maiden toimivaltaiset tullitoimipaikat ovat oikeutettuja toimimaan lähtö-, raja-, määrä- ja vakuustullitoimipaikkoina.

2. Yhteisön jäsenvaltioiden toimivaltaiset tullitoimipaikat ovat oikeutettuja antamaan T1- tai T2-asiakirjoja EFTA-maassa sijaitsevaan määrätullitoimipaikkaan tapahtuvaa passitusta varten. Ellei tämän yleissopimuksen erityismääräyksistä muuta johdu, ne ovat myös oikeutettuja antamaan T2L-asiakirjoja EFTA-maahan lähetettäville tavaroille.

3. Milloin useita tavaralähetyksiä yhdistetään ja lastataan yhteen ainoaan I liitteen 16 artiklan 2 kappaleessa määriteltyyn kulkuneuvoon ja lähetetään yhdistettynä lastina yhtenä T1- tai T2-passituksena yhden passituksesta vastaavan toimesta yhdestä lähtötullitoimipaikasta yhteen määrätullitoimipaikkaan yhdelle vastaanottajalle toimitettaviksi, sopimuspuoli voi vaatia, että nämä lähetykset sisällytetään, asianmukaisesti perusteltuja poikkeustapauksia lukuun ottamatta, yhteen ainoaan T1- tai T2-ilmoitukseen, johon liitetään tavaroita koskevat tavaraluettelot.

4. Tavaroiden yhteisöaseman mahdollista todistamista koskevan vaatimuksen estämättä henkilöä, joka suorittaa vientimuodollisuudet sopimuspuolen rajatullitoimipaikassa, ei vaadita asettamaan lähetettäviä tavaroita T1- tai T2-menettelyyn riippumatta siitä tullimenettelystä, johon tavarat asetetaan naapurirajatullitoimipaikassa.

5. Tavaroiden yhteisöaseman mahdollista todistamista koskevan vaatimuksen estämättä sopimuspuolen rajatullitoimipaikka, jossa vientimuodollisuudet suoritetaan, voi kieltäytyä asettamasta tavaroita T1- tai T2-menettelyyn, jos tämän menettelyn on määrä päättyä naapurirajatullitoimipaikassa.

8 artikla

T1- tai T2-asiakirjoilla kuljetettaviin tavaroihin ei voida lisätä uusia tavaroita, niistä ei voida ottaa pois tavaroita eikä niitä voida vaihtaa muihin tavaroihin, varsinkaan kun lähetyksiä jaetaan, uudelleenlastataan tai yhdistellään.

9 artikla

1. Tavaroiden, jotka tuodaan EFTA-maahan T2-menettelyä soveltaen ja jotka voidaan jälleenlähettää tätä menettelyä soveltaen, tulee pysyä koko ajan mainitun EFTA-maan tulliviranomaisten valvonnassa sen varmistamiseksi, ettei tavaroita tai niiden kuntoa muuteta.

2. Milloin tällaiset tavarat jälleenlähetetään EFTA-maasta sen jälkeen, kun ne ovat tässä EFTA-maassa olleet muun tullimenettelyn kuin passituksen tai tullivarastoinnin alaisina, T2-menettelyä ei voida soveltaa.

Tätä sääntöä ei kuitenkaan sovelleta tavaroihin, jotka on tuotu maahan väliaikaisesti esiteltäviksi näyttelyssä, messuilla tai vastaavassa julkisessa esittelyssä ja joita ei ole käsitelty muuten, kuin mitä tarvitaan niiden alkuperäisen kunnon säilyttämiseksi tai lähetysten jakamiseksi.

3. Kun tavarat jälleenlähetetään EFTA-maasta tullivarastoinnin jälkeen, T2-menettelyä voidaan soveltaa vain seuraavin ehdoin:

-- että tavarat ovat olleet tullivarastoituina enintään viiden vuoden ajan; tämä määräaika rajoitetaan kuitenkin kuuteen kuukauteen, jos tavarat kuuluvat tullinimikkeistön 1.--24. ryhmään (Harmonoitua tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmää koskeva kansainvälinen yleissopimus, 14 päivänä kesäkuuta 1983);

-- että tavarat ovat olleet varastoituina erityisissä tiloissa eikä niitä ole käsitelty muuten, kuin mitä tarvitaan niiden alkuperäisen kunnon säilyttämiseksi tai lähetysten jakamiseksi pakkausta muuttamatta;

-- että mahdollinen käsittely on tapahtunut tullivalvonnassa.

4. EFTA-maan tullitoimipaikan antamassa T2- tai T2L-asiakirjassa tulee viitata vastaavaan T2- tai T2L-asiakirjaan, jolla tavarat saapuivat tähän EFTA-maahan, ja sen tulee sisältää kaikki tullessa esitetyssä asiakirjassa olleet erityismerkinnät.

10 artikla

1. Ellei jäljempänä 2 kappaleessa tai liitteissä toisin määrätä, T1- tai T2-passitusta varten tulee olla vakuus, joka on voimassa kaikissa passitukseen liittyvissä maissa.

2. 1 kappaleen määräys ei vaikuta:

a) sopimuspuolten oikeuteen sopia keskenään, että vakuudesta luovutaan ainoastaan heidän alueitaan koskevissa T1- tai T2-passituksissa;

b) sopimuspuolen oikeuteen olla vaatimatta vakuutta lähtötullitoimipaikan ja ensimmäisen rajatullitoimipaikan välistä matkaa varten T1- tai T2-passituksissa.

3. Tämän yleissopimuksen I ja II liitteen mukaisen kiinteän vakuuden määräämiseksi ECU tarkoittaa seuraavien arvojen kokonaismäärää:


0,719  Saksan markkaa
0,0878 Englannin puntaa
1,31  Ranskan frangia
140   Italian liiraa
0,256  Hollannin guldenia
3,71  Belgian frangia
0,14  Luxemburgin frangia
0,219  Tanskan kruunua
0,00871 Irlannin puntaa
1,15  Kreikan drakmaa

ECUn arvon tietyssä valuutassa tulee vastata tämän valuutan vaihtoarvoa kuhunkin edellä määriteltyyn arvoon nähden.

11 artikla

1. Tavaroiden tunnistaminen varmistetaan yleensä sinetöimällä.

2. Sinetöitävä on:

a) tavarat sisältävä tila, milloin kulkuneuvo on jo hyväksytty muiden tullisäännösten nojalla tai lähtötullitoimipaikka on hyväksynyt sen sinetöintikelpoiseksi;

b) muissa tapauksissa kukin yksittäinen tavarakolli.

3. Kulkuneuvo voidaan hyväksyä sinetöintikelpoiseksi edellyttäen, että:

a) sinetit voidaan kiinnittää niihin yksinkertaisesti ja tehokkaasti;

b) ne on rakennettu siten, että mitään tavaroita ei voida poistaa tai lisätä jättämättä näkyviä käsittelyjälkiä tai rikkomatta sinettejä;

c) niissä ei ole salattua tilaa, johon tavarat voidaan kätkeä;

d) lastille varatut tilat voidaan helposti tullitarkastaa.

4. Lähtötullitoimipaikka voi luopua sinetöinnistä, jos huomioon ottaen muut mahdolliset toimenpiteet tavaroiden tunnistamiseksi tavarat ovat helposti tunnistettavissa T1- tai T2-ilmoituksessa tai täydentävissä asiakirjoissa olevan tavarankuvauksen perusteella.

12 artikla

1. Siihen saakka kunnes on sovittu tilastotietojen vaihtoa koskevasta menettelystä, jolla taataan EFTA-maille ja Yhteisön jäsenvaltioille tarpeellinen tietojen saanti kauttakuljetustilastojen valmistamiseksi, vaaditaan lisäkappale T1- tai T2-asiakirjan lehdestä 4, ellei sopimuspuoli luovu tästä vaatimuksesta:

a) kunkin EFTA-maan ensimmäiseen rajatullitoimipaikkaan;

b) Yhteisön ensimmäiseen rajatullitoimipaikkaan, kun on kysymys tavaroista, jotka kuljetetaan EFTA-maassa aloitettua T1- tai T2-menettelyä soveltaen.

2. Edellä tarkoitettua lisäkappaletta ei kuitenkaan vaadita, kun tavaroiden kuljetukseen sovelletaan II liitteen IV osan I luvun määräyksiä.

3. Passituksesta vastaavan tai hänen valtuutetun edustajansa tulee kauttakuljetustilastoista vastaavien kansallisten viranomaisten pyynnöstä antaa kaikkea T1- tai T2-asiakirjoihin liittyvää tietoa, jota tarvitaan tilastojen laatimiseksi.

Hallinnollinen apu

13 artikla

1. Kyseisten maiden tulliviranomaiset antavat toisilleen kaikki käytettävissään olevat tiedot, jotka ovat tärkeitä yleissopimuksen asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

2. Kyseisten maiden tulliviranomaiset antavat toisilleen tarvittaessa tiedoksi kaikki havainnot, asiakirjat, raportit, pöytäkirjat ja tiedot, jotka koskevat T1- tai T2-menettelyä soveltaen suoritettuja kuljetuksia ja näihin kuljetuksiin liittyviä virheellisyyksiä tai rikkomuksia.

Lisäksi ne ilmoittavat toisilleen tarvittaessa kaikki sellaisia tavaroita koskevat havainnot, jotka kuuluvat hallinnollisen avun piiriin ja jotka ovat olleet tullivarastointimenettelyssä.

3. Milloin virheellisyyksiä tai rikkomuksia epäillään tapahtuneen sellaisten tavaroiden yhteydessä, jotka on tuotu maahan toisesta maasta tai kuljetettu jonkin maan kautta tai jotka ovat olleet tullivarastointimenettelyssä, kyseisten maiden tulliviranomaiset antavat toisilleen pyynnöstä kaikki tiedot, jotka koskevat:

a) näiden tavaroiden kuljetusta:

-- riippumatta siitä, millä tavalla ne jälleenlähetettiin, kun ne olivat saapuneet pyynnön saaneeseen maahan T1-, T2- tai T2L-asiakirjan turvin, tai

-- riippumatta siitä, millä tavalla ne olivat saapuneet, kun ne jälleenlähetettiin pyynnön saaneesta maasta T1-, T2- tai T2L-asiakirjan turvin;

b) näiden tavaroiden tullivarastointia, kun ne saapuivat pyynnön saaneeseen maahan T2- tai T2L-asiakirjan turvin tai kun ne jälleenlähetettiin siitä maasta T2- tai T2L-asiakirjan turvin.

4. Kaikissa 1--3 kappaleen nojalla esitetyissä pyynnöissä on yksilöitävä tapaus tai tapaukset, joita ne tarkoittavat.

5. Jos jonkin maan tulliviranomainen pyytää apua, jota se ei itse voisi pyydettäessä antaa, se mainitsee tästä pyynnössä. Suostuminen tällaiseen pyyntöön on sen tulliviranomaisen harkinnassa, jolle pyyntö esitetään.

6. 1--3 kappaleen mukaisesti saatuja tietoja käytetään yksinomaan tämän yleissopimuksen tarkoituksiin ja ne saavat pyynnön esittäneeltä maalta saman suojan kuin sen kaltaiset tiedot tämän maan kansallisen lain mukaan saavat. Näitä tietoja voidaan käyttää muihin tarkoituksiin vain sen tulliviranomaisen kirjallisella suostumuksella, joka ne on antanut ja tämän viranomaisen määräämin rajoituksin.

Sekakomitea

14 artikla

1. Perustetaan sekakomitea, jossa jokainen tämän yleissopimuksen sopimuspuoli on edustettuna.

2. Sekakomitea ilmaisee kantansa yksimielisesti.

3. Sekakomitea kokoontuu aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Jokainen sopimuspuoli voi pyytää kokouksen pitämistä.

4. Sekakomitea laatii sisäisen työjärjestyksensä, joka sisältää muun muassa määräykset kokousten koollekutsumisesta ja puheenjohtajan nimittämisestä sekä hänen toimikaudestaan.

5. Sekakomitea voi päättää alakomitean tai työryhmän asettamisesta avukseen tehtäviensä suorittamisessa.

15 artikla

1. Sekakomitea vastaa tämän yleissopimuksen hallinnoinnista ja sen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamisesta. Tätä tarkoitusta varten sopimuspuolten on säännöllisesti tiedotettava sekakomitealle yleissopimuksen soveltamisesta saaduista kokemuksista. Sekakomitea antaa suosituksia ja tekee 3 kappaleessa määrätyissä tapauksissa päätöksiä.

2. Se antaa suosituksia erityisesti:

a) tämän yleissopimuksen muutoksiksi muissa kuin 3 kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa;

b) muiksi toimenpiteiksi, joita tarvitaan yleissopimuksen soveltamiseksi.

3. Se hyväksyy päätöksellään:

a) muutokset liitteisiin;

b) muutokset 10 artiklan 3 kappaleen mukaiseen ECUn määritelmään;

c) muut muutokset tähän yleissopimukseen, jotka johtuvat liitteiden muutoksista;

d) toimenpiteet, joihin ryhdytään I liitteen 28 artiklan 2 kappaleen mukaisesti;

e) siirtymäkauden toimenpiteet, joita vaaditaan uusien jäsenvaltioiden liittyessä Yhteisöön.

Sopimuspuolet saattavat nämä päätökset voimaan oman lainsäädäntönsä mukaisesti.

4. Jos sopimuspuolen edustaja on sekakomiteassa hyväksynyt päätöksen sopimuspuolen valtiosäännön mukaista voimaansaattamista edellyttävin varaumin, päätös tulee voimaan, mikäli siihen ei sisälly mitään päivämäärää, varauman poistamista koskevaa ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Yleiset ja loppumääräykset

16 artikla

Jokainen sopimuspuoli ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että tämän yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan tehokkaasti ja yhdenmukaisesti ottaen huomioon, että on tarpeen vähentää mahdollisuuksien mukaan liikenteenharjoittajille määrättyjä muodollisuuksia ja saavuttaa tyydyttäviä keskinäisiä ratkaisuja näiden määräysten soveltamisesta syntyneissä vaikeuksissa.

17 artikla

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen määräyksistä, joita ne antavat tämän yleissopimuksen toteuttamiseksi.

18 artikla

Tämän yleissopimuksen määräykset eivät estä sopimuspuolia tai Yhteisön jäsenvaltioita säätämästä tavaroiden maahantuontia, maastavientiä tai kauttakuljetusta koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka perustuvat yleiseen moraaliin, oikeusjärjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen, ihmisten, eläinten ja kasvien hengen ja terveyden suojaamiseen, kansallisten taiteellista, historiallista tai arkeologista arvoa omaavien aarteiden suojaamiseen tai teollisen tai kaupallisen omaisuuden suojaamiseen.

19 artikla

Tämän yleissopimuksen liitteet ja siihen tehty lisäpöytäkirja ovat sen erottamaton osa.

20 artikla

1. Tätä yleissopimusta sovelletaan toisaalta alueilla, joilla sovelletaan Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta, siinä sopimuksessa edellytetyin ehdoin, ja toisaalta EFTA-maiden alueilla.

2. Tätä yleissopimusta sovelletaan myös Liechtensteinin ruhtinaskunnassa niin kauan, kuin mainittua ruhtinaskuntaa sitoo tulliliittosopimus Sveitsin valaliittoon.

21 artikla

Sopimuspuoli voi erota tästä yleissopimuksesta edellyttäen, että se antaa kaksitoista kuukautta etukäteen kirjallisen irtisanomisilmoituksen yleissopimuksen tallettajalle, joka ilmoittaa asiasta kaikille muille sopimuspuolille.

22 artikla

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 edellyttäen, että sopimuspuolet ovat ennen 1 päivää marraskuuta 1987 tallettaneet hyväksymiskirjansa Euroopan yhteisöjen neuvoston pääsihteeristön huostaan, joka toimii tallettajana.

2. Ellei tämä yleissopimus tule voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988, se tulee voimaan viimeisen hyväksymiskirjan tallettamista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

3. Tallettaja ilmoittaa kunkin sopimuspuolen hyväksymiskirjan tallettamispäivämäärän ja tämän yleissopimuksen voimaantulopäivämäärän.

23 artikla

1. Tämän yleissopimuksen tullessa voimaan lakataan soveltamasta Itävallan 30 päivänä marraskuuta 1972 ja Sveitsin 23 päivänä marraskuuta 1972 Yhteisön kanssa solmimaa sopimusta Yhteisön passitusmenettelyn sääntöjen soveltamisesta sekä näiden maiden ja Yhteisön 12 päivänä heinäkuuta 1977 solmimaa sopimusta Yhteisön passitusmenettelyn sääntöjen soveltamisen laajentamisesta.

2. 1 kappaleessa mainittujen sopimusten soveltaminen jatkuu kuitenkin T1- tai T2-passituksiin nähden, jotka on aloitettu ennen tämän yleissopimuksen voimaantuloa.

3. Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä sovellettu pohjoismainen passitusjärjestys lakkautetaan tämän yleissopimuksen voimaantulopäivästä lukien.

24 artikla

Tämä yleissopimus, joka on tehty yhtenä alkuperäiskappaleena suomen, englannin, espanjan, hollannin, islannin, italian, kreikan, norjan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan ja tanskan kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia, talletetaan Euroopan yhteisöjen neuvoston pääsihteeristön arkistoon, ja pääsihteeristö toimittaa siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen jokaiselle sopimuspuolelle.

Tehty Interlakenissa kahdentenakymmenentenä päivänä toukokuuta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän.

I liite

I OSA

Yleiset määräykset

1 artikla

1. Tässä yleissopimuksessa määrättyä passitusmenettelyä sovelletaan tavaroiden kuljetukseen yleissopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen mukaisesti.

2. Menettely on T1- tai T2-menettely yleissopimuksen 2 artiklan mukaisesti.

2-10 artikla

(Tässä liitteessä ei ole 2-10 artiklaa)

11 artikla

Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan:

a) "passituksesta vastaavalla":

henkilöä, joka henkilökohtaisesti tai valtuutetun edustajan välityksellä pyytää vaadittujen tullimuodollisuuksien mukaisella ilmoituksella lupaa suorittaa passituksen ja ottaa siten vastatakseen toimivaltaisille viranomaisille passituksen suorittamisesta sääntöjen mukaisesti;

b) "kulkuneuvolla" erityisesti:

-- maantieajoneuvoa, perävaunua, puoliperävaunua;

-- rautatievaunua;

-- laivaa tai alusta;

-- ilma-alusta;

-- kontteja koskevan tulliyleissopimuksen tarkoittamaa konttia;

c) "lähtötullitoimipaikalla" tullitoimipaikkaa, jossa passitus alkaa;

d) "rajatullitoimipaikalla":

-- muun maan kuin lähtömaan tulopaikan tullitoimipaikkaa;

-- myös sopimuspuolen menopaikan tullitoimipaikkaa lähetyksen poistuessa tämän sopimuspuolen tullialueelta, kun passitus tapahtuu sopimuspuolen ja kolmannen maan välisen rajan kautta;

e) "määrätullitoimipaikalla" tullitoimipaikkaa, jossa tavarat on esitettävä passituksen päättämiseksi;

f) "vakuustullitoimipaikalla" tullitoimipaikkaa, jossa yleisvakuus asetetaan;

g) "sisäisellä rajalla" kahden sopimuspuolen yhteistä rajaa.

Sopimuspuolen satamassa lastattujen ja toisen sopimuspuolen satamassa purettujen tavaroiden katsotaan ylittäneen sisäisen rajan, mikäli merikuljetus tapahtuu yhdellä kuljetusasiakirjalla.

Kolmannesta maasta meritse tulevien tavaroiden, jotka uudelleenlastataan sopimuspuolen satamassa ja jotka on määrä purkaa toisen sopimuspuolen satamassa, ei katsota ylittäneen sisäistä rajaa.

II OSA

T1-menettely

12 artikla

1. Tavaroista, jotka on määrä kuljettaa T1-menettelyllä, on laadittava T1-ilmoitus tässä yleissopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti. T1-ilmoitus tarkoittaa III liitteen lomakemalleja vastaavalle lomakkeelle tehtyä ilmoitusta.

2. 1 kappaleessa mainittua T1-lomaketta voidaan tarvittaessa täydentää yhdellä tai useammalla III liitteen lisälomakemalleja vastaavalla lisälomakkeella T1 bis.

3. T1- ja T1 bis -lomakkeet painetaan ja täytetään jollakin lähtömaan toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä sopimuspuolten virallisella kielellä. T1-passituksessa osallisena olevan maan toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa vaatia käännöksen tämän maan viralliselle kielelle tai yhdelle sen virallisista kielistä.

4. T1-ilmoituksen allekirjoittaa T1-passitukseen luvan pyytänyt henkilö tai hänen valtuutettu edustajansa, ja siitä on esitettävä vähintään kolme lehteä lähtötullitoimipaikassa.

5. T1-ilmoitukseen liitetyt täydentävät asiakirjat muodostavat sen erottamattoman osan.

6. T1-ilmoituksen mukana on oltava kuljetusasiakirja.

Lähtötullitoimipaikka voi olla vaatimatta tämän asiakirjan esittämistä tullimuodollisuuksia suoritettaessa. Kuljetusasiakirja on kuitenkin esitettävä aina tulliviranomaisten vaatiessa sitä kuljetuksen aikana.

7. Mikäli T1-menettely tapahtuu lähtömaassa toisen tullimenettelyn jälkeen, T1-ilmoituksessa on viitattava tähän menettelyyn tai vastaaviin tulliasiakirjoihin.

13 artikla

Passituksesta vastaava on vastuussa:

a) tavaroiden esittämisestä muuttamattomassa kunnossa määrätullitoimipaikassa asetetun määräajan kuluessa ottaen asianmukaisesti huomioon toimivaltaisten viranomaisten tunnistamisen varmistamiseksi hyväksymät toimenpiteet;

b) T1-menettelyä koskevien määräysten ja jokaisen sellaisen maan passitusta koskevien määräysten noudattamisesta, jonka alueella tavaroiden kuljetus tapahtuu.

14 artikla

1. Kukin maa voi sallia asettamillaan ehdoilla T1-asiakirjan käytön kansallista menettelyä varten.

2. Muun kuin passituksesta vastaavan henkilön T1-asiakirjaan tätä varten merkitsemistä lisätiedoista vastaa tämä henkilö lainsäädännöllä tai hallinnollisella säännöksellä annettujen kansallisten määräysten mukaisesti.

15 artikla

(Tässä liitteessä ei ole 15 artiklaa)

16 artikla

1. Samaa kulkuneuvoa voidaan käyttää tavaroiden lastaukseen useammassa kuin yhdessä lähtötullitoimipaikassa ja purkamiseen useammassa kuin yhdessä määrätullitoimipaikassa.

2. Kukin T1-ilmoitus koskee vain tavaroita, jotka on lastattu tai on määrä lastata yhteen kulkuneuvoon kuljetettavaksi yhdestä lähtötullitoimipaikasta yhteen määrätullitoimipaikkaan.

Edellisessä kohdassa tarkoitetuksi yhdeksi kulkuneuvoksi katsotaan, edellyttäen, että kuljetettavat tavarat lähetetään yhdessä:

a) maantieajoneuvo, jonka mukana on yksi tai useampi perävaunu tai puoliperävaunu;

b) yhteen kytketyt rautatievaunut;

c) yhden ketjun muodostavat laivat;

d) tämän artiklan mukaiseen kulkuneuvoon lastatut kontit.

17 artikla

1. Lähtötullitoimipaikka rekisteröi T1-ilmoituksen, asettaa määräajan, jonka kuluessa tavarat on esitettävä määrätullitoimipaikassa, ja suorittaa tarpeellisiksi katsomansa toimenpiteet tunnistamista varten.

2. Merkittyään tarvittavat tiedot T1-ilmoitukseen lähtötullitoimipaikka ottaa siitä oman lehtensä ja palauttaa muut passituksesta vastaavalle tai hänen edustajalleen.

18 artikla

(Tässä liitteessä ei ole 18 artiklaa)

19 artikla

1. Lähtötullitoimipaikan passituksesta vastaavalle tai hänen edustajalleen antamien T1-asiakirjan lehtien on seurattava tavaroiden mukana.

2. Tavarat on kuljetettava T1-asiakirjassa mainittujen rajatullitoimipaikkojen kautta. Muita rajatullitoimipaikkoja voidaan käyttää olosuhteiden niin edellyttäessä.

3. Valvontaa varten kukin maa voi määrätä alueellaan passitusteitä.

4. Kunkin maan on toimitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle T1-passituksia hoitamaan valtuutetuista tullitoimipaikoista luettelo, jossa ilmoitetaan niiden aukioloajat.

Komissio toimittaa nämä tiedot muille maille.

20 artikla

T1-asiakirjan lehdet on esitettävä kussakin maassa tulliviranomaisten vaatimuksesta. Nämä voivat varmistua, että sinetit ovat ehjät. Tavaroita ei tule tarkastaa, ellei epäillä virheellisyyttä, joka voisi johtaa väärinkäytökseen.

21 artikla

Lähetys sekä T1-asiakirjan lehdet on esitettävä jokaisessa rajatullitoimipaikassa.

22 artikla

1. Kuljettajan on annettava kullekin rajatullitoimipaikalle rajanylitysilmoitus. Rajanylitysilmoituksen malli on II liitteessä.

2. Rajatullitoimipaikkojen ei tule tarkastaa tavaroita, ellei epäillä virheellisyyttä, joka voisi johtaa väärinkäytökseen.

3. Jos 19 artiklan 2 kappaleen määräysten mukaan tavarat kuljetetaan muun kuin T1-asiakirjassa mainitun rajatullitoimipaikan kautta, tämän tullitoimipaikan on lähetettävä viipymättä rajanylitysilmoitus tässä asiakirjassa mainittuun tullitoimipaikkaan.

23 artikla

Kun tavarat lastataan tai puretaan jossakin välitullitoimipaikassa, on esitettävä lähtötullitoimipaikan/-paikkojen antaman/antamien T1-asiakirjan/asiakirjojen lehdet.

24 artikla

1. T1-asiakirjassa mainitut tavarat voidaan ilmoitusta uusimatta siirtää toiseen kulkuneuvoon sen maan tulliviranomaisten valvonnassa, jonka alueella siirto tehdään. Tässä tapauksessa tulliviranomaisten on merkittävä asiaankuuluvat tiedot T1-asiakirjaan.

2. Tulliviranomaiset voivat määräämillään ehdoilla sallia tällaisen siirron ilman valvontaa. Tässä tapauksessa kuljettajan on merkittävä asiaankuuluvat tiedot T1-asiakirjaan ja tehtävä ilmoitus seuraavalle tullitoimipaikalle, jossa tavarat on esitettävä, niin että tulliviranomaiset vahvistavat siirron virallisesti.

25 artikla

1. Jos sinetit rikkoutuvat kuljetuksen aikana ilman kuljettajan aikomusta, hänen on mahdollisimman pian pyydettävä tulliviranomaisen, jos sellainen on lähellä, tai muussa tapauksessa muun toimivaltaisen viranomaisen laatimaa vahvistettua selvitystä siinä maassa, jossa kulkuneuvo on. Asianomaisen viranomaisen on, mikäli mahdollista, kiinnitettävä uudet sinetit.

2. Sellaisen onnettomuuden sattuessa, joka vaatii siirtoa toiseen kulkuneuvoon, sovelletaan 24 artiklan määräyksiä.

Jos lähistöllä ei ole tulliviranomaista, muu hyväksytty viranomainen voi toimia sen asemesta 24 artiklan 1 kappaleessa määrätyin ehdoin.

3. Jos uhkaavan vaaran vuoksi on välttämätöntä viipymättä purkaa lasti osittain tai kokonaan, kuljettaja voi ryhtyä toimenpiteisiin omasta aloitteestaan. Hänen on tehtävä näistä toimenpiteistä merkintä T1-asiakirjaan. Tällaisessa tapauksessa sovelletaan 1 kappaleen määräyksiä.

4. Jos kuljettaja onnettomuuksien tai muiden matkan aikana sattuvien tapahtumien johdosta ei voi noudattaa 17 artiklassa mainittua määräaikaa, hänen on ilmoitettava siitä mahdollisimman pian 1 kappaleessa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle. Tämän viranomaisen on tällöin merkittävä asianmukaiset tiedot T1-asiakirjaan.

26 artikla

1. Määrätullitoimipaikan on tehtävä T1-asiakirjan lehtiin tarkastuksia koskevat merkinnät ja lähetettävä viipymättä yksi lehti lähtötullitoimipaikkaan ja pidettävä toinen lehti.

2. (Tässä artiklassa ei ole 2 kappaletta)

3. Kun tavarat esitetään määrätullitoimipaikassa lähtötullitoimipaikan asettaman määräajan kuluttua umpeen ja määräajan ylittäminen johtuu olosuhteista, jotka selvitetään määrätullitoimipaikkaa tyydyttävällä tavalla ja johtuvat kuljettajasta tai passituksesta vastaavasta riippumattomista syistä, näiden katsotaan noudattaneen asetettua määräaikaa.

4. Rajoittamatta II liitteen 34 ja 51 artiklan määräyksiä T1-passitus voidaan päättää muussa kuin T1-asiakirjassa mainitussa tullitoimipaikassa edellyttäen, että molemmat tullitoimipaikat kuuluvat samaan sopimuspuoleen. Tästä tullitoimipaikasta tulee silloin määrätullitoimipaikka.

Jos poikkeuksellisesti osoittautuisi tarpeelliseksi esittää tavarat niiden kuljetuksen päättämiseksi muussa kuin T1-asiakirjassa mainitussa tullitoimipaikassa ja nämä kaksi tullitoimipaikkaa kuuluvat eri sopimuspuoliin, sen tullitoimipaikan tulliviranomaiset, jossa tavarat esitetään, voivat antaa luvan määrätullitoimipaikan muutokseen. Uuden määrätullitoimipaikan on tehtävä T1-asiakirjan palautuslehden "Määrätullitoimipaikan tarkastus" -sarakkeeseen tavanomaisten vaadittavien merkintöjen lisäksi jokin seuraavista merkinnöistä:

-- "Differences: office where goods were presented .... (name and country)"

-- "Forskelle: det toldsted, hvor varerne blev frembudt .... (navn og land)"

-- "Unstimmigkeiten: Zollstelle der Gestellung .... (Name und Land)"

-- "Diafores: emporenmata prokomijferta jto telogeio .... (ogoma kai ksora)

-- "Différences: marchandises présentées au bureau .... (nom et pays)"

-- "Differenze: ufficio al quale sono statepresentate le merci .... (nome e paese)"

-- "Verschillen: kantoor waar de goederenzijn aangebracht .... (naam en land)"

-- "Diferencias: mercancias presentadas en laoficina .... (nombre y pais)"

-- "Diferenças: mercadorias apresentadas ao escritorio .... (nome e pais)"

-- "Muutos: tullitoimipaikka, jossa tavarat esitetty .... (nimi ja maa)"

-- "Breying: Tollstjóraskrifstofa ar sem vörum var framvisad .... (Nafn og land)"

-- "Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt .... (navn og land)"

-- "Avvikelse: tullanstalt där varorna anmäldes .... (namn och land)"

Tällaista määrätullitoimipaikan muutosta ei kuitenkaan tule sallia sellaisen T1-asiakirjan osalta, jossa on jokin seuraavista merkinnöistä:

-- "Export from the Community subject to restrictions"

-- "Udförsel fra Fällesskabet undergivet restriktioner"

-- "Ausgang aus der Gemeinschaft Beschränkungen unterworfen"

-- " 'Eyodos apo thn Koinothta npokeimenhje periorijmous"

-- "Sortie de la Communauté soumise à des restrictions"

-- "Uscita dalla Comunità- assoggettata a restrizioni"

-- "Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen"

-- "Salida de la Comunidad sometida a restricciones"

-- "Saida da Comunidade sujeita a restriçoes"

-- "Export from the Community subject to duty"

-- "Udförsel fra Fällesskabet betinget af afgiftsbetaling"

-- "Ausgang aus der Gemeinschaft Abgabenerhebung unterworfen"

-- " 'Eyodos apo thn Koinothta npokeimenhje epibarunjh"

-- "Sortie de la Communauté soumise à imposition"

-- "Uscita dalla Comunità- assoggettata a tassazione"

-- "Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen"

-- "Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos"

-- "Saida da Comunidade sujeita a pagamento de imposiçomaes"

Lähtötullitoimipaikan ei tule selvittää T1-asiakirjaa, ennen kuin kaikki määrätullitoimipaikan muutoksesta aiheutuneet velvoitteet on täytetty. Tarvittaessa sen on ilmoitettava vakuudenasettajalle, ettei selvitystä ole tehty.

27 artikla

1. Niiden tullien ja muiden maksujen kantamisen varmistamiseksi, jotka kullakin maalla on oikeus periä alueensa kautta kuljetetuista tavaroista T1-passituksen aikana, passituksesta vastaavan on asetettava vakuus, paitsi milloin tässä liitteessä toisin määrätään.

2. Vakuus voi olla yleinen ja koskea useaa T1-passitusta tai yksittäinen ja koskea yhtä T1-passitusta.

3. 33 artiklan 2 kappaleen määräykset huomioon ottaen vakuuden tulee olla sellaisen vakuuden asettamismaassa toimivan luonnollisen tai juridisen kolmannen henkilön yhteisvastuullinen vakuus, joka hyväksytään vakuudenasettajaksi tässä maassa.

28 artikla

1. 27 artiklassa mainituin ehdoin vakuudenasettajana toimivan henkilön vastuulla on nimetä kussakin niistä maista, joiden kautta tavarat kuljetetaan T1-passituksen aikana, luonnollinen tai juridinen kolmas henkilö, joka myös toimii vakuudenasettajana passituksesta vastaavan puolesta.

Tällaisen vakuudenasettajan on toimittava kyseisessä maassa ja hänen on sitouduttava yhteisvastuullisesti passituksesta vastaavan kanssa maksamaan tässä maassa perittävät tullit ja muut maksut.

2. 1 kappaleen soveltaminen tapahtuu seka-komitean päätöksellä sen jälkeen, kun se on tutkinut olosuhteet, joissa sopimuspuolet ovat voineet harjoittaa 36 artiklan mukaista perimis-oikeuttaan.

29 artikla

1. 27 artiklan 3 kappaleessa mainitun vakuuden on oltava tähän liitteeseen oheistetussa I tai II mallissa esitetyn vakuusmallin mukainen.

2. Kun lainsäädännöllä tai hallinnollisilla säännöksillä annetut kansalliset määräykset tai yleinen käytäntö niin vaativat, kukin maa voi sallia muussa muodossa olevan vakuuden, edellyttäen, että sillä on sama laillinen pätevyys kuin malleissa esitetyillä asiakirjoilla.

30 artikla

1. Yleisvakuus on jätettävä vakuustullitoimipaikkaan.

2. Vakuustullitoimipaikan on määrättävä vakuuden määrä, hyväksyttävä vakuudenasettajan sitoumus ja annettava lupa, joka sallii passituksesta vastaavan suorittaa vakuuden puitteissa T1-passituksia lähtötullitoimipaikasta riippumatta.

3. Kullekin henkilölle, joka on saanut luvan, on kyseisen maan toimivaltaisten viranomaisten määräämin ehdoin annettava yksi tai useampi kappale vakuustodistusta. Vakuustodistuksen malli on II liitteessä.

4. Jokaisessa T1-ilmoituksessa on viitattava tähän todistukseen.

31 artikla

1. Vakuustullitoimipaikka voi peruuttaa luvan, jos ehtoja, joilla se annettiin, ei enää täytetä.

2. Kunkin maan on ilmoitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle luvan peruuttamisesta.

Komissio välittää tämän tiedon muille maille.

32 artikla

1. Kukin maa voi hyväksyä, että 27 ja 28 artiklassa asetetuin ehdoin vakuudenasettajana toimiva luonnollinen tai juridinen kolmas henkilö takaa yhdellä 7 000 ECUn kiinteämääräisellä vakuudella kutakin ilmoitusta kohti hänen vastuullaan suoritetun T1-passituksen aikana mahdollisesti perittävien tullien ja muiden maksujen maksamisen riippumatta siitä, kuka passituksesta vastaava on. Jos tavaroiden kuljetukseen liittyy suurempia riskejä ottaen huomioon erityisesti niiden tullien ja muiden maksujen määrän, jotka niistä on maksettava yhdessä tai useammassa maassa, lähtötullitoimipaikan on asetettava kiinteämääräinen vakuus korkeammaksi.

Edellä ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun vakuuden on oltava tähän liitteeseen oheistetun III mallin mukainen.

2. Tämän yleissopimuksen nojalla sovellettavat ECUn kansallisissa valuutoissa ilmaistut vaihtoarvot lasketaan kerran vuodessa.

3. II liitteessä määrätään:

a) sellaiset kuljetettavat tavarat, joiden osalta kiinteää määrää voidaan korottaa ja ehdot, joilla tällaista korotusta sovelletaan;

b) ehdot, joilla 1 kappaleessa tarkoitettua vakuutta sovelletaan T1-passitukseen;

c) yksityiskohtaiset säännöt ECUn kansallisissa valuutoissa ilmaistujen vaihtoarvojen soveltamiseksi.

33 artikla

1. Yhtä T1-passitusta varten annettu yksittäisvakuus on annettava lähtötullitoimipaikkaan.

2. Vakuus voidaan antaa käteistalletuksena. Tässä tapauksessa määrän asettavat kyseisten maiden toimivaltaiset viranomaiset ja vakuus on uusittava jokaisessa 11 artiklan d kohdan ensimmäisen alakohdan tarkoittamassa rajatullitoimipaikassa.

34 artikla

Rajoittamatta muita tullittomuustapauksia koskevia kansallisia määräyksiä kyseisten maiden toimivaltaiset viranomaiset vapauttavat passituksesta vastaavan tullien ja muiden maksujen maksamisesta:

a) tavaroiden osalta, jotka ovat tuhoutuneet asianmukaisesti todistetun ylivoimaisen esteen tai onnettomuuden johdosta, jota ei voitu välttää; tai

b) tavaroiden luonteesta johtuvan virallisesti todetun tavaravajeen osalta.

35 artikla

Vakuudenasettaja vapautuu velvoitteistaan sitä maata kohtaan, jonka kautta tavarat on kuljetettu T1-passituksen aikana, kun T1-asiakirja on selvitetty lähtötullitoimipaikassa.

Kun lähtömaan toimivaltaiset tulliviranomaiset eivät ole ilmoittaneet vakuudenasettajalle, että T1-asiakirjaa ei ole selvitetty, tämä vapautuu samoin velvoitteistaan T1-ilmoituksen rekisteröintipäivästä laskettavan 12 kuukauden määräajan kuluttua umpeen.

Kun toimivaltaiset tulliviranomaiset ovat ilmoittaneet vakuudenasettajalle edellä toisessa kohdassa mainitussa määräajassa, ettei T1-asiakirjaa ole selvitetty, hänelle on lisäksi ilmoitettava, että hän on tai voi olla velvollinen maksamaan ne määrät, joista hän on vastuussa kyseisen T1-passituksen osalta. Tämä ilmoitus on tehtävä vakuudenasettajalle viimeistään kolme vuotta T1-ilmoituksen rekisteröintipäivän jälkeen. Jos tällaista ilmoitusta ei ole tehty ennen edellä mainitun määräajan päättymistä, vakuudenasettaja vapautuu samoin velvoitteistaan.

36 artikla

1. Kun todetaan, että T1-passituksen aikana jossakin maassa on tapahtunut rikos tai virheellisyys, tämän maan on perittävä maksettavat tullit tai muut maksut lainsäädännöllä tai hallinnollisilla säännöksillä annettujen kansallisten määräysten mukaisesti, rajoittamatta rikosoikeudelliseen menettelyyn ryhtymistä.

2. Jos rikoksen tai virheellisyyden tapahtumapaikkaa ei voida määrittää, se katsotaan tapahtuneeksi:

a) kun rikos tai virheellisyys havaitaan T1-passituksen aikana sisäisellä rajalla sijaitsevassa rajatullitoimipaikassa: siinä maassa, josta kulkuneuvo tai tavarat ovat juuri lähteneet;

b) kun rikos tai virheellisyys havaitaan T1-passituksen aikana 11 artiklan d kappaleen toisen kohdan tarkoittamassa rajatullitoimipaikassa: siinä maassa, johon tämä tullitoimipaikka kuuluu;

c) kun rikos tai virheellisyys havaitaan T1-passituksen aikana jonkin maan alueella muualla kuin rajatullitoimipaikassa: siinä maassa, jossa se havaitaan;

d) kun lähetystä ei ole esitetty määrätullitoimipaikassa: viimeisessä maassa, johon rajanylitys-ilmoitus osoittaa kulkuneuvon tai tavarat tuoduksi;

e) kun rikos tai virheellisyys havaitaan sen jälkeen, kun T1-passitus on päätetty: siinä maassa, jossa se havaitaan.

37 artikla

1. Yhden maan tulliviranomaisten sääntöjen mukaisesti antamilla T1-asiakirjoilla ja suorittamilla tunnistamistoimenpiteillä on sama laillinen pätevyys muissa maissa kuin kunkin tällaisen maan tulliviranomaisten sääntöjen mukaan antamilla T1-asiakirjoilla ja suorittamilla tunnistamistoimenpiteillä.

2. Yhden maan toimivaltaisten viranomaisten havainnoilla T1-menettelyn nojalla tehdyissä tarkastuksissa on sama pätevyys muissa maissa kuin kunkin tällaisen maan toimivaltaisten viranomaisten havainnoilla.

38 artikla

(Tässä liitteessä ei ole 38 artiklaa)

III OSA

T2-menettely

39 artikla

1. Tavaroista, jotka on määrä kuljettaa T2-menettelyllä, on tässä yleissopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti annettava T2-ilmoitus, joka on tehtävä III liitteen lomakemalleja vastaaville lomakkeille.

Edellä ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen on merkittävä tunnus "T2". Käytettäessä täydentäviä lomakkeita näissä lomakkeissa on oltava tunnus "T2 bis".

2. II osan määräyksiä sovelletaan muutettavat muuttaen T2-menettelyyn.

40 ja 41 artikla

(Tässä liitteessä ei ole 40 ja 41 artiklaa)

IV OSA

Tiettyjä kuljetusmuotoja koskevat erityismääräykset

42 artikla

1. Asianomaisten maiden rautatieviranomaisten ei tarvitse asettaa vakuutta.

2. 19 artiklan 2 ja 3 kappaleen ja 21 ja 22 artiklan määräyksiä ei sovelleta tavaroiden kuljetukseen rautateitse.

3. 36 artiklan 2 kappaleen d kohtaa sovellettaessa rautatieviranomaisten pitämät asiakirjat korvaavat rajanylitysilmoitukset.

43 artikla

1. Reinillä ja Reinin vesillä tapahtuvasta tavaroiden kuljetuksesta ei tarvitse asettaa vakuutta.

2. Kukin maa voi luopua sen alueen muilla vesillä tapahtuvaa tavaroiden kuljetusta koskevan vakuuden asettamisvaatimuksesta. Sen on annettava tiedot tätä varten suoritetuista toimenpiteistä Euroopan yhteisöjen komissiolle, joka ilmoittaa niistä muille maille.

44 artikla

1. Tavaroita, joita kuljetettaessa ylitetään 11 artiklan g kohdan toisen alakohdan tarkoittama sisäinen raja, ei tarvitse asettaa T1- tai T2-menettelyn alaiseksi ennen sanotun rajan ylittämistä.

2. 1 kappaletta ei sovelleta, kun tavaran merikuljetusta, joka tapahtuu yhden kuljetussopimuksen perusteella, on määrä seurata purkaussataman jälkeen passitusmenettelyn alainen maa- tai sisävesikuljetus, paitsi kun kuljetuksen tämän sataman jälkeen on tarkoitus tapahtua Reinin manifestimenettelyn alaisena.

3. Kun tavarat on asetettu T1- tai T2-menettelyyn ennen sisäisen rajan ylittämistä, tämän menettelyn soveltaminen keskeytetään aavan meren ylityksen ajaksi.

4. Tavaroiden merikuljetusta varten ei tarvitse asettaa vakuutta.

45 artikla

1. T1- tai T2-menettely ei ole pakollinen tavaroiden ilmakuljetusta varten, paitsi kun ne ovat niiden käytön tai määräpaikan valvontaa koskevien toimenpiteiden alaisia.

2. Milloin T1- tai T2-menettelyä käytetään kokonaan tai osittain ilmateitse tapahtuvaan kuljetukseen, vakuutta ei tarvitse asettaa matkan ilmakuljetusosuutta varten sellaisille tavaroille, joita kuljettavat tällaisia kuljetuksia vuoro- tai muussa liikenteessä kyseisissä maissa suorittamaan valtuutetut yritykset.

46 artikla

1. T1- tai T2-menettely ei ole pakollinen putkea pitkin tapahtuvaa tavaroiden kuljetusta varten.

2. Käytettäessä tätä menettelyä putkea pitkin tapahtuvaan tavaroiden kuljetukseen, ei tarvitse asettaa vakuutta.

47 artikla

(Tässä liitteessä ei ole 47 artiklaa)

V OSA

Postilähetyksiä koskevat erityismääräykset

48 artikla

1. 1 artiklan määräyksistä poiketen T1- tai T2-menettelyä ei sovelleta postilähetyksiin (mukaan lukien postipaketit).

2. (Tässä artiklassa ei ole 2 kappaletta)

VI OSA

Matkustajien mukanaan tuomiin tai heidän matkatavaroihinsa sisältyviin tavaroihin sovellettavat erityismääräykset

49 artikla

1. T1- tai T2-menettely ei ole pakollinen matkustajien mukanaan tuomien tai heidän matkatavaroihinsa sisältyvien tavaroiden kuljetukseen, jos kyseisiä tavaroita ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

2. (Tässä artiklassa ei ole 2 kappaletta)

50-61 artikla

(Tässä liitteessä ei ole 50--61 artiklaa)

Liite Tämä liite sisältää yhteisessä passitusmenettelyssä ja Yhteisön passitusmenettelyssä sovellettavien vakuusjärjestelmien mallit

I malli

Yhteinen passitusmenettely/ Yhteisön passitusmenettely

Yleisvakuus

(Yleisvakuus, joka kattaa useita yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen / Yhteisön passitusmenettelyä koskevien yhteisösäännösten mukaisesti tapahtuvia passituksia.)

I Vakuudenasettajan sitoumus

1. Allekirjoittanut ................................. 1) osoite .................................... 2) asettaa täten vakuustullitoimipaikkana olevassa ................................... yhteisvastuullisen vakuuden ............................ enimmäismäärään saakka Suomen tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Irlannin, Islannin tasavallan, Italian tasavallan, Itävallan tasavallan, Kreikan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Norjan kuningaskunnan, Portugalin tasavallan, Ranskan tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Sveitsin valaliiton, Tanskan kuningaskunnan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan 3) hyväksi siitä määrästä, jonka ..................................... 4) passituksesta vastaavana voi olla velvollinen tai tulla velvolliseksi maksamaan yllä mainituille valtioille rikkomusten tai virheellisyyksien johdosta, joita on esiintynyt mainitun henkilön yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen / Yhteisön passitusmenettelyn mukaisesti suorittamassa passituksessa, mukaan lukien tullit, verot, maataloustuotteiden tuontimaksut ja muut maksut -- rahassa määrättyjä rangaistuksia lukuun ottamatta -- koskien pää- tai sivuvelvoitteita, kustannuksia ja lisäkuluja.

1) Sukunimi ja etunimet, tai toiminimi

2) Täydellinen osoite

3) Valtion tai valtioiden nimet, joiden aluetta ei käytetä, yliviivataan.

4) Passituksesta vastaavan sukunimi ja etunimet tai toiminimi ja täydellinen osoite.

2. Allekirjoittanut sitoutuu maksamaan 1 kappaleessa tarkoitettujen valtioiden toimivaltaisten viranomaisten ensimmäisestä kirjallisesta pyynnöstä ja viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnön päivämäärästä pyydetyt määrät yllä mainittuun enimmäismäärään saakka, ellei hän tai kuka tahansa muu henkilö osoita ennen sanotun ajan umpeenkulumista toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen / Yhteisön passitusmenettelyn mukaisesti tapahtunut passitus suoritettiin ilman 1 kappaleessa tarkoitettuja rikkomuksia tai virheellisyyksiä.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat, allekirjoittaneen pyynnöstä ja päteviksi katsomistaan syistä, pidentää maksupyynnön päiväyksestä laskettavaa 30 päivän määräaikaa, jonka kuluessa allekirjoittaneen on maksettava pyydetyt määrät. Lisäajan myöntämisestä aiheutuvat kustannukset, etenkin korko, on laskettava siten, että niiden määrä vastaa kyseisen valtion raha- tai pääomamarkkinoilla vastaavasta toimenpiteestä veloitettuja kustannuksia.

Tästä määrästä ei voida vähentää tämän sitoumuksen mukaisesti jo maksettuja summia, paitsi jos allekirjoittaneelta pyydetään maksua yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen / Yhteisön passitusmenettelyn mukaisesti tapahtuvasta passituksesta, joka on alkanut ennen aikaisemman maksupyynnön vastaanottamista tai vastaanottamista seuranneiden 30 päivän aikana.

3. Tämä sitoumus on voimassa siitä päivästä, jona vakuustullitoimipaikka on sen hyväksynyt.

Allekirjoittanut tai valtio, jonka alueella vakuustullitoimipaikka sijaitsee, voi milloin tahansa peruuttaa tämän vakuuden.

Peruutus tulee voimaan 16. päivänä sen jälkeen, kun se on tiedotettu toiselle osapuolelle.

Allekirjoittanut on edelleen vastuussa niiden määrien maksamisesta, jotka tulevat maksettaviksi tämän sitoumuksen kattamien, yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen / Yhteisön passitusmenettelyn mukaisesti suoritettujen passitusten johdosta, jotka alkoivat ennen sitä päivämäärää, jolloin peruutus tuli voimaan, vaikka maksupyyntö tehtäisiin mainitun päivämäärän jälkeen.

4. Tämän sitoumuksen tarkoituksia varten allekirjoittaneen toimitusosoite

1) on ................................................ 2) ja c/o-osoite jokaisessa 1 kappaleessa tarkoitetussa muussa valtiossa:

1) Ellei valtion lainsäädännössä ole määräyksiä toimitusosoitteesta, vakuudenasettajan on määrättävä jokaiseen 1 kappaleessa tarkoitettuun valtioon edustaja, jolla on valtuudet ottaa vastaan kaikki hänelle osoitetut tiedonannot. Vakuudenasettajan tai hänen edustajansa toimitusosoitteiden sijaintipaikkojen oikeusistuimilla on tuomiovalta tätä vakuutta koskevissa riidoissa. 4 kappaleen toisen kohdan mukainen hyväksyminen ja neljännen kohdan mukainen sitoumus on laadittava vastaavasti.

2) Täydellinen osoite

Allekirjoittanut hyväksyy asianmukaisesti hänelle toimitetuksi kaiken tähän sitoumukseen liittyvän kirjeenvaihdon, tiedotukset ja muodollisuudet tai menettelyt, jotka on osoitettu johonkin hänen toimitusosoitteeseensa tai siellä kirjallisesti käynnistetty.

Allekirjoittanut hyväksyy toimitusosoitteidensa sijaintipaikkojen oikeusistuimien tuomiovallan.

Allekirjoittanut sitoutuu pitämään toimitusosoitteensa tai, jos hänen on muutettava yhtä tai useampaa näistä osoitteista, ilmoittamaan siitä etukäteen vakuustullitoimipaikalle.


Paikka ................. Päiväys .....................

......................................................
        Allekirjoitus 1)

1) Allekirjoittajan on lisättävä allekirjoituksensa eteen omakätisesti seuraava teksti: "Vakuus .......................... määrästä", ja määrä on kirjoitettava kirjaimin.

II Vakuustullitoimipaikan hyväksymismerkintä

Vakuustullitoimipaikka ...............................
Vakuudenasettajan sitoumus hyväksytty ................
                     Päiväys

......................................................
        Leima ja allekirjoitus

1) Allekirjoittajan on lisättävä allekirjoituksensa eteen omakätisesti seuraava teksti: "Vakuus .................... määrästä", ja määrä on kirjoitettava kirjaimin.

II malli

Yhteinen passitusmenettely/ Yhteisön passitusmenettely

Vakuus yhtä passitusta varten

(Vakuus, joka kattaa yhden yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen / Yhteisön passitusmenettelyä koskevien yhteisösäännösten mukaisesti tapahtuvan passituksen.)

I Vakuudenasettajan sitoumus

1. Allekirjoittanut ...................................... 1) osoite .............................. 2) asettaa täten lähtötullitoimipaikkana olevassa .............................. yhteisvastuullisen vakuuden Suomen tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Irlannin, Islannin tasavallan, Italian tasavallan, Itävallan tasavallan, Kreikan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Norjan kuningaskunnan, Portugalin tasavallan, Ranskan tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Sveitsin valaliiton, Tanskan kuningaskunnan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan ................................ 3) hyväksi siitä määrästä, jonka .................................. 4) passituksesta vastaavana voi olla velvollinen tai tulla velvolliseksi maksamaan yllä mainituille valtioille jäljempänä ilmoitetuista tavaroista rikkomusten tai virheellisyyksien johdosta, joita on esiintynyt mainitun henkilön yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen / Yhteisön passitusmenettelyn mukaisesti suorittamassa passituksessa lähtötullitoimipaikasta .............................. määrätullitoimipaikkaan ....................., mukaan lukien tullit, verot, maataloustuotteiden tuontimaksut ja muut maksut -- rahassa määrättyjä rangaistuksia lukuun ottamatta -- koskien pää- tai sivuvelvoitteita, kustannuksia ja lisäkuluja.

1) Sukunimi ja etunimet, tai toiminimi

2) Täydellinen osoite

3) Valtion tai valtioiden nimet, joiden aluetta ei käytetä, yliviivataan.

4) Passituksesta vastaavan sukunimi ja etunimet tai toiminimi ja täydellinen osoite.

2. Allekirjoittanut sitoutuu maksamaan 1 kappaleessa tarkoitettujen valtioiden toimivaltaisten viranomaisten ensimmäisestä kirjallisesta pyynnöstä ja viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnön päivämäärästä pyydetyt määrät, ellei hän tai kuka tahansa muu henkilö osoita ennen sanotun ajan umpeenkulumista toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen / Yhteisön passitusmenettelyn mukaisesti tapahtunut passitus suoritettiin ilman 1 kappaleessa tarkoitettuja rikkomuksia tai virheellisyyksiä.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat, allekirjoittaneen pyynnöstä ja päteviksi katsomistaan syistä, pidentää maksupyynnön päiväyksestä laskettavaa 30 päivän määräaikaa, jonka kuluessa allekirjoittaneen on maksettava pyydetyt määrät. Lisäajan myöntämisestä aiheutuvat kustannukset, etenkin korko, on laskettava siten, että niiden määrä vastaa kyseisen valtion raha- tai pääomamarkkinoilla vastaavasta toimenpiteestä veloitettuja kustannuksia.

3. Tämä sitoumus on voimassa siitä päivästä, jona lähtötullitoimipaikka on sen hyväksynyt.

4. Tämän sitoumuksen tarkoituksia varten allekirjoittaneen toimitusosoite

1) on ............................................. 2) ja c/o-osoite jokaisessa 1 kappaleessa tarkoitetussa muussa valtiossa:

1) Ellei valtion lainsäädännössä ole määräyksiä toimitusosoitteesta, vakuudenasettajan on määrättävä jokaiseen 1 kappaleessa tarkoitettuun valtioon edustaja, jolla on valtuudet ottaa vastaan kaikki hänelle osoitetut tiedonannot. Vakuudenasettajan tai hänen edustajansa toimitusosoitteiden sijaintipaikkojen oikeusistuimilla on tuomiovalta tätä vakuutta koskevissa riidoissa. 4 kappaleen toisen kohdan mukainen hyväksyminen ja neljännen kohdan mukainen sitoumus on laadittava vastaavasti.

2) Täydellinen osoite

Allekirjoittanut hyväksyy vastaanotetuksi ja asianmukaisesti hänelle toimitetuksi kaiken tähän sitoumukseen liittyvän kirjeenvaihdon, tiedotukset ja muodollisuudet tai menettelyt, jotka on osoitettu johonkin hänen toimitusosoitteeseensa tai siellä kirjallisesti käynnistetty.

Allekirjoittanut hyväksyy toimitusosoitteidensa sijaintipaikkojen oikeusistuimien tuomiovallan.

Allekirjoittanut sitoutuu pitämään toimitusosoitteensa tai, jos hänen on muutettava yhtä tai useampaa näistä osoitteista, ilmoittamaan siitä etukäteen vakuustullitoimipaikalle.


Paikka .................. Päiväys ....................

......................................................
         Allekirjoitus 1)

1) Allekirjoittajan on lisättävä allekirjoituksensa eteen omakätisesti seuraava teksti: "Vakuus".

2) Tarpeeton yliviivataan.

II Lähtötullitoimipaikan hyväksymismerkintä


Lähtötullitoimipaikka ................................
Vakuudenasettajan sitoumus hyväksytty ................
                      Päiväys
kattamaan passituksen, joka suoritetaan T1/T2 2)
-asiakirjalla, annettu ...............................
                      Päiväys
numerolla ...........................

.....................................................
Leima ja allekirjoitus

III malli

Yhteinen passitusmenettely/ Yhteisön passitusmenettely

Kiinteä vakuus

(Kiinteän vakuuden menettely)

I Vakuudenasettajan sitoumus

1. Allekirjoittanut ................................... 1) osoite ..................................... 2) asettaa täten vakuustullitoimipaikkana olevassa ......................................... yhteisvastuullisen vakuuden Suomen tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Irlannin, Islannin tasavallan, Italian tasavallan, Itävallan tasavallan, Kreikan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Norjan kuningaskunnan, Portugalin tasavallan, Ranskan tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Sveitsin valaliiton, Tanskan kuningaskunnan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hyväksi siitä määrästä, jonka passituksesta vastaava voi tulla velvolliseksi maksamaan yllä mainituille valtioille rikkomusten tai virheellisyyksien johdosta, joita on esiintynyt yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen / Yhteisön passitusmenettelyn mukaisesti suoritetussa passituksessa, mukaan lukien tullit, verot, maataloustuotteiden tuontimaksut ja muut maksut -- rahassa määrättyjä rangaistuksia lukuun ottamatta -- koskien pää- tai sivuvelvoitteita, kustannuksia ja lisäkuluja, joista allekirjoittanut on sitoutunut vastaamaan antamalla vakuustositteita enintään 7 000 ECUn määrään vakuustositetta kohti.

1) Sukunimi ja etunimet, tai toiminimi

2) Täydellinen osoite

2. Allekirjoittanut sitoutuu maksamaan 1 kappaleessa tarkoitettujen valtioiden toimivaltaisten viranomaisten ensimmäisestä kirjallisesta pyynnöstä ja viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnön päivämäärästä pyydetyt määrät enintään 7 000 ECUn määrään vakuustositetta kohti, ellei hän tai kuka tahansa muu henkilö osoita ennen sanotun ajan umpeenkulumista toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen / Yhteisön passitusmenettelyn mukaisesti tapahtunut passitus suoritettiin ilman 1 kappaleessa tarkoitettuja rikkomuksia tai virheellisyyksiä.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat, allekirjoittaneen pyynnöstä ja päteviksi katsomistaan syistä, pidentää maksupyynnön päiväyksestä laskettavaa 30 päivän määräaikaa, jonka kuluessa allekirjoittaneen on maksettava pyydetyt määrät. Lisäajan myöntämisestä aiheutuvat kustannukset, etenkin korko, on laskettava siten, että niiden määrä vastaa kyseisen valtion raha- tai pääomamarkkinoilla vastaavasta toimenpiteestä veloitettuja kustannuksia.

3. Tämä sitoumus on voimassa siitä päivästä, jona vakuustullitoimipaikka on sen hyväksynyt.

Allekirjoittanut tai valtio, jonka alueella vakuustullitoimipaikka sijaitsee, voi milloin tahansa peruuttaa tämän vakuuden.

Peruutus tulee voimaan 16. päivänä sen jälkeen, kun se on tiedotettu toiselle osapuolelle.

Allekirjoittanut on edelleen vastuussa niiden määrien maksamisesta, jotka tulevat maksettaviksi tämän sitoumuksen kattamien, yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen / Yhteisön passitusmenettelyn mukaisesti suoritettujen passitusten johdosta, jotka alkoivat ennen sitä päivämäärää, jolloin peruutus tuli voimaan, vaikka maksupyyntö tehtäisiin mainitun päivämäärän jälkeen.

4. Tämän sitoumuksen tarkoituksia varten allekirjoittaneen toimitusosoite

1) on ........................................ 2) ja c/o-osoite jokaisessa 1 kappaleessa tarkoitetussa muussa valtiossa:

1) Ellei valtion lainsäädännössä ole määräyksiä toimitusosoitteesta, vakuudenasettajan on määrättävä jokaiseen 1 kappaleessa tarkoitettuun valtioon edustaja, jolla on valtuudet ottaa vastaan kaikki hänelle osoitetut tiedonannot. Vakuudenasettajan tai hänen edustajansa toimitusosoitteiden sijaintipaikkojen oikeusistuimilla on tuomiovalta tätä vakuutta koskevissa riidoissa. 4 kappaleen toisen kohdan mukainen hyväksyminen ja neljännen kohdan mukainen sitoumus on laadittava vastaavasti.

2) Täydellinen osoite

(kaavio)

Allekirjoittanut hyväksyy vastaanotetuksi ja asianmukaisesti hänelle toimitetuksi kaiken tähän sitoumukseen liittyvän kirjeenvaihdon, tiedotukset ja muodollisuudet tai menettelyt, jotka on osoitettu johonkin hänen toimitusosoitteeseensa tai siellä kirjallisesti käynnistetty.

Allekirjoittanut hyväksyy toimitusosoitteidensa sijaintipaikkojen oikeusistuimien tuomiovallan.

Allekirjoittanut sitoutuu pitämään toimitusosoitteensa tai, jos hänen on muutettava yhtä tai useampaa näistä osoitteista, ilmoittamaan siitä etukäteen vakuustullitoimipaikalle.


Paikka ................. Päiväys ......................

.......................................................
           Allekirjoitus 1)

1) Allekirjoittajan on lisättävä allekirjoituksensa eteen omakätisesti seuraava teksti: "Vakuus".

II Vakuustullitoimipaikan hyväksymismerkintä

Vakuustullitoimipaikka ...............................
Vakuudenasettajan sitoumus hyväksytty ................
                     Päiväys

......................................................
Leima ja allekirjoitus

(Yleissopimuksen muut liitteet ovat nähtävissä ja saatavina tullihallituksessa, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.