84/1986

Annettu: 01.12.1986

Asetus Panaman kanavan pysyvää puolueettomuutta ja käyttöä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Washingtonissa 7 päivänä syyskuuta 1977 tehtyyn Panaman kanavan pysyvää puolueettomuutta ja käyttöä koskevaan sopimukseen liittyvä pöytäkirja, johon liittymisestä tasavallan presidentti on päättänyt 5 päivänä syyskuuta 1986 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Amerikan valtioiden järjestön (OAS) pääsihteerin huostaan 31 päivänä lokakuuta 1986, on voimassa viimeksi mainitusta päivästä niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1986.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1986

Panaman kanavan pysyvää puolueettomuutta ja käyttöä koskevaan sopimukseen liittyvä PÖYTÄKIRJA

Koska Panaman kanavan puolueettomuuden säilyttäminen on tärkeää paitsi Amerikan yhdysvaltojen ja Panaman tasavallan kaupalle ja turvallisuudelle myös läntisen pallonpuoliskon rauhalle ja turvallisuudelle ja maailmankaupan eduille;

koska puolueettomuusjärjestely, jonka ylläpitämisestä Amerikan yhdysvallat ja Panaman tasavalta ovat sopineet, turvaa kaikkien kansakuntien aluksille pysyvän pääsyn kanavalle täyden tasapuolisuuden pohjalta;

koska tämä tehokkaan puolueettomuuden toteuttamista koskeva järjestely tarjoaa kanavalle parhaan suojan ja takeen siitä, että siihen ei kohdisteta vihamielisiä tekoja;

tämän pöytäkirjan sopimuspuolet ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Sopimuspuolet tunnustavat täten kanavan pysyvää puolueettomuutta koskevan järjestelyn, joka on luotu Panaman kanavan pysyvää puolueettomuutta ja käyttöä koskevalla sopimuksella, sekä yhtyvät sopimuksen tavoitteisiin.

II artikla

Sopimuspuolet suostuvat noudattamaan ja kunnioittamaan kanavan pysyvän puolueettomuuden järjestelyä sekä sodan että rauhan aikana ja huolehtimaan siitä, että niissä rekisteröidyt alukset tarkoin noudattavat asianomaisia säännöksiä.

III artikla

Kaikki maailman valtiot voivat liittyä tähän pöytäkirjaan. Pöytäkirja tulee voimaan kunkin valtion osalta sillä hetkellä, kun valtio tallettaa liittymiskirjansa Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerin huostaan.

Liite Panaman kanavan pysyvää puolueettomuutta ja käyttöä koskeva SOPIMUS

Amerikan yhdysvallat ja Panaman tasavalta ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Panaman tasavalta ilmoittaa, että kanava on kansainvälisenä kauttakulkuväylänä pysyvästi puolueeton tällä sopimuksella luodun järjestelyn mukaisesti. Sama puolueettomuusjärjestely koskee jokaista muutakin kansainvälistä vesiväylää, joka mahdollisesti rakennetaan osaksi tai kokonaan Panaman tasavallan alueelle.

II artikla

Panaman tasavalta julistaa kanavan puolueettomaksi, jotta tämä pysyisi sekä rauhan että sodan aikana turvallisena ja avoimena kaikkien kansakuntien alusten rauhanomaiselle kauttakululle täyden tasapuolisuuden pohjalta. Tarkoituksena on tällöin, ettei mitään kansakuntaa tai sen kansalaisia tai alamaisia syrjitä kauttakulun ehtoja tai maksuja sovellettaessa tai muustakaan syystä, ja ettei kanava, eikä tästä johtuen myöskään Panaman kannas, joudu kostotoimien kohteeksi muiden maailman kansakuntien välisessä aseellisessa selkkauksessa. Edellä sanottu on voimassa seuraavat edellytykset huomioon ottaen:

a) kanavamaksujen sekä muiden kauttakulusta ja lisäpalveluista perittävien maksujen suorittaminen edellyttäen, että ne on määrätty III artiklan c)-kohdan mukaisesti;

b) asianomaisten säännösten ja määräysten noudattaminen edellyttäen, että niitä sovelletaan III artiklan mukaisesti;

c) vaatimus kauttakulussa olevien alusten pidättymisestä harjoittamasta vihamielistä toimintaa kanavassa kulkiessaan; sekä

d) muut tämän sopimuksen asettamat ehdot ja rajoitukset.

III artikla

1. Kanavan turvallisuuden, tehokkuuden ja asianmukaisen hoitamisen toteuttamiseksi sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a) Kanavan käytöstä tulee huolehtia tehokkaasti kanavassa tapahtuvaa kauttakulkua koskevien ehtojen ja sellaisten oikeudenmukaisten, tasapuolisten ja kohtuullisten säännösten ja määräysten mukaisesti, jotka ovat välttämättömiä merenkulun turvallisuudelle ja kanavan tehokkaalle ja terveydenhoidolliset näkökohdat huomioon ottavalle käytölle;

b) Kanavassa tapahtuvalle kauttakululle tulee järjestää välttämättömät lisäpalvelut;

c) Kauttakulusta ja lisäpalveluista perittävien kanava- ja muiden maksujen tulee olla oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja tasapuolisia sekä kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisia;

d) Kauttakulun ennakkoehtona voidaan aluksia vaatia osoittamaan selvästi taloudellinen vastuunsa ja takeet kansainvälisen käytännön ja kansainvälisten säännösten mukaisen kohtuullisen ja riittävän korvauksen maksamisesta vahingoista, jotka johtuvat alusten toimista tai laiminlyönneistä niiden kulkiessa kanavan kautta. Kun kysymyksessä ovat jonkin valtion omistamat tai käyttämät alukset tai kun valtio on ottanut tietyistä aluksista vastuun, taloudellinen vastuu katsotaan riittävästi osoitetuksi kyseisen valtion esittämällä todistuksella siitä, että se täyttää kansainvälisen oikeuden mukaiset velvoitteensa sellaisten vahinkojen korvaamiseksi, jotka johtuvat tällaisten alusten toimista tai laiminlyönneistä niiden kulkiessa kanavan kautta;

e) Kaikkien kansakuntien sota-aluksilla ja apualuksilla on aina oikeus kulkea kanavan kautta riippumatta alusten sisäisestä toiminnasta ja niiden voimanlähteestä, alkuperästä, määränpäästä tai aseistuksesta, ilman että kauttakulku edellyttäisi tarkastusta, etsintää tai valvontaa. Tällaisilta aluksilta voidaan kuitenkin vaatia vahvistusta siitä, että ne ovat noudattaneet kaikkia asianmukaisia terveydenhoito-, puhtaanapito- ja karanteenimääräyksiä. Kyseisillä aluksilla on lisäksi oikeus pitää sisäinen toimintansa, alkuperänsä, aseistuksensa, lastinsa ja määränpäänsä omana tietonaan. Apualuksilta voidaan kuitenkin vaatia kirjalliset takuut siitä, että vapautusta pyytävä hallitus omistaa ne tai käyttää niitä ja että niitä kyseisessä tapauksessa käytetään vain hallituksen ei-kaupalliseen toimintaan. Takuiden tulee olla kyseisen valtion korkea-arvoisen viranomaisen oikeiksi todistamat.

2. Tässä sopimuksessa "kanava", "sota-alus", "apualus", "sisäinen toiminta", "aseistus" ja "tarkastus" tarkoittavat sitä, miksi ne määritellään liitteessä A.

IV artikla

Amerikan yhdysvallat ja Panaman tasavalta sopivat ylläpitävänsä tällä sopimuksella luotavaa puolueettomuusjärjestelyä kanavan säilyttämiseksi pysyvästi puolueettomana sellaisten muiden sopimusten päättymisestä riippumatta, joiden osapuolina molemmat sopimuspuolet ovat.

V artikla

Panaman kanavasopimuksen päätyttyä Panaman tasavalta huolehtii yksin kanavan käytöstä ja vain se ylläpitää kansallisella alueellaan asevoimia, puolustustarkoitukseen käytettäviä alueita ja sotilaslaitteita.

VI artikla

1. Tunnustukseksi Amerikan yhdysvaltojen ja Panaman tasavallan merkittävästä osallistumisesta kanavan rakentamiseen, käyttöön, ylläpitoon, suojaamiseen ja puolustukseen on näiden kansakuntien sota-aluksilla ja apualuksilla tämän sopimuksen määräyksistä huolimatta oikeus kulkea kanavan kautta riippumatta niiden sisäisestä toiminnasta, voimanlähteestä, alkuperästä, määränpäästä, aseistuksesta tai lastista. Tällaisilla sota-aluksilla ja apualuksilla on oikeus kulkea kanavan kautta viivytyksittä.

2. Niin kauan kuin Amerikan yhdysvallat vastaa kanavan käytöstä, se voi jatkuvasti suoda Kolumbian tasavallan joukoille, aluksille ja sotatarvikkeille maksuttoman kauttakulkuoikeuden kanavassa. Tämän jälkeen Panaman tasavalta voi suoda Kolumbian tasavallalle ja Costa Rican tasavallalle oikeuden maksuttomaan kauttakulkuun.

VII artikla

1. Amerikan yhdysvallat ja Panaman tasavalta esittävät Amerikan valtioiden järjestössä yhdessä päätöslauselman, jonka mukaan kaikki maailman kansakunnat voivat liittyä tähän sopimukseen liittyvään pöytäkirjaan. Pöytäkirjaan liittymisellään kaikki sen allekirjoittajat yhtyvät tämän sopimuksen tavoitteisiin ja sopivat kunnioittavansa siinä esitettyä puolueettomuusjärjestelyä.

2. Amerikan valtioiden järjestö toimii tämän sopimuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen tallettajana.

VIII artikla

Tämä sopimus on ratifioitava kummankin sopimuspuolen valtiosäännön mukaisesti. Tämän sopimuksen ratifioimiskirjat vaihdetaan Panamassa samanaikaisesti tänään allekirjoitetun Panaman kanavasopimuksen ratifioimiskirjojen kanssa. Tämä sopimus tulee voimaan samanaikaisesti Panaman kanavasopimuksen kanssa kuuden kuukauden kuluttua ratifioimiskirjojen vaihdosta.

Tehty Washingtonissa seitsemäntenä päivänä syyskuuta 1977 englannin ja espanjan kielellä, jotka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

LIITE A

1. "Kanava" käsittää nykyisen Panaman kanavan, kanavansuut ja niihin liittyvän Panaman Tasavallan aluemeren oheen liitetyn kartan mukaisesti (Liite B on tässä jätetty pois) sekä muut valtameriä yhdistävät vesiväylät, joihin Amerikan yhdysvallat on osallisena tai joiden rakentamiseen tai rahoittamiseen se on osallistunut ja joita käytetään kokonaan tai osaksi Panaman tasavallan alueella, sekä niiden suut ja niihin liittyvän aluemeren.

2. "Sota-alus" tarkoittaa jonkin valtion merivoimille kuuluvaa alusta, jolla on sota-alusta osoittavat ulkoiset kansallisuustunnukset ja joka on kyseisen hallituksen asianmukaisesti tehtävään määräämän, merivoimien palvelusluettelossa nimeltä mainitun upseerin komennossa, ja jonka miehistö on merivoimien vakinaisen kurinpitojärjestyksen alainen.

3. "Apualus" tarkoittaa sellaista valtion omistamaa tai käyttämää muuta alusta kuin sota-alusta, jota käytetään kyseisenä ajankohtana yksinomaan hallituksen ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

4. "Sisäinen toiminta" käsittää kaikki aluksen koneet ja käyttöjärjestelmät sekä aluksen hoidon ja valvonnan miehistö mukaan lukien. Siihen eivät kuulu luotsin valvonnassa tapahtuvat, aluksen kauttakululle kanavassa välttämättömät toimenpiteet.

5. "Aseistus" tarkoittaa aseita, ammuksia, sodankäyntivälineitä ja muita aluksen varusteita, jotka soveltuvat ominaisuuksiltaan sodankäyntitarkoituksiin.

6. "Tarkastus" tarkoittaa aluksella tapahtuvan, sen rakenteen, lastin, aseistuksen tai sisäisen toiminnan tarkastusta. Siihen eivät kuulu toimet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä aluksen koon määrittelemiseksi tai turvallisen ja terveydenhoitonäkökohdat huomioon ottavan kautta- ja merenkulun varmistamiseksi esimerkiksi kannen laitteiden ja optisten merenkulkulaitteiden tarkistuksin, eivätkä toimet, jotka ovat välttämättömiä terveys- ja puhtaanapitovaatimusten noudattamisen varmistamiseksi, milloin on kysymys tarttuvia tauteja mahdollisesti kantavasta elävästä lastista, kuten nauta- tai muusta karjasta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.