96/1986

Annettu: 1.1.1987

Asetus Ruotsin kanssa tehdyn suvereniteettisaaria koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tukholmassa 19 päivänä kesäkuuta 1986 tehty Suomen ja Ruotsin välinen suvereniteettisaaria koskeva sopimus, jonka eräät määräykset eduskunta on hyväksynyt 12 päivänä joulukuuta 1986 annetulla lailla (1014/86) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 12 päivänä joulukuuta 1986 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 12 päivänä joulukuuta 1986, tulee voimaan niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Ruotsin kanssa tehdyn suvereniteettisaaria koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 12 päivänä joulukuuta 1986 annettu laki (1014/86) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1986

Suomen ja Ruotsin välinen suvereniteettisaaria koskeva SOPIMUS

Suomen ja Ruotsin hallitukset ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suvereniteettisaarilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa niitä Tornionjoessa ja Muonionjoessa sekä Könkämäenossa olevia saaria ja saaren osia sekä niemiä, joiden oikeudellinen erityisasema perustuu Ruotsin ja Venäjän välillä 20(8) päivänä marraskuuta 1810 tehtyyn rajanjärjestelysopimukseen ja 17(5) päivänä tammikuuta 1821 tehtyyn tilusvaihtosopimukseen sekä Ruotsin kuninkaan ja Venäjän keisarin valtuuttamien komissaarien 26 päivänä syyskuuta 1823 antamaan julistukseen valtakunnanrajan tilusvaihdon vahvistamisesta. Suvereniteettisaarista on laadittu 4 ja 13 päivänä syyskuuta 1823 allekirjoitetut luettelot.

Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuoden 1981 rajankäynnin osittaisesta vahvistamisesta 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn sopimuksen perusteella ovat eräät saarista menettäneet suvereniteettisaaren luonteensa.

Suvereniteettisaaria koskevia tarkempia määräyksiä on edellä mainittujen komissaarien antamassa kuulutuksessa, joka sisältyy 3 päivänä syyskuuta 1823 tehtyyn pöytäkirjaan.

Edellä 1 ja 3 kappaleessa mainitut asiakirjat käyvät ilmi Pohjoismaisesta mietintösarjasta (NU 1975:26 ja 27)

2 artikla

Edellä 1 artiklassa mainittuihin asiakirjoihin sisältyvät, suvereniteettisaaria koskevat määräykset ovat edelleen voimassa, mikäli tästä sopimuksesta ei muuta johdu.

Vuoden 1810 rajanjärjestelysopimuksen II artiklan 4 kappaleen määräyksiä vuosittaisesta maksusta ei ole noudatettava.

3 artikla

Ruotsissa sijaitsevia suvereniteettisaaria hallitaan omistusoikeudella Suomen oikeuden mukaisesti ja Suomessa sijaitsevia suvereniteettisaaria Ruotsin oikeuden mukaisesti.

4 artikla

Ruotsissa sijaitseviin suvereniteettisaariin sovelletaan Suomen oikeutta sikäli kuin on kysymys omistusoikeudesta ja rajoitetusta esineoikeudesta, omistusoikeuden luovutuksesta ja muusta saannosta sekä käyttöoikeuden tai muun rajoitetun esineoikeuden luovuttamisesta. Suomen oikeutta sovelletaan myös kiinteistön muodostamiseen ja rekisteröintiin sekä lainhuudatukseen ja kiinnitykseen. Suomessa sijaitseviin suvereniteettisaariin sovelletaan vastaavasti Ruotsin oikeutta.

Siinä määrin kuin Suomen oikeutta sovelletaan Ruotsissa sijaitseviin suvereniteettisaariin, Suomen tuomioistuimet ja viranomaiset ovat toimivaltaisia käsittelemään asioita. Vastaavasti on voimassa Ruotsin tuomioistuimiin ja viranomaisiin nähden, kun kysymyksessä ovat suvereniteettisaaret Suomessa.

5 artikla

Suvereniteettisaaren raja määräytyy sen mukaan kuin vuoden 1823 tilusvaihdon kartasta ja muista asiakirjoista ilmenee.

Mikäli on tarkoitettu, että suvereniteettisaaren raja seuraa rantaviivaa, raja määräytyy kulloisenkin keskivedenkorkeuden mukaan.

6 artikla

Suvereniteettisaaren erityisasema voidaan poistaa, mikäli siihen on aihetta olosuhteiden muuttumisen johdosta.

Hakemuksen suvereniteettisaaren erityisaseman poistamisesta voi tehdä asianomainen maanomistaja, kunta tai lääninhallitus jomman kumman valtion maanmittaushallinnon keskusviranomaiselle. Tämä viranomainen valmistelee kysymyksen yhdessä toisen sopimusvaltion maanmittaushallinnon keskusviranomaisen kanssa. Viranomaiset siirtävät asian sitten asianomaisten hallitusten ratkaistavaksi.

Sopimus suvereniteettisaaren erityisaseman poistamisesta edellyttää, että saaren kiinteistöihin ei kohdistu rasitteita tai kiinnityksiä. Saaren erityisaseman poistaminen ei saa sinänsä muuttaa omistusoikeutta saaren kiinteistöihin.

7 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan seuraavan vuoden alussa siitä, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen sopimuksen hyväksymisestä.

Tämän vakuudeksi ovat asianmukaisesti valtuutetut edustajat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Tukholmassa 19 päivänä kesäkuuta 1986 kahtena suomen- ja ruotsinkielisenä kappaleena, joiden kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.