Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

29/1986

Annettu: 01.04.1986

Asetus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Bernissä 19 päivänä syyskuuta 1979 Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta tehty yleissopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 15 päivänä marraskuuta 1985 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 9 päivänä joulukuuta 1985, tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen ratifioinnin yhteydessä Suomi on tehnyt seuraavan varauman:

Suomi ei sovella yleissopimusta sen liitteissä II ja III mainittuihin seuraaviin lajeihin:

Liitteessä II mainitut lajit:

-- susi, Canis lupus

-- karhu, Ursus arctos

-- kanahaukka, Accipiter gentilis

Liitteessä III mainitut lajit:

-- lapinmyyrä, Microtus ratticeps

-- kyy, Vipera berus

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1986.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1986

YLEISSOPIMUS Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta

JOHDANTO

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja tämän yleissopimuksen muut allekirjoittajat, jotka

katsovat, että Euroopan neuvoston tavoitteena on suuremman yhtenäisyyden saavuttaminen sen jäsenten välillä;

ottavat huomioon, että Euroopan neuvosto haluaa olla yhteistyössä muiden valtioiden kanssa luonnonsuojelun alalla;

ovat selvillä siitä, että luonnonvarainen kasvisto ja eläimistö muodostavat luonnonperinnön, jolla on esteettistä, tieteellistä, sivistyksellistä, virkistyksellistä, taloudellista ja luontaista arvoa ja joka olisi säilytettävä luovutettavaksi edelleen tuleville sukupolville;

ovat selvillä siitä, että luonnonvaraisella kasvistolla ja eläimistöllä on tärkeä tehtävä biologisen tasapainon ylläpitämisessä;

toteavat, että lukuisia luonnonvaraisia kasvi- ja eläinlajeja hyödynnetään liikaa ja että eräitä näistä uhkaa sukupuuttoon kuoleminen;

ovat tietoisia siitä, että luonnollisen elinympäristön säilyttäminen on tärkeä osa kasviston ja eläimistön suojelua;

ovat selvillä siitä, että hallitusten olisi kansallisissa tavoitteissaan ja ohjelmissaan otettava huomioon luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön suojelu ja että olisi ryhdyttävä kansainväliseen yhteistyöhön erityisesti vaeltavien lajien suojelemiseksi;

pitävät mielessä hallitusten tai kansainvälisten yhteisöjen laajalti esittämät yhteistoimintaa koskevat vaatimukset, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien vuonna 1972 pidetyssä ympäristönsuojelukonferenssissa esitetyt ja Euroopan neuvoston neuvoa-antavan kokouksen esittämät vaatimukset;

haluavat luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön suojelussa erityisesti noudattaa Euroopan ympäristöministereiden toisen kokouksen julkilausuman n:o 2 suosituksia;

ovat sopineet seuraavasta:

I Luku

Yleiset määräykset

1 artikla

1. Tämän yleissopimuksen tavoitteena on luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden luonnollisen elinympäristön suojeleminen ja erityisesti sellaisten lajien ja luonnonalueiden suojeleminen, joka edellyttää usean valtion yhteistyötä, sekä tällaisen yhteistyön edistäminen.

2. Erityistä huomiota kiinnitetään erittäin uhanalaisiin ja vaarantuneisiin lajeihin, mukaanlukien erittäin uhanalaiset ja vaarantuneet vaeltavat lajit.

2 artikla

Sopimuspuolten tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin luonnonvaraisten kasvi- ja eläinkantojen pitämiseksi tasolla, joka vastaa erityisesti ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia, tai näiden sopeuttamiseksi tällaiselle tasolle. Tällöin sopimuspuolten tulee ottaa huomioon taloudelliset ja virkistykselliset vaatimukset sekä paikallisesti uhanalaisten alalajien, muunnosten tai muotojen tarpeet.

3 artikla

1. Jokaisen sopimuspuolen tulee ryhtyä toimiin edistääkseen luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä luonnonalueiden suojelemista suosivia kansallisia pyrkimyksiä, kiinnittäen erityistä huomiota erittäin uhanalaisiin ja vaarantuneisiin lajeihin, joista erityisesti kotoperäisiin lajeihin, ja erittäin uhanalaisiin luonnonalueisiin tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

2. Jokainen sopimuspuoli sitoutuu suunnittelu- ja kehitysohjelmissaan sekä ympäristön pilaantumisen vastaisessa toiminnassaan kiinnittämään huomiota luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön suojeluun.

3. Jokaisen sopimuspuolen tulee edistää koulutusta ja levittää yleistä tietoutta luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien sekä niiden elinympäristön suojelun tarpeellisuudesta.

II Luku

Elinympäristön suojelu

4 artikla

1. Jokaisen sopimuspuolen tulee ryhtyä tarkoituksenmukaisiin ja tarvittaviin lainsäädäntö- ja hallintotoimiin luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien, erityisesti I ja II liitteessä lueteltujen lajien, elinympäristön suojelun sekä erittäin uhanalaisten luonnonalueiden suojelun varmistamiseksi.

2. Sopimuspuolten tulee suunnittelu- ja kehitysohjelmissaan ottaa huomioon edellisen kappaleen mukaan suojeltavien alueiden suojelutarpeet, niin että näiden alueiden pilaantuminen estetään tai rajoitetaan mahdollisimman vähäiseksi.

3. Sopimuspuolet sitoutuvat kiinnittämään erityistä huomiota sellaisten alueiden suojeluun, jotka ovat tärkeitä II ja III liitteessä luetelluille vaeltaville lajeille ja jotka ovat vaellusreittien varrella talvehtimis-, levähdys-, ruokailu-, lisääntymis- ja sulkasatoalueita.

4. Sopimuspuolet sitoutuvat tarvittavalla tavalla koordinoimaan pyrkimyksensä tässä artiklassa tarkoitettujen raja-alueilla sijaitsevien luonnonalueiden suojelemiseen.

III Luku

Lajien suojelu

5 artikla

Jokaisen sopimuspuolen tulee ryhtyä tarkoituksenmukaisiin ja tarvittaviin lainsäädäntö- ja hallintotoimiin, joilla varmistetaan 1 liitteessä lueteltujen kasvilajien erityinen suojelu. Näiden kasvien tahallisen poimimisen, keräilyn, leikkaamisen tai juurineen kiskomisen tulee olla kiellettyä. Jokaisen sopimuspuolen tulee asianmukaisella tavalla kieltää näiden lajien hallussapito tai myynti.

6 artikla

Jokaisen sopimuspuolen tulee ryhtyä tarkoituksenmukaisiin ja tarvittaviin lainsäädäntö- ja hallintotoimiin varmistaakseen II liitteessä lueteltujen eläinlajien erityisen suojelun. Näiden lajien kohdalla kielletään erityisesti seuraavat toimenpiteet:

a) kaikentyyppinen tahallinen pyydystäminen ja hallussapito sekä tahallinen tappaminen;

b) lisääntymis- tai lepopaikkojen tahallinen vahingoittaminen tai hävittäminen;

c) luonnonvaraisen eläimistön tahallinen häiritseminen erityisesti lisääntymiskautena sekä poikasten kasvuaikana ja talviunen aikana, mikäli häiritsemisellä on merkitystä tämän yleissopimuksen tavoitteille;

d) munien tahallinen hävittäminen tai kerääminen tai tyhjienkin munien hallussapito;

e) tällaisten elävien tai kuolleiden eläinten -- mukaan luettuna täytettyjen eläinten ja eläinten helposti tunnistettavissa olevien osien tai johdannaisten -- hallussapito tai kotimaankaupan harjoittaminen, milloin tällainen kielto tehostaisi tämän artiklan määräysten vaikutuksia.

7 artikla

1. Jokaisen sopimuspuolen tulee ryhtyä tarkoituksenmukaisiin ja tarvittaviin lainsäädäntö- ja hallintotoimiin varmistaakseen III liitteessä lueteltujen luonnonvaraisten eläinlajien suojelun.

2. III liitteessä lueteltujen luonnonvaraisten eläinlajien hyödyntämistä on säänneltävä, jotta kantoja ei vaarannettaisi, ottaen huomioon 2 artiklan määräykset.

3. Toimenpiteitä, joihin tulee ryhtyä, ovat esimerkiksi:

a) rauhoitusajat ja/tai muut hyödyntämistä sääntelevät järjestelyt;

b) hyödyntämisen kieltäminen tarkoituksenmukaisella tavalla joko väliaikaisesti tai paikallisesti, jotta eläinkantojen koko palautuisi tyydyttävälle tasolle;

c) elävien ja kuolleiden eläinten myynnin, hallussapidon myyntiä varten, kuljettamisen myyntiä varten tai kaupaksi tarjoamisen sääntely tarkoituksenmukaisella tavalla.

8 artikla

III liitteessä lueteltujen eläinlajien pyydystämisen tai tappamisen osalta ja niissä tapauksissa, joissa 9 artiklan mukaisesti II liitteessä lueteltujen lajien suhteen tehdään poikkeuksia, sopimuspuolen tulee kieltää kaikkien umpimähkään toimivien pyynti- ja tappovälineiden käyttö ja sellaisten menetelmien käyttö, jotka voisivat johtaa siihen, että jokin lajikanta häviää paikallisesti tai voisi häiritä tätä vakavasti, sekä erityisesti IV liitteessä lueteltujen menetelmien käyttö.

9 artikla

1. Jokainen sopimuspuoli voi poiketa 4, 5, 6 ja 7 artiklan määräyksistä ja 8 artiklassa mainittujen välineiden käytön kiellosta edellyttäen, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole ja ettei poikkeuksen tekeminen ole haittana kyseisen kannan säilymiselle. Poikkeuksia sallitaan seuraavissa tapauksissa:

-- kasviston ja eläimistön suojelemiseksi;

-- viljelykasveille, karjalle, metsille, kalastukselle, vedelle ja muunlaiselle omaisuudelle koituvan vakavan vahingon estämiseksi;

-- jos se on yleisen terveyden tai turvallisuuden, lentoturvallisuuden tai muun erityisen tärkeän yleisen edun mukaista;

-- tutkimusta ja koulutusta varten sekä uudelleen istuttamista ja tarpeellista lisääntymistä varten;

-- pienissä määrin eräiden eläinten ja kasvien kiinniottamisen, keräämisen, hallussapidon tai muun järkevän hyödyntämisen sallimista varten tarkasti valvotuissa oloissa, valikoivasti ja rajoitetusti.

2. Sopimuspuolten tulee joka toinen vuosi antaa pysyvälle komitealle raportti edellisen kappaleen mukaisesti tehdyistä poikkeuksista. Raporteissa tulee olla selostettuna:

-- kannat, joiden kohdalla tehdään tai on tehty poikkeuksia, ja mikäli mahdollista, kyseisten yksilöiden lukumäärä;

-- tappo- tai pyyntivälineet, joiden käytölle on myönnetty lupa;

-- riskitilanne sekä ajalliset ja paikalliset olosuhteet, joissa poikkeukset sallittiin;

-- viranomainen, joka on valtuutettu määräämään, että edellytykset poikkeuksen sallimiselle ovat olemassa, ja päättämään sallituista välineistä, näiden rajoituksista ja ihmisistä, joiden tehtäväksi annetaan poikkeusten toimeenpano;

-- menettelyn valvonta.

IV Luku

Vaeltavia lajeja koskevat määräykset

10 artikla

1. Sopimuspuolet sitoutuvat 4, 6, 7 ja 8 artiklassa mainittujen toimien lisäksi koordinoimaan pyrkimyksensä II ja III liitteessä lueteltujen sellaisten vaeltavien lajien suojelemiseen, joiden esiintymisalue ulottuu kyseisten sopimuspuolten alueelle.

2. Sopimuspuolten tulee ryhtyä toimiin pyrkiäkseen varmistamaan, että rauhoitusaika ja/tai muut 7 artiklan 3 kappaleen a-kohdan mukaisesti hyväksytyt hyödyntämistä sääntelevät menetelmät ovat tarkoituksenmukaisia ja vastaavat III liitteessä lueteltuja vaeltavia lajeja koskevia vaatimuksia.

V Luku

Lisämääräykset

11 artikla

1. Toimeenpannessaan tämän yleissopimuksen määräyksiä sopimuspuolet sitoutuvat:

a) olemaan yhteistyössä, aina kun se on tarkoituksenmukaista ja erityisesti silloin, kun se tehostaisi tämän yleissopimuksen muiden artiklojen mukaisten toimenpiteiden suorittamista;

b) tukemaan ja koordinoimaan tämän yleissopimuksen tavoitteisiin liittyvää tutkimusta.

2. Jokainen sopimuspuoli sitoutuu:

a) tukemaan kotoperäisten kasvi- ja eläinlajien uudelleen istuttamista, milloin se edistäisi uhanalaisen lajin suojelua, edellyttäen, että muiden sopimuspuolten kokemusten valossa on tehty tutkimus, joka osoittaa, että uudelleen istuttaminen olisi tehokas ja hyväksyttävä;

b) rajoittamaan tarkasti muiden kuin kotoperäisten lajien istuttamista.

3. Jokaisen sopimuspuolen tulee ilmoittaa pysyvälle komitealle, mitkä sellaiset lajit, jotka eivät sisälly I eivätkä II liitteeseen, on sen alueella kokonaan rauhoitettu.

12 artikla

Sopimuspuolet voivat noudattaa tiukempia toimia luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelemiseksi kuin mitä tässä yleissopimuksessa on määrätty.

I Liite/Appendix I Täysin rauhoitetut kasvilajit Strictly protected flora species

PTERIDOPHYTA

ASPIDIACEAE

Diplazium caudatum (Cav.) Jermy

PTERIDACEAE

Pteris serrulata Forssk.

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

Alisma wahlenbergii (O. R. Holmberg) Juzepczuk

BERBERIDACEAE

Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach

BORAGINACEAE

Anchusa crispa Viv.

Myosotis rehsteineri Wartm.

Omphalodes littoralis Lehm.

Onosma caespitosum Kotschy

Onosma troodi Kotschy

Soleanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci

Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Campanula sabatia De Not.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria lithops Heywood ex McNeill

Gypsophila papillosa P.Porta

Loeflingia tavaresiana G.Samp.

Silene orphanidis Boiss.

Silene rothmaleri Pinto de Silva

Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

Kochia saxicola Guss.

Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva

COMPSITAE

Anacyclusl alboranensis Esteve Chueca & Varo

Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter

Artemisia granatensis Boiss.

Artemisia laciniata Willd.

Aster pyrenaeus Desf. ex DC.

Aster sibricus L.

Centaurea balearica J.D. Rodriguez

Centaurea heldreichii Halacsy

Centaurea horrida Badaro

Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea lactiflora Halacsy

Centaurea linaresii Lazaro

Centaurea megarensis Halacsy & Hayek

Centaurea niederi Heldr.

Crepis peucedanifolia Boiss. & Orph.

Centaurea princeps Boiss. & Heldr.

Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Logfia neglecta (Soy.-Will.) Holub

Senecio alboranicus Maire

CONVOLVULACEAE

Convolvulus argyrothamnos Greuter

CRUCIFERAE

Alyssum akamasicum B.L. Burtt

Alyssum fastigiatum Heywood

Arabis kennedyae Meikle

Biscutella neustriaca Bonnet

Brassica hilarionis Post

Brassica macrocarpa Guss.

Braya purpurascens (R.BR.) Bunge

Coronopus navasii Pau

Diplotaxis siettiana Maire

Enarthrocarpus pterocarpus DC.

Hutera rupestris P.Porta

Iberis arbuscula Runemark

Ionopsidium acaule (Desf.) Reichemb.

Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.

Rynchosinapis johnstonii (G.Samp.) Heywood

Sisymbrium matritense P.W. Ball & Heywood

EUPHORBIACEAE

Euphorbia ruscinonensis Boiss.

GRAMINEAE

Stipa bamarica Martinovsky & H. Scholz

GROSSULARIACEAE

Ribes sardoum Martelli

HYPERICACEAE

Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson

IRIDACEAE

Crocus cyprius Boiss. & Kotschy

Crocus hartmannianus Honnboe

LABIATAE

Amaracus cordifolium Montr. & Auch.

Micromeria taygetea P.H. Davis

Nepeta sphaciotica P.H. Davis

Phlomis brevibracteata Turrill

Phlomis cypria Post

Salvia crassifolia Sibth. & Smith

Sideritis cypria Post

Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

Thymus cephalotos L.

LEGUMINOSAE

Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

Astragalus aquilinus Anzalone

Astragalus maritimus Moris

Astragalus verrucosus Moris

Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Ononis maweana Ball

Oxytropis deflexa (Pallas) DC.

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula crystallina Sibth & Smith

LILIACEAE

Androcymbium rechingeri Greuter

Chionodexa lochiae Meikle

Muscari gussonei (Parl.) Tod.

Scilla morrisii Meikle

ORCHIDACEAE

Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo

PAPAVERACEAE

Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

PLUMBAGINACEAE

Armeria rouyana Daveau

Limonium paradoxum Pugsley

Limonium recurvum C.E. Salmon

POLYGONACEAE

Rheum rhaponticum L.

PRIMULACEAE

Primula apennina Widmer

Primula egaliksensis Wormsk.

RANUNCULACEAE

Aquilegia cazorlensis Heywood

Aquilegia kitaibelii Schott

Consolida samia P.H. Davis

Delphinium caseyi B.L. Burtt

Ranunculus kykkoensis Meikle

Ranunculus weyleri Mares

RUBIACEAE

Galium litorale Guss.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria ficalhoana Rouy

SELAGIANCEAE

Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE

Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

Daphne rodriguezii Texidor

UMPELLIFERAE

Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffman

Bubleurum kakiskalae Greuter

Ferula cypria Post

Laserpitium longiradium Boiss.

Oenanthe conioides Lange

VALERIANACEAE

Valeriana longiflora Willk.

VIOLACEAE

Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

II Liite/Appendix II Täysin rauhoitetut eläinlajit Strictly protected fauna species

Nisäkkäät/Mammals


INSECTIVORA
Talpidae     Desmana pyrenaica
         (Galemys pyrenaicus)

MICROCHIROPTERA  Kaikki lajit paitsi
         Pipistrellus pipistrellus/
         all species except
         Pipistrellus pipistrellus

RODENTIA
Sciuridae     Citellus citellus
Cricetidae    Cricetus cricetus
Hystricidae    Hystrix cristata

CARNIVORA
Canidae      Canis lupus
         Alopex lagopus
Ursidae      Kaikki lajit/all species
Mustelidae    Lutreola (Mustela) lutreola
         Lutra lutra
         Gulo gulo
Felidae      Lynx pardina (pardellus)
         Panthera pardus
         Panthera tigris
Odobenidae    Odobenus rosmarus
Phocidae     Monachus monachus

ARTIODACTYLA
Bovidae      Capra aegagrus
         Rupicapra rupicapra ornata
         Ovibos moschatus

ODONTOCETI
Delphinidae    Delphinus delphis
         Tursiops truncatus (tursio)
Phocaenidae    Phocaena phocaena

MYSTACOCETI
Balaenopteridae  Sibbaldus (Balaenoptera) musculus
         Megaptera novaengliae
         (longimana, nodosa)
Balaenidae    Eubalaena glacialis
         Balaena mysticetus

Linnut/Birds


GAVIIFORMES
Gaviidae     Kaikki lajit/all species

PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae   Podiceps griseigena
         Podiceps auritus
         Podiceps nigricollis (caspicus)
         Podiceps ruficollis

PROCELLARIIFORMES
Hydrobatidae   Kaikki lajit/all species
Procellariidae  Puffinus puffinus
         Procellaria diomedea

PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae Phalocrocorax pygmaeus
Pelecanidae    Kaikki lajit/all species

CICONIIFORMES
Ardeidae     Ardea purpurea
         Casmerodius albus (Egretta alba)
         Egretta garzetta
         Ardeola ralloides
         Bulbuleus (Ardeola) ibis
         Nycticorax nycticorax
         Ixobrychus minutus
         Botaurus stellaris
Ciconiidae    Kaikki lajit/all species
Threskiornithidae Kaikki lajit/all species
Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES
Anatidae     Cygnus cygnus
         Cygnus bewickii (Columbianus)
         Anser erythropus
         Branta leucopsis
         Branta ruficollis
         Tadorna tadorna
         Tardona ferruginea
         Marmaronetta (Anas) angustirostnis
         Somateria spectabilis
         Polysticta stelleri
         Histrionicus histrionicus
         Bucephala islandica
         Mergus albellus
         Oxyura leucocephala

GRUIFORMES
Turnicidae    Turnix sylvatica
Gruidae      Kaikki lajit/all species
Rallidae     Porzana porzana
         Porzana pusilla
         Porzana parva
         Crex crex
         Porphyrio porphyrio
         Fulica cristata
Otitidae     Kaikki lajit/all species

CHARADRIIFORMES
Charadriidae   Hoplopterus spinosus
         Charadrius histicula
         Charadrius dubius
         Charadrius alexandrinus
         Charadrius leschenaulti
         Eudromias morinellus
         Arenaria interpres
Scolopacidae   Callinago media
         Numenius tenuirostris
         Tringa stagnatilis
         Tringa ochropus
         Tringa glareola
         Tringa hypoleucos
         Tringa cinerea
         Calidris minuta
         Calidris temminckii
         Calidris maritima
         Calidris alpina
         Calidris ferruginea
         Calidris alba
         Limicola falcinellus
Recurvirostridae Kaikki lajit/all species
Phalaropodidae  Kaikki lajit/all species
Burhinidae    Burhinus oedicnemus
Glareolidae    Kaikki lajit/all species
Laridae      Pagophila eburnea
         Larus audouinii
         Larus melanocephalus
         Larus genei
         Larus minutus
         Larus (Xenia) sabini
         Chlidonias niger
         Chlidonias leucopterus
         Chlidonias hybrida
         Gelochelidon nilotica
         Hydroprogne caspia
         Sterna hirundo
         Sterna paradisaea (macrura)
         Sterna dougallii
         Sterna albifrons
         Sterna sandvicensis

COLUMBIFORMES
Pteroclididae   Kaikki lajit/all species

CUCULIFORMES
Cuculidae     Glamator glandarius

STRIGIFORMES   Kaikki lajit/all species

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae   Kaikki lajit/all species

APODIFORMES
Apodidae     Apus pallidus
         Apus melba
         Apus caffer

III Liite/Appendix III Suojeltavat eläinlajit

Protected fauna species

Nisäkkäät/Mammals


INSECTIVORA
Erinaceidae    Erinaceus europaeus
Soricidae     Kaikki lajit/all species

MICROCHIROPTERA
Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus

DUPLICIDENTATA
Leporidae     Lepus timidus
         Lepus capensis (europaeus)

RODENTIA
Sciuridae     Sciurus vulgaris
         Marmota marmota
Castoridae    Castor fiber
Gliridae     Kaikki lajit/all species
Microtidae    Microtus ratticeps (oeconomus)
         Microtus nivalis (lebrunii)

CETACEA      Kaikki lajit, joita ei ole mainittu
         II liitteessä/all species nor mentioned
         in Appendix II

CARNIVORA
Mustelidae    Meles meles
         Mustela erminea
         Mustela nivalis
         Putorius (Mustela) putorius
         Martes martes
         Martes foina
Viverridae    Kaikki lajit/all species
Felidae      Felis catus (silvestris)
         Lynx lynx
Phocidae     Phoca vitulina
         Pusa (Phoca) hispida
         Pagophilus groenlandicus
         (Phoca groenlandica)
         Erignathus barbatus
         Halichoerus grypus
         Cystophora cristata

ARTIODACTYLA
Suidae      Sus scrofa meridionalis
Cervidae     Kaikki lajit/all species
Bovidae      Ovis aries (musimon, ammon)
         Capra ibex
         Capra pyrenaica
         Rupicapra rupicapra

Linnut/Birds

Kaikki lajit, joita ei ole lueteltu II liitteessä, paitsi:

All species not included in Appendix II with the exception of:

Larus marinus   Garrulus glandarius
Larus fuscus   Pica pica
Larus argentatus Corvus monedula
Columba palumbus Corvus frugilegus
Passer domesticus Corvus corone (corone ja/and cornix)
Sturnus vulgaris

Sammakkoeläimet/Reptiles

Kaikki lajit, joita ei ole lueteltu II liitteessä

All species not included in Appendix II

Matelijat/Amphibians

Kaikki lajit, joita ei ole lueteltu II liitteessä

All species not included in Appendix II

IV Liite Kielletyt tappo- ja pyyntivälineet ja menetelmät sekä muunlaiset hyödyntämistavat

Nisäkkäät

-- Ansat

-- Sokeiden ja vahingoittuneiden elävien eläinten käyttö houkuttimena

-- Nauhoittimet

-- Sähkölaitteet, jotka voivat tappaa ja tainnuttaa

-- Keinotekoiset valolähteet

-- Peilit ja muut häikäisylaitteet

-- Kohteiden valaisemiseen käytettävät laitteet

-- Tähtäyslaitteet yöammuntaa varten, joihin kuuluu elektroninen kuvaa suurentava tai muuntava laite

-- Räjähdysaineet*

-- Verkot**

-- Loukut**

-- Myrkyt sekä myrkytetyt tai tainnutetut syötit

-- Kaasulla myrkyttäminen ja savuun tappaminen

-- Puoliautomaattiset tai automaattiset aseet, joiden makasiiniin mahtuu enemmän kuin kaksi panosta

-- Lentokoneet

-- Liikkuvat moottoriajoneuvot

Linnut

-- Ansat***

-- Linnunliimat

-- Koukut

-- Sokeiden tai vahingoittuneiden elävien lintujen käyttö houkuttimena

-- Nauhoittimet

-- Sähkölaitteet, jotka voivat tappaa ja tainnuttaa

-- Keinotekoiset valolähteet

-- Peilit ja muut häikäisylaitteet

-- Kohteiden valaisemiseen käytettävät laitteet

-- Sellaiset tähtäyslaitteet yöammuntaa varten, joihin kuuluu elektroninen kuvaa suurentava tai muuntava laite

-- Räjähdysaineet

-- Verkot

-- Myrkyt sekä myrkytetyt tai nukutusainetta sisältävät syötit

-- Puoliautomaattiset tai automaattiset aseet, joiden makasiiniin mahtuu enemmän kuin kaksi panosta

-- Lentokoneet

-- Liikkuvat moottoriajoneuvot

*  paitsi valaiden pyyntiin
** laajamittaiseen tai ei-valikoivaan pyydystämiseen
  tai tappamiseen käytettynä
*** paitsi Lagopus leveysasteen 58° P pohjoispuolella

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.