93/1986

Macaon kanssa eräiden tekstiilituotteiden Macaosta tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja valvomisesta tehty SOPIMUS

Macaossa 15 päivänä marraskuuta 1986 pidettyjen neuvottelujen aikana Suomen valtuuskunta ja Macaon valtuuskunta ovat, ottaen huomioon kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen, erityisesti 4 artiklan sekä sopimuksen 31 päivänä heinäkuuta 1986 tehdyn jatkamispöytäkirjan, sopineet seuraavaa:

1. Seuraavat järjestelyt ovat voimassa 1 päivästä tammikuuta 1987 31 päivään joulukuuta 1991.

2. Macao sitoutuu vapaaehtoisesti rajoittamaan 1 liitteessä mainittujen tekstiilituotteiden vientiä Suomeen liitteessä mainittuihin määriin.

3. Näiden järjestelyjen toteuttamiseksi Suomi sallii 1 liitteessä mainittujen macaolaista alkuperää olevien tekstiilituotteiden maahantuonnin sovittujen määrien puitteissa edellyttäen, että nämä Suomeen tuotavat tavarat on varustettu 111 liitteen mukaisella vientilisenssillä ja alkuperätodistuksella. Vientilisenssissä tulee olla asianomaisten viranomaisten merkintä siitä, että kyseiset tavaraerät on vähennetty asianomaisen kauden ajaksi sovitusta Suomeen tapahtuvan viennin määrästä. Vientipäivänä pidetään rahtikirjaan merkittyä lähetyspäivää.

4. Jos Suomen viranomaisten tuonninvalvontajärjestelmän avulla saamat tiedot osoittavat, että 1 liitteessä mainitun tuotteen sovittu määrä on täytetty tai ettei sen täyttämätön osa riitä kattamaan vientilisenssissä mainittuja tavaroita, Suomen viranomaiset voivat 5 ja 6 artiklan määräykset huomioon ottaen kieltää 1 liitteessä mainitun rajan ylittävän tuontierän tuonnin. Tällaisessa tapauksessa on Suomen viranomaisten välittömästi ilmoitettava asiasta Macaon viranomaisille.

5. Vienti voi ylittää I liitteessä mainitut määrät kaikkien tuoteryhmien osalta 5 prosentilla edellyttäen, että vastaava vähennys tehdään muista määristä. Vähennysten laskemiseksi käytetään I liitteessä mainittuja muuntolukuja.

6. Yhteenlaskettuina vientivajeen ja vientiennakon ei tule ylittää 10 prosenttia, mistä määrästä vientiennakon tulee muodostaa korkeintaan 5 prosenttia. Vientivaje edellisen sopimuksen vuodelle 1986 sovituista määristä voidaan siittää vuoden 1987 määriin 10 prosenttiin asti näistä määristä.

7. Macaon tulee pyrkiä varmistamaan, että niiden tekstiilituotteiden vienti, joihin sovelletaan määrällisiä rajoituksia, jakautuu mahdollisimman tasaisesti ympäri vuoden, erityisesti huomioon ottaen kausiluontoiset tekijät.

8. Macaosta Suomeen tuotavien II liitteessä mainittujen tekstiilituotteiden tuonti on hallinnollisen valvontajärjestelmän alaista.

Suomi myöntää automaattisesti tuontilisenssejä mainituille tuotteille Macaon asianomaisten viranomaisten myöntämiä vientilisenssejä vastaan.

Suomi voi pyytää Macaon viranomaisia ryhtymään neuvotteluihin molemminpuolisesti hyväksyttävän ratkaisun saavuttamiseksi mainittujen tuotteiden osalta siinä tapauksessa, että niiden kaupan rajoittaminen vastaisuudessa on tarpeen todellisen markkinahäiriön uhan poistamiseksi.

Osapuolten on ryhdyttävä neuvotteluihin niin pian kuin mahdollista päästäkseen sopimukseen viimeistään kahden kuukauden kuluessa.

Kunnes näissä neuvotteluissa on saavutettu molemmille osapuolille hyväksyttävä ratkaisu, Suomi voi rajoittaa näiden tuotteiden tuonnin sille vuotuiselle tasolle, joka vastaa näiden tuotteiden tuontia sinä kahdentoista kuukauden pituisena ajanjaksona, joka päättyy kaksi kuukautta ennen sitä kuukautta, jolloin neuvottelupyyntö tehtiin.

9. Suomi ja Macao suostuvat jommankumman osapuolen pyynnöstä neuvottelemaan keskenään jokaisesta näiden järjestelyjen soveltamisesta aiheutuvasta kysymyksestä.

10. Macao toimittaa Suomelle kuukausittain tilastotiedot tekstiilituotteista, joille rajoituskauden aikana siihen mennessä on myönnetty vientilisenssi Suomeen tapahtuvaa vientiä varten. Suomi toimittaa Macaolle kuukausittain tilastotiedot Macaosta siihen saakka tuoduista samoista tekstiilituotteista.

11. Kumpikin sopimuspuoli voi koska tahansa lopettaa näiden järjestelyjen soveltamisen edellyttäen, että vähintään sadankahdenkymmenen päivän irtisanomisaikaa noudatetaan, missä tapauksessa järjestelyt päättyvät tämän sadankahdenkymmenen päivän ajanjakson kuluttua umpeen.

12. Tämän sopimuksen liitteet muodostavat sen erottamattoman osan.

Tehty Macaossa 15 päivänä marraskuuta 1986.

Liite I

(Taulukko jätetty tästä pois)

Liite II

(Taulukko jätetty tästä pois)

Liite III

(Sopimuksen III liite on nähtävänä ja saatavana ulkoasiainministeriössä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.