37/1986

Maailman matkailujärjestön kanssa tehty WTO:n Euroopan aluekomission 16. kokouksen pitämistä Helsingissä 12-14 päivänä toukokuuta 1986 koskeva sopimus

1. Maailman matkailujärjestön pääsihteeri Suomen ulkoasiainministerille

Madridissa 17 päivänä tammikuuta 1986

Suomen hallituksen ja Maailman matkailujärjestön välinen järjestely WTO:n Euroopan aluekomission 16. kokouksen pitämiseksi Helsingissä 12-14 päivänä toukokuuta 1986

Lähetän kunnioittavasti seuraavassa Maailman matkailujärjestön (WTO) ja Suomen hallituksen välisen järjestelyn tekstin, joka koskee Helsingissä 12--14 päivänä toukokuuta 1986 pidettävää WTO:n Euroopan aluekomission 16. kokousta.

Sanottu järjestely pohjautuu järjestön perussäännön 32 artiklaan, joka kuuluu seuraavasti: "Järjestö nauttii jäsenmaiden alueilla sellaisia etuoikeuksia ja koskemattomuutta, joita sen toiminta edellyttää. Sellainen etuoikeus ja koskemattomuus voidaan määritellä järjestön tekemillä sopimuksilla."

1. WTO:n yleiskokouksen menettelytapasääntöjen mukaisesti, joita sovelletaan mutatis mutandis sen alueellisiin komissioihin, kokouksen osanottajat kutsuu pääsihteeri.

2. Suomen hallitus ryhtyy asianmukaisiin toimiin kansallisuuteen katsomatta kokouksen osanottajien maahantulon, maastapoistumisen ja maassaoleskelun mahdollistamiseksi. Tarvittavat viisumit annetaan osanottajille maksutta ja mahdollisimman nopeasti.

3. Kokoukseen kutsuttujen valtioiden osanottajilla on seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

a) heidän henkilönsä, asuntonsa ja omaisuutensa on koskematon;

b) vapautus pidätyksestä ja vangitsemisesta sekä lainkäyttövapautus virallisissa tehtävissään suorittamiensa tekojen osalta, suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuina;

c) heidän henkilökohtainen omaisuutensa on vapautettu tulleista sekä heidän matkatavaransa tullitarkastuksesta samoin ehdoin kuin tilapäisissä tehtävissä matkustavilla diplomaattisilla edustajilla;

d) oikeus käyttää salakirjoitusta virallisessa tietojenvaihdossaan sekä oikeus lähettää ja vastaanottaa asiakirjoja ja virallisia kirjeitä diplomaattisen kuriirin välityksellä tai sinetöityinä säkkeinä;

e) vapautus maahanmuuttorajoituksista ja ulkomaalaisia koskevista rekisteröimismääräyksistä;

f) vapautus valuutan vaihtoa koskevista rajoituksista samoin ehdoin kuin tilapäisissä tehtävissä matkustavilla diplomaattisilla edustajilla.

4. WTO:n liitännäisjäsenten edustajilla on vain edellä b, e ja f kohdassa mainitut erioikeudet.

5. Järjestön pääsihteerille myönnetään ne erioikeudet ja vapautukset, vapaudet ja helpotukset, jotka myönnetään diplomaattisten edustustojen päällikköinä toimiville suurlähettiläille.

6. Järjestön virkamiehet kansallisuuteensa katsomatta ovat vapautettuja kaikesta lainkäytöstä tehtävissään suorittamiensa tekojen osalta, suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuina.

7. Järjestön yleiskokouksen menettelytapasääntöjen 1 säännön 2 kappaleen mukaisesti, jota sovelletaan analogisesti kaikkiin päämajan ulkopuolella pidettäviin WTO:n kokouksiin, Suomen hallitus maksaa kaikki kokouksen Helsingissä pitämisestä Maailman matkailujärjestölle aiheutuvat lisäkustannukset.

8. Suomen hallitus antaa WTO:n käyttöön kokouksen pitämistä varten tämän asiakirjan liitteessä luetellut tilat, välineet ja palvelut.

9. Maailman matkailujärjestön ei katsota olevan vastuussa korvausvaatimuksista, jotka johtuvat 8 kappaleessa mainituille rakennuksille ja laitteille aiheutuneesta vahingosta, kolmansille henkilöille ja näiden omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta sekä paikallisen henkilökunnan palvelussuhteesta aiheutuneesta vahingosta.

10. Konferenssirakennus, toimistot ja muut tilat sekä rakennelmat, jotka Suomen hallitus antaa järjestön käyttöön, muodostavat konferenssialueen ja ne katsotaan Maailman matkailujärjestön tiloiksi.

11. Suomen hallitus takaa asianomaisin toimenpitein kokouksen turvallisuuden ja suojelun.

12. WTO ja Suomen hallitus ratkaisevat kaikki kysymykset, joista ei tässä järjestelyssä ole määräyksiä, Yhdistyneiden Kansakuntien erioikeuksista ja vapauksista 13 päivänä helmikuuta 1946 tehdyn yleissopimuksen pohjalta.

Ehdotan kunnioittavasti, että tämä kirje ja teidän hyväksyvä vastauksenne muodostavat Maailman matkailujärjestön ja Suomen hallituksen välisen sopimuksen, joka tulee voimaan vastauksenne päiväyksestä ja jota sovelletaan kokouksen ajan sekä myös sellaisen ajan kokouksen jälkeen, joka on tarpeen kokouksen toimintojen päättämiseksi.

2. Suomen ulkoasiainministeri Maailman matkailujärjestön pääsihteerille

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1986

Viitaten 17 päivänä tammikuuta 1986 päivättyyn kirjeeseenne, joka sisältää ehdotuksen Suomen hallituksen ja Maailman matkailujärjestön väliseksi sopimukseksi WTO:n Euroopan aluekomission 16. kokouksen pitämiseksi Helsingissä 12--14 päivänä toukokuuta 1986, ilmoitan kunnioittavasti hyväksyväni ehdotuksenne. Teidän kirjeenne ja tämä vastaukseni muodostavat siten Suomen hallituksen ja Maailman matkailujärjestön välisen sopimuksen, joka tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 1986 ja jota sovelletaan kokouksen ajan sekä myös sellaisen ajan kokouksen jälkeen, joka on tarpeen kokouksen toimintojen päättämiseksi.

3. Maailman matkailujärjestön pääsihteeri Suomen ulkoasiainministerille

Madridissa 21 päivänä maaliskuuta 1986

Viitaten 17 päivänä tammikuuta 1986 päivättyyn kirjeeseeni, joka sisältää ehdotuksen WTO:n ja Suomen hallituksen väliseksi sopimukseksi WTO:n Euroopan aluekomission 16. kokouksen pitämiseksi Helsingissä 12--14 päivänä toukokuuta 1986, sekä myöhempiin keskusteluihin WTO:n päämajassa, ilmoitan kunnioittavasti Teille, että järjestö katsoo liitännäisjäsenten edustajien olevan WTO:n Euroopan aluekomission 16. kokouksen ajan järjestön tehtäviä suorittavia asiantuntijoita, mikä mahdollistaa sopimuksen 4 kappaleessa tarkoitettujen erioikeuksien nauttimisen.

Käsityksemme 9 kappaleen sanamuodosta on se, että vapautuksia ei sovelleta, jos WTO katsoo järjestön henkilökuntaan kuuluvan aiheuttaneen vahingon törkeällä tuottamuksellaan tai tahallisesti.

Ehdotan kunnioittavasti, että tämä kirje ja Teidän vahvistuksenne edellä olevalle käsitykselleni muodostavat 17 päivänä tammikuuta 1986 päivätyllä kirjeelläni ehdotetun sopimuksen erottamattoman osan.

4. Suomen ulkoasiainministeri Maailman matkailujärjestön pääsihteerille

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1986

Viitaten 21 päivänä maaliskuuta 1986 päivättyyn kirjeeseenne, joka koskee järjestön liitännäisjäsenten edustajien asemaa Maailman matkailujärjestön tehtäviä suorittavina asiantuntijoina WTO:n Euroopan aluekomission 16. kokouksen aikana, vahvistan kunnioittavasti, että nämä edustajat tulevat nauttimaan kokouksen pitämistä Helsingissä 12--14 päivänä toukokuuta 1986 koskevan sopimuksen 4 kappaleessa tarkoitettuja erioikeuksia. Olen myös ottanut tiedokseni käsityksenne sopimuksen 9 kappaleen sanamuodosta.

Teidän kirjeenne ja tämä vastaukseni muodostavat sanotun kokouksen pitämisestä tehdyn sopimuksen erottamattoman osan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.