32/1986

Annettu: 01.04.1986

Asetus tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Genevessä 1 päivänä toukokuuta 1971 tehty, Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avattua tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävä eurooppalainen sopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 15 päivänä helmikuuta 1985 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 1 päivänä huhtikuuta 1985, tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen ratifioinnin yhteydessä Suomi on tehnyt sopimuksen 11 artiklan 3 kohdan nojalla seuraavan ilmoituksen:

Varaumat, jotka Suomi on tehnyt tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 11 artiklan 1 kohdan a)-alakohtaan, 18 artiklan 2 kohtaan ja 33 artiklan 1 kohdan c)- ja d)- alakohtaan, koskevat myös tätä sopimusta.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1986.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1986

Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avattua tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävä eurooppalainen SOPIMUS

Sopimuspuolet, jotka ovat myös Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avatun tieliikennettä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolia,

haluten päästä suurempaan yhdenmukaisuuteen tieliikennettä koskevissa määräyksissä Euroopassa,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Sopimuspuolten, jotka ovat myös Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avatun tieliikennettä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolia, tulee ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin sen takaamiseksi, että niiden alueella voimassa olevat liikennesäännöt ovat sisällöltään tämän sopimuksen liitteen määräysten mukaisia.

2. Edellyttäen, että kyseiset määräykset eivät ole millään tavoin ristiriidassa tämän sopimuksen liitteen määräysten kanssa

a) niissä ei tarvitse toistaa näistä määräyksistä sellaisia, jotka koskevat kyseisen sopimuspuolen alueella esiintymättömiä tilanteita;

b) ne voivat sisältää liitteeseen kuulumattomia määräyksiä.

3. Tämän artiklan määräykset eivät velvoita sopimuspuolia määräämään rangaistuksia omiin liikennesääntöihinsä kuuluvien liitteen määräysten rikkomuksista.

2 artikla

1. Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten 30 päivään huhtikuuta 1972 saakka valtioille, jotka ovat allekirjoittaneet Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avatun tieliikennettä koskevan yleissopimuksen tai liittyneet siihen ja ovat joko Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission jäseniä tai hyväksytty siihen neuvonantajien asemassa komission järjestyssääntöjen 8 kohdan mukaisesti.

2. Tämä sopimus on ratifioitavissa sen jälkeen, kun kyseinen valtio on ratifioinut Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avatun tieliikennettä koskevan yleissopimuksen tai liittynyt siihen. Ratifiointikirjat tulee tallettaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

3. Tämä sopimus on avoinna liittymistä varten tämän artiklan 1 kohdassa mainituille valtioille, jotka ovat Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avatun tieliikennettä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolia. Liittymisasiakirjat tulee tallettaa pääsihteerin huostaan.

3 artikla

1. Valtio voi allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan tämän sopimuksen tai liittyessään siihen tahi milloin tahansa sen jälkeen selittää pääsihteerille tekemällään ilmoituksella, että tätä sopimusta sovelletaan kaikilla tai joillakin alueilla, joiden kansainvälisistä suhteista se on vastuussa. Yleissopimusta aletaan soveltaa ilmoituksessa mainitulla alueella tai alueilla kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun pääsihteeri on ilmoituksen saanut, tai sinä päivänä, jolloin sopimus tulee ilmoituksen tehneessä valtiossa voimaan, riippuen siitä, kumpi näistä päivämääristä on myöhäisempi.

2. Valtio, joka on antanut tämän artiklan 1 kohdan mukaisen selityksen, voi milloin tahansa sen jälkeen selittää pääsihteerille tekemällään ilmoituksella, että tätä sopimusta lakataan soveltamasta ilmoituksessa mainitulla alueella; sopimusta lakataan soveltamasta tällaisella alueella vuoden kuluttua siitä päivästä, kun pääsihteeri on saanut siitä ilmoituksen.

4 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua kymmenennen ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisesta.

2. Valtiossa, joka ratifioi tämän sopimuksen tai liittyy siihen kymmenennen ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisen jälkeen, sopimus tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä, kun tämä valtio on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa.

3. Jos tämän artiklan 1 ja 2 kohtien mukaisesti sovellettava voimaantulopäivä on aikaisempi kuin Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avatun tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 47 artiklan soveltamisen mukainen päivämäärä, tämä sopimus tulee voimaan tämän artiklan 1 kohdan tarkoittamassa mielessä myöhäisempänä näistä kahdesta päivämäärästä.

5 artikla

Tullessaan voimaan tämä sopimus kumoaa ja korvaa sopimuspuolten välisissä suhteissa Genevessä 16 päivänä syyskuuta 1950 allekirjoitetun vuoden 1949 tieliikenteen yleissopimusta ja liikennemerkkejä koskevaa pöytäkirjaa täydentävän eurooppalaisen sopimuksen tieliikennettä koskevat määräykset ja Genevessä 16 päivänä syyskuuta 1950 allekirjoitetun vuoden 1949 tieliikenteen yleissopimuksen 23 artiklan soveltamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen määräykset sopimuspuolten eräillä teillä liikennöimiseen oikeutettujen ajoneuvojen mitoista ja painoista.

6 artikla

1. Tämän sopimuksen oltua voimassa kaksitoista kuukautta voi sopimuspuoli ehdottaa siihen yhden tai useampia muutoksia. Muutosehdotuksen teksti ja siihen liitettävä selitysmuistio tulee toimittaa pääsihteerille, jonka tulee antaa se tiedoksi kaikille sopimuspuolille. Sopimuspuolilla on mahdollisuus ilmoittaa hänelle kahdentoista kuukauden kuluessa niiden jakamisesta a) hyväksyvätkö ne muutosehdotuksen, b) hylkäävätkö ne sen vai c) haluavatko ne konferenssin kutsuttavaksi koolle käsittelemään muutosehdotusta. Pääsihteeri toimittaa ehdotettujen muutosten tekstit myös kaikille muille tämän sopimuksen 2 artiklassa mainituille valtioille.

2. a) Muutosehdotus, joka on annettu tiedoksi tämän artiklan 1 kohdan mukaisella tavalla, katsotaan hyväksytyksi, jos edellisessä kohdassa mainitun kahdentoista kuukauden kuluessa vähemmän kuin yksi kolmasosa sopimuspuolista ilmoittaa pääsihteerille, että ne joko hylkäävät muutosehdotuksen tai haluavat konferenssin kutsuttavaksi koolle sitä käsittelemään. Pääsihteerin tulee ilmoittaa kaikille sopimuspuolille jokaisesta ehdotetun muutoksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja vaatimuksesta kutsua konferenssi koolle. Mikäli tällaisten, kahdentoista kuukauden kuluessa vastaanotettujen hylkäämisten ja vaatimusten kokonaismäärä on pienempi kuin kolmasosa sopimuspuolten kokonaismäärästä, pääsihteerin tulee ilmoittaa kaikille sopimuspuolille, että muutos tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua tämän artiklan 1 kohdassa mainitun kahdentoista kuukauden pituisen ajanjakson päättymisestä kaikkien muiden sopimuspuolten osalta paitsi niiden, jotka mainitun ajanjakson kuluessa ovat hylänneet muutosehdotuksen tai vaatineet konferenssin kutsuttavaksi koolle sitä käsittelemään.

b) Sopimuspuoli, joka mainitun kahdentoista kuukauden pituisen ajanjakson kuluessa on hylännyt muutosehdotuksen tai vaatinut konferenssin kutsuttavaksi koolle sitä käsittelemään, voi milloin tahansa tämän ajanjakson päätyttyä ilmoittaa pääsihteerille hyväksyvänsä muutosehdotuksen, ja pääsihteerin tulee toimittaa tällainen ilmoitus kaikille muille sopimuspuolille. Muutos tulee voimaan sen sopimuspuolen osalta, joka on ilmoittanut hyväksymisestään, kuuden kuukauden kuluttua siitä päivämäärästä, jolloin pääsihteeri saa tämän ilmoituksen.

3. Mikäli muutosehdotusta ei ole hyväksytty tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti ja jos tämän artiklan 1 kohdassa mainitun kahdentoista kuukauden pituisen ajanjakson kuluessa vähemmän kuin puolet sopimuspuolten kokonaismäärästä ilmoittaa pääsihteerille hylkäävänsä muutosehdotuksen ja jos vähintään kolmasosa sopimuspuolten kokonaismäärästä, ei kuitenkaan vähempää kuin viisi, ilmoittaa hänelle hyväksyvänsä sen tai haluavansa konferenssin kutsuttavaksi koolle sitä käsittelemään, tulee pääsihteerin kutsua koolle konferenssi käsittelemään muutosehdotusta tai sellaisia muita ehdotuksia, joita hänelle voidaan tehdä tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti.

4. Jos konferenssi kutsutaan koolle tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti, tulee pääsihteerin kutsua siihen osallistumaan kaikki sopimuspuolet ja muut tämän sopimuksen 2 artiklassa mainitut valtiot. Hänen tulee kehottaa kaikkia konferenssiin kutsuttuja valtioita jättämään hänelle vähintään kuusi kuukautta ennen sen avajaispäivää kaikki ehdotukset, joita ne haluavat konferenssin käsittelevän ehdotetun muutoksen lisäksi, ja toimittaa tällaiset ehdotukset vähintään kolmea kuukautta ennen konferenssin avajaispäivää kaikille konferenssiin kutsutuille valtioille.

5. a) Tämän sopimuksen muutosehdotus katsotaan hyväksytyksi, jos kahden kolmasosan enemmistö konferenssissa edustettuina olevista valtioista on hyväksynyt sen edellyttäen, että tähän enemmistöön sisältyy vähintään kaksi kolmasosaa konferenssissa edustettuina olevista sopimuspuolista. Pääsihteerin tulee ilmoittaa kaikille sopimuspuolille muutosehdotuksen hyväksymisestä, ja muutos tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua hänen ilmoituksestaan kaikkien muiden paitsi niiden sopimuspuolten osalta, jotka tämän ajanjakson kuluessa ovat ilmoittaneet pääsihteerille hylkäävänsä muutosehdotuksen.

b) Sopimuspuoli, joka on hylännyt muutosehdotuksen mainitun kahdentoista kuukauden pituisen ajanjakson kuluessa, voi milloin tahansa ilmoittaa pääsihteerille hyväksyvänsä sen, ja pääsihteerin tulee antaa tiedoksi tämä ilmoitus kaikille muille sopimuspuolille. Muutos tulee voimaan hyväksymisensä ilmoittaneen sopimuspuolen osalta kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun pääsihteeri on saanut ilmoituksen, tai mainitun kahdentoista kuukauden pituisen ajanjakson päättyessä riippuen siitä, kumpi näistä on myöhäisempi.

6. Ellei muutosehdotusta ole katsottava hyväksytyksi tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti eikä tämän artiklan 3 kohdassa mainittuja konferenssin koollekutsumisen edellytyksiä ole täytetty, katsotaan muutosehdotus hylätyksi.

7. Riippumatta tämän artiklan 1-6 kohdissa määrätystä korjausmenettelystä, tämän sopimuksen liitettä voidaan korjata kaikkien sopimuspuolten asianomaisten hallintoelinten välisellä sopimuksella. Jos sopimuspuolen hallintoelin katsoo, että sen kansallinen laki velvoittaa sen alistamaan sopimuksensa erityisen luvan tai lakiasäätävän elimen hyväksymisen varaan, katsotaan kyseisen sopimuspuolen asianomaisen hallintoelimen suostuneen liitteen korjaukseen vasta sitten, kun se ilmoittaa pääsihteerille saaneensa tarvittavan luvan tai hyväksymisen. Asianomaisten hallintoelinten välisessä sopimuksessa voidaan määrätä, että siirtymäkauden aikana liitteen entiset määräykset jäävät joko kokonaan tai osittain voimaan yhdessä uusien määräysten kanssa. Pääsihteerin tulee määrätä uusien määräysten voimaanastumispäivä.

8. Kunkin valtion tulee allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan tämän sopimuksen tahi liittyessään siihen ilmoittaa pääsihteerille sen asianomaisen hallintoelimen nimi ja osoite, joka on oikeutettu hoitamaan tämän artiklan 7 kohdassa käsiteltyä sopimusasiaa.

7 artikla

Sopimuspuoli voi sanoa tämän sopimuksen irti pääsihteerille osoitetulla kirjallisella ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä, kun pääsihteeri on saanut tällaisen ilmoituksen. Jokainen sopimuspuoli, joka lakkaa olemasta Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avatun tieliikennettä koskevan yleissopimuksen sopimuspuoli, lakkaa samana päivänä myös olemasta tämän sopimuksen sopimuspuoli.

8 artikla

Tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa, jos sopimuspuolten lukumäärä kahdentoista kuukauden pituisen ajanjakson aikana on pienempi kuin viisi tai silloin, kun Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avattu tieliikennettä koskeva yleissopimus lakkaa olemasta voimassa.

9 artikla

1. Yhden tai useamman sopimuspuolen väliset riitakysymykset, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja joita riidan osapuolet eivät kykene ratkaisemaan neuvotteluilla tai sovitteluteitse, tulee siirtää ratkaistavaksi, jos jokin riidan osapuolena oleva sopimuspuoli sitä vaatii, ja tässä tarkoituksessa se tulee alistaa riidan osapuolten yhteisellä sopimuksella valitsemalle ratkaisijalle tai ratkaisijoille. Jos riidan osapuolet eivät pysty sopimaan ratkaisijan tai ratkaisijoiden valinnasta kolmen kuukauden kuluessa ratkaisuvaatimuksesta, voi mikä tahansa näistä osapuolista vaatia Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeriä määräämään yhden ainoan ratkaisijan, jolle riita tulee alistaa päätöstä varten.

2. Tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti määrätyn ratkaisijan tai ratkaisijoiden antama päätös sitoo riidan osapuolina olevia sopimuspuolia.

10 artikla

Tätä sopimusta ei tule tulkita siten, että se estäisi sopimuspuolta ryhtymästä sellaiseen Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan määräyksiin soveltuvaan ja tilanteen vaatimusten mukaisesti rajoitettuun toimenpiteeseen, jonka se katsoo välttämättömäksi ulkoisen tai sisäisen turvallisuutensa vuoksi.

11 artikla

1. Valtio voi allekirjoittaessaan tämän sopimuksen tai tallettaessaan ratifioimis- tai liittymiskirjansa ilmoittaa, että se ei katso tämän sopimuksen 9 artiklan määräyksen sitovan itseään. Muita sopimuspuolia ei 9 artiklan määräys sido näiden suhteissa sopimuspuoleen, joka on tehnyt tällaisen ilmoituksen.

2. Lukuunottamatta tämän artiklan 1 kohdassa mainittua varaumaa ovat tätä sopimusta koskevat varaumat sallittuja edellyttäen, että ne tehdään kirjallisesti, ja mikäli ne on tehty ennen ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamista, että ne siinä vahvistetaan.

3. Tallettaessaan tämän sopimuksen ratifiointi- tai liittymiskirjansa valtion tulee ilmoittaa pääsihteerille kirjallisesti, missä laajuudessa Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avattua tieliikennettä koskevaa yleissopimusta koskevat varaumat koskevat tätä sopimusta. Minkään tieliikenteen yleissopimusta koskevan varauman, jota ei ole sisällytetty tämän sopimuksen ratifiointi- tai liittymiskirjaa talletettaessa tehtävään ilmoitukseen, ei katsota koskevan tätä sopimusta.

4. Pääsihteerin tulee saattaa tämän artiklan mukaisesti tehdyt varaumat ja ilmoitukset kaikkien tämän sopimuksen 2 artiklassa mainittujen valtioiden tietoon.

5. Valtio, joka on tehnyt tämän artiklan mukaisen selityksen, varauman tai ilmoituksen, voi peruuttaa sen milloin tahansa pääsihteerille tehtävällä ilmoituksella.

6. Tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti tehty tai sen 3 kohdan mukaisesti ilmoitettu varauma

a) muuttaa varauman tehneen tai varaumasta ilmoittaneen sopimuspuolen osalta niitä tämän yleissopimuksen määräyksiä, joita varauma koskee varauman sisällön mukaisesti;

b) muuttaa näitä määräyksiä samassa määrin muiden sopimuspuolten osalta niiden suhteissa varauman tehneeseen tai siitä ilmoittaneeseen sopimuspuoleen.

12 artikla

Pääsihteerin tulee tämän sopimuksen 6 ja 11 artiklan edellyttämien selitysten, ilmoitusten ja tiedoksiantojen lisäksi ilmoittaa sopimuspuolille ja muille tämän sopimuksen 2 artiklassa mainituille valtioille seuraavat seikat:

a) 2 artiklan mukaiset allekirjoittamiset, ratifioinnit ja liittymiset;

b) 3 artiklan mukaiset ilmoitukset ja selitykset;

c) päivämäärät, jolloin tämä sopimus tulee 4 artiklan mukaisesti voimaan;

d) päivämäärät, jolloin tämän sopimuksen muutokset tulevat voimaan 6 artiklan 2, 5 ja 7 kohdan mukaisesti;

e) 7 artiklan mukaiset irtisanomiset;

f) tämän sopimuksen voimassaolon 8 artiklan mukainen lakkaaminen.

13 artikla

Huhtikuun 30 päivän 1972 jälkeen tämän sopimuksen alkuperäiskappale, jonka englannin-, ranskan- ja venäjänkieliset samassa kappaleessa olevat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, on talletettuna Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, jonka tulee lähettää oikeaksi todistetut jäljennökset siitä kaikille tämän sopimuksen 2 artiklassa mainituille valtioille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamat edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Genevessä ensimmäisenä päivänä toukokuuta tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäyksi.

LIITE

1. Tässä liitteessä sana "yleissopimus" tarkoittaa Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avattua tieliikennettä koskevaa yleissopimusta.

2. Tämä liite sisältää ainoastaan lisäykset ja muutokset yleissopimuksen vastaaviin määräyksiin.

3. Yleissopimuksen 1 artiklaan (Määritelmiä)

Alakohta c)

Tämän alakohdan tulee kuulua seuraavasti: "Taajama" tarkoittaa rakennettua aluetta, jonka alkaminen ja päättyminen on erityisesti sellaiseksi merkitty."

Alakohta n)

Kolmipyöräisiä ajoneuvoja, joiden oma paino ei ylitä 400 kg (900 naulaa), pidetään moottoripyörinä.

Tämän artiklan loppuun sijoitettava uusi alakohta

Tämän alakohdan tulee kuulua seuraavasti: "Lastenvaunuja, pyörätuolia tahi mitä tahansa muuta pientä moottoritonta ajoneuvoa työntävät tai vetävät taikka polkupyörää tai mopoa taluttavat henkilöt sekä itse pyörätuolia kuljettavat tahi sellaisilla kävelyvauhtia liikkuvat vammaiset katsotaan jalankulkijoiksi."

4. Yleissopimuksen 3 artiklaan (Sopimuspuolten velvollisuudet)

4 kohta

Tässä kohdassa mainitut toimenpiteet eivät saa muuttaa yleissopimuksen 39 artiklan sovellutusalaa eivätkä muuttaa vapaaehtoisiksi sen sisältämiä määräyksiä.

5. Yleissopimuksen 6 artiklaan (Valtuutettujen liikenteen ohjaajien antamat ohjeet)

3 kohta

Tämän kohdan määräysten, jotka yleissopimuksessa ovat suosituksia, tulee olla velvoittavia.

6. Yleissopimuksen 7 artiklaan (Yleisiä sääntöjä)

2 kohta

Tämän kohdan määräysten, jotka yleissopimuksessa ovat suosituksia, tulee olla velvoittavia.

Tämän artiklan loppuun lisättävät uudet alakohdat

Näiden kohtien tulee kuulua seuraavasti:

"- Tienkäyttäjien tulee suhtautua erityisen varovaisesti lapsiin ja vammaisiin kuten valkoista keppiä käyttäviin sokeisiin sekä iäkkäisiin henkilöihin.

- Kuljettajien tulee huolehtia siitä, etteivät heidän ajoneuvonsa aiheuta haittaa tienkäyttäjille tai tiehen rajoittuvilla kiinteistöillä oleville aiheuttamalla esimerkiksi melua tai savua taikka nostattamalla pölyä, jos he voivat estää tämän."

7. Yleissopimuksen 8 artiklaan (Kuljettajat)

2 kohta

Tämän kohdan määräyksen, joka yleissopimuksessa on suositus, tulee olla velvoittava.

8. Yleissopimuksen 9 artiklaan (Eläinlaumat)

Tämän artiklan määräyksen, joka yleissopimuksessa on suositus, tulee olla velvoittava.

9. Yleissopimuksen 10 artiklaan (Sijoittuminen ajoradalla)

Otsikon tulee kuulua seuraavasti: "Sijoittuminen tiellä".

Välittömästi tämän artiklan 1 kohdan jälkeen sijoitettava uusi kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti:

a) Ehdottoman välttämättömiä tapauksia lukuunottamatta jokaisen kuljettajan on käytettävä yksinomaan tälle tienkäyttäjäryhmälle tarkoitettuja teitä, ajoratoja, ajokaistoja ja tienosia siellä, missä tällaisia on.

b) Ellei heille tarkoitettua ajokaistaa tai tienosaa ole, voivat mopojen, polkupyörien ja moottorittomien ajoneuvojen kuljettajat käyttää mitä tahansa sopivaa pientaretta liikenteen suunnassa, jos tämä voi tapahtua haittaamatta muita tienkäyttäjiä.

10. Yleissopimuksen 11 artiklaan (Ohittaminen ja ajoneuvojonoissa liikennöiminen)

5 kohta, alakohta b)

Tätä määräystä ei sovelleta.

6 kohta, alakohta b)

Sen vuoksi, ettei tämän artiklan alakohtaa 5 b) sovelleta, ei tämän alakohdan viimeisen lauseen määräystä sovelleta.

8 kohta, alakohta b)

Tämän alakohdan tulee kuulua seuraavasti: "Välittömästi ennen tasoristeystä, jossa ei ole puomeja tai puolipuomeja, tai tällaisessa risteyksessä lukuunottamatta paikkoja, joissa liikennettä sääntelevät risteyksissä käytettävät liikennevaloopasteet."

LIITE

11. Yleissopimuksen 12 artiklaan (Kohtaaminen)

2 kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti: "Vuoristoteillä tai niiden kaltaisilla jyrkillä teillä, missä kohtaaminen on mahdotonta tai vaikeata, on alamäkeen kulkevan ajoneuvon kuljettajan siirryttävä tien sivuun, jotta ylämäkeen kulkeva ajoneuvo voisi sivuuttaa sen, lukuunottamatta paikkoja, joissa tien laitaan sijoitettujen levennysten sijainti on sellainen, että ottaen huomioon kohtaavien ajoneuvojen sijainnin ja nopeuden, ylämäkeen kulkevalla ajoneuvolla on edessään tällainen tien levennys ja jommankumman ajoneuvon peruutus voidaan välttää, jos ylämäkeen etenevä ajoneuvo siirtyy tähän levennykseen. Jos toisen kohtaavista ajoneuvoista on peruutettava tehdäkseen sivuutuksen mahdolliseksi, ajoneuvoyhdistelmillä on etuajo-oikeus muihin ajoneuvoihin nähden, raskailla ajoneuvoilla kevyisiin ja linja-autoilla kuorma-autoihin nähden; jos molemmat ajoneuvot kuuluvat samaan luokkaan, tulisi alamäkeen kulkevan ajoneuvon kuljettajan peruuttaa, ellei ylämäkeen kulkevan ajoneuvon kuljettajan ole selvästi helpompaa tehdä tämä esim. ollessaan lähellä tien levennystä."

12. Yleissopimuksen 13 artiklaan (Ajoneuvojen nopeus ja keskinäinen etäisyys)

4 kohta

Tämän kohdan, johon sisältyvät alakohdat a) ja b), tulee kuulua seuraavasti: "Taajamien ulkopuolella teillä, joilla ainoastaan yksi kaista on varattu kyseiseen suuntaan kulkevalle liikenteelle, tulee erityisen nopeusrajoituksen alaisten ajoneuvojen ja kokonaispituudeltaan yli 7 metrin (23 jalkaa) mittaisten ajoneuvoyhdistelmien kuljettajien muulloin kuin ohitettaessa tai valmistautuessaan ohitukseen pysytellä sen helpottamiseksi sellaisella etäisyydellä edellään kulkevista moottorikäyttöisistä ajoneuvoista, että muut niitä ohittavat ajoneuvot voivat vaaratta siirtyä ohitetun ajoneuvon edessä olevaan tilaan. Tätä määräystä ei kuitenkaan sovelleta liikenteen ollessa erittäin tiheä eikä tilanteissa, joissa ohittaminen on kielletty."

13. Yleissopimuksen 14 artiklaan (Ajotoimenpiteitä koskevat yleiset määräykset)

1 kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti: "Kuljettajan, joka aikoo ryhtyä johonkin ajotoimenpiteeseen, kuten esimerkiksi siirtymään pysäköityjen ajoneuvojen jonoon tai sieltä pois, siirtymään oikealle tai vasemmalle ajoradalla erityisesti ajokaistaa vaihtaakseen, kääntymään oikealle tai vasemmalle toiselle tielle tai tiehen rajoittuvalle kiinteistölle, on ensin varmistauduttava siitä, että tämän voi tehdä aiheuttamatta vaaraa muille edellään tai takanaan kulkeville tai häntä sivuuttaville tienkäyttäjille ottaen huomioon heidän sijaintinsa, suuntansa ja nopeutensa."

14. Yleissopimuksen 15 artiklaan (Säännöllisessä liikenteessä olevia julkisia kuljetusvälineitä koskevat erityismääräykset)

Tämän artiklan määräyksen, joka yleissopimuksessa on suositus, tulee olla velvoittava.

15. Yleissopimuksen 18 artiklaan (Risteykset ja väistämisvelvollisuus)

3 kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti: "Kuljettajan, joka tulee tielle siihen rajoittuvalta kiinteistöltä, ,on väistettävä tällä tiellä liikkuvia tienkäyttäjiä.

4 kohta, alakohta b)

Tämän alakohdan tulee kuulua seuraavasti: "Valtioissa, joissa on vasemmanpuoleinen liikenne, säännellään etuajo-oikeus risteyksissä liikennemerkein, opastein tai ajoratamerkinnöin."

16. Yleissopimuksen 20 artiklaan (Jalankulkijoita koskevat määräykset)

1 kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti: "Jalankulkijoiden tulee mahdollisuuksien mukaan välttää ajoradan käyttöä; jos he käyttävät sitä, heidän tulee tehdä se varoen eivätkä he saa tarpeettomasti haitata tai estää liikennettä."

Välittömästi tämän artiklan 2 kohdan jälkeen sijoitettava uusi kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti: "Huolimatta yleissopimuksen tämän artiklan 2 kohdan määräyksistä pyörätuoleilla liikkuvat vammaiset saavat aina käyttää ajorataa."

4 kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti: "Tämän artiklan 2 kohdan, välittömästi 2 kohdan jälkeen tulevan uuden kohdan ja 3 kohdan mukaisesti ajorataa käyttävien jalankulkijoiden on pysyteltävä mahdollisimman lähellä ajoradan reunaa."

5 kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti:

a) Taajamien ulkopuolella ajorataa käyttävien jalankulkijoiden on pysyteltävä tien liikennesuunnan vastaisella puolella lukuunottamatta erityisiä olosuhteita ja paikkoja, joissa he näin tehdessään joutuvat vaaraan. Kuitenkin on polkupyörää, mopoa tai moottoripyörää taluttavien ja pyörätuoleilla liikkuvien vammaisten sekä jalankulkijaryhmien, joilla on johtaja tai jotka muodostavat kulkueen, pysyteltävä ajoradan liikennesuunnan mukaisella puolella. Elleivät ajorataa käyttävät jalankulkijat muodosta kulkuetta, heidän tulee kulkea peräkkäin, jos tämä on mahdollista ja jos liikenneturvallisuus sitä vaatii, etenkin näkyvyyden ollessa huono tai ajoneuvoliikenteen ollessa erittäin runsasta.

b) Tämän kohdan alakohdan a) määräyksiä voidaan soveltaa taajamissa."

6 kohta, alakohta c)

Tämän alakohdan tulee kuulua seuraavasti: "Ylittääkseen ajoradan muualla kuin ajoratamerkinnöin tai liikennemerkein osoitetuilla suojateillä, eivät jalankulkijat saa astua ajoradalle varmistautumatta siitä, että voivat tämän tehdä estämättä ajoneuvoliikennettä. Jalankulkijoiden tulee ylittää ajorata kohtisuoraan sen akselia vastaan."

LIITE

17. Yleissopimuksen 21 artiklaan (Kuljettajien suhtautuminen jalankulkijoihin)

Välittömästi tämän artiklan 1 kohdan jälkeen lisättävä uusi kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti: "Ottaen huomioon yleissopimuksen 7 artiklan 1 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan määräykset, jollei ajoradalla ole liikennemerkein tai ajoratamerkein osoitettua suojatietä, kuljettajien tulee toiselle tielle kääntyessään väistää tarvittaessa pysäyttämälläkin jalankulkijoita, jotka ovat astuneet ajoradalle yleissopimuksen 20 artiklan 6 kohdassa määrätyissä olosuhteissa."

3 kohta

Tätä määräystä ei sovelleta.

18. Yleissopimuksen 23 artiklaan (Pysäyttäminen ja pysäköiminen)

1 kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti: "Taajamia lukuunottamatta pysäytetyt tai pysäköidyt ajoneuvot tai eläimet on mahdollisuuksien mukaan pidettävä poissa ajoradalta. Niitä ei myöskään saa pitää taajamissa eikä niiden ulkopuolella pyöräteillä, jalkakäytävillä tai erityisesti jalankulkuliikenteeseen tarkoitetuilla pientareilla, jollei kansallisessa lainsäädännössä toisin määrätä."

2 kohta, alakohta b)

Tämän alakohdan tulee kuulua seuraavasti: "Muita ajoneuvoja kuin kaksipyöräisiä polkupyöriä, kaksipyöräisiä mopoja ja kaksipyöräisiä sivuvaunuttomia moottoripyöriä ei saa pysäköidä ajoradalle rinnakkain. Ellei alueen muoto ja laajuus salli toisenlaista sijoittelua, on pysäytetyt ja pysäköidyt ajoneuvot sijoitettava ajoradan reunan suuntaisesti."

3 kohta, alakohta a)

Tämän alakohdan tulee kuulua seuraavasti: "Ajoneuvon pysäyttäminen tai pysäköinti on ajoradalla kielletty

i) viiden metrin matkalla (16 1/2 jalkaa) ennen suojatietä sekä suojatiellä, risteävällä pyörätiellä ja tasoristeyksessä;

ii) teillä olevilla raitio- tai rautatien raiteilla tai lähellä tällaisia raiteita sillä tavoin, että raitiovaunujen tai junien liikkuminen saattaisi estyä;"

Välittömästi tämän alakohdan kirjaimen ii) jälkeen sijoitettava lisäteksti

Tämän tekstin tulee kuulua seuraavasti: "Risteysten läheisyydessä viiden metrin matkalla (16 1/2 jalkaa) risteävän ajoradan lähimmän reunan jatkeesta ja risteyksissä, ellei liikennemerkein, -opastein tai ajoratamerkinnöin muuta ole osoitettu."

3 kohta, alakohta b)

Välittömästi tämän alakohdan kirjaimen (iii) jälkeen sijoitettava lisäteksti

Tämän tekstin tulee kuulua seuraavasti: "Kaikkialla, missä ajoneuvo peittäisi liikennemerkkejä tai liikennevalo-opasteita muiden tienkäyttäjien näkyvistä."

3 kohta, alakohta c) i)

Tämän määräyksen tulee kuulua seuraavasti: "Kansallisen lainsäädännön määräämällä etäisyydellä ennen tasoristeyksiä ja 15 metrin (50 jalkaa) matkalla linja-auto-, johdinauto- tai raitiovaunupysäkin kummallakin puolella, ellei kansallisessa lainsäädännössä määrätä pienempää etäisyyttä."

3 kohta, alakohta c) v)

Tätä määräystä ei sovelleta.

5 kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti:

a) Lukuunottamatta kaksipyöräistä mopoa ja kaksipyöräistä sivuvaunutonta moottoripyörää on moottorikäyttöinen ajoneuvo ja kytketty tai kytkemätön perävaunu sen ollessa seisotettuna ajoradalla taajamien ulkopuolella merkittävä sillä tavoin, että lähestyvät kuljettajat saavat sen läsnäolosta riittävän ennakkovaroituksen;

i) jos kuljettajan on ollut pakko pysäyttää ajoneuvonsa paikkaan, jossa pysäyttäminen on kiellettyä yleissopimuksen tämän artiklan 3 b i tai ii kohdan määräysten mukaan;

ii) jos olosuhteet ovat sellaiset, että lähestyvät kuljettajat eivät voi tai voivat vain vaivoin havaita ajoissa ajoneuvon muodostaman esteen;

b) Tämän kohdan alakohdan a) määräykset voidaan määrätä myös taajamissa sovellettaviksi.

c) Tämän kohdan määräysten sovellutusta varten suositellaan, että kansallisessa lainsäädännössä määrättäisiin käytettäväksi jotakin yleissopimuksen 5 liitteen 56 kohdassa mainittua laitetta."

19. Yleissopimuksen 25 artiklaan (Moottoritiet ja muut niiden kaltaiset tiet)

1 kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti: "Moottoriteillä ja erityisillä liikennemerkein moottoriteiksi osoitetuilla liittymä- ja erkanemisteillä;

a) on tien käyttö kielletty jalankulkijoilta, eläimiltä, polkupyöriltä, mopoilta, ellei niitä pidetä moottoripyörinä, ja kaikilta muilta kuin moottorikäyttöisiltä ajoneuvoilta ja niiden perävaunuilta, samoin kuin moottoriajoneuvoilta tai moottoriajoneuvojen perävaunuilta, jotka rakenteensa vuoksi eivät voi saavuttaa kansallisessa lainsäädännössä määrättyä, ei kuitenkaan 40 km/ h (25 mailia) pienempää nopeutta tasaisella tiellä;

b) kuljettajat eivät saa:

i) pysäyttää tai pysäköidä ajoneuvojaan muualle kuin merkityille pysäköintipaikoille; jos ajoneuvon on pakko pysähtyä, sen kuljettajan on pyrittävä poistamaan se ajoradalta ja samoin pientareelta ja, jos hän ei voi tätä tehdä, sijoitettava heti riittävän etäisyyden päähän merkki varoittamaan ajoissa lähestyviä kuljettajia ajoneuvon muodostamasta esteestä; jos kysymyksessä on ajoneuvo, johon sovelletaan yleissopimuksen 23 artiklan 5 kohtaa, suositellaan kansallisessa lainsäädännössä määrättäväksi, että jotain yleissopimuksen 5 liitteen 56 kohdassa määrättyä laitetta tulisi käyttää;

ii) tehdä U-käännöksiä, peruuttaa eivätkä ajaa tien keskikaistalla eikä ajoratoja yhdistävillä yhdysteillä."

Välittömästi tämän artiklan 1 kohdan jälkeen lisättävä uusi kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti: "Jos moottoritiellä on enemmän kuin kaksi ajokaistaa samaan liikennesuuntaan, eivät suurimmalta sallitulta kokonaispainoltaan yli 3500 kg (7 700 naulaa) painoisten tavara-ajoneuvojen tai yli 7 metrin (23 jalkaa) pituisten ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat saa käyttää muita kuin kahta ajoradan liikennesuunnan puoleista reunaa lähinnä olevaa ajokaistaa."

4 kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti: "Tämän artiklan 1 kohdan edellä mainittua uutta sanamuotoa, 1 kohdan jälkeen sijoitettavaa uutta kohtaa sekä yleissopimuksen tämän artiklan 2 ja 3 kohtaa sovellettaessa pidetään moottoriteinä myös muita teitä, jotka on varattu vain moottoriajoneuvoliikenteeseen ja sellaisiksi merkitty ja joilla ei ole suoraa yhteyttä niihin rajoittuville kiinteistöille."

20. Yleissopimuksen 27 artiklaan (Pyöräilijöitä sekä mopojen ja moottoripyörien kuljettajia koskevat erityismääräykset)

2 kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti: "Pyöräilijät eivät saa ajaa pitämättä ainakin toisella kädellä kiinni ohjaustangosta, hinauttaa itseään muilla ajoneuvoilla eivätkä kuljettaa, hinata tai työntää esineitä, jotka haittaavat heidän ajamistaan tai aiheuttavat vaaraa muille tienkäyttäjille. Samat määräykset koskevat mopojen ja moottoripyörien kuljettajia; lisäksi näiden on pidettävä ohjaustangosta kiinni molemmin käsin paitsi antaessaan määrätyn merkin yleissopimuksen mukaisesti."

4 kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti: "Mopojen kuljettajien voidaan sallia käyttävän pyörätietä ja heitä voidaan kieltää käyttämästä muuta ajorataa, jos se katsotaan tarpeelliseksi."

21. Yleissopimuksen 29 artiklaan (Kiskoilla liikkuvat kulkuneuvot)

2 kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti: "Yleissopimuksen II luvussa esitetyistä määräyksistä poikkeavia erityismääräyksiä voidaan antaa kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen liikkumisesta teillä. Kuitenkaan tällaiset määräykset eivät saa olla ristiriidassa yleissopimuksen 18 artiklan 7 kohdan määräysten kanssa."

Tämän artiklan loppuun lisättävä uusi kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti: "Kiskoilla liikkuvat kulkuneuvot, jotka joko kulkevat tai seisovat ajoradalla olevilla raiteilla, tulee ohittaa liikennesuunnan mukaiselta puolelta. Ellei sivuuttamista tai ohittamista voida suorittaa liikennesuunnan mukaiselta puolelta tilan vähyyden vuoksi, voidaan nämä toimenpiteet suorittaa liikennesuunnan vastaiselta puolelta edellyttäen, että vastaantuleville tienkäyttäjille ei aiheudu haittaa tai vaaraa. Yksisuuntaisilla ajoradoilla kiskoilla liikkuvat kulkuneuvot voidaan ohittaa liikennesuunnan vastaiselta puolelta, milloin liikenne niin vaatii.

22. Yleissopimuksen 30 artiklaan (Ajoneuvojen kuormaus)

4 kohta

Tämän kohdan alun tulee kuulua seuraavasti: "Ajoneuvon etu-, taka- tai sivureunan ylittävien kuorman osien tulee olla selvästi merkittyjä, milloin on mahdollista, etteivät muiden ajoneuvojen kuljettajat huomaa niitä; auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana sekä muulloinkin näkyvyyden ollessa riittämätön tällaisena merkkinä on käytettävä edessä valkoista valoa ja valkoista heijastinta ja takana punaista valoa ja punaista heijastinta. Erityisesti moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa......"

4 kohta, alakohta b)

Tämän alakohdan tulee kuulua seuraavasti: "Auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana sekä muulloinkin näkyvyyden ollessa riittämätön tulee kuormien, jotka ylittävät ajoneuvon reunan leveyssuunnassa siten, että niiden ulkoreuna on yli 0,40 metrin (16 tuumaa) etäisyydellä ajoneuvon seisontavalon ulkoreunasta, olla merkittyjä eteenpäin ja kuormien, joiden ulkoreuna on yli 0,40 metrin (16 tuumaa) etäisyydellä ajoneuvon punaisen takavalon ulkoreunasta, taaksepäin."

23. Välittömästi yleissopimuksen 30 artiklan jälkeen sijoitettava uusi artikla

Tämän artiklan tulee kuulua seuraavasti:

"(Matkustajien kuljetus)

Matkustajia ei saa kuljettaa niin suuria määriä eikä sillä tavoin, että siitä aiheutuu vaaraa.

24. Yleissopimuksen 31 artiklaan (Käyttäytyminen onnettomuustapauksissa)

1 kohta

Tämän kohdan loppuun sijoitettava uusi alakohta

Tämän alakohdan tulee kuulua seuraavasti: "Jos onnettomuudesta on aiheutunut vain aineellista vahinkoa ja jos joku onnettomuudesta kärsimään joutunut ei ole paikalla, tulee onnettomuudessa osallisina olleiden henkilöiden sikäli kuin mahdollista antaa nimensä ja osoitteensa onnettomuuspaikalla ja joka tapauksessa antaa nämä tiedot vahingon kärsineelle mahdollisimman nopeasti suorinta tietä tai ellei tämä onnistu, poliisin välityksellä."

25. Yleissopimuksen 32 artiklaan (Valot: Yleisiä määräyksiä)

6 kohta, alakohta a)

Tämän alakohdan tulee kuulua seuraavasti: "Lastenvaunuja, pyörätuoleja ja muita pieniä ajoneuvoja, joissa ei ole moottoria ja joita työntävät tai vetävät jalankulkijat;"

7 kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti:

a) Kulkiessaan ajoradalla yöllä:

i) johtajansa valvonnassa olevien tai kulkueen muodostavien jalankulkijaryhmien tulee näyttää liikennesuunnan vastaisella puolella ainakin yhtä valkoista tai vaaleankeltaista valoa eteenpäin ja punaista valoa taaksepäin tahi ruskeankeltaista valoa molempiin suuntiin;

ii) veto- tai kuormajuhtien, ratsujen tahi karjan kuljettajien tulee näyttää liikennesuunnan vastaisella puolella vähintään yhtä valkoista tai vaaleankeltaista valoa eteenpäin ja punaista valoa taaksepäin tahi ruskeankeltaista valoa molempiin suuntiin. Näiden valojen näyttämiseen voidaan käyttää samaa laitetta.

b) Tämän kohdan alakohdassa a) mainittuja valoja ei kuitenkaan tarvita riittävästi valaistun taajaman alueella.

26. Yleissopimuksen 34 artiklaan (Poikkeukset)

2 kohta

Tämän kohdan tulee kuulua seuraavasti: "Lukuunottamatta 6 artiklan 2 kohtaa yleissopimuksen II luvun määräykset sellaisina kuin niitä on tällä sopimuksella muutettu eivät koske hälytysajoneuvojen kuljettajia, kun he antavat varoituksen liikkeistään ajoneuvonsa erityisillä varoituslaitteilla eivätkä vaaranna muita tienkäyttäjiä. Tällaisten ajoneuvojen kuljettajat saavat käyttää tällaisia varoituslaitteita ainoastaan silloin, kun heidän matkansa kiireellisyys sitä vaatii."

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.