9/1986

Annettu: 12.02.1986

Asetus kulttuuriyhteistyöstä Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Lundissa 6 päivänä toukokuuta 1985 kulttuuriyhteistyöstä Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä tehdyn sopimuksen (SopS 60/71) muuttamisesta tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 11 päivänä lokakuuta 1985 ja jota koskeva hyväksymisilmoitus on tehty Suomen ulkoasiainministeriölle 13 päivänä tammikuuta 1986, tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 1986.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1986

Alkuperäinen sopimus: 60/1971

SOPIMUS kulttuuriyhteistyöstä Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan hallitukset,

jotka ovat 13 päivänä kesäkuuta 1983 tehdyllä sopimuksella muuttaneet kulttuuriyhteistyöstä Pohjoismaiden välillä 15 päivänä maaliskuuta 1971 tehtyä sopimusta ja

jotka haluavat tehostaa pohjoismaisen yhteistyön työmuotoja,

ovat sopineet seuraavasta:

I

Sopimuksen 9, 10, 12 ja 15 artikla muutetaan kuulumaan seuraavasti:

9 artikla

"Ministerineuvosto (kulttuuri- ja opetusministerit) tekee ne päätökset, joita sopimuksen toteuttaminen edellyttää."

10 artikla

"Tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi perustetaan pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön virkamieskomitea.

Ministerineuvosto asettaa komiteoita ja työryhmiä erityistehtäviä varten."

12 artikla

"Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö avustaa ministerineuvostoa ja virkamieskomiteaa. Mikäli ministerineuvosto niin päättää, se voi avustaa muita pohjoismaisia yhteistyöelimiä."

15 artikla

"Yhteistyö rahoitetaan ministerineuvoston menoarviosta, joka mainitaan Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä vuonna 1962 tehdyn yhteistyösopimuksen, sellaisena kuin se on siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, 64 artiklan 2 kappaleessa.

Ministerineuvosto laadituttaa menoarvioehdotuksen ja päättää varojen käytöstä yhteisiä laitoksia, suunnitelmia ja muita toimintoja varten kokonaispuitteissa, jotka sisältyvät osana yhteiseen pohjoismaiseen menoarvioon."

II

Sopimuksen 16-19 artikla poistetaan, jolloin 20-22 artikla siirtyvät 16-18 artiklaksi.

III

Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet sopimuksen voimaansaattamiseksi vaadittavien toimenpiteiden suorittamisesta.

Suomen ulkoasiainministeriö ilmoittaa muille sopimuspuolille näiden hyväksymisilmoitusten vastaanottamispäivästä.

IV

Sopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Suomen ulkoasiainministeriön huostaan, joka toimittaa siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen jokaiselle sopimuspuolelle.

Tämän vakuudeksi ovat asianmukaisesti valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Lundissa 6 päivänä toukokuuta 1985 yhtenä islannin-, norjan-, ruotsin-, suomen- ja tanskankielisenä kappaleena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.