17/1986

Annettu: 13.3.1986

Asetus Norjan kanssa pelastuspalveluyhteistyöstä Suomen ja Norjan raja-alueella tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1986 tehty Suomen ja Norjan välinen sopimus pelastuspalveluyhteistyöstä Suomen ja Norjan raja-alueella, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 11 päivänä helmikuuta 1986, tulee voimaan 13 päivänä maaliskuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä maaliskuuta 1986.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1986

SOPIMUS pelastuspalveluyhteistyöstä Suomen ja Norjan raja-alueella

Suomen ja Norjan hallitukset,

jotka pyrkivät parantamaan pelastuspalvelua molempien valtioiden välisellä rajaalueella,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Mikäli henkilö Suomessa tai Norjassa on joutunut tai hänen epäillään joutuneen hätätilanteeseen näiden valtioiden välisellä raja-alueella, etsintä- ja pelastustoiminta voidaan tarvittaessa tämän sopimuksen määräysten mukaisesti ulottaa myös toisen valtion alueelle sen jälkeen kun siitä on tehty ilmoitus. Suomessa nimismies ja Norjassa poliisimestari antaa tämän ilmoituksen vastaavalle toisen valtion viranomaiselle.

Etsintä- ja pelastustoiminta tulee suorittaa pääsääntöisesti omin voimavaroin. Mikäli tähän toimintaan tarvitaan henkilöstöä tai muuta apua toisesta valtiosta, asianomainen viranomainen voi sitä pyytää toisen valtion viranomaiselta. Asianomainen sen valtion viranomainen, jossa etsintä- tai pelastustoimintaa suoritetaan, voi milloin tahansa ilmoittaa ottavansa itselleen toiminnan johdon, mikäli se katsotaan olosuhteista johtuen tarkoituksenmukaiseksi.

Tällaista toimintaa varten voidaan toisen valtion alueelle tuoda tarpeellisia varusteita, ajoneuvot ja veneet mukaan lukien, vaikka varusteet eivät täyttäisikään toisessa valtiossa voimassa olevia määräyksiä. Koiria voidaan tuoda eläinten maahantuontia rajoittavien eläintautimääräysten estämättä. Mukana tuotu varustus on mahdollisimman pian toiminnan päättymisen jälkeen vietävä maasta.

2 artikla

Mikäli voidaan olettaa, että henkilö toisesta valtiosta on joutunut 1 artiklassa tarkoitettuun hätätilanteeseen toisen valtion alueella, on asianomaisen poliisiviranomaisen saatettava asia toisen valtion asianomaisen viranomaisen tietoon.

3 artikla

Toisen valtion pelastusyksiköt voivat tässä sopimuksessa tarkoitetussa etsintä- ja pelastustoiminnassa ylittää rajan noudattamatta rajanylityssäännöksistä ja tullimääräyksistä johtuvia muodollisuuksia.

4 artikla

Valtioiden välinen raja voidaan etsintä- ja pelastustoiminnassa ylittää siviili-ilma-aluksilla ottaen huomioon asianomaisissa valtioissa ja niiden välillä voimassa olevat määräykset ja sopimukset. Tällaisissa tapauksissa asianomaiset viranomaiset, Pohjois-Suomen lentopelastuskeskus ja Pohjois-Norjan pääpelastuskeskus, ovat välittömässä yhteydessä keskenään.

5 artikla

Asianomaiset pelastusviranomaiset voivat tilanteen edellyttäessä sopia yhteisen pelastusjohdon perustamisesta tarkoituksenmukaiselle tasolle tai yhteyshenkilöiden vaihtamisesta keskenään.

6 artikla

Sotilasosastoja, -kalustoa ja -materiaalia ei tämän sopimuksen perusteella voida käyttää pelastustoimintaan toisen valtion alueella.

7 artikla

Sopimuspuolet tiedottavat toisilleen pelastuspalvelun kannalta tärkeistä kokemuksista ja harjoittavat yhteistoimintaa pelastuspalvelun suunnittelussa raja-alueella.

8 artikla

Asianomaisten alueiden pelastuspalvelusuunnitelmiin tulee sisällyttää raja-alueella tapahtuvan pelastuspalveluyhteistyön kannalta merkittävät tiedot. Suunnitelmissa on selvitettävä toisen valtion pelastuspalvelujärjestelmää.

Yhteisiä pelastusharjoituksia järjestetään raja-alueella sopivin väliajoin. Harjoituksissa noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä.

9 artikla

Pelastuspalveluhenkilöstön ja -kaluston aiheuttaman vahingon korvaa se valtio, jonka henkilöstö tai kalusto on aiheuttanut vahingon. Korvaus suoritetaan niiden vahingonkorvaussäännösten mukaisesti, jotka ovat voimassa vahinkopaikan valtiossa, elleivät voimassa olevat vakuutusjärjestelmät johda vahingon kärsineelle edullisempaan tulokseen.

10 artikla

Kumpikin osapuoli vastaa tästä sopimuksesta aiheutuvista pelastustoimintaa ja harjoituksia koskevista kustannuksistaan.

11 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimus on hyväksytty.

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Tämän vakuudeksi hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1986 kahtena suomen- ja norjankielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.