74/1986

Annettu: 02.11.1986

Asetus väliintulosta aavalla merellä muista aineista kuin öljystä johtuvissa pilaantumistapauksissa tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Lontoossa 2 päivänä marraskuuta 1973 väliintulosta aavalla merellä muista aineista kuin öljystä johtuvissa pilaantumistapauksissa tehty pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetulla lailla (732/86) ja johon liittymisestä tasavallan presidentti on päättänyt niin ikään 11 päivänä heinäkuuta 1986 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Kansainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteerin huostaan 4 päivänä elokuuta 1986, tulee voimaan 2 päivänä marraskuuta 1986, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Väliintulosta aavalla merellä muista aineista kuin öljystä johtuvissa pilaantumistapauksissa tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 11 päivänä heinäkuuta 1986 annettu laki (732/86), aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 11 päivänä heinäkuuta 1986 annettu laki (733/86, SopS:73/1986) ja tämä asetus tulevat voimaan 2 päivänä marraskuuta 1986.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1986

Vuoden 1973 PÖYTÄKIRJA väliintulosta aavalla merellä muista aineista kuin öljystä johtuvissa pilaantumistapauksissa

Tämän sopimuksen osapuolet,

jotka ovat osapuolina 29 päivänä marraskuuta 1969 Brysselissä tehdyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa väliintulosta öljysaastuntaonnettomuuksissa aavalla merellä,

jotka ottavat huomioon vuoden 1969 meren öljysaastuntavahinkoja käsitelleen kansainvälisen oikeudellisen konferenssin muita kuin öljysaasteita koskevan päätöslauselman,

jotka ottavat edelleen huomioon, että Valtioiden välinen neuvoa-antava merenkulkujärjestö on päätöslauselman mukaisesti tehostanut yhteistyössä asiasta kiinnostuneiden kansainvälisten järjestöjen kanssa kaikkia muiden aineiden kuin öljyn aiheuttaman saastunnan näkökohtia koskevaa työtään,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

1. Tämän pöytäkirjan osapuolet voivat ryhtyä aavalla merellä sellaisiin toimiin, jotka saattavat olla tarpeellisia estämään, lieventämään tai poistamaan niiden rannikkoon tai siihen liittyviin etuihin kohdistuvaa vakavaa ja välitöntä vaaraa, joka johtuu muiden aineiden kuin öljyn aiheuttamasta merionnettomuudesta tai sellaiseen onnettomuuteen liittyvistä toimista johtuvasta pilaantumisesta tai sen uhasta ja jonka järkevästi arvostellen voidaan otaksua johtavan huomattaviin vahingollisiin seuraamuksiin.

2. 1 kappaleen tarkoittamat "muut aineet kuin öljy" käsittävät:

a) aineet, jotka luetellaan järjestön nimittämän elimen laatimassa luettelossa, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä, ja

b) muut aineet, jotka voivat vaarantaa ihmisten terveyden, vahingoittaa elollisia luonnonvaroja ja merten elämää, heikentää viihtyisyyttä tai haitata muuta meren laillista käyttöä.

3. Milloin väliintuleva osapuoli ryhtyy toimiin yllä mainitussa 2 kappaleen b-kohdassa mainitun aineen johdosta, se on velvollinen osoittamaan, että aine voisi väliintulon hetkellä vallitsevissa oloissa järkevästi päätellen aiheuttaa samanlaista välitöntä uhkaa kuin jokin 2 kappaleen a-kohdan tarkoittamassa luettelossa mainittu aine.

II artikla

1. Väliintuloa öljysaastuntaonnettomuuksissa aavalla merellä koskevan vuonna 1969 tehdyn yleissopimuksen 1 artiklan 2 kappaleen ja 2--8 artiklan ja sopimuksen liitteen öljyä koskevia määräyksiä sovelletaan tämän pöytäkirjan I artiklassa mainittuihin aineisiin.

2. Yleissopimuksen 3 artiklan c-kohdassa ja 4 artiklassa mainittua asiantuntijaluetteloa laajennetaan tässä pöytäkirjassa käsittämään asiantuntijat, jotka ovat päteviä antamaan neuvoja muihin aineisiin kuin öljyyn liittyvissä asioissa. Järjestön jäsenmaat ja tämän pöytäkirjan osapuolet voivat nimetä ehdokkaita luetteloon.

III artikla

1. I artiklan 2 kappaleen a-kohdassa mainittua luetteloa pitää järjestön nimittämä asianomainen elin.

2. Kaikki jonkin osapuolen tähän pöytäkirjaan ehdottamat muutokset on toimitettava järjestön hyväksyttäväksi, joka lähettää ne kaikille järjestön jäsenille sekä tämän pöytäkirjan osapuolille vähintään kolme kuukautta ennen kuin asianomainen elin ryhtyy käsittelemään niitä.

3. Tämän pöytäkirjan jäsenet saavat osallistua asianomaisen elimen kokouksiin, vaikka eivät olisi järjestön jäseniä.

4. Muutokset hyväksytään kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä vain niiden tämän pöytäkirjan osapuolten äänistä, jotka ovat läsnä ja äänestävät.

5. Jos muutos on hyväksytty 4 kappaleen mukaisesti, järjestö tiedottaa sen kaikille tämän pöytäkirjan osapuolille hyväksyttäväksi.

6. Muutos katsotaan hyväksytyn kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun se on tiedotettu, mikäli vähintään kolmasosa tämän pöytäkirjan osapuolista ei ole tuona aikana ilmoittanut järjestölle muutokseen kohdistuvaa vastaväitettä.

7. 6 kappaleen mukaisesti hyväksytyksi katsottu muutos tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun tämän pöytäkirjan osapuolet ovat sen hyväksyneet, paitsi niiden osalta, jotka ovat ennen mainittua päivää ilmoittaneet, etteivät hyväksy kyseistä muutosta.

IV artikla

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten niille valtioille, jotka ovat allekirjoittaneet II artiklassa mainitun yleissopimuksen tai liittyneet siihen sekä niille valtioille, jotka oli kutsuttu osallistumaan vuoden 1973 kansainväliseen meren saastumista käsitelleeseen konferenssiin. Pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten 15 päivästä tammikuuta 1974 31 päivään joulukuuta 1974 järjestön päämajassa.

2. Tämän artiklan 4 kappaleessa määritellyt valtiot, jotka ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan, voivat ratifioida tai hyväksyä sen.

3. 4 kappaleessa määritellyt valtiot, jotka eivät ole allekirjoittaneet tätä pöytäkirjaa, voivat liittyä siihen.

4. Vain valtiot, jotka ovat ratifioineet tai hyväksyneet II artiklassa mainitun yleissopimuksen tai liittyneet siihen, voivat ratifioida tai hyväksyä tämän pöytäkirjan tai liittyä siihen.

V artikla

1. Ratifioiminen, hyväksyminen tai liittyminen tapahtuu tallettamalla tätä koskeva ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja järjestön pääsihteerin huostaan.

2. Jokaisen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan, joka talletetaan sen jälkeen, kun tämän pöytäkirjan muutos on tullut voimaan kaikkien yleissopimuksen osapuolten osalta tai kun kaikki muutoksen voimaantulon edellyttämät toimenpiteet on näiden osapuolten osalta suoritettu, on katsottava koskevan yleissopimusta sen muutetussa muodossa.

VI artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä, kun viisitoista valtiota on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjat järjestön pääsihteerin huostaan, kuitenkin sillä edellytyksellä, että tämä pöytäkirja ei saa tulla voimaan ennen kuin II artiklassa mainittu yleissopimus on tullut voimaan.

2. Jokaisen valtion osalta, joka ratifioi tai hyväksyy tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen myöhemmin, tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä, kun valtio on tallettanut asianmukaisen asiakirjan.

VII artikla

1. Osapuoli voi sanoa tämän pöytäkirjan irti milloin hyvänsä sen jälkeen, kun pöytäkirja tulee sen osalta voimaan.

2. Irtisanominen on tehtävä tallettamalla sitä koskeva asiakirja järjestön pääsihteerin huostaan.

3. Irtisanominen tulee voimaan yhden vuoden tai irtisanomisasiakirjassa mahdollisesti määrätyn pitemmän ajan kuluttua siitä, kun asiakirja on talletettu järjestön pääsihteerin huostaan.

4. Jos osapuoli sanoo irti II artiklassa mainitun yleissopimuksen, se katsotaan tämän pöytäkirjan irtisanomiseksi. Tällainen irtisanominen tulee voimaan samana päivänä kuin yleissopimuksen irtisanominen tulee yleissopimuksen 12 artiklan 3 kappaleen mukaisesti voimaan.

VIII artikla

1. Järjestö voi kutsua koolle kokouksen tarkistamaan tai muuttamaan tätä pöytäkirjaa.

2. Järjestön on kutsuttava koolle tämän pöytäkirjan osapuolina olevien valtioiden kokous tämän pöytäkirjan tarkistamiseksi tai muuttamiseksi, kun vähintään kolmasosa sopimuspuolista sitä pyytää.

IX artikla

1. Tämä pöytäkirja talletetaan järjestön pääsihteerin huostaan.

2. Järjestön pääsihteerin on:

a) ilmoitettava kaikille pöytäkirjan allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille:

i) jokainen uusi allekirjoitus tai asiakirjan talletus ja allekirjoituksen tai talletuksen päivämäärä;

ii) tämän pöytäkirjan voimaantulopäivä;

iii) jokaisen tätä pöytäkirjaa koskevan irtisanomiskirjan talletus sekä päivämäärä, jolloin irtisanominen tulee voimaan;

iv) kaikki tämän pöytäkirjan ja sen liitteen muutokset ja kaikki muutoksia koskevat vastaväitteet ja ilmoitukset siitä, että muutoksia ei hyväksytä;

b) toimitettava tämän pöytäkirjan oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille valtioille, jotka ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan tai liittyneet siihen.

X artikla

Heti tämän pöytäkirjan tultua voimaan järjestön pääsihteerin on toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös siitä Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristölle Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti kirjattavaksi ja julkaistavaksi.

XI artikla

Tämä pöytäkirja on tehty yhtenä englannin-, ranskan-, venäjän- ja espanjankielisenä kappaleena, jotka kaikki neljä tekstiä ovat yhtä todistusvoimaiset.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Lontoossa 2 päivänä marraskuuta 1973.

Liite Järjestön meriympäristön suojakomission pöytäkirjan I artiklan 2 kappaleen a-kohdan mukaisesti laatima luettelo1. Öljyt (irtolastina kuljetettava)

Bitumiliuokset
Seoskomponentti
Puhallettujen bitumien lähtöaine
Suoratislauksen pohjaöljy

Öljyt
Käsitellyt öljyt
Raakaöljyä sisältävät seokset
Tieöljy
Aromaattiset öljyt (lukuun ottamatta
kasvisöljyä)
Seosaineet
Mineraaliöljy
Tunkeutumaöljy
Värttinäöljy
Turbiiniöljy

Tisleet
Suoratisle
Öljytuote, josta kevyimmät osat poistettu
tislauksella

Kaasuöljyt
Krakatut

Bensiinin seosaineet
Alkylaattibensiini
Reformaattibensiini
Polymeeribensiini

Bensiinit
Kevytbensiini
Moottoribensiini
Lentobensiini
Suoratislebensiini

Lentopetroli
JP-1 (Lentopetroli)
JP-3
JP-4
JP-5 (Raskas lentopetroli)
Turbiinipolttoaine
Liuotinbensiini

Nafta
Liuotinbensiini
Teollisuusbensiini
Liuotintisle


2. Haitalliset aineet

Etikkahapon anhydridi
Asetoni
Asetonisyanihydriini
Akroleini
Akrylonitriili
Aldriini
Allyyli-isotiosyanaatti
Alumiinifosfidi
Ammoniakki (28 % vesiliuos)
Ammoniumfosfaatti
Amyylimerkaptaani
Aniliini
Aniliinihydrokloridi
Antimoniyhdisteet
Arseeniyhdisteet
Atratsiini
Atsinfossimetyyli (Guthion)
Bariumatsidi
Bariumsyanidi
Bariumoksidi
Bentseeni
Bentseeniheksakloridi-isomeerit (lindaani)
Bentsidiini
Berylliumjauhe
Bromi
Bromibentsyylisyanidi
n-Butyyliakrylaatti
Butyyrihappo
Kakodyylihappo
Kadmiumyhdisteet
Karbaryyli (Sevin)
Hiilidisulfidi
Hiilitetrakloridi
Klorodeeni
Kloroasetoni
Kloroasetofenoni
Klorodinitrobentseeni
Kloroformi
Klorohydrinit (raa'at)
Nitrokloroformi
Kromihappo (Kromitrioksidi)
Cocculus Indicus (kiinteä)
Kupariyhdisteet
Kresolit
Kuparietyleenidiamiini
Syaanidiyhdisteet
Syaanibromidi
Syaanikloridi
DDT
Dikloorianiliinit
Diklooribentseeni
Dieldriini
Dimetoaatti (Cygon)
Dimetyyliamiini (40 % vesiliuos)
Dinitroaniliinit
4,6-Dinitro-ortokresoli
Dinitrofenolit
Endosulfaani (Tiodaani)
Endriini
Epikloorihydriini
Etyylibromiasetaatti
Etyleenikloorihydriini (2-kloorietanoli)
Etyleenidikloridi
Etyyliparationi
Fentiiniasetaatti (kuiva)
Piifluorihappo
Heptaklori
Heksaklooribentseeni
Heksaetyylitetrafosfaatti
Syaanivetyhappo
Fluorivetyhappo (40 % vesiliuos)
Isopreeni
Lyijy-yhdisteet
Lindaani (Gammeksaani, BHC)
Malationi
Elohopeayhdisteet
Metyylialkoholi
Metyleenikloridi
Melassit
Naftaleeni (sulatettu)
Naftyylitiourea
Typpihappo (90 %)
Sumuava rikkihappo
Parationi
Parakvatti
Fenoli
Fosforihappo
Fosfori (alkuaine)
Polyhalogenoidut bifenyylit
Natriumpentakloorifenaatti (liuos)
Styreeni
Tolueeni
Tolueenidi-isosyanaatti
Toksafeeni
Tritolyylifosfaatti (Trikresyylifosfaatti)
2, 4, 5-T (2, 4, 5-trikloorifenoksietikkahappo)


3. Nesteytetyt kaasut (irtolastina)

Asetaldehydi
Vedetön ammoniakki
Butadieeni
Butaani
Butaani-propaaniseokset
Butyleenit
Kloori
Dimetyyliamiini
Etyylikloridi
Etaani
Etyleeni
Etyleenioksidi
Metaani (nesteytetty maakaasu)
Metyyliasetyleenipropadieeniseokset
Metyylibromidi
Metyylikloridi
Propaani
Propyleeni
Vinyylikloridimonomeeri
Vedetön kloorivetyhappo
Vedetön fluorivetyhappo
Rikkidioksidi


4. Radioaktiiviset aineet

Radioaktiiviset aineet, joihin kuuluvat, joskaan eivät ainoastaan, alkuaineet ja yhdisteet, joiden isotooppeihin sovelletaan Kansainvälisen atomienergiajärjestön julkaiseman Radioaktiivisten aineiden turvallista kuljetusta koskevien määräysten vuonna 1973 korjatun painoksen 835 osan säännöksiä ja joita voidaan säilyttää tai kuljettaa siten kuin aineita ja/tai materiaaleja A-tyypin pakkauksissa, B-tyypin pakkauksissa, halkeamiskelpoisia aineita tai aineita erityisjärjestelyin kuljetettaessa, kuten

60 Co, 137 Cs, 226 Ra, 239 Pu, 235 U.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.