100/1986

Korean tasavallan kanssa eräiden tekstiilituotteiden Korean tasavallasta tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja valvomisesta tehty SOPIMUS

Helsingissä 8 ja 9 päivänä joulukuuta 1986 pidettyjen neuvottelujen aikana Suomen valtuuskunta ja Korean tasavallan valtuuskunta ovat, ottaen huomioon kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen 1 artiklan 2 kohdan, 4 artiklan ja B-liitteen 2 kohdan sekä sopimuksen 31 päivänä heinäkuuta 1986 tehdyn jatkamispöytäkirjan, sopineet seuraavaa:

1. Seuraavat järjestelyt ovat voimassa 1 päivästä tammikuuta 1987 31 päivään joulukuuta 1991.

2. Korean tasavalta sitoutuu vapaaehtoisesti rajoittamaan I liitteessä mainittujen tekstiilituotteiden viennin Suomeen liitteessä mainittuihin määriin.

3. Näiden järjestelyjen toteuttamiseksi Suomen tulee sallia I liitteessä mainittujen korealaista alkuperää olevien tekstiilituotteiden maahantuonti sovittujen määrien rajoissa edellyttäen, että nämä Suomeen tuotavat tavarat on varustettu III liitteen mukaisella IV liitteessä mainittujen Korean tasavallan viranomaisten antamalla vientilisenssillä ja alkuperätodistuksella. Vientilisenssissä tulee olla asianomaisten viranomaisten merkintä siitä, että kyseiset tavaraerät on vähennetty asianomaisen kauden ajaksi sovitusta Suomeen tapahtuvan viennin määrästä - Vientipäivänä pidetään rahtikirjaan merkittyä lähetyspäivää.

4. Jos Suomen viranomaisten tuonninvalvontajärjestelmän avulla saamat tiedot osoittavat, että 1 liitteessä mainitun tuotteen sovittu määrä on täytetty tai ettei sen täyttämätön osa riitä kattamaan vientilisenssissä mainittuja tavaroita, Suomen viranomaiset voivat 5 ja 6 artiklan määräykset huomioon ottaen kieltää I liitteessä mainitun rajan ylittävän tuontierän tuonnin. Tällaisessa tapauksessa on Suomen viranomaisten välittömästi ilmoitettava päätöksestään Korean tasavallan viranomaisille.

5. Vienti voi ylittää I liitteessä mainitut määrät 5 prosentilla edellyttäen, että vastaava vähennys tehdään muista määristä. Vähennysten laskemiseksi käytetään I liitteessä mainittuja muuntolukuja.

6. Vientivaje ja vientiennakko eivät yhteenlaskettuna saa ylittää 10 prosenttia, mistä määrästä vientiennakon tulee muodostaa korkeintaan 5 prosenttia.

7. Korean tasavallan tulee pyrkiä varmistamaan, että niiden tekstiilituotteiden vienti, joihin sovelletaan määrällisiä rajoituksia, jakautuu mahdollisimman tasaisesti ympäri vuoden, erityisesti huomioiden kausiluontoiset tekijät.

8. Korean tasavallasta Suomeen tuotavien II liitteessä mainittujen tekstiilituotteiden tuonti on hallinnollisen valvontajärjestelmän alaista.

Suomi sallii automaattisesti 11 liitteessä mainittujen tuotteiden tuonnin Korean tasavallan asianomaisten viranomaisten myöntämiä vientilisenssejä vastaan.

Milloin näiden tuotteiden vienti Korean tasavallasta Suomeen kehittyy tavalla, joka Suomen viranomaisten näkemysten mukaan aiheuttaa vakavaa vahinkoa kotimaisille tuottajille, Suomi voi pyytää neuvotteluja näille tuotteille vahvistettavaa asianmukaista rajoitustasoa koskevaan sopimukseen pääsemiseksi.

Osapuolten on ryhdyttävä neuvotteluihin kuukauden kuluessa neuvottelupyynnön esittämisestä päästäkseen sopimukseen viidentoista päivän kuluessa.

Jolleivät osapuolet pääse tyydyttävään ratkaisuun, Suomi voi rajoittaa näiden tuotteiden tuonnin sille vuotuiselle tasolle, joka vastaa näiden tuotteiden tuontia sinä kahdentoista kuukauden pituisena ajanjaksona, joka päättyy kaksi kuukautta ennen sitä kuukautta, jolloin neuvottelupyyntö tehtiin.

9. Suomi ja Korean tasavalta suostuvat jommankumman osapuolen pyynnöstä neuvottelemaan keskenään jokaisesta näiden järjestelyjen soveltamisesta aiheutuvasta kysymyksestä. Osapuolet suostuvat lisäksi ryhtymään neuvotteluihin näiden järjestelyjen jatkamisesta taikka muuttamisesta.

10. Jos Suomi katsoo tarpeelliseksi markkinahäiriön todellisen uhan poistamiseksi rajoittaa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuulumattomien tuotteiden kauppaa, se voi pyytää Korean tasavaltaa ryhtymään neuvotteluihin näiden tuotteiden tuontia koskevan molemminpuolisesti hyväksyttävän ratkaisun saavuttamiseksi.

Osapuolten tulee aloittaa neuvottelut viimeistään yhden kuukauden kuluessa neuvottelupyynnön esittämisestä päästäkseen sopimukseen viimeistään yhden kuukauden kuluessa.

Kunnes näissä neuvotteluissa on saavutettu molemmille osapuolille hyväksyttävä ratkaisu, Korean tasavallan viranomaiset rajoittavat, Suomen viranomaisten pyytäessä, toimituksia siitä päivästä lähtien kun Suomen neuvottelupyyntö tehtiin siten, ettei näiden tuotteiden vuotuinen vienti Suomeen ylitä 102 prosenttia sen 12 kuukauden pituisen ajanjakson viennin tasosta, joka päättyy kaksi kuukautta ennen sitä kuukautta, jolloin neuvottelupyyntö tehtiin.

11. Korean tasavalta toimittaa Suomelle kuukausittain tilastotiedot tekstiilituotteista, joille rajoituskauden aikana siihen mennessä on myönnetty vientilisenssi Suomeen tapahtuvaa vientiä varten. Suomi toimittaa Korean tasavallalle kuukausittain tilastotiedot siihen saakka tuoduista samoista tekstiilituotteista.

12. Tämän sopimuksen liitteet muodostavat sen erottamattoman osan.

13. Tämä sopimus korvaa Suomen hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen edustajien kesken Söulissa 9 päivänä joulukuuta 1982 allekirjoitetun sopimuksen.

Tehty Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1986.

Liite I

(Taulukko on jätetty tästä pois)

Liite II

(Taulukko on jätetty tästä pois)

Sopimuksen III ja IV liitteet on nähtävänä ja saatavana ulkoasiainministeriöstä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.