54/1986

Euroopan sääsatelliittijärjestön ("Eumetsat") perustamista koskeva YLEISSOPIMUS

Tämän yleissopimuksen osapuolina olevat valtiot, jotka katsovat, että

-- väestön turvallisuus ja lukuisien inhimillisten toimien tehokkuus edellyttävät säätietoja ja entistä tarkempia ennusteita entistä nopeammin;

-- ennusteiden parantamisen mahdollisuus riippuu suureksi osaksi niin paikallisten kuin maailmanlaajuisten säähavaintojen saatavuudesta mukaan luettuina kaukaisia ja asumattomia alueita koskevat havainnot;

-- sääsatelliitit ovat osoittaneet soveltuvuutensa ja ainutlaatuiset käyttömahdollisuutensa maahavaintojärjestelmien lisänä etenkin, kun on kysymys jatkuvasta säätilan tarkkailusta sekä maapallon luoksepääsemättömiä alueita koskevien havaintojen tekemisestä ja pikaisesta kokoamisesta;

toteavat, että

-- Maailman ilmatieteellinen järjestö on suosittanut jäsenilleen, että ne parantaisivat säätietojen havaintoverkostoa ja voimakkaasti tukenut suunnitelmia maailmanlaajuisen satelliittihavaintojärjestelmän luomiseksi ja hyödyntämiseksi ja siten maapallon säähavaintopalvelun kehittämiseksi;

-- Meteosat-koeohjelma, jota Euroopan avaruusjärjestö toteuttaa, on osoittanut, että Eurooppa kykenee osaltaan vastaamaan maailmanlaajuisen satelliittihavaintojärjestelmän toiminnasta;

ja jotka ovat selvillä siitä, että

-- mikään kansallinen tai kansainvälinen järjestö ei ole suunnitellut järjestelmää, joka tarjoaisi Euroopalle kaikki sääsatelliittitiedot Eurooppaa kiinnostavista alueista;

-- avaruutta koskevaan toimintaan tarvitaan niin huomattavia inhimillisiä, teknisiä ja taloudellisia voimavaroja, että yksikään Euroopan valtio ei voi niitä yksinään tarjota;

-- Euroopan ilmatieteellisille laitoksille on suotavaa tarjota yhteistyön puitteet, joissa ne voivat ryhtyä yhteistoimintaan, jossa hyödynnetään säätutkimukseen ja säänennustamiseen soveltuvaa avaruustekniikkaa;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Eumetsatin perustaminen

1. Täten perustetaan Euroopan sääsatelliitti- järjestö, jota vastedes nimitetään Eumetsatiksi.

2. Eumetsatin jäseninä, joita vastedes kutsutaan jäsenvaltioiksi, ovat ne valtiot, jotka ovat tämän yleissopimuksen osapuolia 15 artiklan 2 tai 3 kappaleen mukaisesti.

3. Eumetsat on oikeushenkilö. Sillä on nimenomaan oikeus hankkia kiinteää ja irtainta omaisuutta ja määrätä siitä sekä olla osapuolena oikeudenkäynneissä.

4. Eumetsatin toimielimiä ovat neuvosto ja johtaja.

5. Eumetsatin päämaja sijoitetaan väliaikaisesti Euroopan avaruusjärjestön tiloihin Pariisiin. Neuvosto päättää päämajan lopullisesta sijoittamisesta edempänä esitetyn 5 artiklan 2 kappaleen b kohdan viii alakohdan mukaisesti.

6. Eumetsatin viralliset kielet ovat englanti ja ranska.

2 artikla
Tavoitteet

1. Eumetsatin päätavoitteena on eurooppalaisten sääsatelliittijärjestelmien perustaminen, ylläpito ja käyttäminen ottaen mahdollisimman suuressa määrin huomioon Maailman ilmatieteellisen järjestön suositukset.

2. Alkuperäinen järjestelmä on kuvattu liitteessä I.

3. Pyrkiessään tavoitteisiinsa Eumetsat:

a) hyödyntää mahdollisimman paljon etenkin sääsatelliittien alalla Euroopassa kehitettyä tekniikkaa siten, että teknisesti onnistuneiden ja kustannuksiinsa nähden tehokkaiden ohjelmien jatkuminen taataan;

b) tukeutuu, milloin se on tarkoituksenmukaista, olemassa olevien vastaavalla alalla toimivien kansainvälisten järjestöjen mahdollisuuksiin;

c) osallistuu sellaisen ilmatiedettä tutkivan avaruustekniikan ja sellaisten säähavaintojärjestelmien kehittämiseen, jotka käyttävät satelliitteja ja jotka voivat parantaa palveluja mahdollisimman pienin kustannuksin.

3 artikla
Yhteistyö

Päästäkseen tavoitteisiinsa Eumetsat toimii mahdollisimman laajalti ilmatieteen perinteiden mukaisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden hallitusten ja kansallisten järjestöjen kanssa sekä muiden kuin jäsenvaltioiden kanssa ja kansainvälisten tieteellisten ja teknisten, hallitusten ja muiden kuin hallitusten välisten järjestöjen kanssa, joiden toiminta liittyy sen tavoitteisiin. Eumetsat voi tehdä tätä varten sopimuksia.

4 artikla
Neuvosto

1. Neuvostoon kuuluu enintään kaksi jokaisen jäsenvaltion edustajaa, joista toisen tulee olla maansa sääpalvelun edustaja. Edustajilla voi olla neuvoston kokouksissa apunaan neuvonantajia.

2. Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on kaksi vuotta ja jotka saa valita uudelleen vain kerran. Puheenjohtaja johtaa neuvoston kokouksia eikä voi toimia jäsenvaltion edustajana.

3. Neuvosto kokoontuu varsinaiseen istuntoon vähintään kerran vuodessa. Se voi kokoontua ylimääräiseen istuntoon, jos puheenjohtaja tai kolmasosa jäsenmaista niin pyytää. Neuvosto kokoontuu Eumetsatin päämajassa, jollei se toisin päätä.

4. Neuvosto voi perustaa lisäelimiä tai työryhmiä sikäli kuin se katsoo tämän Eumetsatin tavoitteiden kannalta tarpeelliseksi.

5. Neuvosto hyväksyy työjärjestyksensä.

5 artikla
Neuvoston asema

1. Neuvostolla on valtuudet hyväksyä kaikki tämän yleissopimuksen toimeenpanemiseksi tarvittavat toimet.

2. Neuvostolla on nimenomaan valtuudet

a) kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisellä äänestyksellä:

i) päättää 15 artiklan 3 kappaleessa mainittujen valtioiden liittymisestä ja liittymisehdoista;

ii) päättää liitteiden muutoksista ja niiden voimaantulopäivästä;

iii) hyväksyä muiden kuin jäsenvaltioiden kanssa tehtävät yhteistyösopimukset;

iv) päättää Eumetsatin mahdollisesta hajottamisesta 19 artiklan mukaisesti;

v) päättää muodollisuuksista, kun ryhdytään toteuttamaan muita kuin I liitteessä määriteltyjä Eumetsatin tavoitteiden kanssa sopusoinnussa olevia järjestelmiä;

b) läsnä olevien ja äänestävien, myös vähintään kahta kolmannesta maksuosuuksista edustavien jäsenmaiden kahden kolmanneksen ääntenenemmistöllä:

i) hyväksyä vuotuinen tulo- ja menoarvio sekä siihen liittyvät henkilökunnan lisäykset ja tulo- ja menosuunnitelmat seuraavaksi kolmeksi vuodeksi;

ii) hyväksyä vuosittain edellisen vuoden tilit sekä Eumetsatin taseet käsiteltyään tilintarkastajan lausunnon ja antaa johtajalle vastuuvapaus tulo- ja menoarvion toteuttamisen suhteen;

iii) ryhtyä asianmukaisiin 9 artiklan 4 kappaleessa mainittuihin toimiin;

iv) hyväksyä rahoitussäännöt sekä muut rahoitusta koskevat määräykset;

v) määrätä 16 artiklan 5 kappaleessa mainitun erityismaksun suuruus;

vi) päättää 19 artiklan 3 ja 4 kappaleen mukaisesti, miten Eumetsat hajotetaan;

vii) päättää jäsenvaltion erottamisesta 13 artiklan mukaisesti;

viii) päättää Eumetsatin päämajan siirtämisestä;

ix) hyväksyä henkilökuntaa koskevat määräykset;

c) läsnä olevien ja äänestävien jäsenvaltioiden kahden kolmanneksen enemmistöllä:

i) nimittää johtaja määräajaksi sekä vapauttaa hänet lopullisesti tai väliaikaisesti tehtävistään; jos hänet erotetaan väliaikaisesti, neuvoston on nimitettävä sijaisjohtaja;

ii) määritellä Euroopan sääsatelliittijärjestelmän toiminnan yksityiskohdat sekä tuotteet ja palvelut, joita järjestelmä jäsenvaltioille I liitteen mukaisesti tuottaa;

iii) hyväksyä sopimusten tekeminen jäsenvaltioiden, kansainvälisten hallitusten välisten tai jäsenvaltioiden kansallisten järjestöjen kanssa;

iv) päättää tämän yleissopimuksen muutoksia koskevista suosituksista jäsenvaltioille;

v) hyväksyä työjärjestyksensä;

vi) nimittää tilintarkastajat ja päättää heidän toimikautensa pituudesta;

d) läsnä olevien ja äänestävien jäsenvaltioiden enemmistöllä;

i) hyväksyä korkeassa virka-asemassa olevien työntekijöiden nimitykset ja erottamiset;

ii) päättää lisäelimien ja työryhmien perustamisesta ja määritellä niiden toimiala;

iii) päättää mahdollisista muista toimista, joista ei ole tässä sopimuksessa nimenomaisesti määrätty.

3. Jokaisella jäsenvaltiolla on neuvostossa yksi ääni. Jäsenvaltiolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta neuvostossa, jos sen maksamatta jättämien maksuosuuksien määrä ylittää sille kuluvaksi tilivuodeksi määrättyjen maksuosuuksien määrän. Asianomainen jäsenvaltio voi tällöin kuitenkin saada luvan äänestää, jos kaksi kolmannesta kaikista äänioikeutetuista jäsenvaltioista katsoo, että maksujen laiminlyöminen johtuu ylivoimaisista olosuhteista. Tässä yleissopimuksessa mainittua yksimielisyyttä tai ääntenenemmistöjä määriteltäessä ei oteta huomioon jäsenvaltiota, jolla ei ole äänioikeutta.

Ilmaus "läsnäolevat ja äänestävät jäsenvaltiot" tarkoittaa jäsenvaltioita, jotka äänestävät puolesta tai vastaan. Jäsenvaltioita, jotka pidättyvät äänestämästä, ei katsota äänestäviksi.

4. Päätösvaltaisuus edellyttää sitä, että enemmistö kaikkien äänioikeutettujen jäsenvaltioiden edustajista on läsnä. Kiireellisessä asiassa neuvoston päätökset voidaan neuvoston kokousten välillä tehdä kirjeitse.

6 artikla
Johtaja

1. Johtaja on vastuussa neuvoston päätösten toimeenpanemisesta ja Eumetsatille annettujen tehtävien toteuttamisesta. Hän on Eumetsatin laillinen edustaja ja niin ollen allekirjoittaa neuvoston hyväksymät sopimukset.

2. Johtaja toimii neuvoston ohjeiden mukaisesti. Etenkin hän:

a) varmistaa, että Eumetsat toimii asianmukaisesti;

b) vastaanottaa jäsenvaltioiden maksuosuudet;

c) tekee neuvoston päättämät sitoumukset ja käyttää varoja hyväksytyissä luottorajoissa;

d) muotoilee tarjouspyynnöt ja sopimukset;

e) valmistelee neuvoston kokoukset ja järjestää mahdollisten työryhmien kokouksille tarpeellisen teknisen ja hallinnollisen avun;

f) seuraa ja valvoo sopimusten täytäntöönpanoa;

g) valmistelee ja panee täytäntöön Eumetsatin tulo- ja menoarvion rahoitussääntöjen mukaisesti ja antaa rahoitussääntöjen mukaisesti tehdyt tulo- ja menoarvion täytäntöönpanoa koskevat tilit ja taseet sekä Eumetsatin toimintakertomuksen vuosittain neuvoston hyväksyttäväksi;

h) pitää tarvittavia tilejä;

i) hoitaa muita tehtäviä, joita neuvosto hänelle mahdollisesti antaa.

3. Johtajaa avustaa sihteeristö.

7 artikla
Sihteeristön henkilökunta

1. Paitsi milloin tämän kappaleen toisessa lauseessa toisin määrätään, sihteeristön henkilökuntaa sääntelevät henkilökuntaa koskevat määräykset, jotka neuvosto hyväksyy 5 artiklan 2 kappaleen b kohdan määräysten mukaisesti. Milloin sihteeristössä työskentelevän työehtoja eivät sääntele mainitut määräykset, niitä sääntelee sen maan lainsäädäntö, jossa asianomainen toimii.

2. Henkilökunnan jäsenet valitaan heidän pätevyytensä perusteella, ja tällöin on otettava huomioon Eumetsatin kansainvälinen luonne. Mitään virkaa ei saa varata tietyn jäsenmaan edustajille.

3. Jäsenvaltioiden kansallisten laitosten henkilökuntaa voidaan palkata tai antaa Eumetsatin käyttöön tietyksi ajaksi.

4. Neuvosto päättää 5 artiklan 2 kappaleen d kohdan mukaisesti ylemmän henkilökunnan nimityksistä ja erottamisista siten kuin henkilökunnan ohjesäännöissä on määrätty. Muun henkilökunnan nimittää ja erottaa johtaja neuvoston antamalla valtuudella. Johtajalla on määräysvalta koko sihteeristön henkilökuntaan nähden.

5. Jäsenvaltioiden tulee kunnioittaa johtajan ja sihteeristön jäsenten tehtävien kansainvälistä luonnetta. Johtaja ja sihteeristön jäsenet eivät saa tehtäviään suorittaessaan pyytää tai hyväksyä ohjeita miltään hallitukselta tai muulta Eumetsatin ulkopuoliselta taholta.

8 artikla
Vastuu

1. Eumetsat ei vastaa niistä palveluksista ja tuotteista, joita toimitetaan tämän yleissopimuksen perusteella.

2. Eumetsat, sen jäsenvaltiot ja niiden virkamiehet ja työntekijät eivät ole suorittaessaan tehtäviään valtuutuksiensa rajoissa, kuten eivät myöskään Eumetsatin kokouksiin osallistuvat edustajat, vastuussa millekään jäsenvaltiolle tai Eumetsatille häviöstä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tämän yleissopimuksen I liitteen mukaisten palvelusten keskeytymisestä, viivästymisestä tai epätyydyttävästä toiminnasta.

3. Mikään jäsenvaltio ei ole vastuussa Eumetsatin avaruusosan perustamiseen liittyvistä toimista ja velvoitteista, paitsi milloin sellainen vastuu johtuu sopimuksesta, jonka osapuolina ovat kyseinen jäsenvaltio ja korvausta vaativa valtio. Tällaisessa tapauksessa Eumetsat suorittaa kyseiselle jäsenvaltiolle korvauksen tällaisesta velvoitteesta ellei viimeksi mainittu ole nimenomaisesti ottanut yksin vastatakseen velvoitteesta. Neuvosto vahvistaa tämän kappaleen määräysten toimeenpanoa koskevat menettelytavat.

9 artikla
Rahoitusperiaatteet

1. Eumetsatin kustannuksiin sisältyvät urakoitsijoiden ja toimittajien palveluksista aiheutuvat samoin kuin sille aiheutuneiden velvoitteiden toteuttamisen vaatimat kulut.

2. Eumetsatin kustannukset rahoitetaan jäsenvaltioiden maksuosuuksilla ja muilla Eumetsatin tuloilla.

3. Jokainen jäsenvaltio maksaa Eumetsatille vuosittaisen maksuosuutensa vaihdettavana valuuttana II liitteeseen sisältyvän asteikon perusteella. Maksuosuuksien maksutapa määritellään rahoitussäännöissä.

4. Jos yleissopimuksen voimaantulon jälkeen jäsenvaltio lakkaa 16 artiklan 1 tai 2 kappaleen nojalla olemasta yleissopimuksen osapuoli tai jokin valtio liittyy siihen, neuvosto selvittää siitä aiheutuvat seuraamukset ja päättää asianmukaisista toimenpiteistä. Lisäksi voidaan II liitteeseen sisältyvää maksuosuusasteikkoa tarkistaa pro rata -pohjalta.

5. Rahoitussäännöissä määritellään käytettävät menettelytavat siinä tapauksessa, että jäsenvaltio ei ole maksanut maksuosuuksia samoin kuin lisämaksut jäsenvaltiolle, jonka maksuosuudet ovat viivästyneet.

6. Neuvosto voi hyväksyä vapaaehtoisia rahallisia tai muita avustuksia edellyttäen, että ne on tehty Eumetsatin tavoitteiden, toiminnan ja johtoperiaatteiden mukaisiin tarkoituksiin.

10 artikla
Tulo- ja menoarvio

1. Tulo- ja menoarvio vahvistetaan Euroopan valuuttayksikköinä (ECU) siten kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen 18 päivänä joulukuuta 1978 päivätyssä rahoitusohjesäännössä n:o 3180/78.

2. Tilivuosi on 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta.

3. Eumetsatin vuotuinen tulo- ja menoarvio laaditaan jokaiseksi tilivuodeksi ennen sen alkamista rahoitussääntöjen edellyttämällä tavalla. Tulo- ja menoarvioon sisältyvien tulojen ja menojen tulee vastata toisiaan.

4. Neuvosto hyväksyy 5 artiklan 2 kappaleen b kohdan mukaisesti tulo- ja menoarvion jokaiselle tilivuodelle, samoin kuin lisäykset ja muutokset tulo- ja menoarvioon.

5. Hyväksymällä tulo- ja menoarvion neuvosto vahvistaa:

a) jokaiselle jäsenvaltiolle velvollisuuden maksaa tulo- ja menoarviossa määrätyt maksuosuudet Eumetsatille;

b) johtajalle valtuuden sitoutua velvoitteisiin ja kuluihin vastaavissa hyväksytyissä luottorajoissa.

6. Jollei neuvosto ole hyväksynyt tulo- ja menoarviota tilivuoden alkaessa, johtaja voi kuukausittain sitoutua velvoitteisiin ja maksaa maksuja tulo- ja menoarvion jokaisen luvun osalta enintään edellisen tilivuoden tulo- ja menoarvion määrärahojen yhtä kahdestoistaosaa vastaavasti, edellyttäen, ettei hänellä ole käytettävissään tulo- ja menoarvioluonnokseen sisältyvien määrärahojen kahdestoistaosan ylittäviä määrärahoja.

7. Jäsenvaltiot maksavat kuukausittain väliaikaisella pohjalla ja II liitteeseen sisältyvän asteikon mukaisesti arvioituna 6 kohdan soveltamisen edellyttämät maksut.

8. Rahoitusjärjestelyjen ja kirjanpitomenettelyn yksityiskohdat sisältyvät neuvoston 5 artiklan 2 kappaleen b kohdan mukaisesti hyväksymiin rahoitussääntöihin.

11 artikla
Tilintarkastus

1. Kaikkia tulo- ja menoarvioon sisältyviä tuloja ja menoja koskevat tilit ja Eumetsatin tase tulee rahoitussääntöjen mukaisesti antaa vuosittain tarkastettavaksi. Tilintarkastajat antavat neuvostolle vuosittain tilintarkastuskertomuksen.

2. Johtajan tulee antaa tilintarkastajille kaikki heidän tehtävissään tarvitsemansa tieto ja apu.

3. Neuvosto antaa tilintarkastusta koskevat yksityiskohtaisemmat määräykset.

12 artikla
Erioikeudet ja vapaudet

Eumetsatille kuuluvat sen virallisten toimintojen suorittamisen kannalta välttämättömät erioikeudet ja vapaudet myöhemmin laadittavan pöytäkirjan mukaisesti.

13 artikla
Velvoitteiden täyttämättä jättäminen

Jäsenvaltio, joka ei täytä tämän yleissopimuksen sille asettamia velvoitteita, menettää Eumetsatin jäsenyyden jos neuvosto niin päättää 5 artiklan 2 kappaleen b kohdan nojalla. Kyseinen jäsenvaltio ei saa osallistua tätä asiaa koskevaan äänestykseen. Neuvoston päätös tulee voimaan sen tilivuoden päätyttyä, jonka aikana se on tehty. Kyseiseen jäsenvaltioon sovelletaan 18 artiklan 2 ja 3 kappaleen määräyksiä.

14 artikla
Riidat

1. Kahden tai useamman jäsenvaltion tai näiden ja Eumetsatin väliset riidat, jotka koskevat tämän yleissopimuksen tai sen liitteiden tulkintaa tai soveltamista ja joita ei pystytä ratkaisemaan neuvostossa tai sen välityksellä, tulee riidan osapuolen vaatimuksesta alistaa välitystuomioistuimen ratkaistavaksi, elleivät osapuolet sovi muusta menettelytavasta riidan ratkaisemiseksi.

2. Välitystuomioistuimeen kuuluu kolme jäsentä. Jokainen riidan osapuoli nimittää yhden välimiehen kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona se on vastaanottanut 1 kohdassa mainitun pyynnön. Kaksi ensimmäistä välimiestä nimittävät kahden kuukauden kuluessa toisen välimiehen nimittämisestä kolmannen välimiehen, joka toimii välitystuomioistuimen puheenjohtajana ja joka ei saa olla riidan osapuolena olevan valtion kansalainen. Jos toista kahdesta välimiehestä ei ole nimitetty vaaditun ajan kuluessa hänet nimittää kumman tahansa osapuolen pyynnöstä kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtaja, tai jollei osapuolten kesken ole sopimusta viimeksimainitun kutsumisesta, pysyvän välitystuomioistuimen pääsihteeri. Samaa menettelytapaa käytetään, jollei välitystuomioistuimen puheenjohtajaa ole nimitetty vaaditussa ajassa.

3. Välitystuomioistuin päättää kokoontumispaikastaan ja vahvistaa menettelytapasääntönsä.

4. Jokainen osapuoli vastaa sen välimiehen kuluista, jonka nimittämisestä se on vastuussa, samoin kuin välitystuomioistuimessa edustautumisesta aiheutuvista kuluistaan. Välitystuomioistuimen puheenjohtajan kulut jaetaan tasan riidan osapuolten kesken.

5. Välitystuomioistuimen tuomio on sen jäsenten enemmistön kannan mukainen. Jäsenet eivät saa pidättyä äänestämästä. Tämä tuomio on lopullinen ja sitoo kaikkia riidan osapuolia, eikä siitä voi valittaa. Osapuolten tulee noudattaa tuomiota viivytyksettä. Mikäli tuomion tarkoituksesta tai soveltamisalasta syntyy riitaa, välitystuomioistuin päättää sen tulkinnasta riidan osapuolen pyynnöstä.

15 artikla
Allekirjoittaminen, ratifioiminen ja liittyminen

1. Tämä yleissopimus on avoinna niiden valtioiden allekirjoitettavaksi, jotka ottivat osaa Euroopan sääsatelliittien käyttöä koskevan järjestön perustamista käsittelevään täysivaltaisten edustajien konferenssiin.

2. Sanotut valtiot tulevat tämän yleissopimuksen osapuoliksi joko

-- allekirjoittamalla sen ilman ratifioimis- tai hyväksymisvaraumaa tai

-- tallettamalla ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettajalle, jos ne ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin.

3. Yleissopimuksen voimaantulopäivästä alkaen jokainen valtio, joka ei ottanut osaa tämän artiklan 1 kappaleessa mainittuun täysivaltaisten edustajien konferenssiin, voi liittyä siihen neuvoston päätettyä asiasta 5 artiklan 2 kappaleen a kohdan määräysten mukaisesti. Valtion, joka haluaa liittyä tähän yleissopimukseen, tulee ilmoittaa siitä johtajalle, ja viimeksimainitun tulee ilmoittaa jäsenvaltioille pyynnöstä vähintään kolme kuukautta ennen kuin se alistetaan neuvostolle päätöstä varten. Neuvosto päättää 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti kyseisen valtion liittymisen ehdoista ja edellytyksistä.

4. Ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat talletetaan Sveitsin liittohallitukselle, joka kutsutaan "tallettajaksi".

16 artikla
Voimaantulo

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona valtiot, joiden II liitteessä olevan asteikon perusteella määrätyt yhteenlasketut maksuosuudet kattavat vähintään 85 prosenttia maksuosuuksien kokonaissummasta, ovat tulleet 15 artiklan 2 kappaleen nojalla yleissopimuksen osapuoliksi.

2. Jolleivät tämän artiklan 1 kappaleen mukaiset yleissopimuksen voimaantulon edellytykset ole täyttyneet kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona yleissopimus avattiin allekirjoitettavaksi, tallettajan tulee niin pian kuin se on mahdollista kutsua kokoon niiden valtioiden hallitukset, jotka ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen ilman ratifioimis- tai hyväksymisvaraumaa tai, jotka ovat tallettaneet ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa. Nämä hallitukset voivat silloin päättää, että yleissopimus tulee niiden välillä voimaan 1 kappaleessa mainituista edellytyksistä riippumatta. Tehdessään tällaisen päätöksen näiden hallitusten tulee sopia voimaantulopäivästä ja II liitteessä olevan maksuosuusasteikon tarkistamisesta.

3. Sen jälkeen kun tämä yleissopimus on tullut voimaan tämän artiklan 1 tai 2 kappaleen nojalla, valtio, joka on allekirjoittanut yleissopimuksen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin, mutta ei ole vielä tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjaansa, voi osallistua Eumetsatin kokouksiin ilman äänioikeutta.

4. Jokaisen valtion osalta, joka yleissopimuksen tämän artiklan 1 tai 2 kappaleen nojalla tapahtuneen voimaantulon jälkeen allekirjoittaa yleissopimuksen ilman ratifioimis- tai hyväksymisvaraumaa tai tallettaa ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tai, joka liittyy siihen, yleissopimus tulee tapauksesta riippuen voimaan sanotun valtion allekirjoituspäivänä tai sen ratifioimis- tai hyväksymis- tai liittymiskirjan talletuspäivänä.

5. Jokaisen 15 artiklan 1 kohdassa mainitun valtion, joka tulee yleissopimuksen osapuoleksi, tulee sikäli kuin se on tarpeen, maksaa erityinen maksu niiden sijoitusten kattamiseksi, jotka on jo tehty I liitteessä kuvatun alkuperäisen järjestelmän perustamiseksi. Tämä maksu määrätään kyseisen valtion maksuosuuden pohjalta ja se on II liitteessä vahvistettu tai siitä päättää neuvosto 5 artiklan 2 kappaleen b kohdan nojalla. Kyseinen erityismaksu kuuluu kaikkien yleissopimukseen liittyvien valtioiden osalta liittymisen edellyttämiin ehtoihin, joista neuvosto 5 artiklan 2 kappaleen a kohdan nojalla päättää.

17 artikla
Muutokset

1. Jokainen jäsenvaltio voi esittää muutoksia tähän yleissopimukseen. Muutosehdotukset tulee lähettää johtajalle, joka toimittaa ne tiedoksi muille jäsenmaille viimeistään kolme kuukautta ennen kuin ne tulevat neuvoston käsittelyyn. Neuvosto käsittelee sanotut ehdotukset ja voi 5 artiklan 2 kappaleen c kohdan nojalla tehdyllä päätöksellä suosittaa jäsenvaltioille, että ne hyväksyisivät esitetyt muutokset.

2. Neuvoston suosittamat muutokset tulevat voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona yleissopimuksen tallettaja on vastaanottanut kaikkien jäsenvaltioiden kirjalliset hyväksymisilmoitukset.

3. Neuvosto voi 5 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisella päätöksellä 5 artiklan 2 kappaleen b kohdan iii alakohdan määräyksistä huolimatta muuttaa tämän yleissopimuksen liitteitä, edellyttäen, ettei sellainen muutos ole ristiriidassa yleissopimuksen kanssa. Neuvoston tulee samalla määrätä muutosten voimaantuloajankohta kaikkien jäsenvaltioiden osalta.

18 artikla
Irtisanominen

1. Jokainen jäsenvaltio voi, sen jälkeen kun tämä yleissopimus on ollut kuusi vuotta voimassa, irtisanoa sen ilmoittamalla tästä yleissopimuksen tallettajalle. Irtisanominen tulee voimaan sen tilivuoden päättyessä, joka seuraa tilivuotta, jona irtisanomisilmoitus on tehty.

2. Irtisanomisen tultua voimaan kyseinen valtio vastaa edelleen osuudestaan niistä määrärahoista, jotka perustuvat hyväksyttyyn sopimuksentekovaltuutukseen, jota on käytetty sen tilivuoden, jonka aikana irtisanomisesta on ilmoitettu, ja sitä aikaisempien tilivuosien tulo- ja menoarvioiden perusteella.

3. Kyseinen valtio säilyttää saavuttamansa oikeudet siihen päivään asti, jona irtisanominen tulee voimaan.

19 artikla
Hajottaminen

1. Neuvosto voi 5 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisella päätöksellä koska tahansa hajottaa Eumetsatin.

2. Jollei neuvosto 5 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisella päätöksellä, jota koskevaan äänestykseen yleissopimuksen irtisanonut jäsenvaltio ei ole ottanut osaa, toisin päätä, Eumetsat hajotetaan jos seurauksena siitä, että yksi tai useampi jäsenvaltio on irtisanonut tämän yleissopimuksen 18 artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti, jokaisen muun jäsenvaltion maksuosuuden määrä nousee enemmän kuin viidenneksen siitä määrästä, joka on II liitteessä määrätty.

3. Neuvosto nimittää 1 ja 2 kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa selvityksestä vastaavan elimen.

4. Varat jaetaan niiden valtioiden kesken, jotka ovat Eumetsatin jäseniä sen hajottamisen tapahtuessa niiden siitä lähtien kun niistä tuli tämän yleissopimuksen osapuolia tosiasiallisesti maksamien maksuosuuksien suhteessa. Vajauksen ollessa kyseessä, tästä vastaavat samat valtiot kuluvalle tilivuodelle arvioitujen maksuosuuksien suhteessa.

20 artikla
Ilmoitukset

Tallettajan tulee ilmoittaa allekirjoittaja- ja liittyjävaltioille:

a) kaikista yleissopimuksen allekirjoittamisista;

b) kaikista ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamisista;

c) yleissopimuksen 16 artiklan 1 tai 2 kappaleen nojalla tapahtuvasta voimaantulosta;

d) yleissopimuksen tai sen liitteiden kaikkien muutosten hyväksymisestä ja voimaantulosta;

e) kaikista yleissopimuksen irtisanomisista ja Eumetsatin jäsenyyden menettämisistä;

f) Eumetsatin hajottamisesta.

21 artikla
Rekisteriöinti

Tämän yleissopimuksen tullessa voimaan tallettajan tulee Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti rekisteröidä se Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristössä.

Mistä todisteeksi asianomaiset täysivaltaiset edustajat asianmukaisesti valtuutettuina ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Genevessä 24 päivänä toukokuuta 1983 yhtenä englannin ja ranskan kielisenä alkuperäiskappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia ja joka talletetaan Sveitsin liittohallituksen arkistoihin ja josta Sveitsin liittohallitus toimittaa oikeiksi todistetut jäljennökset kaikille allekirjoittaja- ja liittyjävaltioille.

I liite Järjestelmäkuvaus

1. Yleistä

Euroopan Meteorologinen Satelliittijärjestelmä jatkaa geostationaaristen satelliittien esioperationaalista METEOSAT-ohjelmaa. Satelliitin nimellinen asemapaikka on 0-pituuspiirin yläpuolella. Järjestelmä koostuu avaruus- ja maalohkosta. Avaruusaluksen suunnittelu perustuu METEOSATin suunnitteluun. Myös maalohko käyttää hyödykseen kokemusta, joka on saavutettu esioperationaalisen METEOSAT-ohjelman aikana ja se vastaa avaruusaluksen seurannasta ja valvonnasta ja tiedon keskitetystä käsittelystä.

2. Toiminnallinen kuvaus

2.1 Avaruuslohko

Satelliitti varustetaan seuraavaan toimintaan mahdollistavin laittein:

-- Kuvien otto kolmella spektrialueella (näkyvän valon, ilmakehän infrapunaikkunan ja vesihöyryn infrapuna-absorption alueella).

-- Kuvien ja muun tiedon välitys kahdella kanavalla, joista kukin pystyy lähettämään digitaalista ja analogista tietoa käyttäjäasemille.

-- Tiedon keruu havaintoasemilta.

-- Meteorologisen tiedon jako maa-asemille.

2.2 Maalohko

Maalohko varustetaan seuraavin toiminnoin, joista suurin osa on suoritettava lähes reaaliaikaisesti, jotta meteorologiset tarpeet voitaisiin tyydyttää:

-- Yhden aktiivisen satelliitin valvonta, tarkkailu ja operationaalinen käyttö.

-- Mahdollisuus valvoa toista, ei toiminnassa olevaa satelliittia.

-- Kuvatiedon vastaanotto ja esikäsittely. Esikäsittely on raakatiedossa esiintyvien radio- ja geometristen vaihtelujen määrittämistä ja niistä aiheutuvien korjausten tekemistä. Esikäsittely käsittää vähintään eri kanavien nauhoittamisen, ilmakehän infrapunaikkunakanavan kalibroinnin ja kuvan paikallistamisen.

-- Esikäsittelyjen kuvien välitys pääkäyttäjä- (PDUS) ja sivukäyttäjä- (SDUS) asemille.

-- Erilaisen tiedon (mm. hallinnollisten sanomien ja meteorologisten laitosten tuottamien karttojen) välitys satelliitin kautta.

-- Muista meteorologisista satelliiteista peräisin olevien kuvien välitys.

-- Havaintoasemien (Data Collection Platforms (DCP)) tietojen keruu ja niiden rajoitettu käsittely. Näiden sanomien välitys sisältää sekä niiden syötön meteorologiseen GTS-viestiverkostoon että niiden lähettämisen käyttäjäasemille satelliitin kautta. (Nämä lähetykset tässä osassa lueteltujen muiden lähetysten lisänä).

-- Kvantitatiivisen meteorologisen tiedon, mm. tuulivektorien ja muun operationaalisen meteorologian tarvitseman tiedon, kuten meren pintalämpötilan, ylätroposfäärin kosteuden, pilvien määrän ja korkeuden ja ilmastollisiin tarpeisiin sopivan tiedon tuottaminen.

-- Kaikkien käytössä olevien kuvien arkistointi digitaalimuodossa ainakin viiden kuukauden ajaksi ja kaiken tuotetun, muokatun meteorologisen tiedon arkistointi pysyvästi.

-- Ainakin kahden päivittäisen kokolevynkuvan arkistointi valokuvafilmille.

-- Arkistoidun tiedon haku.

-- Asiakirjojen mm. kuvakatalogien ja järjestelmän käyttöoppaan tuotanto ja jakelu.

-- Tuotteiden ja lähetysten laatutarkkailu.

3. Tekninen suorituskyky

3.1 Avaruuslohko

Yksityiskohtaisesta avaruusaluksen suorituskyvyn määrittelystä päättävät ohjelmaan osallistuvat valtiot, mutta se ei ole esioperationaalista METEOSATia huonompi muutoin kuin, että mahdollisuus "kysellä" tietoja havaintoasemilta (DCP) kiinteän linjan välityksellä jää pois.

Seuraavat parannukset ovat näköpiirissä:

-- Sähkövoiman ja polttoaineen pitkäaikaisempi käyttö.

-- Radiometrin ja elektroniikan suurempi luotettavuus.

-- Vesihöyrykanava kehitetään samalle suunnittelu- ja valmistustasolle kuin muut kaksi kanavaa; melua (häiriöitä) vähennetään.

-- Infrapunaikkunakanavan, vesihöyrykanavan ja molempien näkyvän valon kanavien yhtäaikainen toiminta.

-- Vesihöyrykanavan "lennossa" tapahtuva kalibrointi.

-- Mustan kappaleen kalibroinnin lämpötilatarkkailu.

-- Transponderin muutos digitaalisen tiedon jakelun mahdollistamiseksi maa-asemille esioperationaalisten METEOSAT-toimintojen lisäksi.

3.2 Maalohko

Kohdassa 2.2 lueteltujen toimintojen teknisen suorituskyvyn tulee olla ainakin esioperationaalisen järjestelmän tasolla. Järjestelmää kehitetään joka tapauksessa luotettavuuden parantamiseksi ja toimintakustannusten pienentämiseksi.

4. Siirtymäkauden toiminta

Olemassa olevan järjestelmän toiminta (Meteosat F1 ja F2 ja satelliitti P2 (jos laukaistaan esioperationaalisen ohjelman puitteissa)) sisällytetään 24 marraskuuta 1983 alkaneeseen operationaaliseen ohjelmaan.

5. Laukaisuaikataulu

5.1. Operationaalinen ohjelma käsittää osien hankinnan ja osayksikköjen rakentamisen, mitkä ovat välttämättömiä kolmen uuden laukaistavan (MO1, MO2, MO3) ja yhden varamallin kannalta.

Vain yhtä kokoamisryhmää käytetään ja avaruusalus kootaan jaksoittain.

MO1 laukaistaan heti sen valmistuttua, periaatteessa v. 1987 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

MO2 laukaistaan noin puolitoista vuotta myöhemmin, periaatteessa v. 1988 toisella vuosipuoliskolla.

MO3 laukaistaan periaatteessa v. 1990 toisella vuosipuoliskolla.

Tätä laukaisupäivämäärää voidaan siirtää riippuen ohjelman tilasta ja laukaisimien saatavuudesta päätöshetkellä.

MO1:n ja MO2:n laukaisut vakuutetaan, millä mahdollistetaan lisäsatelliittien kokoaminen ja laukaisu tarpeen vaatiessa.

5.2. Liite II:ssa mainittu ohjelmaan varattu enimmäisrahamäärä merkitsee, että kaikki laukaisut suoritetaan ARIANE:lla yhdessä toisen satelliitin kanssa. Ohjelmaan osallistuvat valtiot voivat päättää yksimielisen äänestyksen tuloksena yhden satelliitin laukaisujen käytöstä, jos ohjelma niin vaatii.

6. Ohjelman kesto

Alustavan aikataulun mukaan operationaalisten satelliittien käytön oletetaan kestävän 8,5 vuotta alkaen MO1 laukaisusta v. 1986--87. Tämän lisäksi ohjelmaan kuuluu siirtymäkauden toiminta, missä käytetään hyödyksi olemassa olevia satelliitteja ja ohjataan niiden satelliittien (F1, F2, P2) toimintaa, jotka ovat käytettävissä 24. marraskuuta 1983 ja MO1:n laukaisun v. 1986--87 välisenä aikana. Ohjelman arvioitu kokonaiskesto on 12,5 vuotta alkaen v. 1983 ja loppuen keskellä vuotta 1995.

II liite

I. Kokonaiskustannukset

I liitteessä kuvatun alkuperäisen järjestelmän kokonaiskustannukset on arvioitu 400 miljoonaksi laskentayksiköksi (MAU) (vuoden 1982 puolivälin hintoina ja vuoden 1983 muuntokertoimilla laskettuna) vuosina 1983--1995. Kustannukset jakaantuvat seuraavasti:


-- järjestön enimmäiskulut:        378 MAU
-- Eumetsatin sihteeristö (10,5 vuotta):  10 MAU
-- Eumetsatin odottamattomat kulut:    12 MAU

II. Maksuosuuksien jakaantuminen

Jäsenvaltiot osallistuvat Eumetsatin kuluihin seuraavan maksuosuustaulukon mukaisesti:


Jäsenvaltio        %
Alankomaat        3,00
Belgia          4,00
Espanja          4,50
Italia          11,00
Irlanti          0,10
Kreikka          0,30
Norja           0,50
Portugali         0,30
Ranska          22,00
Ruotsi          0,93
Saksan liittotasavalta  21,00
Suomi           0,30
Sveitsi          2,60
Tanska          0,50
Turkki          0,50
Yhdistynyt kuningaskunta 14,40

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.