66/1987

Tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskeva YLEISSOPIMUS

Itävallan tasavalta, Suomen tasavalta, Islannin tasavalta, Norjan kuningaskunta, Ruotsin kuningaskunta ja Sveitsin valaliitto (joista jäljempänä käytetään nimitystä EFTA-maat) ja Euroopan talousyhteisö (josta jäljempänä käytetään nimitystä Yhteisö), jotka

ottavat huomioon Yhteisön ja kunkin EFTA-maan väliset vapaakauppasopimukset,

ottavat huomioon EFTA-maiden ja Yhteisön jäsenvaltioiden ministerien ja Euroopan yhteisöjen komission Luxemburgissa 9 päivänä huhtikuuta 1984 hyväksymän, eurooppalaisen talousalueen luomista edellyttävän yhteisen julistuksen, erityisesti rajamuodollisuuksien ja alkuperäsääntöjen yksinkertaistamisen osalta,

ottavat huomioon, että Yhteisö on sisäisten markkinoiden vahvistamiseen tähtäävän toiminnan puitteissa päättänyt ottaa tällaisessa kaupassa käyttöön yhtenäisen hallinnollisen asiakirjan 1 päivästä tammikuuta 1988 lähtien,

pitävät tarkoituksenmukaisena yksinkertaistaa tavarakaupan muodollisuuksia myös Yhteisön ja EFTA-maiden välillä sekä EFTA-maiden kesken erityisesti ottamalla käyttöön yhtenäisen hallinnollisen asiakirjan,

katsovat, että minkään tämän yleissopimuksen määräyksen ei voida tulkita vapauttavan sopimuspuolia muiden kansainvälisten sopimusten niille asettamista velvoitteista,

ovat päättäneet solmia seuraavan yleissopimuksen:

Yleiset määräykset

1 artikla

Tässä yleissopimuksessa määrätään toimenpiteitä Yhteisön ja EFTA-maiden välisen sekä EFTA-maiden keskinäisen tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamiseksi erityisesti ottamalla käyttöön yhtenäinen hallinnollinen asiakirja (josta jäljempänä käytetään nimitystä yhtenäisasiakirja) kaikissa vienti- ja tuontimenettelyissä ja sopimuspuolten välisessä kaupassa sovellettavassa yhteisessä passitusmenettelyssä (josta jäljempänä käytetään nimitystä passitus) riippumatta tavaralajista ja tavaroiden alkuperästä.

2 artikla

Kun sopimuspuolten välisen kaupan kohteena ovat tavarat, tällaiseen kauppaan liittyvät muodollisuudet täytetään käyttäen yhtenäisasiakirjaa, joka perustuu tämän yleissopimuksen I liitteessä olevien mallien mukaiselle ilmoituslomakkeelle. Yhtenäisasiakirja toimii olosuhteista riippuen vienti-, passitus- tai tuonti-ilmoituksena tai -asiakirjana.

3 artikla

Sopimuspuoli voi yhtenäisasiakirjan lisäksi vaatia hallinnollisia asiakirjoja vain, mikäli:

- niitä tarvitaan nimenomaisesti sopimuspuolen voimassaolevan lainsäädännön toteuttamiseksi, kun yhtenäisasiakirjan käyttö ei siihen riitä;

- niitä edellyttävät kansainväliset sopimukset, joissa sopimuspuoli on osapuolena;

- niitä vaaditaan ulkomaankaupan tai liikenteen harjoittajilta osoittamaan, että he ovat oikeutettuja johonkin pyytämäänsä etuun tai erityishelpotukseen.

4 artikla

1. Mikään tässä yleissopimuksessa ei estä sopimuspuolia soveltamasta yksinkertaistettuja, joko automaattisen tietojenkäsittelyjärjestelmän käyttöön perustuvia tai muita menettelyjä, joiden tarkoitus on tehdä muodollisuudet vielä yksinkertaisemmiksi ulkomaankaupan ja liikenteen harjoittajille.

2. Yksinkertaistetut menettelyt voivat erityisesti tarkoittaa sitä, ettei ulkomaankaupan tai liikenteen harjoittajia vaadita esittämään tullitoimipaikassa tavaroita eikä niitä koskevaa ilmoitusta tai että heidän sallitaan laatia epätäydellinen ilmoitus. Näissä tapauksissa ilmoitus, joka toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella voi olla yleinen jaksoilmoitus, täytyy esittää jälkikäteen näiden viranomaisten asettamassa määräajassa.

Edellä 1 kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa ulkomaankaupan tai liikenteen harjoittajille voidaan antaa lupa käyttää kaupallisia asiakirjoja yhtenäisasiakirjan sijasta.

Yhtenäisasiakirjaa käytettäessä asianomaiset henkilöt voivat toimivaltaisten viranomaisten luvalla liittää siihen tavaraa kuvaavia kaupallisia luetteloita yhtenäisasiakirjan jatkolomakkeiden sijasta muodollisuuksien täyttämiseksi mitä tahansa vienti- ja tuontimenettelyä varten.

3. Mikään tässä yleissopimuksessa ei estä sopimuspuolia siitä, että ne:

- eivät käytä yhtenäisasiakirjaa postiliikenteessä (kirje- tai pakettipostissa);

- eivät vaadi kirjallisia ilmoituksia;

- solmivat sopimuksia tai suorittavat järjestelyjä toistensa kanssa tehdäkseen muodollisuudet vielä yksinkertaisemmiksi kaikessa keskinäisessä kaupassaan tai osassa siitä;

- sallivat lastiluetteloiden käytön yhtenäisasiakirjan jatkolomakkeiden sijasta passitusmuodollisuuksien täyttämiseksi useanlaisia tavaroita käsittävien lähetysten yhteydessä;

- sallivat ilmoitusten tekemisen julkisten tai yksityisten automaattisten tietojenkäsittelyjärjestelmien avulla toimivaltaisten viranomaisten määräämillä ehdoilla, myös tavalliselle paperille, milloin se on tarkoituksenmukaista;

- antavat toimivaltaisille viranomaisille oikeuden määrätä, että muodollisuuksien täyttämiseksi tarvittavat tiedot syötetään niiden ilmoituksia käsitteleviin atk-järjestelmiin vaatimatta, milloin se on tarkoituksenmukaista, kirjallista ilmoitusta;

- antavat toimivaltaisille viranomaisille ilmoitusten atk-käsittelyä käytettäessä oikeuden määrätä, että vienti-, passitus- tai tuonti-ilmoitus tehdään tämän järjestelmän tuottamalla yhtenäisasiakirjalla tai syöttämällä tiedot tietokoneeseen, jos tätä asiakirjaa ei tuoteta;

- soveltavat kaikkia 11 artiklan 3 kappaleessa tarkoitetun sekakomitean päätöksellä hyväksyttyjä helpotuksia.

Muodollisuudet

5 artikla

1. Määräykset tavaroiden viennissä, passituksessa ja tuonnissa tarvittavien muodollisuuksien täyttämisestä yhtenäisasiakirjan avulla annetaan tämän yleissopimuksen II liitteessä.

2. I liitteessä annetuissa lomakkeissa käytettävät yhteiset koodit ovat tämän yleissopimuksen III liitteessä.

6 artikla

1. Ilmoitus on täytettävä jollakin sopimuspuolten virallisista kielistä, jonka sen maan toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät, jossa vienti- tai passitusmuodollisuudet täytetään. Tarvittaessa määrä- tai kauttakuljetusmaan tulliviranomainen voi vaatia tavaranhaltijalta tai hänen siinä maassa olevalta edustajaltaan mainitun ilmoituksen käännöstä sen maan virallisella kielellä tai yhdellä sen virallisista kielistä.

2. Edellä 1 kappaleessa olevista määräyksistä poiketen ilmoitus on täytettävä jollakin tuontimaan virallisista kielistä aina, kun ilmoitus tässä maassa tehdään muille ilmoituslomakkeen lehdille kuin niille, jotka esitetään vienti- tai lähtömaan tulliviranomaisille.

7 artikla

1. Tavaranhaltija tai hänen edustajansa voi sopimuspuolten väliseen tavarakauppaan liittyvän tavaroiden siirron kussakin vaiheessa käyttää vain tähän vaiheeseen liittyvien muodollisuuksien täyttämiseen tarvittavia ilmoituksen lehtiä, joihin voidaan, milloin se on tarkoituksenmukaista, liittää johonkin tai joihinkin siirron seuraaviin vaiheisiin liittyvien muodollisuuksien täyttämiseen tarvittavat lehdet.

2. Edellä 1 kappaleessa olevien määräysten mukainen etu ei ole riippuvainen mistään toimivaltaisten viranomaisten määräämästä erityisehdosta.

Yhdistettyjä lähetyksiä koskevia erityismääräyksiä rajoittamatta toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin määrätä, että vienti- ja passitustoimenpiteisiin liittyvät muodollisuudet on täytettävä käyttäen samaa lomaketta näitä muodollisuuksia varten tarkoitettujen lehtien avulla.

8 artikla

Edellä 7 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa toimivaltaiset viranomaiset varmistavat mahdollisuuksien mukaan, että kaikki tavaroiden siirron eri vaiheissa laadituissa ilmoituksen lehdissä annetut tiedot ovat yhtäpitäviä.

Hallinnollinen apu

9 artikla

1. Sopimuspuolten välisen kaupan kitkattoman sujumisen varmistamiseksi ja virheellisyyksien ja rikkomusten paljastamisen helpottamiseksi kysymyksessä olevien maiden tulliviranomaiset toimittavat toisilleen pyynnöstä tai, milloin katsovat sen olevan toisen sopimuspuolen edun mukaista, omasta aloitteestaan kaikki saatavissa olevat tiedot (mukaan luettuna hallinnolliset raportit ja havainnot), jotka edistävät tämän yleissopimuksen asianmukaista täytäntöönpanoa.

2. Avunannosta voidaan pidättyä tai kieltäytyä kokonaan tai osaksi, jos pyynnön saanut maa katsoo, että avunanto haittaisi sen turvallisuutta, oikeusjärjestystä (ordre public) tai muita olennaisia etuja tai loukkaisi teollista, kaupallista tai ammatillista salaisuutta.

3. Jos avunannosta pidätytään tai kieltäydytään, päätös ja siihen johtaneet syyt täytyy välittömästi ilmoittaa pyynnön esittäneelle maalle.

4. Jos jonkin maan tulliviranomainen pyytää apua, jota se ei itse voisi pyydettäessä antaa, sen on pyynnössä mainittava tästä. Suostuminen tällaiseen pyyntöön on sen tulliviranomaisen harkinnassa, jolle pyyntö esitetään.

5. Edellä olevan 1 kappaleen mukaisesti saatuja tietoja käytetään yksinomaan tämän yleissopimuksen tarkoituksiin ja ne saavat pyynnön esittäneeltä maalta saman suojan kuin sen kaltaiset tiedot tämän maan kansallisen lain mukaan saavat. Näitä tietoja voidaan käyttää muihin tarkoituksiin vain sen tulliviranomaisen kirjallisella suostumuksella, joka ne on antanut ja tämän viranomaisen määräämin rajoituksin.

Sekakomitea

10 artikla

1. Perustetaan sekakomitea, jossa jokainen tämän yleissopimuksen sopimuspuoli on edustettuna.

2. Sekakomitea ilmaisee kantansa yksimielisesti.

3. Sekakomitea kokoontuu aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Jokainen sopimuspuoli voi pyytää kokouksen pitämistä.

4. Sekakomitea laatii sisäisen työjärjestyksensä, joka sisältää muun muassa määräykset kokousten koollekutsumisesta ja puheenjohtajan nimittämisestä sekä hänen toimikaudestaan

5. Sekakomitea voi päättää alakomitean tai työryhmän asettamisesta avukseen tehtäviensä suorittamisessa.

11 artikla

1. Sekakomitea vastaa tämän yleissopimuksen hallinnoinnista ja sen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamisesta. Tätä tarkoitusta varten sopimuspuolten on säännöllisesti tiedotettava sekakomitealle yleissopimuksen soveltamisesta saaduista kokemuksista. Sekakomitea antaa suosituksia ja tekee 3 kappaleessa määrätyissä tapauksissa päätöksiä.

2. Sekakomitea antaa suosituksia erityisesti:

a) yleissopimuksen muutoksiksi;

b) muiksi toimenpiteiksi, joita tarvitaan yleissopimuksen soveltamiseksi

3. Sekakomitea hyväksyy päätöksellään tämän yleissopimuksen liitteiden muutokset ja 4 artiklan 3 kappaleen viimeisessä kohdassa tarkoitetut helpotukset. Sopimuspuolet saattavat nämä päätökset voimaan oman lainsäädäntönsä mukaisesti.

4. Jos sekakomiteassa oleva sopimuspuolen edustaja on hyväksynyt päätöksen sopimuspuolen valtiosäännön mukaista voimaansaattamista edellyttävin varaumin, päätös tulee voimaan, mikäli siihen ei sisälly mitään päivämäärää, varauman poistamista koskevaa ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Yleiset ja loppumääräykset

12 artikla

Jokainen sopimuspuoli ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että tämän yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan tehokkaasti ja yhdenmukaisesti ottaen huomioon, että on tarpeen vähentää mahdollisuuksien mukaan kaupalle määrättyjä muodollisuuksia ja saavuttaa tyydyttäviä keskinäisiä ratkaisuja näiden määräysten soveltamisesta syntyneissä vaikeuksissa.

13 artikla

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen määräyksistä, joita ne ottavat käyttöön tämän yleissopimuksen toteuttamiseksi.

14 artikla

Tämän yleissopimuksen liitteet ovat sen erottamaton osa.

15 artikla

1. Tätä yleissopimusta sovelletaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta, siinä sopimuksessa edellytetyin ehdoin, ja EFTA-maiden alueilla.

2. Tätä yleissopimusta sovelletaan myös Liechtensteinin ruhtinaskunnassa niin kauan, kuin mainittua ruhtinaskuntaa sitoo tulliliittosopimus Sveitsin valaliittoon.

16 artikla

Sopimuspuoli voi erota tästä yleissopimuksesta edellyttäen, että se antaa kaksitoista kuukautta etukäteen kirjallisen irtisanomisilmoituksen 17 artiklassa tarkoitetulle tallettajalle, joka ilmoittaa asiasta kaikille muille sopimuspuolille.

17 artikla

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 edellyttäen, että sopimuspuolet ovat ennen 1 päivää marraskuuta 1987 tallettaneet hyväksymiskirjansa Euroopan yhteisöjen neuvoston pääsihteeristön huostaan, joka toimii tallettajana.

2. Ellei tämä yleissopimus tule voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988, se tulee voimaan viimeisen hyväksymiskirjan tallettamista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

3. Tallettaja ilmoittaa kunkin sopimuspuolen hyväksymiskirjan tallettamispäivämäärän ja yleissopimuksen voimaantulopäivämäärän sopimuspuolille.

18 artikla

Tämä yleissopimus, joka on tehty yhtenä alkuperäiskappaleena suomen, englannin, espanjan, hollannin, islannin, italian, kreikan, norjan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan ja tanskan kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia, talletetaan Euroopan yhteisöjen neuvoston pääsihteeristön arkistoon, ja pääsihteeristö toimittaa siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen jokaiselle sopimuspuolelle.

Tehty Interlakenissa kahdentenakymmenentenä päivänä toukokuuta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän.

(Yleissopimuksen liitteet ovat nähtävissä ja saatavina tullihallituksessa, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.