50/1987

Annettu: 02.09.1987

Asetus vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän, rikkipäästöjen tai valtiosta toiseen kulkeutuvan rikkivuon vähentämisestä vähintään 30 prosenttia tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1985 tehty vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen pöytäkirja rikkipäästöjen tai valtiosta toiseen kulkeutuvan rikkivuon vähentämisestä vähintään 30 prosenttia, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 30 päivänä toukokuuta 1986 ja jota koskeva ratifioimisasiakirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 24 päivänä kesäkuuta 1986, tulee voimaan 2 päivänä syyskuuta 1987 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä syyskuuta 1987.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1987

Alkuperäinen sopimus: 15/1983

Vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen PÖYTÄKIRJA rikkipäästöjen tai valtiosta toiseen kulkeutuvan rikkivuon vähentämisestä vähintään 30 prosenttia

Osapuolet, jotka

ovat päättäneet panna täytäntöön valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen,

ovat huolestuneita siitä, että ilman epäpuhtauksien nykyiset päästöt laajalti vahingoittavat näille epäpuhtauksille alttiissa osissa Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa ympäristön ja talouselämän kannalta olennaisen tärkeitä luonnonvaroja, kuten metsiä, maaperää ja vesistöjä, sekä materiaaleja (ja myös historiallisia muistomerkkejä) ja vaikuttavat eräin edellytyksin haitallisesti ihmisen terveyteen,

ovat tietoisia siitä, että pääasiallisia ympäristön happamoitumista edistävän ilman pilaantumisen lähteitä ovat fossiilisten polttoaineiden palamiseen perustuva energiatuotanto ja teollisuuden eri toimialojen tekniset prosessit sekä liikenne, jotka aiheuttavat rikkidioksidin, typen oksidien ja muiden epäpuhtauksien päästöjä,

katsovat, että tärkein tehtävä on rikkipäästöjen vähentäminen, joka vaikuttaa myönteisesti ympäristöön, talouden yleiseen tilaan ja ihmisen terveyteen,

viittaavat päätökseen, jonka Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomissio (ECE) teki kolmannessakymmenennessäyhdeksännessä istunnossaan ja jossa tähdennetään, että on pikaisesti tehostettava pyrkimyksiä yhteensovitettujen toimintaohjelmien ja -suunnitelmien aikaansaamiseksi kussakin ECE:n alueen maassa näiden rikkipäästöjen tehokkaaksi vähentämiseksi,

viittaavat yleissopimuksen toimeenpanevan elimen ensimmäisen istunnon toteamukseen siitä, että on tarpeen vähentää kunkin maan vuotuisia rikkiyhdisteiden kokonaispäästöjä tai vuotuista kustakin maasta toisiin maihin kulkeutuvaa näiden yhdisteiden vuota tehokkaasti vuosiin 1993-1995 mennessä, jolloin vähentämistä koskevat laskelmat perustuvat vuoden 1980 tasoon,

viittaavat siihen, että ilman pilaantumisen aiheuttamien metsä- ja vesistövaurioiden syitä ja ehkäisemistä käsitellyt, Münchenissä 24-27 päivinä kesäkuuta 1984 pidetty monenkeskinen konferenssi oli kehottanut yleissopimuksen toimeenpanevaa elintä hyväksymään mitä tärkeimpänä asiana ehdotuksen erityissopimukseksi kunkin maan vuotuisten rikkipäästöjen tai kustakin maasta toisiin maihin kulkeutuvan rikkivuon vähentämisestä viimeistään vuoteen 1993 mennessä,

toteavat, että monet yleissopimuksen sopimuspuolet ovat päättäneet panna mahdollisimman pian ja viimeistään vuoteen 1993 mennessä toimeen rikkipäästöjen vähennyksiä, jotka vuoden 1980 tasoon perustuvin laskelmin merkitsevät vähintään 30 prosenttia vähennystä kunkin maan vuotuisiin rikkipäästöihin tai kustakin maasta toisiin maihin kulkeutuvaan rikkivuohon,

toteavat toisaalta, että muutamat yleissopimuksen sopimuspuolet, jotka eivät allekirjoita tätä pöytäkirjaa silloin, kun se avataan allekirjoitettavaksi, edistävät tästä huolimatta merkityksellisesti ilman epäpuhtauksien valtiosta toiseen kulkeutumisen vähentämistä tai jatkavat pyrkimyksiään rikkipäästöjen rajoittamiseksi, kuten toimeenpanevan elimen kolmannen kokouksen pöytäkirjan liitteenä olevassa asiakirjassa todetaan,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa

1. "yleissopimus" tarkoittaa Genevessä 13 päivänä marraskuuta 1979 hyväksyttyä valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaa yleissopimusta;

2. "EMEP" tarkoittaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailua ja arviointia koskevaa Euroopan yhteistyöohjelmaa;

3. "toimeenpaneva elin" tarkoittaa yleissopimuksen toimeenpanoelintä, joka on perustettu yleissopimuksen 10 artiklan 1 kappaleen nojalla;

4. "EMEP:n maantieteellinen toteuttamisala" tarkoittaa aluetta, joka on määritelty vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailun ja arvioinnin Euroopan yhteistyöohjelman (EMEP:n) pitkän aikavälin rahoittamista koskevan, Genevessä 28 päivänä syyskuuta 1984 hyväksytyn pöytäkirjan 1 artiklan 4 kappaleessa;

5. "osapuolet" tarkoittavat tämän pöytäkirjan osapuolia, ellei asiayhteydestä toisin ilmene.

2 artikla
Perussäännös

Osapuolet vähentävät omia vuotuisia rikkipäästöjään tai niiden valtion rajat ylittävää vuota vähintään 30 prosenttia mahdollisimman pian ja viimeistään vuoteen 1993 mennessä. Vähennysten laskentaperusteena käytetään tällöin vuoden 1980 tasoa.

3 artikla
Vähentäminen vastedes

Osapuolet totesivat, että kunkin niistä tulee tutkia kansallisella tasolla, onko rikkipäästöjä ja niiden valtion rajat ylittävää vuota syytä edelleen vähentää siitä, mitä 2 artiklassa määrätään, silloin kun ympäristöolot tätä vaativat.

4 artikla
Selvitys vuotuisista päästöistä

Kukin osapuoli antaa toimeenpanevalle elimelle vuosittain selvityksen vuotuisista rikkipäästöistään ja niiden laskentaperusteista.

5 artikla
Valtion rajat ylittävän vuon laskeminen

EMEP laatii toimeenpanevalle elimelle hyvissä ajoin ennen sen vuosikokouksia asianmukaisin mallein laskelmat kunkin edellisen vuoden rikkitaseista sekä toisiin maihin kulkeutuvista rikkivuon määristä ja rikkiyhdisteiden laskeumista EMEP:n maantieteellisellä toteuttamisalueella. Alueilla, jotka maantieteellisesti jäävät EMEP:n ulkopuolelle, käytetään asianomaisten osapuolten oloihin soveltuvia malleja.

6 artikla
Kansalliset toimintaohjelmat ja -suunnitelmat

Osapuolet laativat ilman tarpeetonta viivytystä yleissopimuksen rajoissa kutakin maata varten toimintaohjelmia ja -suunnitelmia, joiden avulla rikkipäästöjä tai maasta toiseen kulkeutuvaa rikkivuota vähennetään mahdollisimman nopeasti ja viimeistään vuoteen 1993 mennessä vähintään 30 prosenttia, sekä tekevät toimeenpanevalle elimelle selkoa niistä ja edistymisestään tavoitteen saavuttamisessa.

7 artikla
Pöytäkirjan muuttaminen

1. Jokainen osapuoli voi ehdottaa tämän pöytäkirjan muuttamista.

2. Muutosehdotukset toimitetaan kirjallisina Euroopan talouskomission toimeenpanevalle sihteerille, joka välittää ne kaikille osapuolille. Toimeenpaneva elin käsittelee muutosehdotuksia seuraavassa vuosikokouksessaan, jos Euroopan talouskomission toimeenpaneva sihteeri on toimittanut ne osapuolille vähintään yhdeksänkymmentä päivää aikaisemmin.

3. Tämän pöytäkirjan muutos on osapuolten edustajien yksimielisesti hyväksyttävä ja se tulee hyväksyneisiin osapuoliin nähden voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kaksi kolmannesta osapuolista on tallettanut muutosta koskevan hyväksymiskirjansa. Jokaiseen muuhun osapuoleen nähden muutos tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun osapuoli on tallettanut muutosta koskevan hyväksymiskirjansa.

8 artikla
Kiistojen ratkaiseminen

Jos kahden tai useamman osapuolen välille syntyy riitaa tämän pöytäkirjan tulkinnasta tai soveltamisesta, ne pyrkivät ratkaisuun neuvottelemalla tai muulla hyväksymällään riitojen ratkaisemismenettelyllä.

9 artikla
Allekirjoittaminen

1. Tämän pöytäkirjan voivat allekirjoittaa Helsingissä (Suomessa) 8 päivästä heinäkuuta 1985 12 päivään heinäkuuta 1985, viimeksi mainittu päivä mukaan luettuna, Euroopan talouskomission jäsenvaltiot sekä valtiot, joilla YK:n talous- ja sosiaalineuvoston 28 päivänä maaliskuuta 1947 hyväksymän päätöslauselman 36 (IV) 8 kappaleen nojalla on neuvoa-antava asema Euroopan talouskomissiossa, ja alueelliset, täysivaltaisista Euroopan talouskomission jäsenvaltioista koostuvat taloudellisen yhdentymisen järjestöt, joilla on toimivalta neuvotella, tehdä ja soveltaa tämän pöytäkirjan alaan kuuluvia kansainvälisiä sopimuksia edellyttäen, että kyseiset valtiot ja järjestöt ovat yleissopimuksen osapuolia.

2. Nämä taloudellisen yhdentymisen järjestöt voivat toimialaansa kuuluvissa asioissa omalta osaltaan käyttää oikeuksia ja täyttää velvollisuudet, jotka tämän pöytäkirjan nojalla kuuluvat niiden jäsenvaltioille. Tällöin näiden järjestöjen jäsenvaltiot eivät saa yksinään käyttää näitä oikeuksia.

10 artikla
Ratifioiminen, hyväksyminen ja liittyminen

1. Allekirjoittajien on ratifioitava tai hyväksyttävä tämä pöytäkirja.

2. 9 artiklan 1 kappaleessa mainitut valtiot ja järjestöt voivat liittyä tähän pöytäkirjaan 13 päivästä heinäkuuta 1985 lähtien.

3. Valtion tai järjestön, joka liittyy tähän pöytäkirjaan sen voimaantulon jälkeen, tulee panna 2 artikla täytäntöön viimeistään vuoteen 1993 mennessä. Jos osapuoli liittyy pöytäkirjaan vuoden 1990 jälkeen, se kuitenkin voi panna 2 artiklan täytäntöön vuoden 1993 jälkeen, mutta viimeistään vuonna 1995, ja sen tulee vastaavasti panna 6 artikla täytäntöön.

4. Ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan. Pääsihteeri huolehtii tallettajan tehtävistä.

11 artikla
Voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä, kun kuudestoista ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu.

2. Jokaiseen 9 artiklan 1 kappaleessa mainittuun valtioon ja järjestöön nähden, joka ratifioi tai hyväksyy tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen kuudennentoista ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymisasiakirjan tallettamisen jälkeen, tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä, kun osapuoli on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis. tai liittymiskirjansa.

12 artikla
Irtisanominen

Osapuoli voi milloin hyvänsä viiden vuoden kuluttua siitä, kun tämä pöytäkirja on tullut osapuoleen nähden voimaan, sanoa pöytäkirjan irti ilmoittamalla tästä kirjallisesti tallettajalle. Irtisanominen tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä, kun tallettaja on saanut tiedon siitä.

13 artikla
Todistusvoimaiset tekstit

Tämän pöytäkirjan alkuperäiskappale, jonka englannin-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1985.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.