97/1986

SOPIMUS Suomen osallistumisesta Euroopan avaruusjärjestön tiedeohjelmaan

Suomen hallitus (jäljempänä "Suomi") ja

Euroopan avaruusjärjestö (jäljempänä "järjestö"), joka on perustettu Pariisissa 30 päivänä toukokuuta 1975 allekirjoitettavaksi avatulla yleissopimuksella (jäljempänä "yleissopimus"), jotka

toteavat, että järjestön neuvosto (jäljempänä "neuvosto") on hyväksynyt periaatteen, jonka mukaan Suomi osallistuu yleissopimuksen V artiklan 1 kappaleen a)-kohdassa mainittuun järjestön tiedeohjelmaan (jäljempänä "tiedeohjelma"),

toteavat, että neuvosto on päättänyt myöntää Suomelle liitännäisjäsenen aseman yleissopimuksen XIV artiklan 3 kappaleen mukaisesti,

haluavat edistää kansainvälistä yhteistyötä yksinomaan rauhanomaisiin tarkoituksiin tehtävässä avaruustutkimuksessa ja jotka

ottavat huomioon yleissopimuksen XIV artiklan 2 kappaleen

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Suomesta tulee täten yleissopimuksen V artiklan 1 kappaleen a)-kohdan ii)-alakohdan mukaisesti toimeenpantuun tiedeohjelmaan osallistuja tässä sopimuksessa määrätyn aseman ja ehtojen mukaisesti.

2 artikla

1. Suomella on tämän sopimuksen voimassaoloaikana oikeus osallistua järjestön tiedeohjelmaan niiden ravanomaisten tieteen alalla käytävää kilpailua koskevien määräysten mukaisesti, joita sovelletaan kokeiden ja laitteistojen valintaan sekä havainnointiajan pituuteen. Tähän oikeuteen sisältyy Suomen oikeus osallistua jo käynnissä olevilla tieteellisillä hankkeilla saatujen koetulosten käsittelyyn sekä saada näihin hankkeisiin kuuluvaa havainnointiaikaa.

2. Suomi saa tiedon uusien hankkeiden aloittamisesta ja voi edellyttäen, että se noudattaa seuraavan kappaleen ehtoja, ehdottaa kokeiden tekemistä kaikilla tiedeohjelman osa-alueilla.

3. Aina kun Suomen ehdottama koe on hyväksytty asianmukaisesti osaksi tiedeohjelmaan kuuluvaa avaruuslentoa, Suomi sitoutuu siihen, että jos tämä sopimus sanotaan irti tai sitä ei uudisteta, Suomi sopii järjestön kanssa teknisistä ja taloudellisista edellytyksistä, joilla koe liitetään asianomaiseen hankkeeseen. Tämän kappaleen tarkoittamat järjestelyt eivät saa aiheuttaa järjestölle lisäkustannuksia.

3 artikla

1. Suomi maksaa tiedeohjelman kokonaistuloja menoarvioon vuosimaksun, joka lasketaan yleissopimuksen XIII artiklan 1 kappaleessa määrättyjen periaatteiden mukaisesti. Ensimmäisenä kolmena vuotena, jolloin Suomi osallistuu tiedeohjelmaan, se maksaa kuitenkin vain kolmanneksen näiden periaatteiden soveltamisesta johtuvasta määrästä.

2. Suomen maksut määrätään ja maksetaan järjestön voimassa olevien rahoitusmääräysten ja ohjeiden mukaisesti.

4 artikla

1. Suomella on oikeus osallistua neuvoston tiedeohjelmakomitean (jäljempänä "komitea") työskentelyyn. Tällöin Suomi voi osallistua kaikkiin sellaisiin komitean kokouksiin, jotka eivät ole suljettuja, lähettämällä niihin edustajan, jolla voi olla mukanaan enintään kaksi neuvonantajaa.

2. Suomella on myös oikeus osallistua neuvoston ja muiden neuvoston alaisten elinten, etenkin teollisuuspolitiikkakomitean (IPC), kokouksiin asiakohdissa, jotka käsittelevät tiedeohjelmaa paitsi, jos kyseisen elimen sisäisten määräysten mukaisesti toisin päätetään.

3. Suomi ilmoittaa järjestön pääjohtajalle sen viranomaisen, yhdistyksen tai henkilön nimen, jonka se on nimennyt edustamaan itseään tämän sopimuksen täytäntöönpanemisessa.

4. Suomella on neljännen osallistumisvuotensa alusta lähtien äänioikeus komiteassa päätettäessä havainnointiaikojen eri lohkojen pituudesta ja lennolla tehtävien kokeiden jakamisesta halukkaille laitoksille sekä hyväksyttäessä suositusta tiedeohjelman tulo- ja menoarvioesityksestä. Suomella on oikeus tämän sopimuksen voimassaoloaikana esittää näkemyksiään komiteassa muita asiakohtia käsiteltäessä sekä neuvoston ja muiden sellaisten elinten, etenkin teollisuuspolitiikkakomitean (IPC), kokouksissa, joiden toimintaan Suomi osallistuu tämän artiklan 2 kappaleen ehtojen mukaisesti.

5 artikla

Suomi sitoutuu aina järjestön tiedeohjelmaan kuuluviin hankkeisiin osallistuessaan noudattamaan järjestön voimassa olevia tai tulevaisuudessa vahvistettavia määräyksiä ohjelman valmistelusta ja toteuttamisesta. Nämä määräykset saatetaan Suomen tietoon.

6 artikla

Saadessaan järjestölle kuuluvia tietoja tiedeohjelmaan osallistuessaan Suomen on aina noudatettava tiedoissa omistusoikeuksille määrättyä suojaa sekä kulloinkin voimassa olevia järjestön määräyksiä. Suomi sitoutuu olemaan levittämättä tällaisia tietoja alueensa tai järjestön jäsenvaltioiden alueiden ulkopuolelle mainittujen oikeuksien tai määräyksien vastaisesti joko suoraan tai näillä alueilla toimivien välikäsien kautta.

7 artikla

1. Järjestö ei ole tämän sopimuksen nojalla periaatteessa vastuussa Suomelle järjestön toimintaan tai ohjelmiin liittyvien teollisuussopimusten jakamisesta. Järjestö pyrkii kuitenkin ensimmäisenä kolmena vuotena, jolloin Suomi osallistuu tiedeohjelmaan kaikin tavoin ottamaan suhteessa huomioon Suomen maksut tiedeohjelman tuloja menoarvioon ja niiden teollisuustilauksien määrän, joita se saa tämän ohjelman mukaisesti. Lisäksi järjestö pyrkii Suomen neljännen osallistumisvuoden alusta lähtien huolehtimaan kaikin tavoin siitä, että Suomi saa järjestön teollisuussopimusten myöntämiseen tavallisesti sovellettavien menettelytapojen mukaisesti kohtuullisen palautteen osallistumisestaan tiedeohjelman rahoitukseen.

2. Suomi suostuu pyynnöstä tämän sopimuksen voimassaolon päättyessä asettamaan järjestön ja sen jäsenvaltioiden saataville ja käytettäviksi kaikki tiedot, joita se on saanut sellaisten sopimusten nojalla, joita on suomalaisten yritysten tai viranomaisten kanssa tämän sopimuksen mukaisesti. Lisäksi järjestöllä on sopimuksen voimassaolon päättyessä oikeus päättää, pitääkö se voimassa sopimukset, joita se on tiedeohjelman mukaisesti tehnyt suomalaisten yritysten tai viranomaisten kanssa, ja jos, millä ehdoilla se näin tekee.

8 artikla

1. Kun järjestön Suomesta ostaman tavaran arvo ylittää järjestön kirjanpitojärjestelmän mukaan 2 KAU:ta tai sen käyttämien palveluiden arvo on 2 KAU:ta tai suurempi ja nämä tavarat tai palvelut liittyvät tiedeohjelmaan ja niiden hintaan sisältyy veroja tai tulleja, Suomi myöntää vapautuksen näistä.

2. Tavarat, joita järjestö tuo Suomeen tai vie Suomesta tai joita sen puolesta tuodaan tai viedään tiedeohjelman mukaisen toiminnan yhteydessä, ovat vapaita Suomen tuonti- ja vientimaksuista ja -veroista sekä kaikista Suomen tuonti- ja vientikielloista ja rajoituksista.

9 artikla

Suomi ja järjestö voivat muuttaa tämän sopimuksen määräyksiä yhteisestä sopimuksesta. Muutokset tulevat voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun molemmat osapuolet ovat ilmoittaneet täyttäneensä niiden voimaantulon edellyttämät sisäiset ehtonsa.

10 artikla

1. Kaikki tämän sopimuksen soveltamisesta tai tulkinnasta syntyvät riidat, joita osapuolet eivät kykene ratkaisemaan rauhanomaisesti keskenään, annetaan jommankumman osapuolen pyynnöstä ratkaistavaksi välitystuomioistuimessa.

2. Välitystuomioistuin koostuu kolmesta jäsenestä: yhdestä Suomen ja yhdestä järjestön nimeämästä välitystuomarista sekä yhdestä kahden ensin nimitetyn välitystuomarin nimeämästä tuomarista, joka toimii puheenjohtajana. Jos jompikumpi osapuoli ei ole kuuden kuukauden kuluessa välityspyynnöstä nimennyt edustajaansa, Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtaja, tai jos osapuolet eivät pääse tästä yksimielisyyteen, pysyvän välitystuomioistuimen pääsihteeri nimeää välitystuomarin tai -tuomarit osapuolen pyynnöstä. Samaa menettelyä sovelletaan, jos kolmatta välitystuomaria ei ole valittu kuuden kuukauden kuluessa kahden ensimmäisen nimeämisestä.

3. Tuomioistuin hyväksyy itse menettelyrapasääntönsä. Sen päätös on lopullinen ja sitova.

11 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä sen voimaantulon edellyttämät sisäiset ehtonsa. Se ei kuitenkaan tule voimaan ennen 1 päivää tammikuuta 1987.

12 artikla

1. Tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa seitsemän vuoden kuluttua voimaantulopäivästään, elleivät osapuolet jatka sen voimassaoloa kirjallisella sopimuksella viimeistään kuutta kuukautta ennen voimassaolon päättymistä.

2. Neuvoteltuaan asiasta ensin järjestön kanssa Suomella on oikeus irtisanoa tämä sopimus siten, että se lakkaa olemasta voimassa kolmannen vuoden lopussa voimaantulostaan lukien, edellyttäen, että Suomi on ilmoittanut järjestölle aikomuksesta vähintään kuukautta ennen kolmannen vuoden loppua. Muutoin jompikumpi osapuoli voi sanoa tämän sopimuksen irti ilmoittamalla asiasta kirjallisesti viimeistään vuotta ennen aiottua voimassaolon päättymispäivää.

Tehty Helsingissä 19 päivänä syyskuuta vuonna 1986 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena. Allekirjoittajat voivat myös tehdä niistä ranskan-, saksan- ja suomenkieliset käännökset, joita ei kuitenkaan katsota todistusvoimaisiksi tulkintatarkoitukseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.