1/1986

Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä ympäristönsuojelun alalla

Suomen tasavallan hallitus ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallitus,

jotka pitävät lähtökohtanaan molempien maiden välisiä ystävällisiä naapuruussuhteita, jotka ovat saaneet vahvistuksensa Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta 6 päivänä huhtikuuta 1948 tehdyssä sopimuksessa,

jotka ottavat huomioon Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä 16 päivänä elokuuta 1955 tieteellis-teknisestä yhteistoiminnasta tehdyn sopimuksen,

jotka pitävät tärkeänä ympäristön suojelua ja haluavat yhteistoiminnan avulla edistää toimenpiteisiin ryhtymistä käytännön tulosten saavuttamiseksi tällä alalla,

jotka käsittävät, että tulevien polvien edut huomioon ottava taloudellinen ja sosiaalinen kehitys vaatii ihmisen elinympäristön suojaamista ja parantamista jo tänä päivänä ja

jotka vahvistavat pyrkivänsä edelleen kehittämään ja syventämään molempien maiden välistä yhteistoimintaa ympäristönsuojelun alalla Helsingissä 1 päivänä elokuuta 1975 allekirjoitetun Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjan mukaisesti,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet kehittävät ja laajentavat yhteistyötä ympäristönsuojelun alalla tasavertaisuuden ja keskinäisen hyödyn pohjalta sekä ottamalla huomioon molempien maiden edut.

2 artikla

1. Tämän yhteistyön tavoitteena on ympäristönsuojelukysymyksiin ja luonnonvarojen järkiperäiseen käyttöön liittyvien tärkeiden ongelmien ratkaiseminen. Yhteistyössä keskitytään ensisijaisesti ilman, pinta- ja merivesien sekä maaperän saastumisen ehkäisemiseen, villieläimistön ja luonnonkasvien suojeluun samoin kuin erilaisten luonnon ympäristöjen laadun tutkimiseen ja valvontaan käytettävien menetelmien ja välineiden kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen.

2. Yhteistyötä toteutetaan erityisesti seuraavilla alueilla:

a) ilmansuojelu;

b) pinta-, pohja- ja merivesien suojeleminen pilaantumiselta;

c) kaupunkiympäristön suojeleminen;

d) luonnonsuojelualueiden järjestäminen sekä ekosysteemien ja harvinaisten eläin- ja kasvilajien suojelu, mukaan lukien kummankin maanalueella elävät ja maiden välillä vaeltavat eläimet;

e) teollisuuden, maatalouden ja kunnallis- talouden kaasupäästöjen ja jätevesien puhdistusmenetelmien kehittämistä sekä säästävää teknologiaa koskevien tutkimusten ja tietojen vaihto;

f) ympäristön tilan seuranta.

3. Tässä yhteistyössä sopimuspuolet kiinnittävät huomiota ympäristön saastumista estävään uuteen teknologiaan ja edistävät sen käyttöön ottoa sekä tutkivat tämän uuden teknologian taloudellisia näkökohtia.

4. Sopimuspuolet voivat keskenään sovittuaan antaa yhteistyönsä tulokset muiden maiden käyttöön.

3 artikla

Sopimuspuolet ovat yhteistyössä myötävaikuttaakseen siihen, että ryhdytään toimenpiteisiin molempien maiden välillä kulkeutuvien ilman epäpuhtauksien vähentämiseksi ja niiden haitallisten vaikutusten torjumiseksi.

4 artikla

1. Sopimuspuolten välillä yhteistyötä toteutetaan sovittujen yhteistyöohjelmien ja työsuunnitelmien perusteella pääasiassa seuraavissa muodoissa:

a) yhteisten tutkimusten ja suunnittelutöiden suorittaminen sekä yhteisten kenttä- ja meritutkimusmatkojen järjestäminen;

b) tietojen vaihto;

c) kahdenvälisten kokousten ja symposiumien järjestäminen sekä esitelmien, artikkeleiden ja monografioiden julkaiseminen;

d) valtuuskuntien ja asiantuntijoiden vaihto;

e) sopimuspuolten asiantuntijoiden osallistuminen kummassakin maassa järjestettäviin ympäristönsuojelun kansainvälisiin konferensseihin, symposiumeihin ja näyttelyihin.

2. Yhteistyötä voidaan toteuttaa myös muussa yhteisesti sovittavassa muodossa.

5 artikla

Pitäen lähtökohtanaan tämän sopimuksen edellisissä artikloissa määritellyt tavoitteet ja määräykset sopimuspuolet pyrkivät edistämään yhteyksien luomista ympäristönsuojelun alalla molempien maiden yhteistyöstä kiinnostuneiden järjestöjen välillä.

6 artikla

1. Tämän sopimuksen toteuttamiseen liittyvien kysymysten käsittelyä varten perustetaan suomalais-neuvostoliittolainen ympäristönsuojelun yhteistyön sekakomissio (jäljempänä sekakomissio).

2. Ottaen huomioon kummankin sopimuspuolen voimassa olevan lainsäädännön ja maiden välisten sopimusten vaatimukset sekakomissio harkitsee konkreettisia toimenpiteitä yhteistyön kehittämiseksi, laatii määräaikaisia yhteistyöohjelmia ja käsittelee yhteistyön tuloksia. Yhteistyöohjelmissa määritellään yhteistyön aiheet ja muodot sekä yhteisten töiden väli- ja lopputulosten määräajat, yhteistyön yleiset ehdot ja sen toteutukseen osallistuvat viranomaiset ja tutkimuslaitokset.

3. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta sekakomission kummankin osapuolen puheenjohtajan nimittämisestä.

4. Sekakomissio pitää kokouksensa vähintään kerran kahdessa vuodessa vuoroin kummassakin maassa.

5. Sekakomissio voi perustaa tarvittaessa työryhmiä yhteistyön yksittäisiä aloja ja ongelmia varten.

6. Yhteistyön rahoitus toteutetaan sekakomission osapuolten keskinäisen sopimuksen perusteella.

7 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli määrää johtavan viraston, joka vastaa työn koordinoimisesta ja järjestämisestä tämän sopimuksen toteuttamiseksi. Nämä virastot voivat olla keskenään suorassa yhteydessä sellaisissa tämän sopimuksen toteuttamista koskevissa kysymyksissä, jotka kuuluvat niiden toimivaltaan.

2. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen näistä johtavista virastoista kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

8 artikla

Tämän sopimuksen 6 artiklassa mainittu sekakomissio ja Suomen ja Neuvostoliiton välinen tieteellis-teknillinen yhteistoimintakomitea ilmoittavat toisilleen niiden toiminnan puitteissa toteutettavasta työstä ympäristönsuojelun alalla tämän työn koordinoimiseksi.

9 artikla

Yhteistyötä toteutetaan kummankin maan lakien ja määräysten mukaisesti. Tämä sopimus ei vaikuta sopimuspuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat niiden aikaisemmin tekemistä sopimuksista mukaan lukien 24 päivänä huhtikuuta 1964 tehty Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välinen rajavesistöjä koskeva sopimus.

10 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että niiden valtiosääntöjen sopimuksen voimaantulolle asettamat vaatimukset on täytetty.

11 artikla

Tämä sopimus on voimassa rajoittamattoman ajan. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen toiselle sopimuspuolelle diplomaattista tietä tehtävällä kirjallisella ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua kirjallisen ilmoituksen saamisesta, mikäli ilmoituksessa ei mainita myöhäisempää ajankohtaa.

Tehty Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 1985 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.