22/1986

Suomen tasavallan hallituksen ja Thaimaan kuningaskunnan välinen LENTOLIIKENNESOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Thaimaan kuningaskunnan hallitus,

jotka ovat Chicagossa seitsemäntenä päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avatun kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen osapuolia, ja

jotka haluavat tehdä sanottua yleissopimusta täydentävän sopimuksen alueittensa välisen ja niiden kautta edelleen tapahtuvan lentoliikenteen aloittamisesta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Tässä sopimuksessa, ellei lauseyhteys muuta edellytä:

a) sanonta "yleissopimus" tarkoittaa Chicagossa seitsemäntenä päivänä joulukuuta 1944 alle kirjoitettavaksi avattua kansainvälisen siviiliilmailun yleissopimusta, mukaanluettuina kaikki tämän yleissopimuksen 90 artiklan mukaisesti hyväksytyt liitteet sekä kaikki sen 90 ja 94 artiklan mukaisesti liitteisiin ja yleissopimukseen tehdyt muutokset siinä laajuudessa kuin kumpikin sopimuspuoli on nämä liitteet ja muutokset hyväksynyt;

b) sanonta "ilmailuviranomainen" tarkoittaa Suomen tasavallan osalta ilmailuhallitusta ja henkilöä tai toimielintä, joka on valtuutettu suorittamaan niitä siviili-ilmailutehtäviä, joita ilmailuhallitus hoitaa tai vastaavia tehtäviä ja Thaimaan kuningaskunnan osalta liikenneministeriä ja henkilöä tai toimielintä, joka on valtuutettu suorittamaan niitä siviili-ilmailutehtäviä, joita liikenneministeri hoitaa tai vastaavia tehtäviä;

c) sanonta "nimetty lentoliikenneyritys" tarkoittaa lentoliikenneyritystä, jonka sopimuspuoli on nimennyt toiselle sopimuspuolelle tekemällään kirjallisella ilmoituksella tämän sopimuksen 3 artiklan mukaisesti harjoittamaan lentoliikennettä ilmoituksessa määritellyillä reiteillä;

d) sanonta "alue" tarkoittaa valtion ollessa kysymyksessä asianomaisen valtion täysivaltaisuuden alaisia maa-alueita sekä niihin liittyviä alue. vesiä;

e) sanonnoilla "lentoliikenne", "kansainvälinen lentoliikenne", "lentoliikenneyritys" ja "laskeutuminen ilman kaupallista tarkoitusta" on yleissopimuksen 96 artiklassa niille annettu merkitys; ja

f) sanonta "reittitaulukko" tarkoittaa tämän sopimuksen reittitaulukkoa tai tämän sopimuksen 12 artiklan määräysten mukaisesti muutettua reittitaulukkoa.

2. Reittitaulukko on olennainen osa tätä sopimusta ja kaikki viittaukset sopimukseen käsittävät myös reittitaulukon, ellei toisin määrätä.

2 artikla

1. Sopimuspuoli myöntää toiselle sopimuspuolelle tässä sopimuksessa määritellyt oikeudet lentoliikenteen aloittamiseksi reittitaulukossa määritellyillä reiteillä (joita jäljempänä kutsutaan "sovituksi liikenteeksi" ja "määrätyiksi reiteiksi").

2. Ellei muuta johdu tämän sopimuksen määräyksistä, sopimuspuolen nimeämällä lentoliikenneyrityksellä on harjoittaessaan sovittua liikennettä määrätyllä reitillä seuraavat oikeudet:

a) lentää ilman välilaskua toisen sopimuspuolen alueen yli;

b) laskeutua mainitulle alueelle ilman kaupallista tarkoitusta; ja

c) laskeutua mainitulle alueelle tämän sopimuksen reittitaulukossa asianomaista reittiä varten määrätyissä paikoissa jättääkseen ja ottaakseen kansainvälisessa liikenteessä matkustajia, rahtia ja postia muista määrätyistä paikoista tai muihin määrättyihin paikkoihin.

3. Älköön minkään tämän artiklan 2 kappaleessa katsottako merkitsevän toisen sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen oikeuttamista ottamaan toisen sopimuspuolen alueelta matkustajia, rahtia ja postia kuljetettavaksi korvausta tai maksua vastaan toiseen paikkaan tämän sopimuspuolen alueella.

3 artikla

1. Sopimuspuolella on oikeus nimetä toiselle sopimuspuolelle tehdyllä kirjallisella ilmoituksella yksi lentoliikenneyritys harjoittamaan sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä.

2. Saadessaan ilmoituksen toisen sopimuspuolen tulee, jollei tämän artiklan 3 ja 4 kappaleen määräyksistä muuta johdu, viipymättä myöntää lentoliikenneyritykselle asianomainen liikennelupa.

3. Sopimuspuolen ilmailuviranomainen voi vaatia toisen sopimuspuolen nimeämää lentoliikenneyritystä osoittamaan, että se pystyy täyttämään ne ehdot, jotka laki ja määräykset ilmailuviranomaisen normaalisti ja kohtuullisesti soveltamina asettavat yleissopimuksen määräysten mukaisesti kansainväliselle kaupalliselle lentoliikenteelle.

4. Sopimuspuolella on oikeus kieltäytyä hyväksymästä lentoliikenneyrityksen nimeämistä ja pidättyä myöntämästä lentoliikenneyritykselle tämän sopimuksen 2 artiklan 2 kappaleessa määriteltyjä oikeuksia tai peruuttaa ne tai asettaa tarpeellisiksi katsomiaan, näiden lentoliikenneyrityksen oikeuksien käyttöä koskevia ehtoja, milloin se katsoo, ettei tämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja todellinen valvonta kuulu lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle tai lentoliikenneyrityksen nimenneen sopimuspuolen kansalaisille.

5. Kun tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräykset on täytetty, näin nimetty ja liikenneluvan saanut lentoliikenneyritys voi aloittaa sovitun liikenteen kuitenkin huomioon ottaen, että liikennettä ei saa harjoittaa, ellei tämän sopimuksen 8 artiklan määräysten mukainen tätä liikennettä koskeva tariffi ole voimassa.

6. Sopimuspuolella tulee olla oikeus toistaiseksi kieltää toisen sopimuspuolen nimeämää lentoliikenneyritystä käyttämästä tämän sopimuksen 2 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettuja oikeuksia tai asettaa näiden oikeuksien käytölle tarpeelliseksi katsomiaan ehtoja,

a) milloin kysymyksessä oleva lentoliikenneyritys ei noudata nämä oikeudet myöntäneen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä; tai

b) milloin kysymyksessä oleva lentoliikenneyritys ei muutoin liikennöi tässä sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti.

7. Tämän artiklan 6 kappaleessa mainittua oikeutta ei saa käyttää ennen kuin toisen sopimuspuolen kanssa on neuvoteltu, ellei välitön oikeuksien käytön lykkääminen tai ehtojen asettaminen ole välttämätöntä mainittujen lakien tai määräysten jatkuvan rikkomisen estämiseksi.

4 artikla

Sopimuspuolen antamat tai hyväksymät ja edelleen voimassaolevat lentokelpoisuustodistukset, pätevyystodistukset ja lupakirjat on toisen sopimuspuolen tunnustettava päteviksi liikennöitäessä tässä sopimuksessa tarkoitettuja reittejä edellyttäen, että ne vaatimukset, jotka näitä todistuksia, kelpuutuksia tai lupakirjoja myönnettäessä tai voimaan saatettaessa on asetettu, vastaavat niitä vähimmäisvaatimuksia, jotka voidaan asettaa yleissopimuksen perusteella tai ylittävät nämä vähimmäisvaatimukset.

5 artikla

1. Toisen sopimuspuolen tai sen nimeämän lentoliikenneyrityksen toimesta tai puolesta toisen sopimuspuolen alueelle tuoduille tai sieltä ilma-alukseen otetuille polttoaineille, voiteluöljyille, varaosille, ilma-aluksen vakiovarusteille ja varastoille, jotka on tarkoitettu pelkästään tämän lentoliikenneyrityksen ilma-alusten käyttöön tai niissä käytettäviksi, tulee toisen sopimuspuolen suoda tulli-, tarkastus- ja muiden vastaavien kansallisten tai paikallisten verojen ja maksujen suhteen seuraavanlainen kohtelu:

a) vapautus mainituista maksuista siinä tapauksessa, että polttoaineet ja voiteluöljyt jäävät ilma-alukseen viimeisellä lentoasemalla ennen lähtöä mainitulta alueelta; ja

b) muiden kuin kohdassa a) tarkoitettujen polttoaineiden ja voiteluöljyjen osalta ja varaosien, ilma-aluksen vakiovarusteiden ja varastojen osalta sellainen kohtelu, joka ei ole epäedullisempi kuin mikä on suotu vastaaville mainitulle alueelle tuoduille varastoille, jotka on tarkoitettu yksinomaan ensin mainitun sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen ilmaalusten käyttöön tai niissä käytettäviksi tai jotka on tarkoitettu kansainvälistä lentoliikennettä harjoittavan suosituimman ulkomaisen lentoliikenneyrityksen ilma-alusten käyttöön tai niissä käytettäviksi.

2. Tämän artiklan kappaleessa 1 tarkoitetun kohtelun tulee olla lisänä eikä se saa tuottaa haittaa sille mihin kumpikin sopimuspuoli yleissopimuksen 24 artiklan mukaisesti on sitoutunut.

6 artikla

1. Kummankin sopimuspuolen nimeämällä lentoliikenneyrityksellä tulee olla kohtuullinen ja yhtäläinen mahdollisuus harjoittaa sovittua lentoliikennettä, joka lähtee yhden sopimuspuolen alueelta ja saapuu toisen sopimuspuolen alueelle tai päinvastoin, ja tällöin on katsottava luonteeltaan täydentäväksi liikenteeksi sellainen liikenne, joka saapuu toisen sopimuspuolen alueelle tai lähtee sieltä lentoreitin varrelle sopimuspuolten alueen ulkopuolella oleviin paikkoihin tai paikoista. Sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen, tarjotessaan kuljetuskapasiteettia lentoliikennettä varten, toisen sopimuspuolen alueelta määrätyillä reiteillä oleviin paikkoihin tai päinvastoin, tulee ottaa huomioon toisen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen etu tässä liikenteessä siten, että sitä ei kohtuuttomasti vahingoiteta.

2. Kummankin sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen tarjoaman sovitun liikenteen tulee mahdollisimman tarkoin vastata niitä vaatimuksia, joita yleisö asettaa määrätyillä reiteillä tapahtuvalle kuljetukselle ja kummankin päätarkoituksena tulee olla sellaisen liikennekapasiteetin tarjoaminen kuin lentoliikenneyrityksen nimenneen sopimuspuolen alueelta lähtevän tai sinne saapuvan matkustajien, rahdin ja postin kuljetuksen tarve edellyttää.

3. Kuljetettaessa matkustajia, rahtia ja postia, joka on otettu toisen sopimuspuolen alueella ja jätetty määrätyillä reiteillä sijaitseviin paikkoihin kolmansissa maissa tai päinvastoin tulee noudattaa yleisperiaatetta, jonka mukaan kapasiteetin on oltava suhteessa

a) lentoliikenneyrityksen nimenneen sopimusvaltion alueelle saapuvan tai sieltä lähtevän liikenteen tarpeeseen;

b) sen alueen liikennetarpeeseen, jonka kautta lentoreitti kulkee, kun ensin on otettu huomioon alueella sijaitsevien valtioiden lentoliikenneyritysten tarjoama muu lentoliikenne; ja

c) lentoreitin kauttakulkuliikenteen taloudellisiin tarpeisiin.

4. Molempien sopimuspuolten tulee ennen sovitun liikenteen aloittamista sopia keskenään aluksi tarjottavasta kapasiteetista. Tämän jälkeen tarjottavasta kapasiteetista tulee aika ajoin käydä keskusteluja sopimuspuolten ilmailuviranomaisten välillä ja sovitut kapasiteetissa tapahtuvat muutokset tulee kirjallisesti vahvistaa.

5. Sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen tulee, niin paljon etukäteen kuin mahdollista, mutta viimeistään kolmekymmentä päivää ennen sovitun liikenteen aloittamista tai siihen tehtävää merkittävää muutosta tai kolmenkymmenen päivän kuluessa ilmailuviranomaiselta saadun pyynnön jälkeen, toimittaa toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaiselle tiedot liikenteen luonteesta, aikatauluista, ilma-alustyypeistä mukaan lukien tarjottava kapasiteetti kullakin määrätyllä reitillä ja kaikki muu toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisen tarvitsema tieto siitä, että tämän sopimuksen ehdot tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi.

7 artikla

1. Kummankin sopimuspuolen nimeämällä lentoliikenneyrityksellä tulee olla kohtuullinen ja yhtäläinen mahdollisuus harjoittaa sovittua liikennettä omilla reiteillään.

2. Kahden sopimuspuolen lentoliikenneyritysten tulee nauttia samoja olemassaolevia mahdollisuuksia kummankin sopimuspuolen valuuttamääräysten puitteissa myydä ilmakuljetuspalveluja. Kummankin sopimuspuolen tulee myöntää toisen sopimuspuolen nimeämälle lentoliikenneyritykselle oikeus vapaasti siirtää tämän lentoliikenneyrityksen ensiksimainitun sopimuspuolen alueella matkustajien, postin ja rahdin kuljetuksen yhteydessä ansaitsemat tuloylijäämät. Tällaisen siirron tulee tapahtua virallisen vaihtokurssin mukaan, missä tällainen kurssi on käytössä, tai muuten asianomaisen keskuspankin hyväksymän kurssin mukaan.

3. Kummankin sopimuspuolen nimeämällä lentoliikenneyrityksellä tulee olla oikeus perustaa ja ylläpitää sivukonttoreita ja maapalveluyksiköitä omine henkilökuntineen samoin kuin nimetä päämyyntiedustaja toisen sopimuspuolen alueella.

4. Kummankin sopimuspuolen nimeämälle lentoliikenneyritykselle tulee myöntää ja sen tulee saada nauttia kaikista tässä artiklassa mainituista mahdollisuuksista ja oikeuksista vastavuoroisuuteen perustuen.

8 artikla

1. Sovitun liikenteen tariffit on vahvistettava kohtuullisiksi ottamalla asianmukaisesti huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät kuten kuljetuskustannukset, kohtuullinen voitto, liikenteen erityispiirteet (kuten nopeutta ja matkustajatiloja koskevat normit) ja toisten lentoliikenneyritysten tariffit millä tahansa määrätyn reitin osuudella. Nämä tariffit on määrättävä tämän artiklan seuraavien määräysten mukaisesti.

2. Asianomaisten nimettyjen lentoliikenneyritysten tulee, mikäli mahdollista, sopia kullakin reitillä sovellettavista tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuista tariffeista samoin kuin niihin liittyvistä asiamiesten toimipalkkioista ja tällaisen sopimuksen tulee, mikäli mahdollista, olla niiden päätösten mukainen, joita sovelletaan Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) liikennekonferenssien käytännössä. Näin sovitut tariffit on alistettava molempien sopimuspuolten ilmailuviranomaisten hyväksyttäviksi viimeistään yhdeksänkymmentä päivää ennen niiden suunniteltua käyttöönottoa. Erityistapauksissa tätä määräaikaa voidaan lyhentää mainittujen viranomaisten sopimuksella.

3. Mikäli nimetyt lentoliikenneyritykset eivät voi sopia jostakin tariffista tai mikäli jostakin syystä tariffista ei voida sopia tämän artiklan 2 kappaleen määräysten mukaisesti, sopimuspuolten ilmailuviranomaisten tulee pyrkiä määräämään tariffi keskinäisellä sopimuksella.

4. Mikäli ilmailuviranomaiset eivät pääse sopimukseen niille tämän artiklan 2 kappaleen nojalla alistetun tariffin hyväksymisestä tai 3 kappaleen nojalla tapahtuvasta tariffin määräämisestä, erimielisyys on ratkaistava tämän sopimuksen 11 artiklan määräysten mukaisesti.

5. Mikään tariffi älköön tulko voimaan, jos jommankumman sopimuspuolen ilmailuviranomainen on tyytymätön siihen, paitsi tämän sopimuksen 11 artiklan 3 kappaleen määräyksiä sovellettaessa.

6. Tämän artiklan määräysten mukaisesti määrätyt tariffit ovat voimassa, kunnes uudet tariffit on määrätty tämän artiklan määräysten mukaisesti.

9 artikla

Kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaisen tulee toimittaa toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaiselle tämän pyynnöstä sellaiset määräaikaiset tai muut tilastotiedot, joita voidaan kohtuudella katsoa tarvittavan ensin mainitun sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen sovitussa liikenteessä tarjoaman kapasiteetin tarkistamiseksi. Tällaisten tilastojen tulee sisältää kaikki tiedot, joita tarvitaan lentoliikenneyrityksen sovitussa liikenteessä kuljettaman liikenteen määrän määrittämiseksi.

10 artikla

Sopimuspuolten ilmailuviranomaisten kesken on säännöllisesti ja toistuvasti käytävä neuvotteluja kiinteän yhteistyön varmistamiseksi kaikissa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa koskevissa asioissa.

11 artikla

1. Jos sopimuspuolten kesken syntyy erimielisyyttä tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, sopimuspuolten on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan se keskinäisin neuvotteluin.

2. Mikäli sopimuspuolet eivät saa sovintoa aikaan neuvotteluteitse, ne voivat sopia erimielisyyden siirtämisestä jonkun henkilön tai toimielimen ratkaistavaksi, tai erimielisyys tulee jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä alistaa ratkaistavaksi kolmijäseniselle välitystuomioistuimelle, johon kumpikin sopimuspuoli nimeää yhden välimiehen ja näin nimetyt kaksi nimeävät kolmannen. Molempien sopimuspuolten on nimettävä välimies kuudenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin sopimuspuoli on vastaanottanut toiselta sopimuspuolelta diplomaattiteitse toimitetun ilmoituksen, jossa pyydetään erimielisyyden ratkaisemista välimiesmenettelyllä, ja kolmas välimies on nimettävä tätä seuraavan kolmenkymmenen päivän kuluessa. Jollei sopimuspuoli nimeä välimiestä määräajan kuluessa tai jollei kolmatta välimiestä ole nimetty määräajan kuluessa, voi jompikumpi sopimuspuoli pyytää Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvoston puheenjohtajaa nimeämään tarpeen mukaan välimiehen tai välimiehet. Mikäli puheenjohtaja edustaa jommankumman sopimuspuolen kansallisuutta tai on muuten estynyt hoitamaan tätä tehtävää hänen sijaisensa tulee hoitaa tarpeellinen nimeäminen. Kolmannen välimiehen on oltava kolmannen valtion kansalainen ja hänen tulee toimia välitystuomioistuimen puheenjohtajana.

3. Sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan jokaista tämän artiklan 2 kappaleen mukaan tehtyä ratkaisua.

4. Jos ja niin kauan kuin jompikumpi sopimuspuoli tai jommankumman sopimuspuolen nimetty lentoliikenneyritys laiminlyö tämän artiklan 2 kappaleen mukaan annetun päätöksen noudattamisen, toinen sopimuspuoli voi rajoittaa, kieltäytyä myöntämästä tai peruuttaa oikeudet ja etuoikeudet, jotka se on tämän sopimuksen perusteella myöntänyt laiminlyöneelle sopimuspuolelle tai laiminlyöneelle lentoliikenneyritykselle.

12 artikla

1. Jos jompikumpi sopimuspuoli pitää tämän sopimuksen jonkin määräyksen muuttamista toivottavana, sen tulee pyytää neuvotteluja toisen sopimuspuolen kanssa. Tällaiset neuvottelut, jotka voidaan käydä ilmailuviranomaisten kesken, tulee aloittaa kuudenkymmenen päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Sovitut muutokset tulevat voimaan kun ne on vahvistettu diplomaattisten noottien vaihdolla.

2. Tätä sopimusta tulee muuttaa siten, että se on yhtäpitävä jokaisen molempia sopimuspuolia tulevaisuudessa mahdollisesti sitovan yleisen monenkeskisen ilmakuljetusta koskevan sopimuksen kanssa.

13 artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle haluavansa irtisanoa tämän sopimuksen. Tällainen ilmoitus on samanaikaisesti toimitettava Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle. Jos tällainen ilmoitus annetaan, tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin toinen sopimuspuoli on vastaanottanut ilmoituksen, jollei irtisanomisilmoitusta peruuteta sopimuksella ennen mainitun määräajan päättymistä. Jollei toinen sopimuspuoli tunnusta vastaanottaneensa ilmoitusta, se katsotaan vastaanotetuksi neljäntoista päivän kuluttua siitä, kun Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on sen vastaanottanut.

14 artikla

Tämä sopimus ja kaikki sitä koskevat diplomaattisten noottien vaihdot on rekisteröitävä Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä.

15 artikla

Kummankin sopimuspuolen on hyväksyttävä tämä sopimus lainsäädäntönsä mukaisesti ja se tulee voimaan kolmekymmentä päivää hyväksymisen vahvistavien diplomaattisten noottien vaihdon jälkeen.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Bangkokissa 11 päivänä joulukuuta 1985 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

REITTITAULUKKO

Suomen tasavallan hallituksen ja Thaimaan kuningaskunnan hallituksen väliseen lentoliikennesopimukseen

Osa 1

Thaimaan kuningaskunnan hallituksen nimeämä lentoliikenneyritys voi harjoittaa säännöllistä lentoliikennettä molempiin suuntiin reitillä:

Bangkok - Helsinki

Osa 2

Suomen tasavallan hallituksen nimeämä lentoliikenneyritys voi harjoittaa säännöllistä lentoliikennettä molempiin suuntiin reitillä:

Helsinki - Bangkok

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.