35/1986

Annettu: 4.4.1986

Asetus Tunisian kanssa tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1985 Suomen tasavallan ja Tunisian tasavallan välillä tehty kansainvälistä maantieliikennettä koskeva sopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 22 päivänä marraskuuta 1985 ja jota koskevat ratifioimiskirjat on vaihdettu 18 päivänä joulukuuta 1985, on voimassa 17 päivästä tammikuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 1986.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1986

Suomen tasavallan hallituksen ja Tunisian tasavallan hallituksen välinen kansainvälistä maantieliikennettä koskeva SOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Tunisian tasavallan hallitus, haluten helpottaa maittensa välisiä sekä niiden alueiden kautta suoritettavia kansainvälisiä maantiekuljetuksia, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomessa tai Tunisiassa toimivat liikenteenharjoittajat oikeutetaan suorittamaan matkustajien tai tavaroiden kuljetuksia jommassakummassa maassa rekisteröidyillä tai näiden liikenteenharjoittajien vuokraamilla ajoneuvoilla sopimuspuolten alueiden välillä tai jommankumman sopimuspuolen alueen kautta tässä sopimuksessa määritellyin ehdoin.

I. Henkilökuljetukset

2 artikla

1. Tämän artiklan kohdassa 2 määriteltyjä kuljetuksia lukuunottamatta ei henkilökuljetuksiin tarvita toisen sopimuspuolen lupaa.

2. Kaikkiin säännöllisiin henkilökuljetuksiin sopimuspuolten alueiden välillä tai niiden kautta tarvitaan etukäteen annettava lupa.

II. Tavarakuljetukset

3 artikla

Artiklassa 4 määriteltyjä kuljetuksia lukuunottamatta tavarakuljetuksiin näiden kahden maan välillä tai niiden alueiden kautta tarvitaan lupa.

4 artikla

Lupaa ei tarvita:

a) vahingoittuneiden ajoneuvojen kuljetuksiin tai kuormattomien korjausajoneuvojen liikkumiseen tällaisen kuljetuksen suorittamiseksi taikka vahingoittunutta ajoneuvoa korvaamaan tarkoitetun ajoneuvon liikkumiseen;

b) taide- ja antiikkiesineiden kuljetuksiin;

c) yksinomaan mainontaan tai tiedotustoimintaan tarkoitettujen esineiden ja materiaalin kuljetuksiin;

d) kaluston, varusteiden ja eläinten kuljetuksiin teatteri-, musiikki-, elokuva-, urheilu- tai sirkustilaisuuksiin tai radio-, filmi- tai televisio-ohjelmien tekoon ja takaisin;

e) messuille tai näyttelyihin tarkoitettujen esineiden kuljetuksiin;

f) hautauskuljetuksiin;

g) muuttokuljetuksiin;

h) säädellyssä lämpötilassa erikoisajoneuvoilla suoritettaviin helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksiin;

i) lääkintätarvikkeiden ja lääkevarastojen kuljetuksiin katastrofitapauksissa;

j) muiden kuin edellä mainittujen tavaroiden kuljetuksiin asianomaisten viranomaisten välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti.

5 artikla

1. Kuljetuslupa oikeuttaa yhteen matkaan (maahantulo ja poistuminen) toisen sopimuspuolen alueella tai sen alueen kautta.

2. Lupaa voi käyttää ainoastaan se liikenteenharjoittaja, jonka nimelle se on annettu.

3. Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset sopivat yhdessä lupien mallit.

6 artikla

1. Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset sopivat yhdessä vastavuoroisuuden pohjalta lupakiintiön.

2. Sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset antavat luvat toisen sopimuspuolen asianomaisten viranomaisten puolesta.

3. Jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä toinen sopimuspuoli voi antaa sovitun kiintiön ylittäviä lisälupia.

III. Yleisiä määräyksiä

7 artikla

Jos ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien painot tai mitat ylittävät toisen sopimuspuolen alueella sallitut rajat, ajoneuvoilla tulee olla tämän sopimuspuolen asianomaisen viranomaisen antama erityislupa.

8 artikla

1. Sopimuspuolen liikenteenharjoittajilla ei ole oikeutta suorittaa henkilöiden tai tavaroiden kuljetuksia toisen sopimuspuolen alueella sijaitsevan kahden pisteen välillä.

2. Sopimuspuolen liikenteenharjoittajilla ei ole oikeutta suorittaa kuljetuksia toisen sopimuspuolen alueen ja kolmannen maan alueen välillä, elleivät tämän sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset ole antaneet tähän erityislupaa.

9 artikla

Lupien on oltava ajoneuvoissa kaikkien toisen sopimuspuolen alueella suoritettavien matkojen aikana ja ne on vaadittaessa esitettävä tarkastuksesta vastaaville toimihenkilöille.

10 artikla

1. Sopimuspuolen alueella toimivien liikenteenharjoittajien ajoneuvot ovat suorittaessaan kansainvälisiä kuljetuksia tämän sopimuksen määräysten mukaisesti vapaat kaikista ajoneuvojen liikennöinnistä ja hallussapidosta perittävistä veroista ja maksuista sekä kaikista kuljetuksista perittävistä veroista ja maksuista.

2. Valmistajan kuhunkin ajoneuvoon asentamissa säiliöissä olevat polttoaineet ovat maahan tuotaessa vapaat kaikista veroista ja maksuista.

3. Varaosat tämän sopimuksen tarkoittamia kuljetuksia suorittavien ajoneuvojen korjaamiseen saadaan tullimääräyksiä noudattaen väliaikaisesti tuoda maahan ilman tullimaksuja ja tuontiveroja.

4. Vaihdetut tai käyttämättömät osat on vietävä takaisin maasta tai hävitettävä toisen sopimuspuolen tulliviranomaisten valvonnassa.

11 artikla

Kumpikin sopimuspuoli takaa toiselle sopimuspuolelle tämän sopimuksen puitteissa suoritetuista toimenpiteistä aiheutuvien saatavien ja menojen välisen erotuksen suuruisen valuutansiirron kummassakin maassa voimassaolevien määräysten mukaisesti.

12 artikla

Kummankin maan kansallisten lakien ja säädösten sisältämiä määräyksiä sovelletaan kaikkiin niihin asioihin, joita ei ole säädelty tässä sopimuksessa tai missään kansainvälisessä sopimuksessa, jonka osapuolia molemmat valtiot ovat.

13 artikla

Sopimuspuolen liikenteenharjoittajien ja ajoneuvojen kuljettajien tulee noudattaa toisen sopimuspuolen alueella liikennöidessään siellä voimassa olevia liikennettä ja maantiekuljetuksia koskevien lakien ja säännösten määräyksiä.

14 artikla

1. Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset valvovat, että liikenteenharjoittajat noudattavat tämän sopimuksen määräyksiä.

2. Sopimuspuolen liikenteenharjoittajan syyllistyessä toisen sopimuspuolen alueella tämän sopimuksen määräysten rikkomiseen, voi toisen sopimuspuolen asianomainen viranomainen sen sopimuspuolen asianomaisen viranomaisen pyynnöstä, jonka alueella rikkomus on tapahtunut, ryhtyä jompaankumpaan seuraavista toimenpiteistä:

a) varoitus;

b) väliaikainen, osittainen tai täydellinen kielto suorittaa kuljetuksia sen sopimuspuolen alueella, jolla rikkomus on tehty.

3) Viranomainen, joka on ryhtynyt tällaiseen toimenpiteeseen, ilmoittaa siitä toisen sopimuspuolen asianomaiselle viranomaiselle.

4. Tämän artiklan määräykset eivät vaikuta sen sopimuspuolen asianomaisten viranomaisten mahdollisesti soveltamiin laillisiin sanktioihin, jonka lakeja tai määräyksiä vastaan rikkomuksia on tehty.

15 artikla

Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset ovat yhteydessä keskenään tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten.

16 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun sopimuspuolet ovat vaihtaneet ratifioimisasiakirjat omien perustuslaillisten menettelytapojensa mukaisesti.

2. Sopimus on voimassa vuoden voimaantulopäivästään. Sen voimassaoloa pidennetään ilman eri sopimusta vuodeksi kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuoli sano sitä irti kuusi kuukautta ennen sen voimassaolon päättymistä toiselle sopimuspuolelle tehtävällä kirjallisella ilmoituksella.

Tehty Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1985 kahtena alkuperäisenä ranskankielisenä kappaleena. Molemmat kappaleet ovat yhtä todistusvoimaiset.

PÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan hallituksen ja Tunisian tasavallan hallituksen välisen kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen soveltamisesta

On sovittu seuraavasta:

I. 2 artiklan 2 kohdan osalta:

Asianomaiset viranomaiset tiedottavat toisilleen niistä ehdotuksista, joita yritykset toimittavat niille näiden kuljetusten järjestelyistä;

näiden ehdotusten tulee sisältää seuraavat tiedot:

a) liikenteenharjoittajan toiminimi,

b) liikenteen ajanjakso ja vuorotiheys,

c) tariffisuunnitelma,

d) reittikaavio,

e) mahdollisesti liikenteen erityisehtoja.

Sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten hyväksyttyä yllä tarkoitetut ehdotukset kumpikin niistä toimittaa toiselle maansa alueella sijaitsevaa matkaosuutta koskevan luvan.

Lupahakemukset on osoitettava asianomaiselle viranomaiselle viimeistään 60 päivää ennen matkan suunniteltua suorittamispäivämäärää.

II. 5 artiklan osalta:

1. Tavarakuljetuksissa käytettävät luvat ovat liitteiden 1 ja 2 mukaisia.

2. Suomen alueella voimassa olevissa luvissa on vasemmassa yläkulmassa kirjaimet SF; Tunisian alueella voimassa olevissa luvissa kirjaimet T.N.

III. 6 artiklan osalta:

Sopimuksen ensimmäiseksi soveltamisvuodeksi lupien vuosittainen määrä, joka kummankin maan liikenteenharjoittajilla on oikeus käyttää toisen maan alueella, on määrätty kolmeksisadaksi.

IV. 7 artiklan osalta:

Erityislupahakemukset tulee toimittaa seuraaviin osoitteisiin:

a) suomalaisten liikenteenharjoittajien osalta:

  Ministère de l'Equipment,
  Direction Générale des Ponts et Chaussées
  Avenue Habid Cherita -- Cité Jardin -- Tunis, Tunisie
  telex T.B.H. 12.428

b) tunisialaisten liikenteenharjoittajien osalta:

  Tie- ja vesirakennushallitus
  Opastinsilta 11--12
  SF-00520 Helsinki, Suomi
  telex 124589 tvh sf

V. 5, 6, 8, 13, 14 ja 15 artiklan osalta:

Asianomaiset viranomaiset ovat:

a) Suomen tasavallassa:

  Liikenneministeriö
  Tieliikenneosasto
  Eteläesplanadi 16
  SF-00130 Helsinki, Suomi
  telex 125472 limin sf

b) Tunisian tasavallassa:

  Ministère des Transports et des Communications
  Direction Générale des Transports Terrestres
  19, rue Mohamed El Agrebi
  Tunis 1002, Tunisie
  telex trater 13352

Tehty Tunisiassa 14 päivänä joulukuuta 1984 kahtena ranskankielisenä alkuperäiskappaleena, joiden kummankin tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.