99/1986

SOPIMUS Suomen Tasavallan ja Kiinan Kansantasavallan välillä tekstiilituotteiden kaupasta

Suomen Tasavallan valtuuskunta ja Kiinan Kansantasavallan valtuuskunta ovat, pyrkien turvaamaan tekstiilien ja tekstiilituotteiden kaupan tasaisen ja tasapuolisen kehityksen, tehneet seuraavan sopimuksen (josta jäljempänä käytetään nimitystä "sopimus"):

1. Vaikuttamatta Suomen Tasavallan ja Kiinan Kansantasavallan välisen pitkäaikaisen kauppasopimuksen mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sovelletaan tämän sopimuksen määräyksiä niiden väliseen puuvillasta ja tekokuidusta valmistettujen tekstiilituotteiden kauppaan.

2. Suomi sitoutuu tämän sopimuksen määräykset huomioon ottaen olla saattamatta voimaan uusia määrällisiä rajoituksia tämän sopimuksen voimassaoloaikana, jotka koskevat Kiinasta tapahtuvaa tekstiilien ja tekstiilituotteiden tuontia.

3. Tämä sopimus on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1987 31 päivään joulukuuta 1990.

4. Kiina sitoutuu rajoittamaan tämän sopimuksen I liitteessä mainittujen tekstiilituotteiden vientiä Suomeen sopimuksen voimassaoloaikana liitteessä mainittuihin määriin.

5. Suomen tulee sallia I liitteessä mainittujen kiinalaista alkuperää olevien tekstiilien ja tekstiilituotteiden maahantuonti sovittujen määrien puitteissa edellyttäen, että nämä Suomeen tuotavat tuotteet on varustettu II liitteen mukaisella, III liitteessä mainittujen Kiinan viranomaisten vahvistamalla vientilisenssillä. Vientilisenssissä tulee olla asianomaisten viranomaisten merkintä siitä, että kyseiset tuote-erät on vähennetty asianomaisen kauden ajaksi sovituista Suomeen tapahtuvan viennin määristä. Mikäli kyseinen tuote-erä on tarkoitettu jälleenvietäväksi taikka jatkojalostettavaksi ja sen jälkeen jälleenvietäväksi Suomesta, ei kyseistä tuote-erää ole vähennettävä sovituista määristä. Vientipäivänä pidetään rahtikirjaan merkittyä lähetyspäivää.

6. Kiinan tulee pyrkiä varmistamaan, että niiden tekstiilituotteiden vienti, joihin sovelletaan määrällisiä rajoituksia, jakautuu mahdollisimman tasaisesti koko vuoden ajalle, erityisesti huomioon ottaen kausiluonteiset tekijät. Mikäli Suomen viranomaisten saamat tiedot osoittavat, että 1 liitteessä mainitun tuotteen sovittu määrä on täytetty tai ettei sen täyttämätön osa riitä kattamaan vientilisenssissä mainittuja tavaroita, Suomen viranomaiset voivat, 8 ja 9 artiklan määräykset huomioon ottaen, kieltää 1 liitteessä mainitun rajan ylittävän tuontierän tuonnin taikka siirtää sen maahantuontia. Tällaisessa tapauksessa on Suomen viranomaisten välittömästi ilmoitettava Kiinan viranomaisille päätöksestään ja ryhdyttävä neuvotteluihin niin pian kuin mahdollista ratkaisun saavuttamiseksi.

7. Tämän sopimuksen mukaisten tuotteiden määrittely ja yksilöinti perustuu Tulliyhteistyöneuvoston nimikkeistöön (CCCN) ja Suomen tullitariffiin.

8. Jokaisen rajoituskauden aikana voidaan kunkin tuoreryhmän osalta vahvistettu kiintiö ylittää 5 prosentilla voimassaolevalle rajoituskaudelle vahvistetusta määrästä käyttämällä etukäteen hyväksi seuraavalle rajoituskaudelle vahvistettua määrää (vientiennakko). Tällainen etukäteen tapahtuva hyväksikäyttö hyväksytään voimassaolevan rajoituskauden aikana automaattisestä. Etukäteen toimitetut määrät on vähennettävä seuraavalle rajoituskaudelle vahvistetuista vastaavista määristä. Vientivajeen (määrien, joita eI ole toimitettu rajoituskauden aikana) siirto seuraavan rajoituskauden ajaksi vahvistetulle kiintiölle ei saa ylittää 10 prosenttia seuraavan rajoituskauden kiintiöstä. Yhteenlaskettuina vientivajeen ja vientiennakon yhteismäärä ei saa ylittää 10 prosenttia, mistä määrästä vientiennakon tulee muodostaa korkeintaan 5 prosenttia.

9. Siirrot kaikkien tuoteryhmien välillä eivät saa ylittää 5 prosenttia sille tuoteryhmälle vahvistetusta määrästä, johon siirto tehdään, edellyttäen, että vastaava vähennys tehdään muille tuoteryhmille vahvistetuista määristä. Vähennysten laskemiseksi sovelletaan tämän sopimuksen 1 liitteessä mainittuja muuntolukuja.

10. Lukuunottamatta I liitteessä mainittuja tuotteita, Suomi sallii automaattisesti Kiinasta Suomeen tapahtuvan tekstiilien ja tekstiilituotteiden tuonnin.

Mikäli Suomen viranomaiset havaitsevat joidenkin sellaisten tekstiilien tai tekstiilituotteiden tuonnin, joita ei mainita I liitteessä, Kiinasta Suomeen kehittyneen tavalla, joka on aiheuttanut taikka aiheuttaisi häiriöitä Suomen markkinoilla, Suomi voi pyytää neuvotteluja sopimukseen pääsemiseksi 90 päivän kuluessa neuvottelupyynnön esittämisestä näille tuotteille vahvistettavasta ajanmukaisesta rajoitustasosta.

Suomen viranomaiset toimittavat Kiinalle 30 päivän kuluessa neuvottelupyynnön esittämisestä yksityiskohtaiset tosiasioihin perustuvat tiedot pyynnön perusteista. Suomi sallii niiden tuotteiden maahantuonnin, jotka on lähetetty Kiinasta ennen neuvottelupyynnön esittämistä.

Neuvottelujen aikana Suomi ja Kiina pyrkivät pidättäytymään sellaisista toimenpiteistä, joilla olisi haitallisia taloudellisia vaikutuksia jommallekummalle sopimuspuolelle.

Ellei edellämainitun ajan kuluessa päästä tyydyttävään tulokseen, Suomi voi rajoittaa vuotuisen tuonnin tasolle, joka vastaa vähintään 106 prosenttia kyseisten tuotteiden tuonnista sinä kahdentoista kuukauden pituisena ajanjaksona, joka päättyy kaksi kuukautta ennen sitä kuukautta, jona neuvottelupyyntö tehtiin.

Kiinasta neuvottelupyynnön esittämisen jälkeen vietyjen tuotteiden määrä vähennetään tämän artiklan mukaan sovittavasta taikka sovellettavasta rajoitustasosta, ellei neuvottelujen tuloksena tehtävässä sopimuksessa toisin sovita.

11. Suomen viranomaiset voivat kieltää I liitteessä mainittujen kiinalaista alkuperää olevien tuotteiden tuonnin, mikäli nämä tuotteet on tuotu muusta maasta ja/tai mikäli niitä ei ole varustettu Kiinan asianomaisten viranomaisten myöntämillä vientilisensseillä.

12. Mikäli Kiinan viranomaiset katsovat, että Kiina tämän sopimuksen mukaisten rajoitusten seurauksena joutuu tilanteeseen, joka ei ole tasapuolinen kolmansiin maihin verrattuna, Kiinan viranomaiset voivat pyytää Suomen viranomaisia ryhtymään neuvotteluihin asianmukaisista korjaustoimenpiteistä, kuten tämän sopimuksen kohtuullisesta muuttamisesta, ja Suomen viranomaisten tulee suostua näihin neuvotteluihin.

13. Suomi ja Kiina suostuvat, jommankumman osapuolen pyynnöstä, neuvottelemaan jokaisesta tämän sopimuksen soveltamisesta aiheutuvasta kysymyksestä. Osapuolet suostuvat lisäksi ryhtymään neuvotteluihin tämän sopimuksen mahdollisesta jatkamisesta tai muuttamisesta.

14. Kiina toimittaa Suomelle vuosineljänneksittäin tilastotiedot niistä tekstiilituotteista, joille siihen mennessä on myönnetty vientilisenssi Suomeen tapahtuvaa vientiä varten. Suomi toimittaa vuosineljänneksittäin Kiinalle tilastotiedot siihen saakka tuoduista tekstiilituotteista.

15. Tämän sopimuksen liitteet muodostavat sen erottamattoman osan.

16. Tehty Pekingissä 19 päivänä marraskuuta 1986 kahtena englannin- ja kiinankielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

Liite I

(Taulukko on jätetty tästä pois)

Liite II

EXPORT LICENCE

(Textile products)

(Lomake on jätetty tästä pois)

Liite III

Luettelo asianomaisista viranomaisista, jotka voivat
myöntää vientilisenssejä tekstiilituotteille

1. Foreign Trade Administration of the Ministry of Foreign
   Economic Relations and Trade
2. Beijing Foreign Economic Relations and Trade Commission
3. Tianjin Foreign Trade Bureau
4. Hebei Foreign Economic Relations and Trade Department
5. Shanxi Foreign Economic Relations and Trade Department
6. Neimenggu Foreign Economic Relations and Trade Department
7. Liaoning Foreign Trade Bureau
8. Jilin Foreign Economic Relations and Trade Commission
9. Heilongjiang Foreign Economic Relations and Trade Department
10. Shanghai Foreign Economic Relations and Trade Commission
11. Jiangsu Foreign Economic Relations and Trade Commission
12. Zhejiang Foreign Economic Relations and Trade Department
13. Anhui Foreign Economic Relations and Trade Commission
14. Fujian Foreign Economic Relations and Trade Commission
15. Jiangxi Foreign Economic Relations and Trade Department
16. Shandong Foreign Trade Bureau
17. Henan Foreign Economic Relations and Trade Commission
18. Hubei Foreign Economic Relations and Trade Department
19. Hunan Foreign Economic Relations and Trade Commission
20. Guangdong Foreign Economic Relations and Trade Commission
21. Guangxi Foreign Economic Relations and Trade Commission
22. Sichuan Foreign Economic Relations and Trade Department
23. Yunnan Foreign Economic Relations and Trade Department
24. Shaanxi Foreign Economic Relations and Trade Department
25. Gansu Foreign Economic Relations and Trade Department
26. Xingjiang Foreign Economic Relations and Trade Department
27. Chongqing Foreign Economic Relations and Trade Bureau
28. Wuhan Foreign Economic Relations and Trade Commission
29. Qinghai Foreign Economic Relations and Trade Department
30. Dalian Foreign Economic Relations and Trade Commission
31. Harbin Foreign Economic Relations and Trade Bureau
32. Shenyang Foreign Economic Relations and Trade Bureau

Peking 19.11.1986

Hyvä Herra Li,

Viitaten Suomen Tasavallan ja Kiinan Kansantasavallan välillä tekstiilituotteiden kaupasta tehtyyn sopimukseen vuosiksi 1987-1990, joka on allekirjoitettu Pekingissä 19 päivänä marraskuuta 1986, minulla on kunnia vahvistaa, että 31 päivänä toukokuuta 1984 allekirjoitetut sopimukset, jotka koskevat perinteisten kiinalaisten kansanomaisten käsintehtyjen tekstiilituotteiden tuontia Kiinasta Suomeen, jotka tuotteet eivät ole minkäänlaisten määrällisten rajoitusten alaisia, ovat voimassa sopimuksessa mainitun määräajan.

Peking 19.11.1986

Hyvä Herra Aalto,

Olen vastaanottanut 19 päivänä marraskuuta 1986 päiväämänne kirjeen, jonka sisältö on alla toistettuna:

"Viitaten Suomen Tasavallan ja Kiinan Kansantasavallan välillä tekstiilituotteiden kaupasta tehtyyn sopimukseen vuosiksi 1987--1990, joka on allekirjoitettu Pekingissä 19 päivänä marraskuuta 1986, minulla on kunnia vahvistaa, että 31 päivänä toukokuuta 1984 allekirjoitetut sopimukset, jotka koskevat perinteisten kiinalaisten kansanomaisten käsintehtyjen tekstiilituotteiden tuontia Kiinasta Suomeen, jotka tuotteet eivät ole minkäänlaisten määrällisten rajoitusten alaisia, ovat voimassa sopimuksessa mainitun määräajan."

Käytän tilaisuutta hyväkseni vahvistaakseni että kirjeessänne esitetään asianmukaisesti valtuuskuntiemme kesken sovittu järjestely.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.