8/1986

Annettu: 12.02.1986

Asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Lundissa 6 päivänä toukokuuta 1985 Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen (SopS 28/62) muuttamista koskeva sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 11 päivänä lokakuuta 1985 ja jota koskeva hyväksymisilmoitus on tehty Suomen ulkoasiainministeriölle 13 päivänä tammikuuta 1986, tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 1986.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1986

Alkuperäinen sopimus: 28/1962

SOPIMUS Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamisesta

Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan hallitukset,

jotka ovat 13 päivänä helmikuuta 1971, 11 päivänä maaliskuuta 1974 ja 15 päivänä kesäkuuta 1983 tehdyillä sopimuksilla muuttaneet Pohjoismaiden välillä 23 päivänä maaliskuuta 1962 tehtyä yhteistyösopimusta ja

jotka haluavat tehostaa pohjoismaisen yhteistyön työmuotoja,

ovat sopineet seuraavasta:

I

Yhteistyösopimuksen 52 ja 54 artikla muutetaan kuulumaan seuraavasti:

52 artikla

"Yleiskokous valitsee varsinaisessa istunnossaan puheenjohtajiston, johon kuuluvat presidentti ja yhdeksän muuta jäsentä. Kaikkien valtuuskuntien tulee olla edustettuina puheenjohtajistossa kahdella jäsenellä kukin. Mikäli mahdollista on eri poliittisten mielipidesuuntausten oltava edustettuina puheenjohtajistossa.

Puheenjohtajiston jäsenen on oltava neuvoston valittu jäsen.

Jos puheenjohtajiston jäsenen paikka vapautuu kahden varsinaisen istunnon välisenä aikana, tulee sen valtuuskunnan, johon eronnut jäsen kuului, valita uusi jäsen seuraavaan varsinaiseen istuntoon saakka.

Puheenjohtajisto huolehtii neuvoston juoksevien asiain hoidosta ja edustaa muutoin neuvostoa siinä laajuudessa kuin tästä sopimuksesta ja neuvoston työjärjestyksestä ilmenee."

54 artikla

"Neuvostoa avustaa sen toiminnassa puheenjohtajiston sihteeristö, jota johtaa puheenjohtajiston valitsema puheenjohtajiston sihteeri, sekä kollegio (sihteerikollegio), johon kuuluvat puheenjohtajiston sihteeri ja jokaisen maan valtuuskunnan sihteeri.

Puheenjohtajisto määrää valiokunnille sihteerit sekä sen muun henkilökunnan, joka on tarpeen neuvoston yhteisten sihteeristötehtävien hoitamiseen. Kukin valtuuskunta ottaa palvelukseensa sen sihteeristöhenkilökunnan, jonka tehtävänä on valtuuskunnan avustaminen."

II

Yhteistyösopimuksen 61 artiklan 3 kappaleessa ilmaisu "sihteeristöt" islannin-, suomen- ja tanskankielisissä teksteissä muutetaan ilmaisuksi "sihteeristö".

III

Yhteistyösopimuksen 64 artikla muutetaan kuulumaan seuraavasti:

64 artikla

"Ministerineuvoston tulee ennen jokaista Pohjoismaiden neuvoston yleiskokouksen varsinaista istuntoa antaa kertomus neuvostolle pohjoismaisesta yhteistyöstä. Kertomuksessa ministerineuvoston on erityisesti tehtävä selkoa kuluneen vuoden yhteistyöstä.

Ministerineuvoston tulee jokaiseen Pohjoismaiden neuvoston yleiskokouksen varsinaiseen istuntoon esittää erityinen selvitys tulevaa yhteistyötä koskevista suunnitelmista. Selvitystä on seurattava ehdotus pohjoismaista yhteistyötä koskevaksi menoarvioksi.

Ennenkuin ministerineuvosto laadituttaa menoarvioehdotuksen, varataan asianomaiselle Pohjoismaiden neuvoston toimielimelle tilaisuus esittää lausuntonsa."

IV

Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet sopimuksen voimaansaattamiseksi vaadittavien toimenpiteiden suorittamisesta.

Suomen ulkoasiainministeriö ilmoittaa muille sopimuspuolille näiden hyväksymisilmoitusten vastaanottamispäivästä.

V

Sopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Suomen ulkoasiainministeriön huostaan, joka toimittaa siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen jokaiselle sopimuspuolelle.

Tämän vakuudeksi ovat asianmukaisesti valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Lundissa 6 päivänä toukokuuta 1985 yhtenä islannin-, norjan-, ruotsin-, suomen- ja tanskankielisenä kappaleena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.