14/1985

Annettu: 30.04.1985

Asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 17 päivänä maaliskuuta 1978 tehty keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen lisäpöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 21 päivänä joulukuuta 1984 annetulla lailla (264/85) ja johon liittymisestä tasavallan presidentti on päättänyt niin ikään 21 päivänä joulukuuta 1984 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 30 päivänä tammikuuta 1985, tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 1985 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta 21 päivänä joulukuuta 1984 annettu laki (264/85) ja tämä asetus tulevat voimaan 30 päivänä huhtikuuta 1985.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1985

Alkuperäinen sopimus: 30/1981

Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan Eurooppalaisen yleissopimuksen LISÄPÖYTÄKIRJA

Tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet Euroopan neuvoston jäsenvaltiot,

haluten helpottaa Strasbourgissa 20 päivänä huhtikuuta 1959 allekirjoittamista varten avatun keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen (jäljempänä yleissopimus) soveltamista vero-, tulli- ja valuuttarikoksiin,

pitäen myös suotavana yleissopimuksen täydentämistä eräiltä muilta osin,

ovat sopineet seuraavasta:

I LUKU

1 artikla

Sopimuspuolet eivät käytä yleissopimuksen 2 artiklan a-kohdan mukaista oikeutta evätä oikeusapu yksinomaan sillä perusteella, että pyyntö koskee rikosta, jota pyynnön vastaanottanut osapuoli pitää vero-, tulli- tai valuuttarikoksena.

2 artikla

1. Jos sopimuspuoli on määrännyt etsinnän tai takavarikon suorittamisen edellytykseksi, että pyynnössä tarkoitettu teko on rangaistava sekä pyynnön esittäneen että sen vastaanottaneen osapuolen lainsäädännön mukaan, tämä edellytys katsotaan täytetyksi vero-, tulli- ja valuuttarikosten osalta, jos teko on rangaistava pyynnön esittäneen osapuolen lainsäädännön mukaan ja vastaa samanlaatuista tekoa pyynnön vastaanottaneen osapuolen lainsäädännön mukaan.

2. Pyyntöä ei saa evätä sillä perusteella, ettei pyynnön vastaanottaneen osapuolen laissa säädetä samanlaista veroa tai maksua taikka ettei siihen sisälly samanlaatuista veroa, maksua, tullia tai valuuttatointa koskevaa sääntelyä kuin pyynnön esittäneen osapuolen lakiin.

II LUKU

3 artikla

Yleissopimusta sovelletaan myös:

a) tuomion täytäntöönpanoa, sakon perintää tai oikeudenkäyntikulujen maksamista koskevien asiakirjojen tiedoksiantamiseen;

b) toimenpiteisiin, jotka koskevat rangaistustuomion antamisen tai sen täytäntöönpanon ehdollista lykkäämistä, ehdonalaista vapauttamista, rangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämistä tai tällaisen täytäntöönpanon keskeyttämistä.

III LUKU

4 artikla

Yleissopimuksen 22 artiklaa täydennetään seuraavalla tekstillä siten, että alkuperäisestä yleissopimuksen 22 artiklasta tulee 1 kappale ja jäljempänä mainituista määräyksistä tulee 2 kappale:

"2. Lisäksi sopimuspuolen, joka on antanut edellä mainitut ilmoitukset, tulee toimittaa asianomaiselle toiselle sopimuspuolelle kussakin tapauksessa tämän pyynnöstä jäljennökset päätöksistä ja toimenpiteistä sekä muita niihin liittyviä tietoja, jotta tämä voi harkita, vaativatko ne valtionsisäisiä toimenpiteitä. Tämä tietojen vaihto tapahtuu asianomaisten oikeusministeriöiden välillä."

IV LUKU

5 artikla

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten yleissopimuksen allekirjoittaneille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille. Se on ratifioitava tai hyväksyttävä. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat on talletettava Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

2. Pöytäkirja tulee voimaan 90 päivän kuluttua kolmannen ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamispäivästä.

3. Allekirjoittajavaltion osalta, joka ratifioi tai allekirjoittaa pöytäkirjan myöhemmin, se tulee voimaan 90 päivän kuluttua ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamispäivästä.

4. Euroopan neuvoston jäsenvaltio ei saa ratifioida tai hyväksyä tätä pöytäkirjaa ilman, että se on ratifioinut samanaikaisesti tai aikaisemmin yleissopimuksen.

6 artikla

1. Yleissopimukseen liittynyt valtio voi liittyä tähän pöytäkirjaan sen jälkeen, kun pöytäkirja on tullut voimaan.

2. Liittyminen tapahtuu tallettamalla Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan liittymiskirja, ja se tulee voiman 90 päivän kuluttua tallettamispäivästä.

7 artikla

1. Valtio voi allekirjoittaessaan taikka ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettaessaan määritellä alueen tai alueet, joihin pöytäkirjaa sovelletaan.

2. Valtio voi ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettaessaan taikka milloin tahansa myöhemmin Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetussa selityksessä ulottaa tämän pöytäkirjan koskemaan selityksessä määriteltyä aluetta tai alueita, joiden kansainvälisistä suhteista se on vastuussa tai joiden puolesta sillä on oikeus tehdä sitoumuksia.

3. Edellisen kappaleen mukaisesti tehty selitys voidaan peruuttaa jokaisen siinä mainitun alueen osalta Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella. Peruutus tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin Euroopan neuvoston pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

8 artikla

1. Varaumat, jotka sopimuspuoli on tehnyt jonkin yleissopimuksen määräyksen osalta, koskevat myös tätä pöytäkirjaa, jollei tämä osapuoli allekirjoittaessaan tai ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettaessaan anna muuta selitystä. Sama koskee yleissopimuksen 24 artiklan nojalla annettuja selityksiä.

2. Valtio voi allekirjoittaessaan tai ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettaessaan ilmoittaa varaavansa itselleen oikeuden:

a) olla hyväksymättä 1 lukua tai hyväksyä se vain joidenkin 1 artiklassa mainittujen rikosten tai rikoslajien osalta tai olla noudattamatta pyyntöä, joka koskee etsintää tai takavarikkoa vero-, tulli- tai valuuttarikoksissa;

b) olla hyväksymättä II lukua;

c) olla hyväksymättä III lukua.

3. Sopimuspuoli voi peruuttaa edellisen kappaleen mukaisesti tekemänsä varauman Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä, joka tulee voimaan vastaanottopäivänä.

4. Sopimuspuoli, joka on soveltanut tähän pöytäkirjaan jonkin yleissopimuksen määräyksen osalta tekemäänsä varaumaa tai joka on tehnyt tämän pöytäkirjan määräyksen osalta varauman, ei voi vaatia toista sopimuspuolta noudattamaan kyseistä määräystä; jos sen varauma on osittainen tai ehdollinen, se voi kuitenkin vaatia määräyksen noudattamista yhtä laajalti, kuin mitä se on itse ilmoittanut noudattavansa sitä.

5. Tämän pöytäkirjan määräysten osalta ei saa tehdä muita varaumia.

9 artikla

Tämän pöytäkirjan määräykset eivät vaikuta yksityiskohtaisempiin määräyksiin kahden- tai monenvälisissä sopimuksissa, joita sopimuspuolet ovat tehneet yleissopimuksen 26 artiklan 3 kappaleen nojalla.

10 artikla

Euroopan neuvoston rikollisuuskysymysten eurooppalaiselle komitealle on annettava tiedot tämän pöytäkirjan soveltamisesta ja sen tulee tehdä kaikki tarpeellinen helpottaakseen pöytäkirjan täytäntöönpanosta mahdollisesti aiheutuvien vaikeuksien ystävällismielistä ratkaisemista.

11 artikla

1. Sopimuspuoli voi omalta osaltaan irtisanoa tämän pöytäkirjan tekemällä siitä ilmoituksen Euroopan neuvoston pääsihteerille.

2. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

3. Yleissopimuksen irtisanomisesta seuraa samalla tämän pöytäkirjan irtisanominen.

12 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteerin on ilmoitettava neuvoston jäsenvaltioille sekä kaikille yleissopimukseen liittyneille valtioille:

a) tämän pöytäkirjan allekirjoitukset;

b) ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamiset;

c) tämän pöytäkirjan 5 ja 6 artiklan mukaisen voimaantulon päivämäärät;

d) selitykset, jotka on vastaanotettu 7 artiklan 2 ja 3 kappaleen määräysten mukaisesti;

e) selitykset, jotka on vastaanotettu 8 artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti;

f) varaumat, jotka on tehty 8 artiklan 2 kappaleen määräysten mukaisesti;

g) varaumien peruutukset, jotka on tehty 8 artiklan 3 kappaleen määräysten mukaisesti;

h) ilmoitukset, jotka on vastaanotettu 11 artiklan määräysten mukaisesti, ja irtisanomisen voimaantulopäivä.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Strasbourgissa 17 päivänä maaliskuuta 1978 englannin ja ranskan kielellä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, yhtenä kappaleena, joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteerin tulee lähettää oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille pöytäkirjan allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.