24/1985

Annettu: 20.6.1985

Asetus Australian kanssa tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1984 Suomen ja Australian välillä tehty rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva sopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 9 päivänä marraskuuta 1984 ja jota koskevat ratifiointiasiakirjat on vaihdettu 22 päivänä maaliskuuta 1985, tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 1985 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 1985.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1985

Suomen ja Australian välinen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva SOPIMUS

Suomi ja Australia,

tahtoen tehdä uuden rikoksesta syytettyjen tai tuomittujen henkilöiden vastavuoroista luovuttamista koskevan sopimuksen,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli sitoutuu tämän sopimuksen määräysten mukaisesti luovuttamaan toiselle sopimuspuolelle jokaisen alueellaan tavatun henkilön, jonka toimivaltainen viranomainen on pannut syytteeseen tai tuominnut toisen sopimuspuolen lain vastaisesta rikoksesta riippumatta siitä, onko rikos tehty tämän sopimuspuolen alueella vai sen ulkopuolella 3 kappaleessa mainituissa olosuhteissa.

2. Luovuttamisesta voidaan kieltäytyä rikoksen johdosta, joka on tehty luovuttamispyynnön vastaanottaneen valtion alueella, mutta jos rikoksen sanotulla alueella on tehnyt luovuttamista pyytävän valtion virkamies tai toimenhaltija, joka on tämän valtion kansalainen, luovuttamispyynnön vastaanottaneen valtion on lakiensa mukaisesti luovutettava henkilö, jonka luovuttamista pyydetään, ellei se katso asianmukaiseksi kieltäytyä siitä, jolloin sen on alistettava asia toimivaltaisille viranomaisilleen syytteeseenpanoa varten.

3. Luovuttamiseen on suostuttava luovuttamista pyytävän valtion alueen ulkopuolella tehdystä rikoksesta vain, milloin pyynnön vastaanottaneen valtion laissa säädetään sen alueen ulkopuolella vastaavanlaisissa olosuhteissa tehdyn rikoksen rankaisemisesta.

2 artikla

1. Tämän artiklan määräykset huomioon ottaen luovuttamiseen on suostuttava vain seuraavista rikoksista:

i) Tahallinen murha; murha.

ii) Tappo.

iii) Rikos joukkotuhontaa koskevaa lainsäädäntöä vastaan.

iv) Itsemurhaa koskeva avunanto, yllytys, neuvominen tai siihen taivuttaminen.

v) Sikiönlähdettäminen.

vi) Tahallinen törkeä pahoinpitely.

vii) Ruumiinvamman aiheuttanut pahoinpitely.

viii) Väkivalta, joka kohdistuu tuomariin, poliisiin tai julkisen viran haltijaan.

ix) Aluksessa tai ilma-aluksessa tapahtuva väkivalta, jonka tarkoituksena on aiheuttaa kuolema tai vaikea ruumiinvamma.

x) Väkisinmakaaminen.

xi) Laiton sukupuoliyhteys naisen kanssa.

xii) Siveellisyysrikos.

xiii) Rikos ihmisten kaupan ja toisten prostituutiosta hyötymisen tukahduttamista koskevaa lainsäädäntöä vastaan.

xiv) Kaksinnaiminen.

xv) Ihmisryöstö; laiton vapaudenriisto; laiton vangitseminen; orjakauppa.

xvi) Lapsen laiton haltuunotto, hylkääminen, heitteillepano tai vapaudenriisto.

xvii) Lahjominen.

xviii) Perättömän lausuman antaminen tuomioistuimessa; yllytys perättömän lausuman antamiseen tuomioistuimessa; oikeusasian käsittelyn estäminen tai siihen vaikuttaminen.

xix) Murhapoltto.

xx) Väärään rahaan liittyvä rikos.

xxi) Rikos väärentämiseen tai väärennetyn liikkeellelaskemiseen kohdistuvaa lainsäädäntöä vastaan.

xxii) Kavallus; epärehellisyysrikos; kirjanpitorikos; omaisuuden, rahan, arvopaperien tai luoton hankkiminen väärin perustein tai muulla vilpillisellä tavalla; varastetun tavaran kätkeminen; kaikki muut petoksen sisältävät rikokset.

xxiii) Varkaus; murtovarkaus; murtautuminen; vastaavat rikokset.

xxiv) Ryöstö.

xxv) Kiristäminen uhkaamalla tai virkavaltaa väärinkäyttämällä.

xxvi) Rikos konkurssia tai maksukyvyttömyyttä koskevaa lainsäädäntöä vastaan.

xxvii) Rikos yhtiölainsäädäntöä vastaan.

xxviii) Tahallinen omaisuuden vahingoittaminen.

xxix) Teko, jonka tarkoituksena on vaarantaa rautatiellä, ajoneuvossa, aluksessa tai ilma-aluksessa matkustavien henkilöiden turvallisuutta tai vaarantaa tai vahingoittaa rautatietä, ajoneuvoa, alusta tai ilma-alusta.

xxx) Merirosvous.

xxxi) Laiton aluksen tai ilma-aluksen päällikköä vastaan kohdistuva teko.

xxxii) Aluksen tai ilma-aluksen laiton haltuunotto tai laiton valvonnan harjoittaminen väkivaltaa käyttäen tai sillä uhaten tai muunlaista uhkaa käyttäen.

xxxiii) Jokainen siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen 1 artiklan 1 kappaleessa yksilöity laiton teko.

xxxiv) Rikos vaarallisia huumeita, narkoottisia tai psykotrooppisia aineita koskevaa lainsäädäntöä vastaan.

xxxv) Osallisuus tässä kappaleessa tarkoitettuun rikokseen, siihen syyllistyneen henkilön pidättämisen tai syytteeseenpanon estäminen, taikka tässä kappaleessa tarkoitetun rikoksen yritys tai salahanke.

xxxvi) Jokainen rikos, joka kuvattaisiin tässä kappaleessa, mikäli sen kuvaus sisältäisi tunnusmerkistöön välttämättä kuuluvan viittauksen rikoksentekijän tarkoitukseen tai mielentilaan tai raskauttavaan asianhaaraan.

2. Luovuttamiseen on suostuttava 1 kappaleessa mainitun teon tai laiminlyönnin johdosta vain, mikäli

a) luovuttamista pyytävässä valtiossa rikoksesta määrätty enimmäisrangaistus on enemmän kuin yksi vuosi vankeutta tai muuta vapaudenmenetystä; ja

b) luovuttamispyynnön vastaanottaneessa valtiossa rikoksesta on määrätty tai, jos se olisi tehty siellä vastaavanlaisissa olosuhteissa, siitä olisi voinut seurata enimmäisrangaistuksena enemmän kuin yksi vuosi vankeutta tai muuta vapaudenmenetystä.

3. Luovuttamiseen on suostuttava myös muun rikoksen johdosta, mikäli se molempien sopimuspuolten lakien mukaan on sellainen, että sen johdosta luovuttamiseen voidaan suostua.

4. Milloin henkilö on poissaolevana tuomittu 1 tai 3 kappaleessa mainitusta rikoksesta, eikä tuomio ole lopullinen, häntä ei tätä sopimusta sovellettaessa katsota tuomituksi vaan syytteeseenpannuksi siitä rikoksesta.

3 artikla

1. Henkilöä ei saa luovuttaa, mikäli

a) rikos, jonka johdosta hänen luovuttamistaan pyydetään, katsotaan pyynnön vastaanottaneessa valtiossa luonteeltaan poliittiseksi rikokseksi tai poliittisluonteiseen rikokseen liittyväksi; tai

b) pyynnön vastaanottaneella valtiolla on perusteltua syytä olettaa, että luovuttamispyyntö on esitetty tarkoituksin syyttää tai rangaista henkilöä hänen rotunsa, uskontonsa, kansallisuutensa tai poliittisten mielipiteittensä johdosta tai että hänen asemansa joidenkin näiden syiden johdosta voi huonontua.

2. Joukkotuhontaa koskevaa lainsäädäntöä vastaan kohdistuvaa rikosta ei katsota luonteeltaan poliittiseksi eikä poliittisluonteiseen rikokseen liittyväksi.

4 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli voi kieltäytyä luovuttamasta omia kansalaisiaan.

2. Mikäli Australia pyytää luovutettavaksi Suomen kansalaisena Suomessa syntyneen henkilön, joka luovuttamispyynnön esittämisajankohtana asuu pysyvästi Suomessa ja on Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalainen, on Suomella oikeus yksilöidyin perusteluin suositella, että luovuttamispyyntö peruutettaisiin.

3. Mikäli luovuttamiseen ei 1 tai 2 kappaleen perusteella suostuta, on luovuttamispyynnön vastaanottaneen valtion alistettava asia syytteeseenpanoa varten toimivaltaisille viranomaisilleen.

5 artikla

1. Luovuttamisesta voidaan kieltäytyä, milloin

a) teko tai laiminlyönti, joka muodostaa rikoksen, jonka johdosta luovuttamista pyydetään, on laadultaan sellainen, että se pyynnön vastaanottaneen valtion lain mukaan katsotaan sotilasrikokseksi;

b) henkilö, jonka luovuttamista pyydetään, voidaan asettaa vastaamaan tuomioistuimessa tai muussa oikeusviranomaisessa, joka erityisesti on perustettu käsittelemään hänen asiaansa tai joka ainoastaan tilapäisesti tai poikkeuksellisissa olosuhteissa on toimivaltainen käsittelemään tällaista asiaa, tai hänen luovuttamistaan pyydetään, jotta hän voisi suorittaa tällaisen tuomioistuimen tai viranomaisen tuomitseman rangaistuksen;

c) luovuttamispyynnön vastaanottanut valtio katsoo, huomioonottaen myös rikoksen luonteen ja luovuttamista pyytävän valtion edut ja toisaalta asian olosuhteet, mukaan luettuina luovutettavaksi pyydetyn henkilön ikä, terveys ja muut henkilökohtaiset olosuhteet että tämän henkilön luovuttaminen olisi epäoikeudenmukaista, sortavaa tai inhimillisten näkökohtien vastaista;

d) henkilö, jonka luovuttamista pyydetään, on jo ollut oikeudellisten toimenpiteiden kohteena pyynnön vastaanottaneen valtion alueella tai kolmannessa valtiossa siitä teosta tai laiminlyönnistä, joka muodostaa rikoksen, jonka johdosta luovuttamista pyydetään;

e) henkilöä, jonka luovuttamista pyydetään, ei voida luovuttamista pyytäneen tai pyynnön vastaanottaneen valtion lain mukaan asian vanhentumisen takia syyttää tai rangaista siitä teosta tai laiminlyönnistä, joka muodostaa rikoksen, jonka johdosta luovuttamista pyydetään;

f) rikoksesta syytettyä henkilöä vastaan esitetyt todisteet eivät luovuttamispyynnön vastaanottaneen valtion lain mukaan olisi riittävät hänen asettamisekseen syytteeseen, mikäli rikoksen muodostanut teko tai laiminlyönti olisi tapahtunut tämän valtion alueella; tai

g) rikoksesta tuomitulla henkilöllä on suorittamatta vähemmän kuin neljä kuukautta vapausrangaistuksesta tai muusta vapaudenmenetyksestä, joka on tuomittu luovuttamista pyytävän valtion alueella siitä rikoksesta, jonka johdosta luovuttamista pyydetään.

2. Jos luovutettavaksi pyydetty henkilö on Suomessa syytettynä rikoksesta, jonka johdosta luovuttamista pyydetään, ja syytteestä luovutaan, ei Suomi ole velvollinen luovuttamaan häntä siitä rikoksesta, ellei asianomainen Suomen viranomainen ottaen tarkoin huomioon asiassa ilmenneet seikat katso, että luovuttaminen olisi oikeudenhoidollisten etujen mukaista. Luovuttamista pyytävälle valtiolle on joka tapauksessa varattava tilaisuus täydentää pyyntöään ennen kuin luovuttamispyyntö tämän määräyksen perusteella lopullisesti ratkaistaan.

6 artikla

Mikäli henkilö, jonka luovuttamista pyydetään, saattaa luovuttamista pyytävän valtion lain mukaan saada kuolemanrangaistuksen joko siitä rikoksesta, jonka johdosta luovuttamista pyydetään, tai jostain muusta rikoksesta, jonka johdosta hänet 15 artiklan mukaisesti voidaan pidättää tai asettaa syytteeseen, luovuttamispyynnön vastaanottanut valtio voi kieltäytyä luovuttamasta henkilöä, ellei luovuttamista pyytävä valtio sitoudu olemaan tuomitsematta kuolemanrangaistusta tai, mikäli se tuomitaan, olemaan panematta sitä täytäntöön.

7 artikla

1. Henkilön luovuttamispyynnön on oltava kirjallinen.

2. Pyyntöön on liitettävä:

a) asianmukaisesti laillistettu vangitsemismääräys;

b) mikäli henkilöä syytetään rikoksesta, asianmukaisesti laillistetut asiakirjat, jotka sen lain mukaan, joka on voimassa siinä luovuttamispyynnön vastaanottaneen valtion alueen osassa, missä hänet tavataan, oikeuttaisivat pidättämään ja asettamaan hänet syytteeseen, mikäli rikoksen muodostama teko tai laiminlyönti olisi tehty tämän alueen siinä osassa;

c) mikäli henkilö on tuomittu rikoksesta, asianmukaisesti laillistetut asiakirjat, jotka ovat todisteena tuomiosta ja tuomitusta rangaistuksesta, selvitys rangaistuksen välittömästä täytäntöönpanokelpoisuudesta sekä lausunto, josta käy ilmi, kuinka paljon tuomitusta rangaistuksesta vielä on suorittamatta;

d) mikäli henkilö on tuomittu rikoksesta, mutta rangaistusta ei ole määrätty, asianmukaisesti laillistetut asiakirjat, todisteeksi tuomitsemisesta sekä lausunto syistä, miksi rangaistusta ei ole määrätty;

e) tiedot rikoksen tekoajasta ja -paikasta sekä muista sitä rikosta koskevista yksityiskohdista, jonka johdosta luovuttamista pyydetään, sikäli kuin nämä tiedot eivät sisälly edellisissä kohdissa mainittuihin asiakirjoihin;

f) jäljennös rikoksen määrittelevästä tapaukseen soveltuvasta säännöksestä, sikäli kuin sellainen on, tai muussa tapauksessa lausunto rikosta koskevista oikeussäännöistä, ja kummassakin tapauksessa lausunto siitä rangaistuksesta, joka rikoksesta voidaan tuomita; ja

g) tiedot henkilön kansallisuudesta ja asuinpaikasta sekä sellaiset asianmukaisesti laillistetut asiakirjat, jotka ovat saatavissa ja tarpeelliset hänen henkilöllisyytensä toteamiseksi.

8 artikla

1. Asiakirja, joka 7 artiklan mukaisesti on liitetty luovuttamispyyntöön, hyväksytään, mikäli se on asianmukaisesti laillistettu, todisteeksi luovuttamismenettelyssä pyynnön vastaanottaneen valtion alueella.

2. Asiakirja katsotaan tämän sopimuksen mukaisesti asianmukaisesti laillistetuksi mikäli

a) vangitsemismääräys on tuomarin tai muun luovuttamista pyytävän valtion toimivaltaisen viranomaisen allekirjoittama ja muiden asiakirjojen oikeaperäisyys on tuomarin tai sanotun viranomaisen todistama; ja

b) siinä on luovuttamista pyytävän valtion hallituksen jäsenen tai ministeriön virallinen sinetti.

9 artikla

1. Mikäli luovuttamispyynnön vastaanottanut valtio katsoo, että henkilön luovuttamispyynnön tueksi esitetyt todisteet ja tiedot eivät ole riittävät täyttämään sen luovuttamislain asettamia vaatimuksia, tämä valtio voi pyytää lisätodisteita tai -tietoja annettavaksi asettamansa määräajan kuluessa.

2. Mikäli henkilö, jonka luovuttamista pyydetään, on pidätettynä eivätkä annetut lisätodistukset tai -tiedot joko ole riittäviä tai niitä ei ole saatu määräajan kuluessa, voidaan hänet päästää vapaaksi, mutta tällainen vapauttaminen ei kuitenkaan estä luovuttamista pyytävää valtiota esittämästä uutta kyseistä henkilöä koskevaa luovuttamispyyntöä.

3. Milloin henkilö 2 kappaleen mukaisesti on päästetty vapaaksi, luovuttamispyynnön vastaanottaneen valtion on ilmoitettava asiasta luovuttamispyynnön esittäneelle valtiolle.

10 artikla

1. Milloin samaa henkilöä koskeva luovuttamispyyntö saadaan sekä luovuttamista pyytävältä valtiolta että yhdeltä tai useammalta muulta valtiolta, päättää luovuttamispyynnöt vastaanottanut valtio, mille näistä valtioista henkilö luovutetaan ja ilmoittaa päätöksestään luovuttamispyynnön esittäneelle valtiolle.

2. Päättäessään, mille valtiolle henkilö luovutetaan, on luovuttamispyynnön vastaanottaneen valtion otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat ja erityisesti

a) rikosten suhteellinen vakavuusaste, mikäli pyynnöt tarkoittavat erilaisia rikoksia;

b) kunkin rikoksen tekoaika ja -paikka;

c) pyyntöjen esittämisajankohta;

d) henkilön kansalaisuus;

e) henkilön vakinainen asuinpaikka; ja

f) mahdollisuus, että henkilö luovuttamisen jälkeen luovutettaisiin edelleen toiselle valtiolle.

11 artikla

Luovuttamispyynnön vastaanottanut valtio voi lykätä henkilön luovuttamisen ryhtyäkseen oikeudellisiin toimenpiteisiin häntä vastaan tai niin, että hän saa suorittaa rangaistuksensa muusta rikoksesta kuin siitä, joka muodostaa teon tai laiminlyönnin, jonka johdosta hänen luovuttamistaan pyydetään. Kun luovuttamispyynnön vastaanottanut valtio tällä tavoin lykkää henkilön luovuttamisen, on sen ilmoitettava asiasta luovuttamista pyytäneelle valtiolle.

12 artikla

Milloin teko tai laiminlyönti, jonka osalta luovuttamiseen suostutaan, on luonteeltaan sellainen, että se luovuttamispyynnön vastaanottaneen valtion lain mukaan on sekä sotilasrikos että muunlainen rikos tämän valtion lakeja vastaan, ei luovutettua henkilöä saa panna syytteeseen sotilasrikoksesta.

13 artikla

1. Milloin henkilön luovuttamiseen rikoksen johdosta suostutaan, henkilö siirretään luovuttamispyynnön vastaanottaneen valtion alueelta tällä alueella sijaitsevasta paikasta, joka on sopiva luovuttamista pyytävälle valtiolle.

2. Luovuttamista pyytäneen valtion on kuljetettava pois luovutettava henkilö luovuttamispyynnön vastaanottaneen valtion alueelta viimeksimainitun valtion asettaman kohtuullisen määräajan kuluessa, ja ellei henkilöä ole sanotun määräajan kuluessa kuljetettu pois, luovuttamispyynnön vastaanottanut valtio voi kieltäytyä luovuttamasta häntä samasta rikoksesta.

3. Australia ei ole velvollinen luovuttamaan henkilöä ennen kuin viisitoista päivää on kulunut:

a) päivästä, jolloin tuomioistuin päätti, että hänet luovutettaisiin; tai

b) mikäli habeas corpus -menettely on aloitettu, siitä päivästä, jolloin toimivaltainen tuomioistuin teki lopullisen päätöksen.

14 artikla

1. Luovuttamispyynnön vastaanottaneen valtion lain sallimassa määrin on omaisuus, jolla voi olla merkitystä todisteena siitä rikoksesta, jonka johdosta henkilön luovuttamista pyydetään, tai jonka tämä henkilö on saman rikoksen avulla välittömästi tai välillisesti hankkinut, luovutettava pyynnön esittäneen valtion niin pyytäessä samanaikaisesti henkilöä luovutettaessa.

2. Tällä tavoin luovutettu omaisuus on palautettava luovutetun henkilön oikeudenkäynnin jälkeen maksutta luovutuspyynnön vastaanottaneelle valtiolle, mikäli tämä valtio sitä pyytää.

3. Tätä artiklaa ei saa soveltaa siten, että se loukkaisi jonkun henkilön mihin tahansa omaisuuteen kohdistuvia oikeuksia.

15 artikla

1. Huomioon ottaen tämän artiklan 3 kappaleen määräykset tämän sopimuksen perusteella luovutettua henkilöä ei saa

a) pidättää tai syyttää tai muulla tavoin rajoittaa hänen henkilökohtaista vapauttaan luovuttamista pyytäneen valtion alueella muusta ennen hänen luovuttamistaan tehdystä rikoksesta kuin

i) rikoksesta, jonka johdosta hänet on luovutettu, tai muusta rikoksesta, johon 2 artikla soveltuu ja josta hänet voitaisiin tuomita sellaisten toteennäytettyjen seikkojen perusteella, joihin luovuttamispyyntö perustui; tai

ii) muusta rikoksesta, johon 2 artikla soveltuu ja jonka osalta luovuttamispyynnön vastaanottanut valtio suostuu hänen pidättämiseensä, syyttämiseensä tai henkilökohtaisen vapautensa rajoittamiseen; tai

b) pidättää luovuttamista pyytäneessä valtiossa, jotta hänet voitaisiin luovuttaa kolmannelle valtiolle, ellei luovuttamispyynnön vastaanottanut valtio suostu siihen, että hänet tällä tavoin pidätetään.

2. Luovuttamispyynnön vastaanottaneelle valtiolle osoitettuun tässä artiklassa tarkoitettuun suostumusta koskevaan pyyntöön on liitettävä tämän valtion edellyttämät tiedot ja asiakirjat.

3. Tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä ei sovelleta, mikäli asianomaisella henkilöllä on ollut neljänkymmenenviiden vuorokauden ajan 1 kappaleen a)-kohdassa mainittua rikosta koskevan oikeudellisen menettelyn päätyttyä, ja suoritettuaan hänelle tällaisesta rikoksesta mahdollisesti määrätyn rangaistuksen, tilaisuus poistua luovuttamista pyytäneestä valtiosta tai mikäli hän on poistuttuaan tästä valtiosta palannut sinne.

16 artikla

Mikäli luovuttamisesta kieltäydytään kokonaan tai yhdestä tai useammasta rikoksesta, joiden johdosta luovuttamista pyydetään, pyynnön vastaanottaneen valtion on ilmoitettava mahdollisimman pian kieltäytymisestä ja sen syistä luovuttamista pyytäneelle valtiolle.

17 artikla

1. Kiireellisessä tapauksessa luovuttamista pyytävä valtio voi pyytää henkilön ottamista väliaikaisesti säilöön kunnes luovuttamispyyntö esitetään.

2. Pyyntöön on liitettävä

a) ilmoitus aikomuksesta pyytää henkilöä luovutettavaksi;

b) ilmoitus siitä, että luovuttamista pyytävän valtion toimivaltainen viranomainen on antanut henkilöä koskevan vangitsemismääräyksen sen perusteella, että hänen väitetään syyllistyneen rikokseen, jonka johdosta hänet tämän sopimuksen perusteella voidaan pyytää luovutettavaksi, tai että hänet on luovuttamista pyytävän valtion alueella tuomittu tällaisesta rikoksesta; ja

c) muut mahdolliset tiedot, joiden perusteella henkilö sen lain mukaan, joka on voimassa siinä luovuttamispyynnön vastaanottaneen valtion osassa, jossa henkilö oleskelee tai hänen epäillään oleskelevan, voitaisiin pidättää ilman vangitsemismääräystä tai henkilöstä antaa vangitsemismääräys, mikäli rikoksen muodostava teko tai laiminlyönti olisi tapahtunut vastaavissa olosuhteissa sanotun alueen siinä osassa.

3. Jollei tällaisen pyynnön perusteella säilöön otetun henkilön luovuttamispyyntöä tehdä tämän sopimuksen mukaisesti kohtuullisen ajan kuluessa säilöön ottamisesta, henkilö voidaan päästää vapaaksi, mutta mikään tämän kappaleen määräys ei estä ryhtymästä jatkotoimenpiteisiin henkilön luovuttamisen varmistamiseksi, mikäli sellainen pyyntö myöhemmin esitetään.

18 artikla

1. Milloin kolmannen valtion on määrä luovuttaa henkilö rikoksen johdosta sopimuspuolelle toisen sopimuspuolen alueen kautta, ensiksi mainitun sopimuspuolen on pyydettävä toisen sopimuspuolen lupaa henkilön kuljettamiseksi sen alueen kautta.

2. Vastaanotettuaan tällaisen pyynnön toisen sopimuspuolen on suostuttava siihen, ellei se katso olevan kohtuullisia syitä siitä kieltäytymiseen.

3. Henkilön kauttakuljetuslupaan sisältyy lupa, että sen sopimuspuolen nimeämä henkilö, jonne ensiksi mainittu henkilö luovutetaan, saa pitää henkilön säilössä kauttakuljetuksen aikana.

4. Milloin henkilöä 3 kappaleen mukaisesti pidetään säilössä, sopimuspuoli, jonka alueella häntä säilytetään, voi määrätä, että hänet on päästettävä vapaaksi, ellei hänen kuljetustaan jatketa kohtuullisen ajan kuluessa.

5. Sopimuspuoli, jolle henkilö luovutetaan, korvaa toiselle sopimuspuolelle kaikki viimeksimainitulle sopimuspuolelle kauttakuljetuksesta aiheutuneet kustannukset.

19 artikla

1. Sopimuspuolten välinen yhteydenpito tapahtuu diplomaattista tietä.

2. Artiklassa 17 tarkoitettu pyyntö voidaan myös esittää Kansainvälisen rikospoliisijärjestön (Interpol) välityksellä.

20 artikla

Sopimuspuoli, joka lähettää toiselle sopimuspuolelle tämän sopimuksen mukaisen asiakirjan muulla kuin toisen sopimuspuolen kielellä, toimittaa siitä niin pian kuin se käytännössä on mahdollista käännöksen tälle kielelle.

21 artikla

1. Luovuttamispyynnön vastaanottanut valtio huolehtii kaikista järjestelyistä, jotka ovat tarpeen luovuttamista pyytäneen valtion edustamiseksi jokaisessa luovuttamispyynnöstä johtuvassa menettelyssä sekä vastaa tästä edustamisesta aiheutuneista kustannuksista valvoen muutenkin luovuttamista pyytäneen valtion etuja.

2. Luovuttamispyynnön vastaanottanut valtio vastaa luovutettavaksi pyydetyn henkilön pidättämisestä, kaikesta hänen luovuttamistaan koskevasta oikeudellisesta menettelystä sekä hänen säilössä pitämisestään alueellaan aiheutuvista kustannuksista, kunnes hänet luovutetaan luovuttamista pyytäneen valtion nimeämälle henkilölle.

3. Luovuttamista pyytävä valtio vastaa henkilön kuljettamisesta luovuttamispyynnön vastaanottaneen valtion alueelta aiheutuneista kustannuksista.

22 artikla

1. Tässä sopimuksessa sopimuspuolen alue tarkoittaa koko asianomaisen sopimuspuolen tuomiovallan alaista aluetta siihen luettuna alueen yläpuolella oleva ilmatila, aluemeri sekä asianomaisen sopimuspuolen omistamat tai sen alueella rekisteröidyt alukset tai ilma-alukset, mikäli ne ovat aavalla merellä tai lennolla sen rikoksen muodostavan teon tai laiminlyönnin tapahtuessa, jonka johdosta luovuttamista pyydetään.

2. Tässä sopimuksessa Australian tuomiovallan alaiseen alueeseen kuuluvat ne alueet, joiden kansainvälisistä suhteista Australia on vastuussa.

3. Tässä sopimuksessa ilma-aluksen katsotaan olevan lennolla siitä lähtien, kun kaikki sen ulko-ovet on suljettu ilma-alukseen nousemisen jälkeen siihen saakka, kunnes yksikin sellainen ovi on avattu ilma-aluksesta poistumista varten.

23 artikla

1. Tämä sopimus on ratifioitava ja ratifioimiskirjat vaihdettava Canberrassa mahdollisimman pian.

2. Tämä sopimus tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua ratifioimiskirjojen vaihtamisesta.

3. Tämän sopimuksen tullessa voimaan lakkaavat Lontoossa 30 päivänä toukokuuta 1924 allekirjoitetun rikoksentekijäin molemminpuolista luovuttamista koskevan sopimuksen (josta tässä sopimuksessa käytetään nimitystä "vuoden 1924 sopimus") määräykset olemasta voimassa Suomen ja Australian välillä.

4. Tätä sopimusta sovelletaan ennen sen voimaantuloa tehtyyn rikokseen, mikäli rikos olisi vuoden 1924 sopimuksen mukaan ollut rikos ja se on 2 artiklan 1 tai 3 kappaleen mukaan rikos.

5. Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa saattaa tämän sopimuksen päättymään irtisanomalla sen kirjallisella ilmoituksella, jolloin se lakkaa olemasta voimassa sadankahdeksankymmenen päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet hallitustensa asianmukaisesti siihen valtuuttamina ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1984 kahtena suomen- ja englanninkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.