6/1986

Annettu: 02.02.1986

Asetus kansainvälisen teleliikenneyleissopimuksen valinnaisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Nairobissa 6 päivänä marraskuuta 1982 tehty kansainvälisen teleliikenneyleissopimuksen valinnainen lisäpöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 20 päivänä joulukuuta 1985 ja jonka ratifioimiskirja on talletettu Kansainvälisen teleliikenneliiton pääsihteerin huostaan 3 päivänä tammikuuta, tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 1986.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1986

Alkuperäinen sopimus: 5/1986

Kansainvälisen teleliikenneyleissopimuksen VALINNAINEN LISÄPÖYTÄKIRJA (Nairobi, 1982)

Erimielisyyksien pakollinen ratkaiseminen

Allekirjoitettaessa kansainvälistä teleliikenneyleissopimusta (Nairobi, 1982) allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet seuraavan erimielisyyksien pakollista ratkaisemista koskevan valinnaisen lisäpöytäkirjan, joka on osa täysivaltaisten edustajien konferenssin (Nairobi, 1982) päätösasiakirjassa.

Ne liiton jäsenet, jotka ovat tämän kansainvälisen teleliikenneyleissopimuksen (Nairobi, 1982) valinnaisen lisäpöytäkirjan osapuolina,

ilmaisten halunsa turvautua omalta osaltaan pakolliseen välitysmenettelyyn ratkaistaessa kaikkia niitä erimielisyyksiä, jotka koskevat yleissopimuksen tai sen 42 artiklassa mainittujen ohjesääntöjen tulkintaa tai soveltamista,

ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla

Ellei yhteisellä sopimuksella ole valittu yhtä yleissopimuksen 50 artiklassa luetelluista ratkaisumenetelmistä, yleissopimuksen tai sen 42 artiklassa mainittujen ohjesääntöjen tulkintaa tai soveltamista koskevat erimielisyydet tulee yhden riitapuolen vaatimuksesta alistaa pakolliseen välitysmenettelyyn. Noudatettava menettelytapa on määrätty yleissopimuksen 82 artiklassa, jonka 5 kappaletta täydennetään seuraavasti:

"5. Kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin ilmoitus erimielisyyden alistamisesta välitysmenettelyyn on vastaanotettu, kummankin riitapuolen on nimettävä välimies. Jos toinen riitapuolista ei ole nimennyt välimiestä tämän määräajan kuluessa, pääsihteerin tulee toisen riitapuolen sitä vaatiessa tehdä tämä nimeäminen, ja hänen tulee toimia tällöin yleissopimuksen 82 artiklan 3 ja 4 kappaleen mukaisesti."

2 artikla

Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoitettavaksi niille jäsenille, jotka allekirjoittavat yleissopimuksen. Se tulee ratifioida yleissopimuksen määräämän menettelytavan mukaisesti, ja kaikki maat, jotka tulevat liiton jäseniksi, voivat liittyä siihen.

3 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan samana päivänä kuin yleissopimus tai kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jolloin toinen ratifioimis- tai liittymiskirja on talletettu, mutta ei kuitenkaan aikaisemmin kuin yleissopimuksen voimaantulopäivänä.

Jokaista jäsentä kohtaan, joka ratifioi tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen sen voimaantulon jälkeen, pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jolloin ratifioimis- tai liittymiskirja on talletettu.

4 artikla

Pääsihteerin tulee ilmoittaa kaikille jäsenille:

a) tähän pöytäkirjaan liitetyistä allekirjoituksista ja ratifioimis- tai liittymiskirjojen tallettamisesta;

b) tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä.

Tämä vakuudeksi asianomaiset täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan yhtenä englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkielisenä kappaleena, ranskankielisen tekstin ollessa todistusvoimainen, säilytettäväksi Kansainvälisen teleliikenneliiton arkistossa, joka toimittaa jäljennöksen kullekin allekirjoittajamaalle.

Tehty Nairobissa 6 päivänä marraskuuta 1982.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.