14/1986

Annettu: 14.2.1986

Asetus Australian kanssa tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen muutospöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1985 Suomen ja Australian välillä tehty rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen (SopS 24/85) muutospöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 1 päivänä marraskuuta 1985 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 15 päivänä tammikuuta 1986, tulee voimaan 14 päivänä helmikuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä helmikuuta 1986.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1986

Alkuperäinen sopimus: 24/1985

Suomen ja Australian välinen Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1984 tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen MUUTOSPÖYTÄKIRJA

Suomi ja Australia,

jotka haluavat muuttaa Suomen ja Australian välistä, Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1984 tehtyä, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaa sopimusta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuksen 2 artiklan teksti muutetaan näin kuuluvaksi:

"1. Tämän sopimuksen mukaan luovuttamiseen on suostuttava vain sellaisista rikoksista, riippumatta niiden nimikkeistä, joista kummankin sopimuspuolen lain mukaisesti saattaa seurata rangaistuksena vankeutta tai muuta vapaudenmenetystä enemmän kuin yksi vuosi tai ankarampi rangaistus. Kun luovuttamispyyntö koskee sellaisesta rikoksesta tuomittua henkilöä, joka on etsintäkuulutettu vankeuden tai muun vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen täytäntöönpanoa varten, luovuttamiseen on suostuttava vain, jos sellaisesta rangaistuksesta on suorittamatta vähintään neljä kuukautta."

"2. Tämän artiklan 1 kappaleessa mainituin edellytyksin luovuttamiseen on suostuttava myös seuraavista rikoksista:

a) avunanto, yllytys, neuvominen tai taivuttaminen 1 kappaleessa tarkoitettuun rikokseen tai tällaisen rikoksen yritys, salahanke taikka suosiminen; sekä

b) edellä 1 kappaleessa tarkoitetusta rikoksesta syytetyn henkilön kiinniottamisen tai syyttämisen estäminen."

"3. Tätä artiklaa sovellettaessa ei ole merkitystä sillä, kuuluvatko rikoksena pidettävät teot tai laiminlyönnit sopimuspuolten lakien mukaan samaan rikoslajiin tai käytetäänkö rikoksesta samaa tai samantapaista nimikettä."

"4. Jos luovuttamista pyydetään rikoksesta verotusta, tullimaksuja, valuutanvaihdon valvontaa tai muuta valtion tuloa koskevaa lakia vastaan, luovuttamisesta ei saa kieltäytyä sillä perusteella, ettei luovuttamispyynnön vastaanottaneen valtion laissa ole säädetty samanlaista veroa tai tullia taikka ettei siihen sisälly samanlaatuista veroa, maksua, tullia tai valuuttatointa koskevaa sääntelyä kuin pyynnön esittäneen valtion lakiin."

"5. Tätä artiklaa sovellettaessa ratkaistaan kysymys siitä, onko jokin rikos kummankin sopimuspuolen lain mukaan rikos, ottaen huomioon kaiken sen, mitä luovutettavaksi pyydetyn väitetään tehneen tai laiminlyöneen, riippumatta miten rikos on luovuttamispyynnön esittäneen valtion laissa määritelty."

"6. Luovuttamiseen voidaan suostua tämän sopimuksen määräysten mukaisesti riippumatta siitä, milloin rikos, josta luovuttamista pyydetään, on tehty, edellyttäen:

a) että se on ollut rikos luovuttamispyynnön esittäneessä valtiossa silloin kun rikoksena pidettävät teot tai laiminlyönnit ovat tapahtuneet; ja

b) että väitettyjä tekoja tai laiminlyöntejä olisi pidetty rikoksena pyynnön vastaanottaneessa valtiossa voimassa olevaa lakia vastaan, jos ne olisivat tapahtuneet tämän valtion alueella luovuttamispyynnön esittämishetkellä."

"7. Kun henkilö on tuomittu poissaolevana sellaisesta rikoksesta, josta voidaan luovuttaa, häntä ei tätä sopimusta sovellettaessa katsota tuomituksi tästä rikoksesta vaan syytetyksi siitä."

2 artikla

Sopimuksen 5 artikla muutetaan lisäämällä 1 kappaleen e kohdan loppuun sana "tai" ja poistamalla 1 kappaleen f kohta.

3 artikla

Sopimuksen 7 artiklan teksti muutetaan näin kuuluvaksi:

"1. Luovuttamispyyntö on tehtävä kirjallisesti. Kaikkien luovuttamispyynnön tueksi esitettävien asiakirjojen tulee olla asianmukaisesti virallisesti oikeaksi todistettuja."

"2. Luovuttamispyyntöön on liitettävä:

a) jos henkilöä syytetään rikoksesta, häntä koskeva vangitsemismääräys tai sen jäljennös, ilmoitus jokaisesta rikoksesta, josta luovuttamista pyydetään, sekä kunkin rikoksen osalta ilmoitus teoista tai laiminlyönneistä, joihin luovutettavaksi pyydetyn väitetään syyllistyneen;

b) jos henkilö on tuomittu rikoksesta, sellaisia asiakirjoja, jotka ovat todisteina tuomiosta ja tuomitusta rangaistuksesta, tuomion välittömästä täytäntöönpanokelpoisuudesta sekä siitä, kuinka paljon tuomitusta rangaistuksesta on vielä suorittamatta;

c) jos henkilö on tuomittu rikoksesta, mutta rangaistusta ei ole määrätty, sellaisia asiakirjoja, jotka ovat todisteena tuomiosta, ja ilmoitus, jossa vahvistetaan tarkoitus tuomita hänet rangaistukseen;

d) kaikissa tapauksissa asiakirjoja, joista ilmenee rikoksen määrittelevä soveltuva lainkohta, jos sellainen on, tai muussa tapauksessa ilmoitus rikokseen soveltuvista oikeusohjeista mukaan lukien syyteoikeuden vanhentumista koskevat oikeusohjeet, ja kummassakin tapauksessa ilmoitus rangaistuksesta, johon rikoksesta voidaan tuomita; ja

e) kaikissa tapauksissa tiedot henkilön kansalaisuudesta ja asuinpaikasta sekä asiakirjoja, joista ilmenee, että henkilö, jonka luovuttamista pyydetään, on henkilö, jota syytetään tai joka on tuomittu rikoksesta, josta luovuttaminen on mahdollista."

"3. Kummankin sopimuspuolen lakien sallimassa laajuudessa voidaan suostua luovuttamaan henkilö, jota on pyydetty luovutettavaksi tämän sopimuksen määräysten mukaisesti, siitä huolimatta, että tämän artiklan 2 kappaleen vaatimuksia ei ole täytetty edellyttäen, että luovutettavaksi pyydetty henkilö antaa suostumuksensa siihen , että tehdään päätös hänen luovuttamisestaan."

4 artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että valtiosäännön mukaiset vaatimukset tämän pöytäkirjan voimaantulolle on täytetty.

2. Tämä pöytäkirja on voimassa niin kauan kuin sopimus on voimassa.

Tämän vakuudeksi hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1985 kahtena suomen- ja englanninkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.