85/1986

PÖYTÄKIRJA merenkulun tietoliikenteen kansainvälisen tekokuujärjestön (INMARSATin) erioikeuksista ja vapauksista

Tämän pöytäkirjan osapuolina olevat valtiot, jotka

ottavat huomioon merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSATia) koskevan yleissopimuksen ja toimintasopimuksen, jotka avattiin allekirjoitettaviksi Lontoossa 3 päivänä syyskuuta 1976, ja etenkin yleissopimuksen 25 artiklan sekä 26 artiklan 4 kappaleen,

toteavat, että INMARSAT on tehnyt Ison Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen kanssa päämajasopimuksen 25 päivänä helmikuuta 1980 ja jotka

katsovat, että tämän pöytäkirjan tarkoituksena on helpottaa INMARSATin tarkoitusperien saavuttamista ja taata sen toiminnan tehokkuus,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa:

a) "yleissopimus" tarkoittaa merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSATia) koskevaa yleissopimusta liitteineen, joka avattiin allekirjoitettavaksi Lontoossa 3 päivänä syyskuuta 1976;

b) "toimintasopimus" tarkoittaa merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSATia) koskevaa toimintasopimusta liitteineen, joka avattiin allekirjoitettavaksi Lontoossa 3 päivänä syyskuuta 1976;

c) "yleissopimuksen osapuoli" tarkoittaa valtiota, jonka osalta yleissopimus on voimassa;

d) "päämajaosapuoli" tarkoittaa sitä yleissopimuksen osapuolta, jonka alueelle INMARSAT on perustanut päämajansa;

e) "allekirjoittaja" tarkoittaa joko pöytäkirjan osapuolta tai sen määräämää yhteisöä, jonka osalta toimintasopimus on voimassa;

f) "pöytäkirjan osapuoli" tarkoittaa valtiota, jonka osalta tämä pöytäkirja on voimassa;

g) "henkilöstön jäsen" tarkoittaa pääjohtajaa ja muita INMARSATin päätoimisiksi palkkaamia henkilöitä, joita sen henkilöstömääräykset koskevat;

h) "edustajat" tarkoittavat pöytäkirjan osapuolten, päämajaosapuolen ja allekirjoittajien kysymyksessä ollessa näiden edustajia INMARSATissa ja kussakin tapauksessa valtuuskuntien puheenjohtajia, varamiehiä ja neuvonantajia;

i) "arkisto" tarkoittaa kaikkia INMARSATille kuuluvia tai sen hallussa olevia käsikirjoituksia, kirjeenvaihtoa, asiakirjoja, valokuvia, filmejä, optisia ja magneettisia tallenteita, tietojen tallenteita, graafisia esityksiä ja tietokoneohjelmia;

j) "INMARSATin virallinen toiminta" tarkoittaa järjestön toimintaa yleissopimuksessa määriteltyjen tarkoitusperien saavuttamiseksi ja käsittää myös järjestön hallintotoimet;

k) "asiantuntija" tarkoittaa jotakuta muuta henkilöä kuin henkilöstön jäsentä, joka on nimetty suorittamaan tietty tehtävä INMARSATin sijasta tai puolesta ja sen kustannuksella;

l) "INMARSATin avaruusosa" tarkoittaa INMARSATin omistamia tai vuokraamia satelliitteja ja niiden toiminnan edellyttämiä jäljitys-, kaukomittaus-, käsky-, valvonta- ja seurantalaitteita ja vastaavia laitteita ja välineitä;

m) "omaisuus" tarkoittaa kaikkea, mihin omistusoikeus voi kohdistua, myös sopimuksiin perustuvia oikeuksia.

2 artikla
INMARSATin vapautus tuomiovallasta ja täytäntöönpanosta

1. Ellei INMARSAT ole nimenomaan peruuttanut vapautusta jonkin tapauksen osalta, se nauttii virallisessa toiminnassaan vapautusta tuomiovallasta muuten paitsi

a) kaupallisen toimintansa osalta;

b) kolmannen osapuolen ajaman vahingonkorvauskanteen osalta siviilijutussa, joka koskee INMARSATin omistaman tai sen hallinnassa olevan moottoriajoneuvon tai muun kulkuvälineen aiheuttamaa onnettomuutta, tai liikennerikkomuksen osalta, jossa tällaista kulkuvälinettä on käytetty;

c) tuomioistuimen lopulliseen päätökseen perustuvan ulosmittauksen osalta, kun henkilöstön nykyisellä tai entisellä jäsenellä on INMARSATilta palkka- tai palkkiosaatavia eläke-etuudet mukaan lukien;

d) vastakanteen osalta, joka liittyy välittömästi INMARSATin vireille panemaan oikeudenkäyntiin.

2. Sen estämättä, mitä 1 kappaleen määräyksissä sanotaan, yleissopimuksen osapuolet tai allekirjoittajat tai niiden puolesta toimivat tai niiltä saamassa olevat henkilöt eivät saa nostaa yleissopimuksesta tai toimintasopimuksesta johtuviin oikeuksiin tai velvollisuuksiin liittyvää kannetta INMARSATia vastaan sopimuspuolten tuomioistuimissa.

3. a) Siitä riippumatta, missä INMARSATin avaruusosa sijaitsee ja kenen hallinnassa se on, se vapautetaan etsinnästä, rajoituksista, pakko-otosta, takavarikoinnista, menettämisseuraamuksesta, pakkolunastuksesta ja ulosotosta, joka perustuu toimeenpanevan, hallinto- tai oikeusviranomaisen päätökseen;

b) INMARSATin kaikki muu omaisuus ja varat siitä riippumatta, missä ne sijaitsevat ja kenen hallinnassa ne ovat, vapautetaan 3 kappaleen a)-kohdan mukaisesti, paitsi jos kysymyksessä on:

(i) ulosmittaus tai täytäntöönpano tuomioistuimen lopullisen päätöksen tai määräyksen toteuttamiseksi, kun päätös tai määräys liittyy oikeudenkäyntiin, joka voidaan panna vireille INMARSATia vastaan 1. kappaleen mukaisesti;

(ii) asianomaisen valtion lakien mukaisesti suoritettu toimenpide, joka on väliaikaisesti tarpeellinen sellaisten onnettomuuksien estämiseksi tai tutkimiseksi, joiden osapuolina on INMARSATin omistamia tai sen hallinnassa olevia moottoriajoneuvoja tai muita kulkuvälineitä;

(iii) yleiseen tarkoitukseen tapahtuva kiinteän omaisuuden pakkolunastus, josta on viipymättä maksettava kohtuullinen korvaus, edellyttäen, että tällainen pakkolunastus ei vahingoita INMARSATin tehtäviä ja toimintaa.

3 artikla
Arkistojen loukkaamattomuus

INMARSATin arkistot ovat loukkaamattomat riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat tai kenen hallinnassa ne ovat.

4 artikla
Vapautus veroista ja tulleista

1. Virallisessa toiminnassaan INMARSAT samoin kuin sen omaisuus ja tulot vapautetaan kaikista kansallisista välittömistä ja muista veroista, jotka eivät yleensä sisälly tuotteiden ja palveluiden hintaan.

2. Jos INMARSAT virallisessa toiminnassaan hankkii tavaroita tai käyttää palveluja, jotka ovat erityisen kalliita, ja jos tavaroiden tai palveluiden hintaan sisältyy veroja tai tullimaksuja, pöytäkirjan osapuolet ryhtyvät mahdollisuuksien mukaan asianmukaisiin toimiin niiden palauttamiseksi.

3. INMARSAT vapautetaan virallisessa toiminnassaan tullimaksuista, veroista ja vastaavista maksuista, jotka koskevat INMARSATin avaruusosaa tai siinä käytettävien satelliittien lähettämiseen tarvittavia laitteita.

4. INMARSATin virallisessa toiminnassaan hankkimat tavarat vapautetaan kaikista tuonti- ja vientikielloista ja -rajoituksista.

5. Vapautusta ei anneta veroista tai tullimaksuista, jotka ovat maksuja joistakin nimenomaisista palveluista.

6. Vapautusta ei anneta tavaroista tai palveluista, jotka INMARSAT on hankkinut tai saanut henkilöstön jäsenten henkilökohtaiseksi hyödyksi.

7. Tämän artiklan perusteella veroista ja maksuista vapautettuja tavaroita ei saa siirtää, vuokrata tai lainata pysyvästi eikä tilapäisesti eikä myydä muutoin kuin vapautuksen myöntäneen pöytäkirjan osapuolen asettamilla ehdoilla.

8. Toimintasopimuksen mukaiset INMARSATin maksut allekirjoittajille vapautetaan muiden pöytäkirjan osapuolten kuin allekirjoittajan nimittäneen osapuolen kansallisista veroista.

5 artikla
Varat, valuutta ja arvopaperit

INMARSAT voi ottaa vastaan ja pitää hallussaan kaikenlaisia varoja ja arvopapereita ja kaikenlaista valuuttaa sekä määrätä niistä vapaasti virallisessa toiminnassaan. Se voi pitää tilejä missä valuutassa hyvänsä siinä määrin kuin sen sitoumusten täyttäminen vaatii.

6 artikla
Virallinen viestintä ja julkaisut

1. INMARSAT nauttii virallisen viestintänsä ja kaikkien asiakirjojensa siirron osalta kaikkien pöytäkirjan osapuolien alueella vähintään yhtä suosiollista kohtelua kuin yleensä vastaavat hallitusten väliset järjestöt kysymyksen ollessa postin ja kaikenlaisen kaukoviestinnän tärkeysjärjestyksestä, tariffeista ja verotuksesta, mikäli tämä on sellaisten kansainvälisten sopimusten mukaista, joihin pöytäkirjan osapuoli kuuluu.

2. INMARSAT voi virallisessa viestinnässään käyttää kaikkia asianmukaisia viestintämuotoja, myös salasanomia. Pöytäkirjan osapuolet eivät saa mitenkään rajoittaa INMARSATin virallista viestintää tai sen virallisten julkaisujen levittämistä. Viestintää tai julkaisutoimintaa ei saa mitenkään tarkkailla tai valvoa.

3. INMARSAT saa asentaa radiolähettimen ja käyttää sitä vain pöytäkirjan asianomaisen osapuolen suostumuksella.

7 artikla
Henkilöstön jäsenet

1. Henkilöstön jäsenet nauttivat seuraavia erioikeuksia ja vapauksia:

a) vapautus tuomiovallasta, myös sen jälkeen kun he eivät enää ole INMARSATin palveluksessa, virallisia tehtäviään hoitaessaan suorittamiensa tekojen, myös suullisten ja kirjallisten lausuntojen osalta. Tätä vapautusta ei kuitenkaan myönnetä, kun on kyse henkilöstön jäsenen tekemästä liikennerikkomuksesta tai vahingosta, jonka hänen omistamansa tai kuljettamansa moottoriajoneuvo tai muu kulkuväline on aiheuttanut;

b) vapautus sekä omalta että heidän talouteensa kuuluvien perheenjäsenten osalta kansallisista palvelusvelvollisuuksista, myös asepalveluksesta;

c) loukkaamattomuus kaikkien heidän virallisten asiakirjojensa osalta, jotka liittyvät heidän tehtäviinsä INMARSATin virallisessa toiminnassa;

d) vapautus sekä omalta että heidän talouteensa kuuluvien perheenjäsenten osalta maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisia koskevasta rekisteröinnistä;

e) sama kohtelu valuutanvaihdon ja valuuttarajoitusten osalta kuin myönnetään hallitusten välisten järjestöjen henkilöstön jäsenille;

f) sekä omalta että heidän talouteensa kuuluvien perheenjäsenten osalta samat kotiutusta koskevat helpotukset kansainvälisen kriisin aikana kuin myönnetään hallitusten välisten järjestöjen henkilöstön jäsenille;

g) oikeus ryhtyessään toimeen asianomaisessa valtiossa tuoda maahan tullitta huonekalunsa ja muu henkilökohtainen irtaimistonsa, myös moottoriajoneuvonsa, sekä oikeus viedä ne tullitta maasta kun heidän tehtävänsä asianomaisessa valtiossa päättyvät, molemmissa tapauksissa valtion lakien ja määräysten mukaisesti. Tämän kohdan perusteella tullimaksusta vapautettua tavaraa ei saa kuitenkaan siirtää eikä pysyvästi tai tilapäisesti vuokrata tai lainata toiselle eikä myydä paitsi edellä mainittujen lakien ja määräysten mukaisesti.

2. INMARSATin henkilöstön jäsenille maksamat palkat ja palkkiot vapautetaan kaikista tuloveroista siitä päivästä lukien, jona nämä ovat tulleet velvollisiksi suorittamaan INMARSATille INMARSATin hyödyksi tulevan veron palkastaan. Pöytäkirjan osapuolet voivat ottaa tällaiset palkat ja palkkiot huomioon määritellessään muista lähteistä maksettavalle tulolle määrättävän veron suuruutta. Pöytäkirjan osapuolten ei tarvitse antaa vapautusta tuloverosta entisille henkilöstön jäsenille maksettujen eläkkeiden ja elinkorkojen osalta.

3. Jos henkilöstön jäsen kuuluu INMARSATin sosiaaliturvajärjestelmään, INMARSAT ja sen henkilöstön jäsenet vapautetaan kaikista kansallisen sosiaaliturvajärjestelmän mukaisista pakollisista maksuista. Tämä vapautus ei kuitenkaan estä vapaaehtoista osallistumista kansalliseen sosiaaliturvajärjestelmään pöytäkirjan asianomaisen osapuolen lakien mukaisesti eikä se myöskään velvoita pöytäkirjan osapuolta suorittamaan sosiaaliturvajärjestelmän mukaisia etuuksia henkilöstön jäsenille, jotka ovat tämän kappaleen perusteella vapautettuja.

4. Pöytäkirjan osapuolet eivät ole velvollisia myöntämään omille kansalaisilleen tai maassa pysyvästi asuville 1 kappaleen b, d, e, f ja g -kohdassa mainittuja oikeuksia ja vapauksia.

8 artikla
Pääjohtaja

1. Henkilöstön jäsenille 7 artiklassa myönnettyjen erioikeuksien ja vapauksien lisäksi pääjohtaja nauttii:

a) vapautusta kaikenlaisesta vapaudenriistosta;

b) samanlaista vapautusta siviilioikeudellisesta tai hallinnollisesta tuomiovallasta ja toimeenpanovallasta kuin diplomaattiedustajat paitsi, kun on kyse hänen omistamansa tai kuljettamansa moottoriajoneuvon tai muun kulkuvälineen aiheuttamasta vahingosta;

c) täyttä vapautusta rikosoikeudellisesta tuomiovallasta paitsi, kun on kyse hänen omistamansa tai kuljettamansa moottoriajoneuvon tai muun kulkuvälineen aiheuttamasta liikennerikkomuksesta, edellä mainittu a-kohta kuitenkin huomioon ottaen.

2. Pöytäkirjan osapuolet eivät ole velvollisia myöntämään omille kansalaisilleen tai alueillaan pysyvästi asuville tässä artiklassa tarkoitettuja vapauksia.

9 artikla
Osapuolten edustajat

1. Pöytäkirjan osapuolten ja päämajaosapuolen edustajat nauttivat virallista tehtäväänsä hoitaessaan sekä matkalla kokoukseen ja sieltä takaisin seuraavia oikeuksia ja vapauksia:

a) vapautus kaikenlaisesta vapaudenriistosta oikeudenkäyntiä odottaessa;

b) vapautus tuomiovallasta, myös tehtävänsä päätyttyä, virallista tehtäväänsä hoitaessaan suorittamiensa tekojen, myös suullisten ja kirjallisten lausuntojen osalta; vapautusta ei kuitenkaan myönnetä, kun on kyse liikennerikkomuksesta, johon edustaja on syyllistynyt tai hänen omistamansa tai kuljettamansa moottoriajoneuvon tai muun kulkuvälineen aiheuttamasta vahingosta;

c) loukkaamattomuus kaikkien heidän virallisten asiakirjojensa osalta;

d) vapautus sekä omalta että heidän talouteensa kuuluvien perheenjäsenten osalta maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisia koskevasta rekisteröinnistä;

e) sama kohtelu valuutanvaihdon ja valuuttarajoitusten osalta kuin myönnetään tilapäisissä virkatehtävissä oleville ulkomaisten hallitusten edustajille;

f) sama kohtelu henkilökohtaisen matkatavaransa osalta tulliasioissa kuin myönnetään tilapäisissä virkatehtävissä oleville ulkomaisten hallitusten edustajille.

2. Pöytäkirjan osapuolen ja sen edustajien välisiin suhteisiin ei sovelleta 1 kappaleen määräyksiä. Lisäksi 1 kappaleen a, d, e ja f-kohdan määräyksiä ei sovelleta pöytäkirjan osapuolen ja sen kansalaisten tai maassa pysyvästi asuvien välisiin suhteisiin.

10 artikla
Allekirjoittajien edustajat

1. Allekirjoittajien edustajat ja päämajaosapuolen allekirjoittajan edustajat nauttivat INMARSATin toimintaan liittyvää virallista tehtäväänsä hoitaessaan sekä matkalla kokoukseen ja sieltä pois seuraavia oikeuksia ja vapautuksia:

a) vapautus tuomiovallasta, myös heidän tehtävänsä päätyttyä, virallista tehtäväänsä hoitaessaan suorittamiensa tekojen, myös suullisten ja kirjallisten lausuntojen osalta; vapautusta ei kuitenkaan myönnetä, kun on kyse liikennerikkomuksesta, johon edustaja on syyllistynyt, tai hänen omistamansa tai kuljettamansa moottoriajoneuvon tai muun kulkuvälineen aiheuttamasta vahingosta;

b) loukkaamattomuus kaikkien heidän virallisten asiakirjojensa osalta;

c) vapautusta sekä omalta että talouteensa kuuluvien perheenjäsenten osalta maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisia koskevasta rekisteröinnistä.

2. Pöytäkirjan osapuolen ja sen nimeämän allekirjoittajan edustajan välisiin suhteisiin ei sovelleta 1 kappaleen määräyksiä. Lisäksi 1 kappaleen c-kohdan määräyksiä ei sovelleta pöytäkirjan osapuolen ja sen kansalaisten tai maassa pysyvästi asuvien välisiin suhteisiin.

11 artikla
Asiantuntijat

1. Asiantuntijat nauttivat INMARSATin toimintaan liittyvissä virallista tehtäväänsä hoitaessaan sekä matkallaan tehtävänsä suorituspaikalle ja sieltä takaisin seuraavia oikeuksia ja vapauksia:

a) vapautus tuomiovallasta, myös heidän tehtävänsä päätyttyä, virallista tehtäväänsä hoitaessaan suorittamiensa tekojen, myös suullisten ja kirjallisten lausuntojen osalta; vapautusta ei kuitenkaan myönnetä, kun on kyse liikennerikkomuksesta, johon asiantuntija on syyllistynyt, tai hänen omistamansa tai kuljettamansa moottoriajoneuvon tai muun kulkuvälineen aiheuttamasta vahingosta;

b) loukkaamattomuus kaikkien heidän virallisten asiakirjojensa osalta;

c) sama kohtelu valuutanvaihdon ja valuuttarajoitusten osalta kuin myönnetään hallitusten välisten järjestöjen henkilökunnan jäsenille;

d) vapautus sekä omalta että heidän talouteensa kuuluvien perheenjäsenten osalta maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisia koskevasta rekisteröinnistä;

e) samat helpotukset henkilökohtaisen matkatavaran suhteen kuin myönnetään muiden hallitusten välisten järjestöjen asiantuntijoille.

2. Pöytäkirjan osapuolet eivät ole velvollisia myöntämään omille kansalaisilleen tai maassa pysyvästi asuville 1 kappaleen c, d ja e-kohdassa tarkoitettuja oikeuksia ja vapauksia.

12 artikla
Henkilöstön jäseniä ja asiantuntijoita koskevat ilmoitukset

INMARSATin pääjohtaja ilmoittaa vähintään kerran vuodessa pöytäkirjan osapuolille niiden henkilöstön jäsenten sekä asiantuntijoiden nimet ja kansallisuudet, joihin 7, 8 ja 11 artiklan määräyksiä sovelletaan.

13 artikla
Erioikeuksista ja vapauksista luopuminen

1. Tässä pöytäkirjassa tarkoitettuja erioikeuksia, vapautuksia ja vapauksia ei ole myönnetty yksittäisten henkilöiden henkilökohtaiseksi eduksi, vaan jotta nämä henkilöt voisivat suorittaa tehokkaasti viralliset tehtävänsä.

2. Jos alla lueteltujen viranomaisten mielestä erioikeudet ja vapaudet saattavat estää oikeuden toteutumisen, sekä kaikissa tapauksissa, joissa erioikeuksista ja vapauksista voidaan luopua haittaamatta niiden tarkoitusperien toteutumista, joiden vuoksi ne on myönnetty, näillä viranomaisilla on oikeus ja velvollisuus peruuttaa ne seuraavasti:

a) pöytäkirjan osapuolet edustajiensa ja allekirjoittajiensa edustajien osalta;

b) neuvosto INMARSATin pääjohtajan osalta;

c) pääjohtaja INMARSATin henkilöstön jäsenten ja asiantuntijoiden osalta;

d) yleiskokous, tarvittaessa ylimääräiseen istuntoon kokoontuneena INMARSATin osalta.

14 artikla
Yksittäisille henkilöille myönnettävät helpotukset

Pöytäkirjan osapuolet ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin toimiin, joilla helpotetaan edustajien, henkilöstön jäsenten ja asiantuntijoiden maahanpääsyä, oleskelua ja poistumista.

15 artikla
Lakien ja määräysten noudattaminen

INMARSATin ja kaikkien tämän pöytäkirjan mukaisia erioikeuksia ja vapauksia nauttivien henkilöiden tulee, muiden pöytäkirjan määräysten vaarantumatta, kunnioittaa asianomaisten pöytäkirjan osapuolten lakeja ja määräyksiä ja toimia aina osapuolten toimivaltaisten viranomaisten kanssa yhteistyössä varmistaakseen lakien ja määräysten noudattamisen.

16 artikla
Varotoimet

Jokainen pöytäkirjan osapuoli varaa itselleen oikeuden ryhtyä kaikkiin oman turvallisuutensa kannalta tarpeellisiin toimiin.

17 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Pöytäkirjan osapuolten tai INMARSATin ja pöytäkirjan osapuolen välillä tämän pöytäkirjan soveltamisesta tai tulkinnasta syntyvät riidat ratkaistaan neuvottelemalla tai muulla sovitulla tavalla. Jos riitaa ei saada ratkaistuksi kahdentoista (12) kuukauden kuluessa, asianosaiset voivat yhteisestä sopimuksesta alistaa sen ratkaistavaksi välitystuomioistuimessa, johon kuuluu kolme välimiestä. Kumpikin riidan osapuoli valitsee yhden välimiehen ja näin valitut kaksi valitsevat kolmannen, joka toimii välitystuomioistuimen puheenjohtajana. Jos kaksi ensin valittua välimiestä eivät pääse yksimielisyyteen kolmannesta kahden kuukauden kuluessa siitä, kun heidät on nimitetty, Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtaja valitsee kolmannen välimiehen. Välitystuomioistuin hyväksyy työjärjestyksensä ja sen päätökset ovat lopullisia ja sitovat riidan osapuolia.

18 artikla
Täydentävät sopimukset

INMARSAT voi tehdä toimintansa tehostamiseksi minkä hyvänsä tämän pöytäkirjan osapuolen kanssa kyseistä osapuolta koskevia täydentäviä sopimuksia pöytäkirjan määräysten soveltamisesta.

19 artikla
Allekirjoittaminen, ratifiointi ja liittyminen

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Lontoossa 1 päivästä joulukuuta 1981 31 päivään toukokuuta 1982.

2. Kaikki muut yleissopimuksen osapuolet paitsi päämajaosapuoli voivat tulla tämän pöytäkirjan osapuoliksi:

a) allekirjoittamalla sen ilman ratifioimis- tai hyväksymisehtoa; tai

b) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisehdoin ja sen jälkeen ratifioimalla tai hyväksymällä sen; tai

c) liittymällä siihen.

3. Ratifioiminen, hyväksyminen tai liittyminen tapahtuu tallettamalla asianomainen asiakirja tallettajan huostaan.

4. Tähän pöytäkirjaan voidaan tehdä varaumia kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

20 artikla
Pöytäkirjan voimaantulo ja voimassaoloaika

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun kymmenen yleissopimuksen osapuolta on täyttänyt 19 artiklan 2 kappaleen vaatimukset.

2. Tämä pöytäkirja lakkaa olemasta voimassa jos yleissopimus lakkaa olemasta voimassa.

21 artikla
Voimaantulo ja voimassaoloaika valtion osalta

1. Jokaisen valtion osalta, joka on täyttänyt 19 artiklan 2 kappaleen vaatimukset tämän pöytäkirjan voimaantulon jälkeen, pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä allekirjoittamispäivästä tai vastaavasti siitä, kun asiakirja on talletettu tallettajan huostaan.

2. Jokainen sopimuspuoli voi sanoa tämän pöytäkirjan irti ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tallettajalle. Irtisanominen tulee voimaan kahdentoista (12) kuukauden kuluttua siitä, kun tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen tai ilmoituksessa mainitun pitemmän ajan kuluttua.

3. Pöytäkirjan osapuoli lakkaa olemasta pöytäkirjan osapuoli samana päivänä, kun se lakkaa olemasta yleissopimuksen osapuoli.

22 artikla
Tallettaja

1. INMARSATin pääjohtaja toimii tämän pöytäkirjan tallettajana.

2. Tallettajan tulee ilmoittaa kaikille yleissopimuksen osapuolille varsinkin:

a) kaikista pöytäkirjan allekirjoittamisista;

b) kaikista ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymisasiakirjojen tallettamisista;

c) tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä;

d) päivämäärästä, jolloin jokin valtio on lakannut olemasta pöytäkirjan osapuoli;

e) kaikista muista pöytäkirjaa koskevista tiedotuksista.

3. Tämän pöytäkirjan tultua voimaan tallettaja toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen alkuperäiskappaleesta Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristöön rekisteröitäväksi ja julkaistavaksi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

23 artikla
Todistusvoimaiset tekstit

Tämä pöytäkirja on tehty yhtenä englannin-, espanjan-, ranskan- ja venäjänkielisenä alkuperäiskappaleena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, ja talletetaan INMARSATin pääjohtajan huostaan, joka lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen kaikille yleissopimuksen osapuolille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti siihen valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Lontoossa 1 päivänä joulukuuta 1981.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.