92/1986

Hongkongin kanssa eräiden tekstiilituotteiden Hongkongista tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja valvomisesta tehty SOPIMUS

I JOHDANTO

Hongkongin hallitus ja Suomen hallitus ovat sopineet eräiden tekstiilituotteiden vientiä Hongkongista Suomeen koskevista järjestelyistä seuraavaa:

2. Näihin järjestelyihin on ryhdytty 31 päivänä heinäkuuta 1986 allekirjoitetulla pöytäkirjalla pidennetyn kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen ja erityisesti sopimuksen 1 ja 4 artiklan nojalla.

Kattavuus

3. Näitä järjestelyjä sovelletaan vietäessä tämän sopimuksen 1 ja 11 liitteissä mainittuja tekstiilituotteita Hongkongista Suomeen.

Voimassaoloaika

4. Nämä järjestelyt ovat voimassa tammikuun 1 päivästä 1987 joulukuun 31 päivään 1991. "Kaudella" tarkoitetaan tammikuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välistä ajanjaksoa, lukuunottamatta mitä on sovittu kappaleessa 26 Hongkongin hallituksen ja Suomen hallituksen 22 päivänä kesäkuuta ja 5 päivänä heinäkuuta 1984 allekirjoittamassa sopimuksessa tämän sopimuksen kappaletta 25 sovellettaessa.

5. Kumpikin osapuoli voi koska tahansa lakkauttaa nämä järjestelyt vähintään sadankahdenkymmenen päivän irtisanomisajalla, jolloin järjestelyjen voimassaolo lakkaa sadankahdenkymmenen päivän irtisanomisajan mentyä umpeen.

II VIENTIÄ RAJOITTAVAT JÄRJESTELYT

Rajoitukset

6. Hongkongin hallitus rajoittaa I liitteessä mainittujen tekstiilituotteiden vientiä liitteen sarakkeissa (e) -- (i) mainittuihin määriin niissä mainituksi ajaksi, ottaen huomioon mitä 8, 9, 10, 11, ja 12 kappaleessa on esitetty.

7. Näiden rajoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi Suomen hallitus sallii 1 liitteessä mainittujen, hongkongilaista alkuperää olevien tekstiilituotteiden maahantuonnin vain edellytyksin, että nämä tuontitavarat on varustettu Hongkongin kauppaministeriön antamalla lisenssillä, johon on merkitty, että tavaraerä on vähennetty sovituista määristä.

Tuotteiden keskinäinen vaihdettavuus

8. Minkä tahansa I liitteessä mainitun tekstiilituotteen vienti voi ylittää viidellä prosentilla 1 liitteen sarakkeissa (e) -- (i) mainitun määrän edellytyksin, että vastaava vähennys tehdään jostakin muusta I liitteen sarakkeiden (e) -- (i) määrästä kauden aikana.

9. Tällaisten vähennysten laskemiseksi käytetään tämän sopimuksen 1 liitteen sarakkeessa (j) lueteltuja muuntolukuja.

Vientivaje ja vientiennakko

10. Hongkongin hallitus voi neuvoteltuaan ensin Suomen hallituksen kanssa hyväksyä tekstiilituotteiden viennin 1 liitteen sarakkeissa (e) (i) mainittujen määrien ylityksen, joka vastaa sitä määrää, miltä osin edeltävän kauden laivaukset jäivät vajaiksi mainitulle edeltävälle kaudelle sovellettavista määristä, siren muutettuina kuin Hongkongin hallituksen ja Suomen hallituksen 22 päivänä kesäkuuta ja 5 päivänä heinäkuuta 1984 allekirjoitetun sopimuksen kappaleiden 10 ja 11 määräykset edellyttävät tai tämän kappaleen määräysten mukaisesti muutettuina, tai määrällä, joka ylittää 11 prosentilla 1 liitteen sarakkeissa (e) -- (i) mainitut määrät, edellyttäen, että vienti tapahtuu saman ryhmän tuotteissa, missä alitus on tapahtunut. Näistä vaihtoehdoista sovelletaan pienempää ylitysmäärää (vientivaje).

11. Hongkongin hallitus voi neuvoteltuaan ensin Suomen hallituksen kanssa, hyväksyä vientimäärät, jotka ylittävät 6 prosentilla 1 liitteen sarakkeissa (e) (i) mainitut määrät (vientiennakko). Milloin sovittuja määriä on korotettu vientiennakolla, on vastaava määrä vähennettävä saman ryhmän osalta välittömästi seuraavan kauden aikana.

12. Yhteenlaskettuina vientivajeen ja vientiennakon ei tule ylittää 11 prosenttia 1 liitteen sarakkeissa (e) -- (i) sovituista määristä.

13. Mikäli tämän sopimuksen I liitteessä lueteltujen tekstiilituotteiden vienti tammikuun päivän ja joulukuun 31 päivän 1991 välisenä aikana alittaa 1 liitteen sarakkeessa (i) mainitut määrät 10 kappaleen vientivajemääräyksellä sopeutettuna, Hongkongin hallitus voi neuvoteltuaan ensin Suomen hallituksen kanssa, hyväksyä välittömästi seuraavalle rajoituskaudelle saman ryhmän kohdalla mahdollisesti sovittavien määrien ylittämisen nyt kyseessä olevan vajeen määrällä tai 11 prosentilla niistä määristä, joista sovitaan välittömästi seuraavalle rajoituskaudelle. Näistä vaihtoehdoista sovelletaan pienempää ylitysmäärää.

Jälleenvienti

14. Suomen hallitus ilmoittaa Hongkongin hallitukselle, jos Suomeen tuotuja, sovittuihin määriin sisältyviä tekstiilituotteita myöhemmin on jälleenviety Suomesta. Hongkongin hallitus voi silloin hyvittää asianomaisia sovittuja määriä kyseessä olevilla erillä.

Tilastojen vaihto

15. Hongkongin hallitus toimittaa Suomen hallitukselle kuukausittain tilastotiedot niiden I liitteessä lueteltujen tekstiilituotteiden määrästä, joille on annettu lisenssi Suomeen tapahtuvaa vientiä varten ja jotka on vähennetty 1 liitteen sarakkeissa (e) (i) mainituista määristä.

16. Suomen hallitus toimittaa Hongkongin hallitukselle neljännesvuosittain tilastotiedot jokaisen 1 liitteessä mainitun tekstiilituotteen kokonaistuonnista sekä niiden tuonnista Hongkongista ja muista tärkeistä tuontimaista.

Neuvottelut

17. Suomen hallitus ja Hongkongin hallitus suostuvat jommankumman osapuolen pyynnöstä neuvottelemaan jokaisesta kysymyksestä, joka voi aiheutua näiden rajoitusjärjestelyjen toteuttamisesta.

18. Mikäli jommankumman osapuolen näkemyksen mukaan harmonoituun järjestelmään liittyvien muutosten toteuttaminen vaikuttaa osapuolten välisien etujen ja velvoitusten tasapainoon, tai näiden rajoitusjärjestelyjen taloudelliseen sisältöön, tai vaikuttaa jommankumman sopimusosapuolen mahdollisuuksiin täysipainoisesti käyttää tai hyötyä näistä rajoitusjärjestelyistä, tai mikäli muutosten toteuttaminen aiheuttaa kaupalle häiriöitä, Hongkongin hallitus ja Suomen hallitus suostuvat jommankumman osapuolen pyynnöstä neuvottelemaan molemminpuolisesti hyväksyttävän ratkaisun aikaansaamiseksi koskien soveliaita ja tasapuolisia tarkistuksia.

19. Jos Hongkongin hallitus toteaa, että Hongkong näiden järjestelyjen seurauksena joutuu tilanteeseen, joka ei ole tasapuolinen muihin toimittajiin verrattuna, Hongkongin hallitus voi esittää Suomen hallitukselle pyynnön neuvotella asianmukaisista korjaustoimenpiteistä, kuten näiden järjestelyjen kohtuullisesta muuttamisesta.

III VIENTIVALTUUTUSTA KOSKEVAT JÄRJESTELYT

20. Hongkongin hallitus tulee vaatimaan, että kaikki 11 liitteessä lueteltujen tuotteiden vienti Suomeen tapahtuu Hongkongin kauppaministeriön antaman valtuutuksen nojalla. Vientivaltuutus annetaan ainoastaan kyseessä olevien tavaroiden toimitusta koskevaa kiinteää toimitussopimusta vastaan ja se on voimassa 3 kuukautta antopäivästä lukien.

21. Vientilisenssit vientivaltuutuksen alaisten tavaroiden laivausta varten antaa Hongkongin hallitus kysymyksessä olevaa vientivaltuutusta vastaan sen voimassaoloaikana. Vientivaltuutus on voimassa 28 päivää sen antamispäivästä. Hongkongin hallitus ei anna lisenssejä Suomeen tapahtuvaa vientiä varten 11 liitteessä luetelluille tavaroille, ellei niitä varten ole voimassa olevaa vientivaltuutusta.

22. Hongkongin hallitus lähettää Suomen hallitukselle kaksi kertaa kuukaudessa tilastotiedot, joista ilmenevät ne määrät 11 liitteessä lueteltuja tavaroita, joille on annettu vientivaltuutus. Hongkongin hallitus suostuu tiedottamaan välittömästi Suomen hallitukselle, jos poikkeuksellisen suurta vientimäärää koskeva vientivaltuutusanomus on tehty tai jos vientivaltuutusanomusten havaitaan tavanomaista enemmän keskittyneen määrättyyn tuotteeseen. Poikkeuksellisen suuria määriä ja ravanomaisesta poikkeavaa anomusten keskittymistä arvioidessaan Hongkong ottaa huomioon viimeaikaisen kaupan tason sekä varmistuu siitä, että vientivaltuutuksin vietävät määrät eivät ole sen laatuisia, että niistä aiheutuu voimakasta ja olennaista nousua kyseisen tuotteen tuonnissa Suomeen.

23. Suomen hallitus sallii II liitteessä lueteltujen, hongkongilaista alkuperää olevien tekstiilituotteiden tuonnin, milloin tuonti täyttää kaikki normaalit maahantuontiehdot ja sitä seuraa jäljennös Hongkongin kauppaministeriön antamasta vientilisenssistä.

24. Suomen hallitus voi pyytää Hongkongin hallitusta ryhtymään neuvotteluihin, jos Suomen hallitus katsoo tarpeelliseksi markkinahäiriön todellisen uhan poistamiseksi rajoittaa II liitteessä mainitun tuotteen jatkuvaa kauppaa. Neuvottelupyyntöön on liitettävä yksityiskohtainen, tosiasioihin pohjautuva lausunto Suomen markkinatilanteesta, jonka tulee sisältää kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen A-liitteen mukaiset tiedot. Hongkongin hallitus ja Suomen hallitus ryhtyvät neuvotteluihin mahdollisimman pian pyynnön esittämisen jälkeen päästäkseen sopimukseen tai molemminpuolisesti hyväksyttävään tulokseen kahden kuukauden kuluessa neuvottelupyynnön esittämisestä. Mikäli on kyse tuotteista, joiden tuonti Suomeen on aikaisemmin ollut rajoitusten alaista, tulee näissä neuvotteluissa huomioida mitä yllämainittuun 31 heinäkuuta 1986 päivättyyn pöytäkirjaan liitettyyn tekstiilikomitean johtopäätösten 11. luvun viimeisessä lauseessa on todettu.

25. Kunnes neuvotteluissa on päästy tulokseen Suomen hallitus voi pyytää Hongkongin hallitusta rajoittamaan vientivaltuutusten määrän sinä aikana, jonka kuluessa neuvottelupyyntö on tehty tasolle, joka vastaa vähintään:

a) välittömästi edeltäneen kauden aikana kyseiselle tuotteelle myönnettyjen vientivaltuutusten määrää lisättynä 10 prosentilla;

b) elokuun 1 päivää 1984 seuranneiden kausien aikana kyseisille tuotteille myönnettyjen vientivaltuutusten keskimäärää, lisättynä 10 prosentilla;

c) sen kauden aikana myönnettyjen vientivaltuutusten määrää, jonka kuluessa neuvottelupyyntö tehtiin, lisättynä 6 prosentilla;

d) aikaisemman rajoitusmäärän tasoa, mikäli sellaista on sovellettu.

Hongkongin hallitus suostuu noudattamaan mainittua pyyntöä.

26. Siinä tapauksessa, että neuvotteluissa ei voida päästä sopimukseen, Suomen .hallituksella on oikeus pyytää Hongkongin hallitusta rajoittamaan kyseisten tuotteiden vienti Suomeen sen kauden aikana, jonka kuluessa neuvottelupyyntö on tehty, tasolle, joka vastaa vähintään 25 kappaleen mukaisesti laskettua tasoa. Hongkongin hallitus suostuu noudattamaan mainittua pyyntöä.

27. Hongkongin hallitus ja Suomen hallitus sopivat, etteivät nämä vientivaltuutusta koskevat järjestelyt vaikuta Suomen ja Hongkongin kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen mukaisiin oikeuksiin.

28. Hongkongin hallitus ja Suomen hallitus suostuvat neuvottelemaan keskenään jommankumman osapuolen pyynnöstä jokaisesta kysymyksestä, joka voi aiheutua näiden vientivaltuutusta koskevien järjestelyjen toteuttamisesta.

IV YLEISTÄ

29. Tämän sopimuksen liitteet muodostavat sen erottamattoman osan.

Tehty Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1986.

Liite I

(Taulukko on jätetty tästä pois)

Liite II

(Taulukko on jätetty tästä pois)

NOOTTIENVAIHTO 1. Hongkongin valtuuskunnan puheenjohtaja Suomen valtuuskunnan puheenjohtajalle

Helsinki, 4 päivänä syyskuuta 1986

Arvoisa Herra Suurlähettiläs,

Asia: Harmonoitu tavaranimikkeistö

Viitaten bilateraalisiin tekstiilineuvotteluihin, jotka käytiin Helsingissä 1 syyskuuta 1986 alkavalla viikolla ja parafoimaamme sopimukseen, tahtoisin kirjata sopimuksen 18. artiklaa koskevan yhteisymmärryksemme.

Huomioiden, että Suomen hallitus tulee siirtymään harmonoituun tavaranimikkeistöön sovimme, että sopimuksen tarkistuksessa I liitteen 1 ja 2 ryhmien osalta, joka on tehtävä pikkulasten vaatteiden uudelleenluokituksen vuoksi niiden silloin käsittäessä koot 86 cm asti, niiden nyt käsittäessä koot 110 em asti, tullaan rajoitustasoissa tapahtuva tuotekatteen laajennus korvaamaan rajoitustasojen korotuksella. Sovimme myös, että tämän korvauksen perusteena käytetään Hongkongin vientilisenssitilastoja.

Mitä tulee uuteen vientivaltuutuksen alaiseen ryhmään "housut" (uusi E1), sovimme, että hallinnollisen käytännön ja johdonmukaisuuden vuoksi Hongkong määrittelee edelleen 110 cm ja sitä pienemmät koot pikkulasten vaatteiksi ja että sopimuksen 20--28 artikloissa määriteltyä vientivaltuutusjärjestelyä ei sovelleta näihin ennen kuin Suomen hallitus siirtyy harmonoituun tavaranimikkeistöön.

Välivaiheen aikana Hongkongin hallitus toimittaa tilastoja I liitteen 1 ja 2 ryhmiin sekä liitteen II ryhmään E1 kuuluvista 110 cm tai sitä pienemmistä pikkulasten vaatteiden viennistä. Nämä tilastot, sekä muut Hongkongissa ja Suomessa saatavilla olevat tilastot tulee huomioida, kun määritellään kiintiömuutoksia tai kun kyseessä on E1 ryhmä, määritellään kiintiön taso. Olemme sopineet, että Suomen hallitus ja Hongkongin hallitus neuvottelevat, mikäli yllä mainittujen lastenvaatteiden viennin kehitys sitä edellyttää.

Olemme myös sopineet, että Suomen hallitus ilmoittaa Hongkongille harmonoidun tavaranimikkeistön käyttöönotosta vähintään yhdeksänkymmentä päivää etukäteen ja että sopimuksen 18 artiklassa mainitut neuvottelut aloitetaan mahdollisimman pian tämän jälkeen.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Hongkongin valtuuskunnan puheenjohtajalle

Helsinki, 4 päivänä syyskuuta 1986

Arvoisa Herra Sze

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni teiltä tälle päivälle päivätty seuraavansisältöinen kirje:

"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "

Minulla on ilo vahvistaa, että yllämainittu vastaa sopimaamme.

NOOTTIENVAIHTO 3. Hongkongin valtuuskunnan puheenjohtaja Suo

Helsinki, 4 päivänä syyskuuta 1986

Arvoisa Herra Suurlähettiläs,

Hallituksemme valtuuskuntien syyskuun 1 päivänä alkavalla viikolla Helsingissä neuvottelema sopimus sisältää II liitteessä ryhmän E1, joka otetaan uutena tarkkailun alaiseksi.

Sopimuksen 25 kappaleen alakohtien (a) ja (b) soveltamiseksi esitän, että edeltävien kausien vientivaltuutuksien puuttuessa ryhmän E1 osalta noudatettaisiin seuraavia Hongkongin vientimääriä:


                       Hongkongin
Kausi                      vienti
1 elokuuta 1984-31 joulukuuta 1985     1 039 000 kpl
1 tammikuuta 1986 31 joulukuuta 1986     905 000 kpl

Olisin kiitollinen tämän ehdotuksen hyväksymisen vahvistavasta vastauksestanne.

NOOTTIENVAIHTO 4. Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Honkongin valtuuskunnan puheenjohtajalle

Helsinki, 4 päivänä syyskuuta 1986

Arvoisa Herra Sze,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni teiltä tälle päivälle päivätty seuraavansisältöinen kirje:

"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"

Minulla on ilo vahvistaa, että yllämainittu vastaa sopimaamme.

NOOTTIENVAIHTO 5. Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Hongkongin valtuuskunnan puheenjohtajalle

Helsinki, 21 päivänä marraskuuta 1986

Arvoisa Herra Sze,

Viittaan Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1986 ja Hongkongissa 6 päivänä lokakuuta 1986 allekirjoitettuun Suomen hallituksen ja Hongkongin hallituksen väliseen sopimukseen koskien tiettyjen tekstiilituotteiden vientiä Hongkongista Suomeen. Samalla viittaan näiden kahden hallituksen välisiin konsultaatioihin, jotka käytiin Hongkongissa marraskuun 14 päivänä 1986.

Yllämainittujen konsultaatioiden perusteella Suomen hallitus esittää seuraavia muutoksia sopimukseen:

(i) tämän kirjeen liite lisätään sopimuksen liitteeseen I; ja

(ii) sopimuksen liitteestä II poistetaan:


                      (c)     (d)
                     Suomen  Hongkongin
 (a)     (b)             tulli-   tulli-
Ryhmä    Tavara            tariffi-  tariffi-
                     nimike   nimike
                     Numero   Numero

 E1  Miesten ja poikien, naisten ja   61.01.505 ex 842 321
   tyttöjen pitkät housut, puuvillaa 61.02.605 ex 842 322
                          ex 843 947
                          ex 843 948

Mikäli yllä oleva ehdotus on Hongkongin hallituksen hyväksyttävissä, minulla on kunnia ehdottaa, että tämä kirje sekä Teidän Hongkongin hallituksen hyväksymisen sisältävä kirjeenne muodostavat muutoksen Suomen ja Hongkongin hallitusten väliseen sopimukseen.

Liite


(a) Ryhmä
(b) Tavara
(c) Suomen tullitariffinimike Numero *)
(d) Hongkongin tullitariffinimike Numero *)
( *) Tariffinimike on ainoastaan ohjeellinen)
(e) Rajoituskausi 1.1.-31.12.1987 (kpl)
(f) Rajoituskausi 1.1.-31.12.1988 (kpl)
(g) Rajoituskausi 1.1.-31.12.1989 (kpl)
(h) Rajoituskausi 1.1.-31.12.1990 (kpl)
(i) Rajoituskausi 1.1.-31.12.1991 (kpl)
(j) Muuntoluku (neliöjaardia/tus.)

                        (e)
                         (f)
(a)    (b)       (c)     (d)     (g)  (j)
                           (h)
                            (i)
 4 Miesten ja poikien 60.01.505 ex 842 321 1 030 000   18
  sekä naisten ja  61.02.605 ex 842 322  1 050 600
  tyttöjen pitkät       ex 843 947   1 071 612
  housut, ei neule-      ex 843 948    1 093 044
  tuotetta, painon                 1 114 904
  mukaan kokonaan
  tai pääasial-
  lisesti puuvillasta

NOOTTIENVAIHTO 6. Hongkongin valtuuskunnan puheenjohtaja Suomen valtuuskunnan puheenjohtajalle

Helsinki, 4 päivänä joulukuuta 1986

Arvoisa Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia vahvistaa 21 päivänä marraskuuta päivätyn seuraavansisältöisen kirjeenne vastaanottaminen:

"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"

Minulla on Hongkongin hallituksen nimissä kunnia vahvistaa, että kirjeessänne esittämä ehdotus on hyväksyttävissä ja että tämä kirje yhdessä 21 päivänä marraskuuta 1986 päivätyn kirjeenne kanssa muodostaa hallitustemme välisen sopimuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.