8/1987

Alkuperäinen sopimus: 2/1970

Suomen tasavallan hallituksen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen välillä Lontoossa 17 päivänä heinäkuuta 1969 allekirjoitetun sekä Lontoossa 17 päivänä toukokuuta 1973 ja 16 päivänä marraskuuta 1979 allekirjoitetuilla pöytäkirjoilla muutetun, tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämistä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehty PÖYTÄKIRJA

Suomen tasavallan hallitus sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallitus; haluten tehdä sopimuspuolten välillä Lontoossa 17 päivänä heinäkuuta 1960 allekirjoitettua sekä Lontoossa 17 päivänä toukokuuta 1973 ja 16 päivänä marraskuuta 1979 allekirjoitetuilla pöytäkirjoilla muutettua, tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämistä koskevaa sopimusta (jäljempänä sopimus") muuttavan pöytäkirjan; ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Sopimuksen 7 artikla poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava artikla:

"7 artikla

Kiinteästä omaisuudesta saatu tulo

1. Tulosta, jonka sopimusvaltiossa asuva henkilö saa toisessa sopimusvaltiossa olevasta kiinteästä omaisuudesta (siihen luettuna maataloudesta tai metsätaloudesta saatu tulo), voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa.

2. a) Sanonnalla "kiinteä omaisuus" on, jollei jäljempänä olevista b ja c kohdan määräyksistä. muuta johdu, sen sopimusvaltion lainsäädännön mukainen merkitys, jossa omaisuus on.

b) Sanonta "kiinteä omaisuus" käsittää kuitenkin aina kiinteän omaisuuden tarpeiston, maataloudessa ja metsätaloudessa käytetyn elävän a elottoman irtaimiston, oikeudet, joihin sovelletaan yksityisoikeuden kiinteää omaisuutta koskevia määräyksiä, kiinteän omaisuuden käyttöoikeuden sekä oikeudet määrältään muuttuviin tai kiinteisiin korvauksiin, jotka saadaan kivennaisesiintymien, lähteiden ja muiden luonnonvarojen hyväksikäytöstä tai oikeudesta niiden hyväksikäyttöön.

c) Aluksia ja ilma-aluksia ei pidetä kiinteänä omaisuutena.

3. Tämän artiklan 1 kohdan määräyksiä sovelletaan tuloon, joka saadaan kiinteän omaisuuden välittömästä käytöstä, sen vuokralle antamisesta tai muusta käytöstä.

4. Jos osakkeiden tai muiden yhtiöosuuksien omistus oikeuttaa osakkeiden tai yhtiöosuuksien omistajan hallitsemaan yhtiön omistamaa tai vuokraamaa kiinteää omaisuutta, voidaan tulosta, joka saadaan tällaisen hallintaoikeuden välittömästä käytöstä, sen vuokralle antamisesta tai muusta käytöstä, verottaa siinä sopimusvaltiossa, jossa kiinteä omaisuus on

5. Tämän artiklan 1 ja 3 kohdan määräyksiä sovelletaan myös yrityksen omistamasta kiinteästä omaisuudesta saatuun tuloon ja itsenäisen henkilökohtaisen työn tekemisessä käytetystä kiinteästä omaisuudesta saatuun tuloon.

6. Tämän artiklan 4 kohdan määräyksiä sovelletaan myös yrityksen omistamasta sanotussa kohdassa tarkoitetusta hallintaoikeudesta saatuun tuloon ja itsenäisen henkilökohtaisen työn tekemisessä käytettyyn kiinteään omaisuuteen välittömästi liittyvästä sellaisesta hallintaoikeudesta saatuun tuloon."

II artikla

Sopimuksen 14 artikla poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava artikla:

14 artikla

Myyntivoitto

1. Voitosta, jonka sopimusvaltiossa asuva henkilö saa 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ja toisessa sopimusvaltiossa olevan kiinteän omaisuuden luovutuksesta, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa.

2. Voitosta, jonka sopimusvaltiossa asuva henkilö saa 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun osakkeen tai muun yhtiöosuuden luovutuksesta, voidaan verottaa siinä sopimusvaltiossa, jossa yhtiön omistama tai vuokraama kiinteä omaisuus on.

3. Voitosta, joka saadaan sopimusvaltiossa olevan yrityksen toisessa sopimusvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan liikeomaisuuteen kuuluvan irtaimen omaisuuden tai sopimusvaltiossa asuvan henkilön toisessa sopimusvaltiossa itsenäisen henkilökohtaisen työn tekemistä varren käytettävänä olevaan kiinteään paikkaan kuuluvan irtaimen omaisuuden luovutuksesta, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa. Sama koskee voittoa, joka saadaan tällaisen kiinteän toimipaikan (erillisenä tai koko yrityksen mukana) tai kiinteän paikan luovutuksesta.

4. Tämän artiklan 3 kohdan määräysten estämättä verotetaan voitosta, jonka sopimusvaltiossa asuva henkilö saa kansainväliseen liikenteeseen käytetyn aluksen tai ilma-aluksen sekä tällaisen aluksen tai ilma-aluksen käyttämiseen liittyvän irtaimen omaisuuden luovutuksesta, vain tässä valtiossa.

5. Voitosta, jonka sopimusvaltiossa asuva henkilö saa sellaisiin varoihin olevien oikeuksien luovutuksesta, jotka syntyvät toisessa sopimusvaltiossa olevien merenpohjan, sen sisustan ja niiden luonnonvarojen tutkimisesta tai hyväksikäytöstä, niihin luettuna oikeus osuuteen tällaisiin varoihin tai niistä saatavaan etuuteen, tahi osakkeen luovutuksesta, jonka arvo tai suurin osa siitä joko välittömästi tai välillisesti johtuu tällaisesta oikeudesta, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa.

6. Voitosta, joka saadaan muun kuin tämän artiklan edellä olevissa kohdissa tarkoitetun omaisuuden luovutuksesta, verotetaan vain siinä sopimusvaltiossa, jossa luovuttaja asuu.

7. Tämän artiklan 6 kohdan määräykset eivät vaikuta sopimusvaltion oikeuteen oman lainsäädäntönsä mukaan verottaa omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta, jonka on saanut toisessa sopimusvaltiossa asuva luonnollinen henkilö, joka on asunut ensiksi mainitussa sopimusvaltiossa jonakin ajankohtana omaisuuden luovutusta välittömästi edeltäneen viiden vuoden aikana."

III artikla

Sopimuksen 20 artikla poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava artikla:

20 artikla

Julkinen palvelus

1. a) Hyvityksestä (eläkettä lukuun ottamatta), jonka sopimusvaltio, sen valtiollinen osa, julkisyhteisö tai paikallisviranomainen maksaa luonnolliselle henkilölle työstä, joka tehdään tämän valtion, sen valtiollisen osan, julkisyhteisön tai paikallisviranomaisen palveluksessa, verotetaan vain tässä valtiossa.

b) Tällaisesta hyvityksestä verotetaan kuitenkin vain toisessa sopimusvaltiossa, jos työ tehdään tässä valtiossa ja tämä henkilö on tässä valtiossa asuva, ja

1) hän on tämän valtion kansalainen; tai

2) hänestä ei tullut tässä valtiossa asuvaa ainoastaan tämän työn tekemiseksi

2. a) Eläkkeestä, jonka sopimusvaltio, sen valtiollinen osa, julkisyhteisö tai paikallisviranomainen maksaa, tai joka maksetaan niiden perustamista rahastoista, luonnolliselle henkilölle työstä, joka on tehty tämän valtion, sen valtiollisen osan, julkisyhteisön tai paikallisviranomaisen palveluksessa, verotetaan vain tässä valtiossa.

b) Tällaisesta eläkkeestä verotetaan kuitenkin vain toisessa sopimusvaltiossa, jos tämä henkilö on tässä valtiossa asuva ja tämän valtion kansalainen.

3. Tämän sopimuksen 16, 17 ja 19) artiklan määräyksiä sovelletaan hyvitykseen ja eläkkeeseen, jotka maksetaan sopimusvaltion, sen valtiollisen osan, julkisyhteisön tai paikallisviranomaisen harjoittaman liiketoiminnan yhteydessä tehdystä työstä."

IV artikla

Sopimuksen 24 artikla poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava artikla:

"24 artikla

Varallisuus

1. Varallisuudesta, joka koostuu sopimusvaltiossa asuvan henkilön omistamasta 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta ja toisessa sopimusvaltiossa olevasta kiinteästä omaisuudesta, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa.

2. Varallisuudesta, joka koostuu sopimusvaltiossa asuvan henkilön omistamasta 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta osakkeesta tai muusta yhtiöosuudesta, voidaan verottaa siinä sopimusvaltiossa, jossa yhtiön omistama tai vuokraama kiinteä omaisuus on.

3. Varallisuudesta, joka koostuu sopimusvaltiossa olevan yrityksen toisessa sopimusvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan liikeomaisuuteen kuuluvasta irtaimesta omaisuudesta tai sopimusvaltiossa asuvan henkilön toisessa sopimusvaltiossa itsenäisen henkilökohtaisen työn tekemistä varten käytettävänä olevaan kiinteään paikkaan kuuluvasta irtaimesta omaisuudesta, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa

4. Tämän artiklan 3 kohdan määräysten estämättä verotetaan varallisuudesta, joka koostuu kansainväliseen liikenteeseen käytetystä aluksesta tai ilma-aluksesta sekä tällaisen aluksen tai ilmaaluksen käyttämiseen liittyvästä irtaimesta omaisuudesta, vain siinä sopimusvaltiossa, jossa toiminnan harjoittaja asuu.

5. Muunlaisesta sopimusvaltiossa asuvan henkilön varallisuudesta verotetaan vain tässä valtiossa."

V artikla

Sopimuksen 25 artiklan 2 d kohta poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kohta:

"d) Milloin Suomessa asuva henkilö saa tuloa, josta 20 artiklan määräysten mukaan verotetaan vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa, se on vapaa Suomen verosta. Suomessa käytettävä progressiivinen verokanta voidaan kuitenkin määrätä niin kuin verosta vapaa tulo olisi sisältynyt tulojen kokonaismäärään."

VI artikla

Sopimuksen 28 artiklan 3 kohta poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kohta:

"3. Sopimusvaltioiden asianomaisten viranomaisten on pyrittävä keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan sopimuksen tulkinnassa tai soveltamisessa syntyvät vaikeudet tai epätietoisuutta aiheuttavat kysymykset. Ne voivat myös neuvotella keskenään harkitakseen sopimuksen määräysten väärää käyttöä ehkäiseviä toimenpiteitä."

VII artikla

Seuraava uusi artikla lisätään sopimukseen välittömästi 30 artiklan jälkeen:

30 A artikla

Määräyksiä, joita sovelletaan tiettyyn rannikon ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan

1. Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan tämän sopimuksen muiden määräysten estämättä toimintaan, jota harjoitetaan rannikon ulkopuolella (tässä artiklassa "offshore-toiminta") sopimusvaltiossa olevien merenpohjan, sen sisustan ja niiden luonnonvarojen tutkimisen tai hyväksikäytön yhteydessä.

2. Sopimusvaltiossa olevan yrityksen, joka harjoittaa offshore-toimintaa toisessa sopimusvaltiossa, katsotaan, jollei tämän artiklan 3 ja 5 kohdasta muuta johdu, harjoittavan liiketoimintaa tässä toisessa valtiossa siellä olevasta kiinteästä toimipaikasta.

3. Tämän artiklan 2 kohdan määräyksiä ei sovelleta, milloin offshore-toimintaa harjoitetaan toisessa sopimusvaltiossa yhdessä tai useammassa jaksossa yhteensä enintään 30 päivän ajan kahdentoista kuukauden ajanjaksona. Tätä kohtaa sovellettaessa noudatetaan seuraavaa:

a) Milloin sopimusvaltiossa oleva yritys, joka harjoittaa offshore-toimintaa toisessa sopimusvaltiossa, on etuyhteydessä toisen yrityksen kanssa, joka harjoittaa olennaisesti samankaltaista toimintaa siellä, katsotaan ensiksi mainitun yrityksen harjoittavan kaikkea sellaista toimintaa, jota viimeksi mainittu yritys harjoittaa. Tämä sääntö ei kuitenkaan ole voimassa, sikäli kuin viimeksi mainittua toimintaa harjoitetaan samaan aikaan kuin ensiksi mainitun yrityksen omaa toimintaa.

b) Yrityksen katsotaan olevan etuyhteydessä toisen yrityksen kanssa, jos yritys välittömästi tai välillisesti osallistuu toisen yrityksen johtoon tai valvontaan tahi omistaa osan sen pääomasta taikka jos samat henkilöt välittömästi tai välillisesti osallistuvat molempien yritysten johtoon tai valvontaan tahi omistavat osan näiden yritysten pääomasta.

4. Sopimusvaltiossa asuva henkilö, joka harjoittaa offshore-toimintaa toisessa sopimusvaltiossa vapaana ammattina tai muuna samanluonteisena itsenäisenä toimintana, katsotaan harjoittavan tätä toimintaa tässä toisessa valtiossa olevasta kiinteästä paikasta. Tulosta, jonka sopimusvaltiossa asuva henkilö saa toisessa sopimusvaltiossa harjoitetusta tällaisesta toiminnasta, ei kuitenkaan veroteta tässä toisessa valtiossa, jos toimintaa harjoitetaan tässä toisessa valtiossa yhdessä tai useammassa jaksossa yhteensä enintään 30 päivän ajan kahdentoista kuukauden ajanjaksona.

5. Tulosta, jonka sopimusvaltiossa asuva henkilö saa tarvikkeiden tai henkilöstön kuljetuksesta aluksella tai ilma-aluksella paikkaan, jossa harjoitetaan offshore-toimintaa, tai hinausaluksen tai erityisen ankkuroinnissa avustavan aluksen käyttämisestä tällaisen toiminnan yhteydessä, verotetaan vain siinä sopimusvaltiossa, jossa henkilö asuu.

6. a) Jollei tämän kohdan b kohdan määräyksistä muuta johdu, voidaan palkasta ja muusta sellaisesta hyvityksestä, jonka sopimusvaltiossa asuva henkilö saa toisessa sopimusvaltiossa harjoitettuun offshore-toimintaan liittyvästä työstä, sikäli kuin työ tehdään rannikon ulkopuolella tässä toisessa valtiossa, verottaa tässä toisessa valtiossa.

b) Palkasta ja muusta sellaisesta hyvityksestä, jonka sopimusvaltiossa asuva henkilö saa työstä, joka tehdään aluksessa tai ilma-aluksessa, jolla kuljetetaan tarvikkeita tai henkilöstöä paikkaan, jossa harjoitetaan offshore-toimintaa sopimusvaltiossa, tai työstä, joka tehdään hinausaluksessa tai erityisessä ankkuroinnissa avustavassa aluksessa tällaisen toiminnan yhteydessä voidaan verottaa siinä sopimusvaltiossa, jossa aluksen tai ilmaaluksen käyttämisestä kertyvän tulon saava henkilö asuu."

VIII artikla

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen lainsäädännössään tämän pöytäkirjan voimaan saattamiseksi vaadittavien toimenpiteiden suorittamisesta. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona myöhempi näistä ilmoituksista on tehty, ja sitä sovelletaan sen jälkeen:

a) Yhdistyneessä kuningaskunnassa verotusvuoteen, tilivuoteen tai verokauteen, joka alkaa sitä vuotta, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden huhtikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;

b) Suomessa:

1) lähteellä pidätettävien verojen osalta, tuloon, joka saadaan sitä vuotta, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivällä tai sen jälkeen;

2) muiden tulosta suoritettavien verojen ja varallisuudesta suoritettavien verojen osalta, veroihin, jotka määrätään sitä vuotta, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Lontoossa 1 päivällä lokakuuta 1985 kahtena suomen- ja englanninkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.