46/1986

Alkuperäinen sopimus: 16/1970

LISÄSOPIMUS pohjoismaisen teollistamisrahaston perustamista Islantia varten koskevaan sopimukseen

Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan hallitukset ovat, haluten solmia lisäsopimuksen Reykjavikissa 12 päivänä joulukuuta 1969 Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä tehtyyn pohjoismaisen teollistamisrahaston perustamista Islantia varten koskevaan sopimukseen (alempana "sopimus"), jota on muutettu 29 päivänä huhtikuuta 1980 tehdyllä lisäsopimuksella, sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuksen 1 pykälä muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"1 § Tarkoitus

Rahaston tarkoitus on kiinnittämällä erityisesti huomiota tekniseen ja teolliseen kehitykseen edistää monipuolisen ja kilpailukykyisen elinkeinoelämän luomista Islantiin sekä edistää teollista ja kaupallista yhteistyötä Islannin ja muiden pohjoismaiden välillä."

2 artikla

Sopimuksen 3 pykälä muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"3 § Kursseja koskevia määräyksiä

Rahaston laskentayksikkö vastaa suuruudeltaan yhtä Yhdysvaltain dollaria. Muun valuutan määräisenä otetut lainat on annettava lainaksi samassa valuutassa. Rahaston peruspääoman ylittävistä lainavaroista myönnettävät lainat voidaan myöntää valuutassa, jonka hallitus määrää."

3 artikla

Sopimuksen 4 pykälä muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"4 § Toiminta

Rahasto pyrkii tavoitteisiinsa:

a) myöntämällä lainoja tiettyihin suunnitelmiin, joko yksinään tai yhdessä toisten lainanantajien kanssa;

b) takaamalla toisten lainanantajien myöntämiä lainoja;

c) erityistapauksissa ostamalla uusien ja toiminnassa olevien yritysten osakkeita edellyttäen, että osakkeet jälleenmyydään heti kun olosuhteet sen sallivat ja myynti katsotaan tarkoituksenmukaiseksi;

d) erityistapauksissa voidaan myöntää lainoja edullisin ehdoin taikka apurahoja esim. teknilliseen apuun, tutkimustyöhön, tuotekehittelyyn ja markkinatutkimuksiin. Tällaiset lainat ja apurahat eivät saa yhteenlaskettuna ylittää 10 % peruspääomasta. Vuodesta 1980 lukien saadaan edellisen lisäksi samaan tarkoitukseen käyttää yli 10 % rahaston omasta pääomasta vuoden 1980 alun tilanteen mukaisesti sekä 10 jokaisen vuoden ylijäämätuotosta, ensimmäisen kerran vuoden 1980 ylijäämätuotosta.

Rahaston edellä mainittu toiminta rahoitetaan peruspääomalla, tuotoilla ja ottolainauksella. Lainojen myöntämisestä, takuista ja osakeostoista tehtävien päätösten tulee olla yleisten liiketaloudellisten periaatteiden mukaisia.

Rahaston tulee pyrkiä peruspääoman ja oman pääoman luonnollisen koronkasvun varmistamiseen. Lainoja, apurahoja tai takuita voidaan myöntää yksityisessä tai julkisessa omistuksessa oleville yrityksille ja rahalaitoksille, joilla on samat päämäärät kuin rahastolla. Sama on voimassa osakkeiden hankinnasta.

Rahaston on jatkuvasti huolehdittava siitä, että takaisinmaksamaton peruspääoma ja lainat rahastolle katetaan lainoilla tyydyttävää vakuutta vastaan.

Rahaston tulee toimia läheisessä yhteistyössä Islannin rahalaitosten kanssa."

4 artikla

1. Tämä lisäsopimus tulee voimaan 21 päivää sen jälkeen kun kaikki osapuolet ovat ilmoittaneet Islannin ulkoasiainministeriölle lisäsopimuksen voimaantulon edellyttämien toimenpiteiden suorittamisesta.

2. Islannin ulkoasiainministeriö ilmoittaa muille osapuolille näiden ilmoitusten vastaanottamisesta ja lisäsopimuksen voimaansaattamisesta.

5 artikla

Tämän lisäsopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Islannin ulkoasiainministeriön huostaan, joka lähettää vahvistetut jäljennökset muille osapuolille.

Tämän vahvistukseksi ovat alle merkityt asianmukaisesti valtuutetut edustajat allekirjoittaneet tämän lisäsopimuksen Reykjavikissa 21 päivänä maaliskuuta 1986 yhtenä tanskankielisenä kappaleena. Osapuolet vahvistavat ensi tilassa noottien vaihdolla suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkieliset sopimustekstit, joilla on yhtäläinen todistusvoimaisuus kuin tanskankielisellä tekstillä. Islannin ulkoasiainministeriö lähettää tekstien vahvistetut jäljennökset muille osapuolille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.