50/1986

Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen perussääntö

I artikla
Päämäärä

Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen tavoitteena on kansainvälisen yhteistyön edistäminen syöväntutkimuksessa. Keskuksen välityksellä osallistujavaltiot ja Maailman terveysjärjestö voivat yhdessä Kansainvälisen syöpäunionin ja muiden asiasta kiinnostuneiden kansainvälisten järjestöjen kanssa toimia yhteistyössä syöpäongelmaan liittyvän tutkimuksen kannustamiseksi ja tukemiseksi kaikissa vaiheissa.

II artikla
Tehtävät

Päämääränsä saavuttamiseksi keskuksella on seuraavat tehtävät:

1. Keskus huolehtii syövän syihin, hoitoon ja ehkäisemiseen liittyvien eri tutkimusvaiheiden suunnittelusta, edistämisestä ja kehittämisestä.

2. Keskuksella on pysyvä toimintaohjelma. Tähän toimintaan kuuluu:

a) tietojen kerääminen ja jakaminen syövän epidemiologiasta, syöväntutkimuksesta sekä syövän syistä ja ehkäisemisestä eri puolilla maailmaa;

b) ehdotusten käsitteleminen ja suunnitelmien valmisteleminen syöväntutkimusta koskeviksi tai sen avuksi tarkoitetuiksi hankkeiksi; sellaisten hankkeiden tulisi olla omiaan hyödyntämään mahdollisimman tarkoin tieteellisiä ja taloudellisia voimavaroja sekä erityistilaisuuksia taudin luonnollisen kulun tutkimiseksi;

c) syöväntutkimushenkilöstön kouluttaminen ja valmentaminen.

3. Keskus voi teettää erityishankkeita; niihin saa kuitenkin ryhtyä vain tiedeneuvoston tekemään suositukseen perustuvalla hallintoneuvoston nimenomaisella suostumuksella.

4. Erityishankkeisiin kuuluvat muun muassa:

a) pysyvää toimintaohjelmaa täydentävä toiminta;

b) syövän ehkäisemiseen liittyvien esitutkimusten esittely;

c) kansallisen tutkimuksen edistäminen ja avustaminen, tarvittaessa perustamalla suoraan tutkimusjärjestöjä.

5. Pysyvää toimintaohjelmaa tai erityishankkeita toteuttaessaan keskus voi tehdä yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa.

III artikla
Osallistujavaltiot

Kaikki Maailman terveysjärjestön jäsenet voivat XII artiklan määräykset huomioon ottaen osallistua aktiivisesti keskuksen toimintaan ilmoittamalla Maailman terveysjärjestön pääjohtajalle sitoutuvansa noudattamaan ja soveltamaan tämän perussäännön määräyksiä. Ilmoituksen tehneitä jäseniä kutsutaan tässä perussäännössä "osallistujavaltioiksi".

IV artikla
Organisaatio

Keskus käsittää:

a) hallintoneuvoston;

b) tiedeneuvoston; ja

c) sihteeristön.

V artikla
Hallintoneuvosto

1. Hallintoneuvostoon kuuluu yksi edustaja kustakin osallistujavaltiosta ja Maailman terveysjärjestön pääjohtaja, joilla voi olla mukanaan varajäseniä tai neuvonantajia.

2. Jokaisella hallintoneuvoston jäsenellä on yksi ääni.

3. Hallintoneuvosto:

a) hyväksyy tulo- ja menoarvion;

b) hyväksyy taloudenhoitoa koskevat määräykset;

c) valvoo varainkäyttöä;

d) päättää sihteeristön suuruudesta;

e) valitsee toimihenkilönsä;

f) hyväksyy omat menettelytapasääntönsä.

4. Käsiteltyään tiedeneuvoston suositukset hallintoneuvosto:

a) hyväksyy pysyvän toimintaohjelman;

b) hyväksyy erityishankkeet;

c) päättää lisäohjelmista.

5. Hallintoneuvosto tekee tämän artiklan 3 kappaleen a ja b kohdan mukaiset päätöksensä osallistujavaltioita edustavien jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

6. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä läsnä olevien ja äänestävien jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä, ellei tässä perussäännössä toisin määrätä. Päätösvaltaisuuteen tarvitaan jäsenten enemmistö.

7. Hallintoneuvosto kokoontuu säännölliseen istuntoonsa vähintään kerran vuodessa. Se voi kokoontua myös ylimääräiseen istuntoon, kun kolmannes sen jäsenistä sitä pyytää.

8. Hallintoneuvosto voi nimetä alakomiteoita ja työryhmiä.

VI artikla
Tiedeneuvosto

1. Tiedeneuvostoon kuuluu kaksitoista erittäin pätevää tiedemiestä, jotka on valittu heidän syöväntutkimuksessa tai siihen liittyvillä aloilla osoittamansa asiantuntemuksen perusteella.

2. Hallintoneuvosto nimittää tiedeneuvoston jäsenet. Neuvoteltuaan asiantuntevien tiedejärjestöjen kanssa Maailman terveysjärjestön pääjohtaja esittää asiantuntijaluettelon hallintoneuvostolle.

3. Tiedeneuvoston jäsenten toimikausi on neljä vuotta.

Nimitettäessä ensimmäisiä jäseniä toimikauden kolmesta neljään vuoteen pidentävän perussäännön muutoksen voimaantulon jälkeen* sovelletaan kuitenkin seuraavia järjestelyjä:

(Hallintoneuvosto hyväksyi tekstin yhdeksännessä istunnossaan (18--20 päivänä lokakuuta 1971) ja kahdeskymmenesviides maailman terveyskokous 23 päivänä toukokuuta 1972.)

a) Kolme uutta jäsentä nimitetään neljäksi vuodeksi.

b) Kolme neljästä jäsenestä, joiden toimikausi päättyisi muuten kahden vuoden kuluttua, valitaan arvalla toimimaan kolme vuotta jäljelle jäävän jäsenen toimiessa kaksi vuotta.

c) Kaksi neljästä jäsenestä, joiden toimikausi päättyisi muuten vuoden kuluttua, valitaan arvalla toimimaan kaksi vuotta kahden jäljelle jäävän jäsenen toimiessa vuoden.

d) Yksi uusi jäsen valitaan yhdeksi vuodeksi.

Muut kuin jonkin jäsenen tilalle kahdeksi vuodeksi tai sitä lyhyemmäksi aikaa nimitetyt jäsenet, jotka luopuvat tiedeneuvoston jäsenyydestä, voidaan nimittää uudelleen vasta aikaisintaan vuoden kuluttua.

Jos kolmen, kahden tai yhden vuoden paikkoja muuten vapautuu, täytetään ne tapauksen mukaan arvalla tai nimittämällä uusia jäseniä.

4. Tiedeneuvoston tehtävänä on:

a) omien menettelytapasääntöjensä hyväksyminen;

b) keskuksen toiminnan arvioiminen säännöllisesti;

c) pysyvien toimintaohjelmien suosittaminen ja erityishankkeiden valmistelu esitettäviksi hallintoneuvostolle;

d) keskuksen rahoittamien erityishankkeiden arvioiminen säännöllisesti;

e) selvitysten antaminen edellä b, c ja d kohdassa mainituista asioista hallintoneuvoston käsiteltäviksi silloin, kun tämä toimielin käsittelee toimintaohjelmaa ja tulo- ja menoarviota.

VII artikla
Sihteeristö

1. Maailman terveysjärjestön pääjohtajan yleinen toimivalta huomioon ottaen sihteeristö toimii keskuksen hallinnollisena ja teknisenä toimielimenä. Lisäksi se panee täytäntöön hallintoneuvoston ja tiedeneuvoston päätökset.

2. Sihteeristöön kuuluu keskuksen johtaja ja tarpeellinen tekninen ja hallintohenkilöstö.

3. Hallintoneuvosto valitsee keskuksen johtajan. Maailman terveysjärjestön pääjohtaja tekee nimityksen hallintoneuvoston määräämillä ehdoilla.

4. Keskuksen henkilöstö nimitetään Maailman terveysjärjestön pääjohtajan ja keskuksen johtajan sopimalla tavalla.

5. Keskuksen johtaja on keskuksen ylin toimeenpaneva virkamies. Hänen tehtävänään on:

a) tulevan ohjelman ja tulo- ja menoarvioesityksen valmisteleminen;

b) ohjelman ja tieteellisen toiminnan toteuttamisen valvominen;

c) hallinto- ja talousasioiden johtaminen.

6. Keskuksen johtaja antaa jokaiselle osallistujavaltiolle ja Maailman terveysjärjestön pääjohtajalle selvityksen keskuksen toiminnasta sekä tuloja menoarvioesityksen seuraavaksi varainhoitovuodeksi. Nämä tulee toimittaa vastaanottajilleen vähintään kolmeakymmentä päivää ennen hallintoneuvoston säännönmukaista vuosikokousta.

VIII artikla
Rahoitus

1. Keskuksen hallinto ja jatkuva toiminta rahoitetaan jokaisen osallistujavaltion suorittamilla vuosimaksuilla.

2. Vuosimaksut erääntyvät kunkin vuoden tammikuun 1 päivänä, ja ne on maksettava viimeistään sen vuoden joulukuun 31 päivänä.

3. Hallintoneuvosto päättää vuosimaksujen suuruudesta.

4. Vuosimaksujen muutoksista päättämiseen tarvitaan osallistujavaltioita edustavien hallintoneuvoston jäsenten kahden kolmasosan enemmistö.

5. Osallistujavaltiolla, jolta on maksuja suorittamatta, ei ole äänioikeutta hallintoneuvostossa, jos maksamatta jäänyt määrä on yhtä suuri tai suurempi kuin sen suoritettavaksi edellisenä varainhoitovuonna erääntynyt maksu.

6. Hallintoneuvosto voi perustaa käyttöpääomarahaston sekä päättää sen suuruudesta.

7. Hallintoneuvostolla on valtuudet ottaa vastaan avustuksia yksityishenkilöiltä, järjestöiltä tai hallituksilta.

Keskuksen erityishankkeet rahoitetaan tällaisilla avustuksilla.

8. Keskuksen varoja ja omaisuutta säilytetään säätiön muodossa Maailman terveysjärjestön taloudenhoitoa koskevien määräysten VI artiklan 6.6 ja 6.7 kappaleen nojalla. Keskuksen varat ja omaisuus pidetään erillään Maailman terveysjärjestön varoista ja omaisuudesta, ja niitä hoidetaan hallintoneuvoston hyväksymien taloudenhoitoa koskevien määräysten mukaisesti.

IX artikla
Päämaja

Hallintoneuvosto päättää keskuksen päämajan sijoituspaikasta.

X artikla
Muutokset

Jollei VIII artiklassa toisin määrätä, tämän perussäännön muutokset tulevat voimaan sen jälkeen, kun osallistujavaltioita edustavien hallintoneuvoston jäsenten kahden kolmanneksen enemmistö ja Maailman terveyskokous ovat ne hyväksyneet.

XI artikla
Voimaantulo

Tämän perussäännön määräykset tulevat voimaan sen jälkeen, kun viisi Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen perustamista ehdottanutta valtiota on ilmoittanut III artiklan mukaisesti sitoutuvansa noudattamaan ja soveltamaan tämän perussäännön määräyksiä.

XII artikla
Uudet osallistujavaltiot

Tämän perussäännön tultua voimaan jokainen Maailman terveysjärjestön jäsenvaltio voidaan hyväksyä osallistujavaltioksi edellyttäen, että:

a) hallintoneuvosto katsoo osallistujavaltioita edustavien hallintoneuvoston jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä, että valtio pystyy osallistumaan tehokkaasti keskuksen tieteelliseen ja tekniseen työhön;

b) valtio antaa tämän jälkeen III artiklassa mainitun sitoumuksen.

XIII artikla
Osallistumisesta luopuminen

Osallistujavaltio voi luopua osallistumasta keskuksen toimintaan ilmoittamalla aikomuksestaan luopua Maailman terveysjärjestön pääjohtajalle. Ilmoitus tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun Maailman terveysjärjestön pääjohtaja on vastaanottanut sen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.