41/1986

Annettu: 04.06.1986

Asetus Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn juustojen tuontia ja vientiä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 1985 tehty Suomen ja Euroopan talousyhteisön välinen juustojen tuontia ja vientiä koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 23 päivänä toukokuuta 1986 annetulla lailla (392/86) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 23 päivänä toukokuuta 1986, on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn juustojen tuontia ja vientiä koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 23 päivänä toukokuuta 1986 annettu laki (392/86) sekä tämä asetus tulevat voimaan 4 päivänä kesäkuuta 1986.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1986

Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisö välinen juustojen tuontia ja vientiä koskeva SOPIMUS

Suomen tasavalta ja Euroopan talousyhteisö ovat käyneet neuvotteluja juustojen tuonnista ja viennistä. Neuvottelujen kuluessa osapuolet ovat todenneet olevan mahdollista tähänastisen kokemuksen valossa tehdä uusi sopimus, jonka määräykset ovat 1.1.1986 alkaen seuraavat:

1. Suomi ja talousyhteisö sopivat siitä, että jäljempänä mainittujen juustojen vuosittaisia tuontimääriä koskevat tuontimaksut rajoitetaan seuraaville tasoille:

a) Tuonti talousyhteisöön

Talousyhteisön tullinimikkeistön nimikkeeseen 04.04. kuuluvat Suomesta tulevat ja suomalaista alkuperää olevat, sovitulla todistuksella varustetut juustot:

(Luettelo painettuna)

b) Tuonti Suomeen

Talousyhteisöstä peräisin olevat ja sieltä tuotavat Suomen tullitariffinimikkeeseen 04.04. kuuluvat sekä sovitulla laatu- ja alkuperämerkinnällä varustetut juustot

(Luettelo painettuna)

2. Suomi sitoutuu ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin taatakseen:

- että toisaalta Suomesta Euroopan talousyhteisöön (katso kohta 1.a) vietäviä määriä ei ylitetä

- että toisaalta tuontilisenssit myönnetään säännöllisesti ja sellaisella tavalla, että tuonti Euroopan talousyhteisöstä Suomeen voidaan sovittujen määrien puitteissa toteuttaa (katso kohta 1.b)

Suomi ja talousyhteisö huolehtivat siitä, ettei molemmin puolin myönnettyjä etuja vaaranneta muilla tuontia koskevilla toimenpiteillä.

3. Suomi ja talousyhteisö sitoutuvat kumpikin tahollaan valvomaan, etteivät niiden viejien ylläpitämät hinnat aiheuta häiriöitä tuojamaan markkinoilla. Tämän johdosta ne tulevat perustamaan tietojenvaihto- ja yhteistyöjärjestelmän, jonka yksityiskohdat on esitetty oheisessa liitteessä. Jos hinnoittelusta johtuvia vaikeuksia ilmenee, käynnistetään jommankumman osapuolen sitä pyytäessä mahdollisimman pian neuvottelut, joiden tavoitteena on sopia tilanteen korjaavista toimenpiteistä.

4. Molemmat osapuolet voivat neuvotella milloin tahansa tämän sopimuksen toimivuudesta ja tarvittaessa yhteisestä sopimuksesta muuttaa sitä ottaen erityisesti huomioon juustojen markkinahinnoissa, tuotannossa, myynnissä ja kulutuksessa tapahtuneen kehityksen.

Erityisesti, mikäli jonkin kiintiövuoden aikana tuonnissa talousyhteisöön ja/tai Suomeen saavutetaan sovitut tuontimäärät, osapuolet käynnistävät neuvottelut jommankumman osapuolen sitä pyytäessä, tavoitteena tutkia mahdollisuutta muuttaa alunperin sovittuja tuontimääriä.

5. Tämä sopimus voidaan irtisanoa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti yksi vuosi etukäteen. Mikäli näin tapahtuisi, molemmat osapuolet varaavat itselleen aiemmat, ennen tämän sopimuksen tekemistä voimassaolevat oikeutensa.

6. Tämä sopimus korvaa väliaikaisen 9.12.1981 tehdyn ja kirjeenvaihdolla viimeksi 23.1.1985 muutetun sopimuksen Euroopan talousyhteisön ja Suomen välillä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 1985.

Liite 1

Estääkseen sen, ettei viejien harjoittamasta hinnoittelusta aiheudu vaikeuksia tuojamaan markkinoilla, osapuolet sopivat seuraavista tietojen vaihto- ja yhteistyöjärjestelyistä:

1. Suomi toimittaa Euroopan yhteisöjen komissiolle seuraavat tiedot kustakin järjestelyssä mainitusta juustolajista:

- kaksi viikkoa ennen kunkin vuosineljänneksen alkua Suomen Talousyhteisöön suuntautuvan viennin näkymät seuraavalla vuosineljänneksellä (ennakoidut vientimäärät ja -hinnat sekä arvioidut markkinakohteet),

- kaksi viikkoa kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen Suomen toteutunut vienti Talousyhteisöön kuluneella vuosineljänneksellä (viedyt määrä, hinnat, Talousyhteisömaat, joihin vientiä on tapahtunut).

2. Euroopan yhteisöjen komissio toimittaa säännöllisin väliajoin tiedot hinnoista ja muita asiaankuuluvia kotimaisia ja tuontijuustoja koskevia tietoja.

Liite 2

(Puhuttelu)

Minulla on kunnia viitata Euroopan talousyhteisön ja Suomen väliseen juustojen tuontia ja vientiä koskevaan sopimukseen sekä niihin neuvotteluihin, joita käytiin 25.7.1985 sen voimassaolon jatkamiseen liittyvistä ehdoista.

Vahvistan Teille, että seurauksena Espanjan ja Portugalin liittymisestä talousyhteisöön, tämä on valmis ryhtymään niin pian kuin mahdollista neuvotteluihin tämän sopimuksen soveltamiseksi siten, että otetaan huomioon liittyvien maiden ja Suomen kahdenväliset kaupalliset suhteet.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa vastaanottaneenne tämän kirjeen.

(Kohteliaisuuslause)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.