86/1986

Annettu: 1.12.1986

Asetus Pakistanin kanssa tehdyn eräiden tekstiilituotteiden Pakistanista tapahtuvan tuonnin rajoittamista ja valvomista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 1 ja 3 §:n nojalla:

1 §

Islamabadissa 19 päivänä lokakuuta 1986 Suomen ja Pakistanin välillä allekirjoitettu eräiden tekstiilituotteiden Pakistanista tapahtuvan tuonnin rajoittamista ja valvomista koskeva sopimus on voimassa 1 päivästä heinäkuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tullilaitoksen tehtävänä on seurata edellä mainitun sopimuksen nojalla tapahtuvaa tavaroiden maahantuontia.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1986.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1986

Pakistanin kanssa tehdyn eräiden tekstiilituotteiden Pakistanista tapahtuvan tuonnin rajoittamista ja valvomista koskeva SOPIMUS

Islamabadissa 18 ja 19 päivänä lokakuuta 1986 pidettyjen neuvottelujen aikana Suomen valtuuskunta ja Pakistanin valtuuskunta ovat, ottaen huomioon kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen niin kuin sitä on 31. päivänä heinäkuuta 1986 allekirjoitetulla pöytäkirjalla jatkettu, ja erityisesti sopimuksen 1 ja 4 artiklan, sopineet seuraavaa:

1. Seuraavat järjestelyt ovat voimassa 1 päivästä heinäkuuta 1986 30 päivään kesäkuuta 1991.

2. Pakistanin hallitus sitoutuu rajoittamaan I liitteessä mainittujen tekstiilituotteiden vientiä Suomeen liitteessä mainittuihin määriin.

3. Näiden järjestelyjen toteuttamiseksi Suomen tulee sallia I liitteessä mainittujen pakistanilaista alkuperää olevien tekstiilituotteiden maahantuonti sovittujen määrien puitteissa edellyttäen, että nämä Suomeen tuotavat tavarat on varustettu II liitteen mukaisella Pakistanin vienninedistämistoimiston antamalla vientilisenssillä. Vientilisenssissä tulee olla asianomaisen viranomaisen merkintä siitä, että kyseiset tavaraerät on vähennetty asianomaisen kauden ajaksi sovitusta Suomeen tapahtuvan viennin määrästä. Vientipäivänä pidetään rahtikirjaan merkittyä lähetyspäivää.

4. Jos Suomen viranomaisten tuonninvalvontajärjestelmän avulla saamat tiedot osoittavat, että I liitteessä mainitun tuotteen sovittu määrä on täytetty tai ettei sen täyttämätön osa riitä kattamaan vientilisenssissä mainittuja tavaroita, Suomen viranomaiset voivat 5 ja 6 artiklojen määräykset huomioon ottaen kieltää I liitteessä mainitun rajan ylittävän tuontierän tuonnin. Tällaisessa tapauksessa on Suomen viranomaisten välittömästi ilmoitettava päätöksestään Pakistanin viranomaisille.

5. Yhteenlaskettuina vientivajeen ja vientiennakon ei tule ylittää 10 prosenttia mistä määrästä vientiennakon tulee muodostaa korkeintaan 5 prosenttia.

6. Kumman tahansa I liitteessä mainitun tekstiilituotteen vienti voi ylittää sovitun vientimäärän 5 prosentilla edellyttäen, että vastaava vähennys suoritetaan toisesta määrästä saman ajanjakson aikana. Tällaisen vähennyksen laskemiseksi käytetään tämän sopimuksen I liitteessä lueteltuja muuntolukuja.

7. Suomi ja Pakistan suostuvat jommankumman osapuolen pyynnöstä neuvottelemaan keskenään jokaisesta näiden järjestelyjen soveltamisesta aiheutuvasta kysymyksestä. Osapuolet suostuvat lisäksi ryhtymään neuvotteluihin näiden järjestelyjen jatkamisesta taikka muuttamisesta.

8. Pakistan toimittaa Suomelle kuukausittain tilastotiedot tekstiilituotteista, joille rajoituskauden aikana siihen mennessä on myönnetty vientilisenssi Suomeen tapahtuvaa vientiä varten. Suomi toimittaa Pakistanille kuukausittain tilastotiedot siihen saakka tuoduista samoista tekstiilituotteista.

9. Kumpikin osapuoli voi milloin tahansa lakkauttaa nämä järjestelyt sadankahdenkymmenen päivän irtisanomisajalla, jolloin järjestelyjen voimassaolo lakkaa sadankahdenkymmenen päivän irtisanomisajan kuluttua umpeen.

10. Tämän sopimuksen liitteet muodostavat sen erottamattoman osan.

Tehty Islamabadissa 19 päivänä lokakuuta 1986.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.