4/1986

Annettu: 26.1.1986

Asetus Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn sijoitusten suojelua koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaan saattamisesta sekä sopimuksen ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Pekingissä 4 päivänä syyskuuta 1984 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välinen sijoitusten suojelua koskeva sopimus ja siihen liittyvä pöytäkirja, joiden eräät määräykset on hyväksytty 20 päivänä joulukuuta 1985 annetulla lailla (34/86), ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt niinikään 20 päivänä joulukuuta 1985 ja joiden hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 27 päivänä joulukuuta 1985, tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn sijoitusten suojelua koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 20 päivänä joulukuuta 1985 annettu laki (34/86) ja tämä asetus tulevat voimaan 26 päivänä tammikuuta 1986.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1986

Suomen Tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välinen sijoitusten suojelua koskeva SOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Kiinan kansantasavallan hallitus (jäljempänä "sopimuspuolet"),

jotka tunnustavat tarpeen luoda suotuisat olosuhteet sopimuspuolen sijoittajien toisen sopimuspuolen alueella tekemille sijoituksille ja suojella niitä tasapuolisuuden ja keskinäisen hyödyn pohjalta ja tarkoituksena kehittää taloudellista yhteistyötä molempien valtioiden välillä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa

(1) sana "sijoitus" käsittää kaikenlaiset varat, jotka sopimuspuolen sijoittajat ovat sijoittaneet toisen sopimuspuolen alueella tämän sopimuspuolen lakien ja määräysten mukaisesti, ja erityisesti joskaan ei yksinomaan:

(a) irtaimen ja kiinteän omaisuuden ja muut omistusoikeudet, kuten kiinnitykset, pidätysoikeudet ja pantit;

(b) yhtiöiden osuudet, osakkeet ja debentuurit tai osuudet tällaisten yhtiöiden omaisuuteen;

(c) oikeuden rahaan, rahallisen saatavan tai oikeuden suoritukseen, jolla on taloudellinen arvo;

(d) tekijänoikeudet, teollisuusoikeudet (kuten patentit, tavaramerkit, teollisen muotoilun), tekniset valmistusmenetelmät, tieto-taidon ja kauppanimet; ja

(e) toimiluvat mukaan lukien luonnonvarojen etsintää, louhintaa tai hyödyntämistä koskevat toimiluvat.

(2) sana "sijoittajat" tarkoittaa:

Suomen tasavallan kohdalta:

(a) fyysisiä henkilöitä, jotka Suomen lainsäädännön mukaan ovat Suomen kansalaisia;

(b) oikeushenkilöitä, jotka on perustettu Suomen lainsäädännön mukaisesti ja joiden toimipaikka on Suomessa, sekä oikeushenkilöitä, joista suomalaiset omistavat merkittävän osuuden;

Kiinan kansantasavallan kohdalta:

(c) fyysisiä henkilöitä, joilla on Kiinan kansantasavallan kansalaisuus;

(d) taloudellisia yksiköitä, jotka on perustettu Kiinan kansantasavallan lainsäädännön mukaisesti ja joiden kotipaikka on Kiinan kansantasavallan alueella;

(e) yksiköitä, joista kiinalaiset fyysiset henkilöt tai taloudelliset yksiköt omistavat merkittävän osuuden.

(3) sana "tuotto" tarkoittaa sijoituksen tuottamia rahamääriä kuten voittoa, pääomatuloja, osinkoja, rojalteja tai maksuja.

2 artikla
Tämän sopimuksen soveltaminen

(1) Tätä sopimusta sovelletaan ainoastaan sijoituksiin, jotka on tehty sijoituksen vastaanottavan sopimuspuolen lakien, määräysten ja menettelytapojen mukaisesti.

(2) Huomioon ottaen tämän artiklan 1 kappaleen määräykset tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin sijoituksiin, jotka toisen sopimuspuolen sijoittajat ovat tehneet toisen sopimuspuolen alueella 1 päivän heinäkuuta 1979 jälkeen.

3 artikla
Sijoitusten suojelu

Kumpikin sopimuspuoli turvaa kaikissa tilanteissa omien lakiensa ja määräystensä sallimissa rajoissa toisen sopimuspuolen sijoittajien tekemien sijoitusten oikeudenmukaisen kohtelun.

4 artikla
Suosituimmuusmääräykset

(1) Kumpikaan sopimuspuoli ei alueellaan sovella tämän sopimuksen määräysten mukaisesti vastaanotettuihin sijoituksiin tai toisen sopimuspuolen sijoittajien saamaan tuottoon epäedullisempaa kohtelua kuin se soveltaa vastaavissa tilanteissa minkään kolmannen valtion sijoittajien tekemiin sijoituksiin tai tuottoon.

(2) Tämän artiklan 1 kappaleessa mainittu kohtelu ei tarkoita kohtelua, jota jompi kumpi sopimuspuoli soveltaa kolmannen valtion sijoittajien tekemiin sijoituksiin tai tuottoon tulliliittoa, vapaakauppa-aluetta tai muita alueellisen yhteistyön muotoja, talousliittoja, kaksinkertaisen verotuksen estämistä ja rajakauppaa koskevan sopimuksen perusteella.

5 artikla
Pakkolunastus

(1) Jos sopimuspuoli pakkolunastaa, kansallistaa tai ryhtyy muihin vastaaviin toimenpiteisiin (jäljempänä kaikkia sellaisia toimenpiteitä sanotaan "pakkolunastukseksi"), jotka koskevat toisen sopimuspuolen sijoittajien tekemiä sijoituksia ensin mainitun sopimuspuolen alueella, on seuraavia ehtoja noudatettava:

(a) pakkolunastus suoritetaan yleisen edun nimissä ja sisäisiä laillisia menettelytapoja noudattaen;

(b) se ei saa olla syrjivä;

(c) siitä tulee suorittaa korvaus.

(2) Korvauksen määrä on maksettava ilman aiheetonta viivytystä ja sen on oltava vaihdettavassa valuutassa ja vapaasti siirrettävissä. Sellaisen korvauksen tulee vastata sijoituksen arvoa välittömästi ennen pakkolunastusta ja tulee sisältää korko maksuajankohtaan saakka.

6 artikla
Sijoitusten takaisinpalauttaminen

(1) Kummankin sopimuspuolen on lakiensa ja määräystensä sallimissa rajoissa sallittava ilman aiheetonta viivytystä toisen sopimuspuolen sijoittajien siirtää vapaasti vaihdettavassa valuutassa:

(a) voitto, pääomatulot, osingot, korkotulot, rojaltit, maksut ja muu sijoituksesta saatava tuotto;

(b) sijoituksen kokonaisesta tai osittaisesta lakkauttamisesta saatava tuotto;

(c) sijoitukseen liittyvän lainasopimuksen perusteella suoritetut maksut;

(d) sijoitukseen liittyvässä työssä olevan toisen sopimuspuolen kansalaisen ansiotulot.

(2) Kummankin sopimuspuolen tulee sallia hyväksytyn sopimuksen mukaisesti sellaisen irtaimen omaisuuden vapaa siirtäminen sen alueelta, joka muodostaa osan toisen sopimuspuolen sijoittajan tekemästä sijoituksesta.

7 artikla
Vaihtokurssi

Tämän sopimuksen 5 artiklassa ja 6 artiklan 1 kappaleessa mainitut siirrot tulee suorittaa sijoituksen vastaanottavan sopimuspuolen viralliseen vaihtokurssiin siirron ajankohtana.

8 artikla
Sijaantulo

Jos sopimusvaltio suorittaa maksun sijoittajalle antamansa sijoitukseen liittyvän takuun perusteella, toinen sopimuspuoli tunnustaa ensin mainitun sopimuspuolen 9 artiklan mukaisia oikeuksia loukkaamatta omistus- tai muun oikeuden siirtämisen tälle sopimuspuolelle ja tämän sopimuspuolen omistus- tai muuta oikeutta koskevan sijaantulon. Näin siirtynyt omistus- tai muu oikeus ei saa olla suurempi kuin sijoittajan omistus- tai muu oikeus.

9 artikla
Sopimuspuolten väliset riidat

(1) Sopimuspuolten väliset riidat tämän sopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta tulee mahdollisuuksien mukaan ratkaista diplomaattista tietä.

(2) Mikäli sopimuspuolten välistä riitaa ei kyetä näin ratkaisemaan kuuden kuukauden kuluessa, se saatetaan jomman kumman sopimus. puolen pyynnöstä välimiesoikeuden ratkaistavaksi.

(3) Sellainen välimiesoikeus perustetaan jokaista eri tapausta varten seuraavalla tavalla. Kahden kuukauden kuluessa välimiesmenettelyä koskevan pyynnön saamisesta kumpikin sopimuspuoli nimittää toisen oikeuden jäsenistä. Nämä kaksi jäsentä valitsevat sitten sellaisen kolmannen valtion kansalaisen, jolla on diplomaattiset suhteet kummankin sopimuspuolen kanssa, nimitettäväksi molempien sopimuspuolten suostumuksella oikeuden puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja on nimitettävä kahden kuukauden kuluessa kahden muun jäsenen nimittämisestä.

(4) Jos tämän artiklan 3 kappaleessa määrättyjen aikojen kuluessa tarvittavia nimityksiä ei ole suoritettu, jompi kumpi sopimuspuoli voi muun sopimuksen puuttuessa pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtajaa suorittamaan tarvittavat nimitykset. Jos puheenjohtaja on jomman kumman sopimuspuolen kansalainen tai jos hän on muulla tavoin estynyt täyttämästä sanottua tehtävää, varapuheenjohtajaa on pyydettävä suorittamaan tarvittavat nimitykset. Jos varapuheenjohtaja on jomman kumman sopimuspuolen kansalainen tai jos myös hän on estynyt täyttämästä sanottua tehtävää, Kansainvälisen tuomioistuimen virkaiässä seuraavaa jäsentä, joka ei ole kummankaan sopimuspuolen kansalainen ja joka ei ole muuten estynyt täyttämästä sanottua tehtävää, on pyydettävä suorittamaan tarvittavat nimitykset.

(5) Välimiesoikeus päättää omasta menettelytavastaan. Oikeus tekee päätöksensä äänten enemmistöllä. Päätös on lopullinen ja molempia sopimuspuolia sitova. Oikeuden on jomman kumman sopimuspuolen pyynnöstä ilmoitettava päätöksensä perustelut.

(6) Kumpikin sopimuspuoli vastaa nimittämänsä välimiehen kustannuksista. Puheenjohtajan ja oikeuden asiaankuuluvista kustannuksista sopimuspuolet vastaavat yhtä suurin osuuksin.

10 artikla
Toteutumisen seuranta

Sopimuspuolten edustajien tulee tarpeen vaatiessa pitää kokouksia tämän sopimuksen toteutumisen seuraamiseksi. Kokoukset pidetään jomman kumman sopimuspuolen ehdotuksesta ja niiden ajasta ja paikasta sovitaan diplomaattista tietä.

11 artikla
Voimaantulo, kestoaika ja päättyminen

(1) Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun molemmat sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä oman oikeusjärjestelmänsä vaatimukset sen voimaantulolle.

(2) Tämä sopimus on voimassa viisitoista vuotta. Sen jälkeen se on voimassa kahdentoista kuukauden päättymiseen saakka siitä, kun jompi kumpi sopimuspuoli on ilmoittanut kirjallisesti irtisanomisesta toiselle sopimuspuolelle.

(3) Niiden sijoitusten osalta, jotka on tehty ennen kuin tämän sopimuksen irtisanominen tulee voimaan, 1-10 artiklan määräykset ovat voimassa edelleen kymmenen vuotta voimassaoloajan päättymisen jälkeen.

Tämän vakuudeksi hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Pekingissä 4 päivänä syyskuuta 1984 kahtena suomen-, kiinan- ja englanninkielisenä kappaleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tulkintojen erotessa englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

PÖYTÄKIRJA

Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välistä sijoitusten suojelua koskevaa sopimusta allekirjoittaessaan molempien osapuolten asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat sopineet seuraavista määräyksistä, jotka muodostavat tämän sopimuksen erottamattoman osan:

1 artikla

Lakiensa ja määräystensä rajoissa kumpikin sopimuspuoli harkitsee myönteisesti toisen sopimuspuolen sijoittajien sellaisten työntekijöiden maahantulo- ja oleskeluanomuksia, jotka haluavat tulla sen alueelle palvellakseen sijoitukseen liittyvissä tehtävissä.

2 artikla

(1) Jos sijoittaja katsoo 5 artiklan pakkolunastustoimenpiteen olevan toimenpiteen suorittavan sopimuspuolen lainsäädännön kanssa ristiriidassa, sen osapuolen toimivaltaisen tuomioistuimen tulee sijoittajan pyynnöstä käsitellä sanottu toimenpide uudelleen.

(2) Jos sijoittaja, jonka sijoitus on pakkolunastettu, asettaa kyseenalaiseksi varojaan koskevan korvauksen määrän, sijoittajan ja pakkolunastustoimenpiteeseen ryhtyneen sopimuspuolen on neuvoteltava keskenään päästäkseen sopimukseen korvauksen määrästä kuuden kuukauden kuluessa.

(3) Jos neuvottelujen osapuolet eivät pääse sopimukseen 2 kohdan määräämässä ajassa, pakkolunastustoimenpiteeseen ryhtyneen sopimuspuolen toimivaltaisen tuomioistuimen tai kansainvälisen välimiesoikeuden tulee sijoittajan pyynnöstä käsitellä korvauksen määrä uudelleen.

(4) Edellä mainittu välimiesoikeus perustetaan jokaista tapausta varten erikseen. Kumpikin taidan osapuoli nimittää toisen oikeuden jäsenistä. Nämä kaksi jäsentä nimittävät kolmannen henkilön oikeuden puheenjohtajaksi. Jäsenet on nimitettävä kahden kuukauden ja puheenjohtaja neljän kuukauden kuluessa siitä, kun jompi kumpi osapuoli saa riidan toiselta osapuolelta välimiesmenettelyä koskevan pyynnön.

Jos jäseniä ja puheenjohtajaa ei nimitetä yllä määrättyjen aikojen kuluessa, jompi kumpi osapuoli voi, ellei toisin ole sovittu, saattaa nimityksen Tukholman kauppakamarin välimiesinstituutin päätettäväksi.

Välimiesoikeus päättää omasta menettelytavastaan ottaen huomioon Washingtonissa 18 päivänä maaliskuuta 1965 tehdyn valtioiden ja toisten valtioiden kansalaisten sijoitusriitaisuuksien ratkaisemista koskevan yleissopimuksen. Oikeus tekee päätöksensä äänten enemmistöllä, ja sen päätös on lopullinen ja sitova sekä voidaan saattaa voimaan sisäisen lainsäädännön mukaisesti. Oikeuden on jomman kumman riidan osapuolen pyynnöstä ilmoitettava päätöksensä perusteet.

Kumpikin riidan osapuoli vastaa nimittämänsä välimiehen kustannuksista. Puheenjohtajan ja oikeuden asiaan kuuluvista kustannuksista riidan osapuolet vastaavat yhtä suurin osuuksin.

3 artikla

Ellei toisin ole sovittu, kaikki muut sijoitusta koskevat riidat sijoittajan ja sijoituksen vastaanottavan sopimuspuolen välillä ratkaistaan kysymyksessä olevan sopimuspuolen paikallisia oikeuskeinoja käyttäen sekä sen lakien ja määräysten mukaisesti.

4 artikla

Jos sopimuspuolen sijoittaja omistaa merkittävän osuuden yhtiössä, jolla on toimipaikka kolmannessa valtiossa ja joka omistaa merkittävän osuuden toisen sopimuspuolen alueella olevassa yhtiössä, tämän sopimuksen 5 artiklan määräyksiä sovelletaan sijoittajaan siinä tapauksessa, että toinen sopimuspuoli ryhtyy pakkolunastustoimenpiteisiin sen yhtiön sijoitusvaroja kohtaan, jolla on toimipaikka kolmannessa valtiossa. Pakkolunastuskorvausta koskevia määräyksiä sovelletaan kuitenkin vain, kun tämä yhtiö tai kolmas valtio eivät täytä korvauksen edellytyksiä tai sanottu valtio luopuu oikeudesta pyytää korvausta.

5 artikla

Jos sopimuspuolen lakiensa ja määräystensä mukaan toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksille myöntämä kohtelu on edullisempi kuin tämän sopimuksen edellyttämä kohtelu, edullisempaa kohtelua tulee noudattaa.

Tehty Pekingissä 4 päivänä syyskuuta 1984 kahtena suomen-, kiinan- ja englanninkielisenä kappaleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tulkintojen erotessa englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.