83/1986

Annettu: 01.12.1986

Asetus Itämeren ja Belttien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Varsovassa 11 päivänä marraskuuta 1982 Itämeren ja Belttien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevaan yleissopimukseen (SopS 40/74) tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 25 päivänä maaliskuuta 1983 ja joiden hyväksymisestä on ilmoitettu Puolan kansantasavallan hallitukselle 29 päivänä maaliskuuta 1983, ovat voimassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1986.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1986

Alkuperäinen sopimus: 40/1974

MUUTOKSET Itämeren ja Belttien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevaan yleissopimukseen

A) Johdannon loppuun lisätään uusi kappale:

"todeten, että Itämeren rannikkovaltiot ovat ulottaneet elollisia luonnonvaroja koskevan määräämisvaltansa aluemerensä ulkopuolella oleviin ja siihen liittyviin vesialueisiin,"

B) 8 artiklan 3 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Kullakin sopimusvaltiolla on komissiossa yksi ääni. Komission päätökset ja suositukset tehdään kahden kolmasosan enemmistöllä kokouksessa läsnäolevien ja äänestävien sopimusvaltioiden äänistä, kuitenkin niin, että suositus, joka koskee yhden tai useamman sopimusvaltion kalastusta koskevaan määräämisvaltaan kuuluvaa aluetta, tulee tällaisten sopimusvaltioiden osalta voimaan vain, jos ne ovat äänestäneet suosituksen puolesta."

C) 9 artiklan 1 kappaleen a ja b kohdat muutetaan kuulumaan seuraavasti ja kappaleeseen lisätään seuraava d kohta:

"a) koordinoida elollisten luonnonvarojen hoitoa sopimusalueella kokoamalla, yhdistämällä, analysoimalla sekä julkistamalla tilastoja, jotka koskevat esimerkiksi saalista, kalastuksen määrää ja muita tietoja,

b) edistää sopivalla tavalla tieteellisen tutkimuksen ja tarvittaessa yhteisten tieteellisten tutkimusohjelmien koordinointia sopimusalueella,

d) tutkia sopimusvaltioiden 12 artiklan 3 kappaleen mukaisesti toimittamia tietoja."

D) 10 artiklan f kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"f) toimet, joilla vahvistetaan sallitun kokonaissaaliin tai kalastuksen määrä lajien, kalakantojen, alueiden ja kalastusaikojen perusteella mukaan luettuna sallitun kokonaissaaliin määrä alueilla, jotka kuuluvat sopimusvaltioiden kalastusta koskevaan määräämisvaltaan."

g kohta poistetaan.

Nykyinen h kohta merkitään g kohdaksi.

E) 11 artiklaan lisätään uusi 4 kappale, ja nykyinen 4 kappale muutetaan uudeksi 5 kappaleeksi seuraavastI:

"4 a) Sopimusvaltio voi komission hyväksymän suosituksen voimaantulopäivän jälkeen ilmoittaa komissiolle, että se ei enää hyväksy suositusta. Jos ilmoitusta ei peruuteta, suositus lakkaa sitomasta kyseistä sopimusvaltiota vuoden kuluttua ilmoituspäivästä.

b) Suositus, joka on lakannut sitomasta jotakin sopimusvaltiota, lakkaa sitomasta toista sopimusvaltiota kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun tämä on ilmoittanut komissiolle, että se ei enää hyväksy suositusta.

5. Komission on ilmoitettava sopimusvaltioille heti kaikista tämän artiklan mukaisesti vastaanottamistaan ilmoituksista."

F) 12 artiklan 3 kappaleen loppuun lisätään seuraava lauseke:

"mukaan luettuina tiedot valvontatoimista, joilla pyritään varmistamaan, että komission suosituksia sovelletaan."

G) 13 artikla muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Jokainen sopimusvaltio ilmoittaa komissiolle lainsäädäntötoimistaan ja mahdollisesti tekemistään sopimuksista, jos nämä toimet ja sopimukset liittyvät sopimusalueen kalavarojen säilyttämiseen ja hyödyntämiseen."

H) 17 artikla muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"1. Allekirjoittajavaltioiden on ratifioitava tai hyväksyttävä tämä yleissopimus. Ratifioimis- tai hyväksymisasiakirjat talletetaan tallettajahallituksena toimivan Puolan kansantasavallan hallituksen huostaan.

2. Tähän yleissopimukseen voivat liittyä kaikki Itämeren ja Belttien elollisten luonnonvarojen suojelusta ja järkiperäisestä käytöstä kiinnostuneet valtiot tai kaikki hallitusten väliset taloudellisen yhdentymisen järjestöt, joille niiden jäsenvaltiot ovat siirtäneet toimivallan tässä yleissopimuksessa määrätyissä asioissa, jos sopimusvaltiot esittävät näille valtioille tai järjestöille liittymiskutsun.

3. Tässä yleissopimuksessa oleva viittaus ''sopimusvaltioon" koskee mutatis mutandis edellisessä kappaleessa mainittuja järjestöjä, joista on tullut tämän yleissopimuksen osapuolia.

4. Jos syntyy ristiriita 2 kappaleessa mainitulle järjestölle tästä yleissopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden ja niiden velvoitteiden välille, joita järjestön perustamissopimus tai muut siihen liittyvät asiakirjat sille asettavat, tämän yleissopimuksen mukaiset velvoitteet ratkaisevat."

I) Yleissopimukseen lisätään seuraava 17 artiklan liite, joka koskee EEC:n liittymistä yleissopimukseen:

a) Kaikki sopimusvaltiot esittävät Tanskan kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan pyynnöstä Euroopan talousyhteisölle (EEC) kutsun liittyä yleissopimukseen Tanskan kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan tilalle. Yleissopimuksen 19 artiklan määräyksistä poiketen mainitut kaksi sopimusvaltiota lakkaavat olemasta yleissopimuksen osapuolina siitä hetkestä, jolloin yleissopimus tulee voimaan EEC:n osalta.

b) EEC saa liittymishetkestään lukien kaikki yleissopimuksessa määrätyt sopimusvaltion oikeudet ja velvollisuudet, joita ovat muun muassa oikeus käyttää yhtä ääntä ja velvollisuus osallistua talousarvion kokonaissummaan yhdellä muiden osuuksien kanssa yhtä suurella osuudella, ja sen tulee taata, että kaikki tästä yleissopimuksesta aiheutuvat velvollisuudet täytetään tinkimättä.

c) Sen, että EEC on yleissopimuksen osapuolena, ei katsota vaikuttavan sopimusvaltioiden oikeuksiin, vaateisiin tai näkemyksiin kalastusvyöhykkeiden rajojen määräämisen osalta tai kansainvälisen oikeuden mukaisen kalastusta koskevan määräämisvallan osalta.

d) Tanskan kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan irtisanoutuminen ei vaikuta komissiolle vahvistettuihin virallisiin kieliin.

e) EEC:n liittymiskirjat talletetaan tallettajahallituksen huostaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.