67/1984

Annettu: 9.1.1985

Asetus Singaporen kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Singaporessa 19 päivänä tammikuuta 1984 Suomen tasavallan hallituksen ja Singaporen tasavallan hallituksen välillä tehty lentoliikennesopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 5 päivänä joulukuuta 1984 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 10 päivänä joulukuuta 1984, tulee voimaan 9 päivänä tammikuuta 1985 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä tammikuuta 1985.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Suomen tasavallan hallituksen ja Singaporen tasavallan hallituksen välinen SOPIMUS kummankin maan alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä

Suomen tasavallan hallitus ja Singaporen tasavallan hallitus

jotka ovat Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettaviksi avattujen kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen ja kauttakulkua kansainvälisessä siviili-ilmailussa koskevan sopimuksen osapuolia, ja

jotka haluavat tehdä sanotun yleissopimuksen mukaisen ja sitä täydentävän sopimuksen alueidensa välisen ja niiden kautta tapahtuvan lentoliikenteen aloittamiseksi,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

1. Tässä sopimuksessa, jollei lauseyhteys muuta edellytä:

a) sanonta "yleissopimus" tarkoittaa Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avattua kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta, mukaan luettuina kaikki tämän yleissopimuksen 90 artiklan mukaisesti hyväksytyt liitteet sekä kaikki sen 90 ja 94 artiklan mukaisesti liitteisiin tai yleissopimukseen tehdyt muutokset siinä laajuudessa kuin molemmat sopimuspuolet ovat nämä liitteet ja muutokset hyväksyneet;

b) sanonta "ilmailuviranomainen" tarkoittaa Suomen tasavallan osalta ilmailuhallitusta ja henkilöä tai toimielintä, joka on valtuutettu suorittamaan niitä tai samantapaisia tehtäviä, joita sanottu ilmailuhallitus nykyisin hoitaa; ja Singaporen tasavallan osalta liikenneministeriä ja henkilöä tai toimielintä, joka on valtuutettu suorittamaan niitä tai samantapaisia tehtäviä, joita sanottu ministeri nykyisin hoitaa;

c) sanonta "nimetty lentoliikenneyritys" tarkoittaa lentoliikenneyritystä, joka on nimetty ja jolle on myönnetty liikennelupa tämän sopimuksen 3 artiklan mukaisesti;

d) sanonta "alue" liittyen valtioon tarkoittaa kyseisen valtion itsemääräämisoikeuden alaisia maa-alueita ja niitä ympäröiviä aluevesiä;

e) sanonta "lentoliikenne" tarkoittaa ilmaaluksen suorittamaa aikataulunmukaista lentoliikennettä matkustajien, postin tai tavaran yleiseksi kuljettamiseksi;

f) sanonta "kansainvälinen lentoliikenne" tarkoittaa lentoliikennettä useamman kuin yhden valtion alueen yli;

g) sanonta "lentoliikenneyritys" tarkoittaa kansainvälistä lentoliikennettä tarjoavaa tai harjoittavaa yritystä;

h) sanonta "lasku ilman kaupallista tarkoitusta" tarkoittaa muussa tarkoituksessa kuin matkustajien, tavaran tai postin ottamiseksi tai jättämiseksi suoritettavaa laskua;

i) sanonta "sovittu liikenne" tarkoittaa sopimuspuolen toiselle sopimuspuolelle myöntämien, tässä sopimuksessa määriteltyjen oikeuksien perusteella aloitettua lentoliikennettä;

j) sanonta "määrätty reitti" tarkoittaa jokaista sopimuksen liitteen reittitaulukoissa määriteltyä reittiä.

2. Tämän sopimuksen liite on sopimuksen erottamaton osa ja jokainen viittaus sopimukseen sisältää viittauksen liitteeseen, ellei nimenomaan toisin ole määrätty.

2 artikla
Liikenneoikeuksien myöntäminen

1. Kumpikin sopimuspuoli myöntää toiselle sopimuspuolelle tässä sopimuksessa määritellyt oikeudet lentoliikenteen aloittamiseksi sopimuksen liitteen asianomaisessa reittitaulukossa määrätyillä reiteillä.

2. Sopimuspuolen nimeämällä lentoliikenneyrityksellä on harjoittaessaan sovittua liikennettä määrätyllä reitillä tämän sopimuksen mukaisesti seuraavat oikeudet:

a) lentää ilman välilaskua toisen sopimuspuolen alueen yli;

b) laskeutua mainitulle alueelle ilman kaupallista tarkoitusta; ja

c) laskeutua mainitulle alueelle liitteen asianomaisessa reittitaulukossa tätä reittiä varten määrätyissä paikoissa jättääkseen ja ottaakseen kansainvälisessä liikenteessä matkustajia, tavaraa ja postia.

3. Sopimuspuolen tässä artiklassa myöntämiä oikeuksia älköön siirrettäkö kolmannelle osapuolelle.

3 artikla
Nimeäminen ja liikenneluvan myöntäminen

1. Sopimuspuolella on oikeus nimetä toiselle sopimuspuolelle tehdyllä kirjallisella ilmoituksella yksi lentoliikenneyritys harjoittamaan sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä.

2. Saadessaan tämän ilmoituksen toisen sopimuspuolen tulee, jollei tämän artiklan 4 ja 5 kappaleen määräyksistä muuta johdu, viipymättä myöntää nimetylle lentoliikenneyritykselle asianomainen liikennelupa.

3. Kun tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräykset on täytetty, näin nimetty ja liikenneluvan saanut lentoliikenneyritys voi aloittaa sovitun liikenteen kuitenkin huomioon ottaen, että liikennettä ei saa harjoittaa, ellei 11 artiklan määräysten mukainen tätä liikennettä koskeva tariffi ole voimassa.

4. Sopimuspuolen ilmailuviranomainen voi vaatia toisen sopimuspuolen nimeämää lentoliikenneyritystä osoittamaan, että se pystyy täyttämään ne ehdot, jotka laki ja määräykset heidän normaalisti ja kohtuullisesti soveltaminaan asettavat kansainväliselle lentoliikenteelle yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

5. Sopimuspuolella on oikeus kieltäytyä hyväksymästä lentoliikenneyrityksen nimeämistä ja pidättyä myöntämästä lentoliikenneyritykselle 2 artiklan 2 kappaleessa määriteltyjä oikeuksia tai peruuttaa ne tai asettaa tarpeellisiksi katsomiaan, näiden lentoliikenneyrityksen oikeuksien käyttöä koskevia ehtoja, milloin se katsoo, ettei tämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja todellinen valvonta kuulu lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle tai lentoliikenneyrityksen nimenneen sopimuspuolen kansalaisille.

4 artikla
Liikenneluvan peruuttaminen tai sen käytön lykkääminen

1. Sopimuspuolella on oikeus peruuttaa liikennelupa tai toistaiseksi kieltää toisen sopimuspuolen nimeämää lentoliikenneyritystä käyttämästä tässä sopimuksessa myönnettyjä oikeuksia tai asettaa näiden oikeuksien käytölle tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja:

a) jos se katsoo, että tämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja todellinen valvonta ei kuulu lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaisille, tai

b) jollei kyseessä oleva lentoliikenneyritys noudata nämä oikeudet myöntäneen sopimuspuolen alueella voimassaolevia lakeja tai määräyksiä; tai

c) jollei lentoliikenneyritys muutoin liikennöi tässä sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti.

2. Ellei tämän artiklan 1 kappaleessa mainittu luvan välitön peruuttaminen, oikeuksien käytön lykkääminen tai ehtojen asettaminen ole välttämätöntä lakien ja määräysten jatkuvan rikkomisen estämiseksi, ei tätä oikeutta saa käyttää ennen kuin toisen sopimuspuolen kanssa on neuvoteltu. Tällaisessa tapauksessa neuvottelut tulee aloittaa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin jompikumpi sopimuspuoli on neuvotteluja pyytänyt.

5 artikla
Vapautus tulleista ja muista maksuista ja veroista

1. Sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen kansainvälisessä liikenteessä toimivat ilma-alukset, kuten myös niiden vakiovarusteet, varaosat, polttoaineet ja voiteluöljyt sekä ilmaaluksessa olevat varastot (mukaan luettuina ruoka, juomat ja tupakka) ovat vapaat kaikista tulleista, tarkastusmaksuista ja muista samankaltaisista maksuista saapuessaan toisen sopimuspuolen alueelle edellyttäen, että nämä varusteet, varaosat ja varastot jäävät alukseen siksi, kunnes ne jälleen viedään maasta tai käytetään kyseisen alueen yläpuolella lennettävällä matkaosuudella.

2. Polttoaineet ja voiteluöljyt, varaosat, vakiovarusteet ja ilma-aluksessa olevat varastot, jotka sopimuspuolen alueelle on tuonut toisen sopimuspuolen nimeämä lentoliikenneyritys tai jotka on tuotu sen puolesta tai on otettu sellaisen nimetyn lentoliikenneyrityksen ilma-alukseen ja tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan kansainvälisessä liikenteessä, ovat vapaat kaikista ensinmainitun sopimuspuolen kantamista kansallisista maksuista, mukaan luettuina tulli- ja tarkastusmaksut, siinäkin tapauksessa, että näitä tarvikkeita käytetään sen sopimuspuolen alueen yläpuolella olevilla matkaosuuksilla, jossa ne on otettu ilma-alukseen. Yllämainittu materiaali voidaan vaatia pidettäväksi tullivalvonnan alaisena.

3. Sopimuspuolen ilma-aluksissa pidetyt vakiovarusreet, varaosat, varastot sekä poltto- ja voiteluaineet saadaan purkaa toisen sopimuspuolen alueella vain tämän sopimuspuolen tulliviranomaisten suostumuksella, jotka viranomaiset voivat vaatia tämän materiaalin asettamista valvontaansa siihen asti, kunnes se jälleen viedään maasta tai sen suhteen muutoin menetellään tullimääräysten mukaisesti.

4. Sopimuspuolen ilma-alukseen toisen sopimuspuolen alueella otetuille poltto- ja voiteluaineille, varaosille, vakiovarusteille ja varastoille, joita käytetään yksinomaan kahden viimemainitun sopimuspuolen alueella olevan paikan välisillä lennoilla, myönnetään tulli- ja tarkastusmaksujen sekä muiden samantapaisten kansallisten tai paikallisten maksujen suhteen sama suosituimmuuskohtelu kuin kansallisille lentoliikenneyrityksille tai tällaisia lentoja suorittavalle suosituimmalle lentoliikenneyritykselle.

6 artikla
Suora kauttakulkuliikenne

Suorassa kauttakulkuliikenteessä sopimuspuolen alueen kautta kulkevat matkustajat, matkatavarat ja tavara, jotka pysyvät lentoaseman tätä tarkoitusta varten varatulla alueella, alistetaan vain hyvin yksinkertaistettuun tarkastukseen. Suorassa kauttakulkuliikenteessä olevat matkatavarat ja tavara ovat vapaat tulleista ja muista samantapaisista veroista.

7 artikla
Lakien ja määräysten soveltaminen

1. Sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat kansainvälisessä lentoliikenteessä olevien ilma-alusten saapumista sen alueelle ja lähtöä sieltä sovelletaan toisen sopimuspuolen nimeämään lentoliikenneyritykseen.

2. Sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat matkustajien, miehistön, tavaran tai postin tuloa toisen sopimuspuolen alueelle, niiden väliaikaista oloa siellä ja lähtöä sieltä, kuten maahantuloa, maastalähtöä, maastamuuttoa ja maahanmuuttoa koskevia muodollisuuksia sekä tulli- ja terveydenhoidollisia toimenpiteitä sovelletaan toisen sopimuspuolen nimetyn lentoliikenneyrityksen ilma-aluksen kuljettamiin matkustajiin, miehistöön, tavaraan ja postiin niiden ollessa sanotulla alueella.

3. Kumpikin sopimuspuoli sitoutuu olemaan antamatta etusijaa omalle lentoliikenneyritykselleen toisen sopimuspuolen nimeämään lentoliikenneyritykseen nähden tässä artiklassa tarkoitettuja lakeja ja määräyksiä sovellettaessa.

4. Sopimuspuolen tarjoamien lentoasemien ja muiden laitteiden käytöstä toisen sopimuspuolen nimeämältä lentoliikenneyritykseltä ei saa periä korkeampia maksuja kuin ne, joita kansainvälistä lentoliikennettä harjoittavalta omalta kansalliselta lentoliikenneyritykseltä peritään.

8 artikla
Todistukset ja lupakirjat

1. Sopimuspuolen antamat tai hyväksymät lentokelpoisuus- ja pätevyystodistukset sekä lupakirjat on toisen sopimuspuolen tunnustettava päteviksi niiden voimassaoloaikana edellyttäen, että sellaiset todistukset tai lupakirjat on annettu tai hyväksytty yleissopimuksen perusteella laadittuja standardeja noudattaen ja niiden mukaisesti.

2. Kumpikin sopimuspuoli pidättää kuitenkin itselleen oikeuden olla tunnustamatta oman alueensa yläpuolella tapahtuvia lentoja varten päteviksi sen kansalaisille toisen sopimuspuolen tai toisen valtion myöntämiä tai hyväksymiä pätevyystodistuksia ja lupakirjoja.

9 artikla
Kapasiteettimääräykset

1. Kummankin sopimuspuolen nimeämällä lentoliikenneyrityksellä tulee olla kohtuullinen ja yhtäläinen tilaisuus harjoittaa sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä alueittensa välillä.

2. Harjoittaessaan sovittua liikennettä kummankin sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen tulee ottaa huomioon toisen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen edut siten, ettei viimeksi mainitun liikennettä samoilla reiteillä tai niiden osilla tarpeettomasti vaikeuteta.

3. Sopimuspuolten nimeämien lentoliikenneyritysten tarjoaman sovitun liikenteen tulee mahdollisimman tarkoin vastata niitä vaatimuksia, joita yleisö asettaa määrätyillä reiteillä tapahtuvalle kuljetukselle ja sen päätarkoituksena tulee olla sellaisen liikennekapasiteetin tarjoaminen kalustoa kohtuullisesti kuormittaen kuin lentoliikenneyrityksen sanottua liikennettä suorittamaan nimenneen sopimuspuolen alueelta lähtevän tai sinne saapuvan matkustajien, tavaran ja postin kuljetuksen nykyinen ja kohtuudella arvioitavissa oleva tarve edellyttää. Sellaisilla määrätyillä reiteillä olevissa paikoissa, jotka ovat muiden valtioiden kuin lentoliikenneyrityksen nimenneen valtion alueella, otettujen ja jätettyjen matkustajien, tavaran ja postin kuljettamisessa tulee noudattaa yleisperiaatetta, jonka mukaan liikennekapasiteetin on oltava suhteessa:

a) lentoliikenneyrityksen nimenneen sopimusvaltion alueelle saapuvan ja sieltä lähtevän liikenteen tarpeeseen;

b) sen alueen liikennetarpeeseen, jonka kautta lentoreitti kulkee, kun ensin on otettu huomioon alueen käsittävien valtioiden lentoliikenneyritysten liikenne; ja

c) lentoreitin kauttakulkuliikenteen tarpeisiin.

10 artikla
Aikataulujen hyväksyminen

Sopimuspuolten nimeämien lentoliikenneyritysten on alistettava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen sovitun liikenteen aloittamista aikatauluehdotuksensa kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaisten hyväksyttäväksi. Näiden aikataulujen tulee sisältää kaikki tarvittavat tiedot mukaan luettuina käytettävät ilmaalustyypit, vuorotiheys, reittitaulukot jne.

11 artikla
Tariffit

1. Seuraavissa kappaleissa sanonta "tariffi" tarkoittaa hintoja, jotka maksetaan matkustajien, matkatavarain ja rahdin kuljetuksesta ja myyntiehtoja, jotka koskevat näitä hintoja, mukaan luettuina asiamiesten ja muita liitännäispalveluja koskevat toimipalkkiot ja ehdot, mutta ilman postin kuljetusta koskevia hintoja tai kuljetusehtoja.

2. Sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen kuljetuksissaan toisen sopimuspuolen alueelle tai alueelta soveltamat tariffit on vahvistettava kohtuullisiksi ottamalla asianmukaisesti huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät kuten kuljetuskustannukset, kohtuullinen voitto, liikenteen erikoispiirteet (kuten nopeutta ja matkustajatiloja koskevat normit) ja toisten lentoliikenneyritysten tariffit millä tahansa määrätyn reitin osuudella. Nämä tariffit on määrättävä tämän artiklan seuraavien määräysten mukaisesti.

3. Sopimuspuolten asianomaisten lentoliikenneyritysten on, mikäli mahdollista, sovittava tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetuista tariffeista neuvoteltuaan muiden samaa reittiä joko kokonaan tai osittain liikennöivien lentoliikenneyritysten kanssa ja tällaisen sopimuksen laatimisessa on, mikäli mahdollista, käytettävä hyväksi Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) tariffien määräämiseksi käyttämää menettelyä.

4. Näin sovitut tariffit on alistettava sopimuspuolten ilmailuviranomaisten hyväksyttäviksi viimeistään kuusikymmentä (60) päivää ennen niiden suunniteltua käyttöönottoa. Erityistapauksissa tätä määräaikaa voidaan lyhentää mainittujen viranomaisten sopimuksella. Ilmailuviranomaisten on tehtävä päätöksensä alistettujen tariffien hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilman tarpeetonta viivytystä.

5. Jollei tariffista päästä sopimukseen tämän artiklan 3 kappaleen mukaisesti, tai jos sopimuspuolen ilmailuviranomainen ilmoittaa toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaiselle vastustavansa jotain 3 kappaleen määräysten mukaisesti sovittua tariffia, sopimuspuolten ilmailuviranomaisten tulee pyrkiä määräämään tariffi keskinäisellä sopimuksella.

6. Jolleivät ilmailuviranomaiset pääse sopimukseen niille tämän artiklan 4 kappaleen nojalla alistetun tariffin hyväksymisestä tai tämän artiklan 5 kappaleen nojalla tapahtuvasta tariffin määräämisestä, erimielisyys on ratkaistava tämän sopimuksen 14 artiklan määräysten mukaisesti.

7. Tämän artiklan määräysten mukaisesti määrätty tariffi on voimassa, kunnes uusi tariffi määrätään.

12 artikla
Tulojen siirto

1. Sopimuspuoli myöntää toisen sopimuspuolen nimeämälle lentoliikenneyritykselle oikeuden siirtää sen ensiksimainitun sopimuspuolen alueella ansaitsemat tuloylijäämät. Sellaisen siirtomenettelyn on kuitenkin oltava sen sopimuspuolen valuutanvaihtomääräysten mukainen, jonka alueella tulo on syntynyt.

2. Milloin sopimuspuolten välillä on erityinen tällaisen siirtomenettelyn kattava sopimus, sovelletaan sitä sopimusta.

13 artikla
Ilmoitukset ja tilastot

Sopimuspuolen ilmailuviranomaisen tulee toimittaa toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaiselle tämän pyynnöstä sellaiset määräaikaiset tai muut tilastotiedotukset, joita voidaan kohtuudella katsoa tarvittavan ensiksimainitun sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen sovitussa liikenteessä tarjoaman kapasiteetin tarkistamiseksi. Tällaisten tiedotusten tulee sisältää kaikki tiedot, joita tarvitaan sanotun nimetyn lentoliikenneyrityksen sovitussa liikenteessä kuljettaman liikenteen määrän sekä tämän liikenteen lähtö- ja päätekohtien määrittämiseksi.

14 artikla
Erimielisyyksien sovittelu

1. Jos sopimuspuolten kesken syntyy erimielisyyttä tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, sopimuspuolten on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan se neuvotteluin.

2. Jolleivät sopimuspuolet saa sovintoa aikaan neuvotteluteitse, ne voivat sopia erimielisyyden siirtämisestä jonkun henkilön tai toimielimen ratkaistavaksi; jolleivät ne pääse tästä sopimukseen, tulee erimielisyys jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä alistaa ratkaistavaksi kolmijäseniselle välitystuomioistuimelle, johon kumpikin sopimuspuoli nimeää yhden välimiehen ja näin nimetyt kaksi nimeävät kolmannen. Molempien sopimuspuolten on nimettävä välimies kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin sopimuspuoli on vastaanottanut toiselta sopimuspuolelta diplomaattiteitse toimitetun ilmoituksen, jossa pyydetään erimielisyyden ratkaisemista välimiesmenettelyllä, ja kolmas välimies on nimettävä tätä seuraavan kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa. Jollei sopimuspuoli nimeä välimiestä määräajan kuluessa tai jollei kolmatta välimiestä ole nimetty määräajan kuluessa, voi jompikumpi sopimuspuoli pyytää Kansainvälisen siviili-.ilmailujärjestön neuvoston puheenjohtajaa nimeämään tarpeen mukaan välimiehen tai välimiehet. Kaikissa tapauksissa on kolmannen välimiehen oltava kolmannen valtion kansalainen ja hänen tulee toimia välitystuomioistuimen puheenjohtajana.

3. Sopimuspuolten on noudatettava tämän artiklan 2 kappaleen tarkoittaman välitystuomioistuimen antamaa päätöstä.

4. Jos ja niin kauan kuin jompikumpi sopimuspuoli tai jommankumman sopimuspuolen nimetty lentoliikenneyritys laiminlyö tämän artiklan 2 kappaleen mukaan annetun päätöksen noudattamisen, toinen sopimuspuoli voi rajoittaa, kieltäytyä myöntämästä tai peruuttaa oikeudet tai etuoikeudet, jotka se on tämän sopimuksen perusteella myöntänyt laiminlyöneelle sopimuspuolelle.

15 artikla
Neuvottelut

Sopimuspuolten ilmailuviranomaisten kesken on aika ajoin käytävä neuvotteluja kiinteän yhteistyön varmistamiseksi kaikissa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa koskevissa asioissa.

16 artikla
Muutokset

1. Jos jompikumpi sopimuspuoli pitää toivottavana tämän sopimuksen jonkin määräyksen muuttamista, se voi pyytää neuvotteluja toisen sopimuspuolen kanssa. Tällaiset neuvottelut, jotka voidaan käydä ilmailuviranomaisten kesken joko keskustelujen tai kirjeenvaihdon muodossa, tulee aloittaa kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä, elleivät sopimuspuolet sovi tämän määräajan pidentämisestä. Näiden neuvottelujen perusteella sovitut muutokset tulevat voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä kun ne on vahvistettu diplomaattiteitse noottien vaihdolla.

2. Riippumatta siitä, että liite on tämän sopimuksen erottamaton osa, liitteen muutoksista voidaan sopia suoraan sopimuspuolten asianomaisten ilmailuviranomaisten kesken ja ne tulevat voimaan diplomaattiteitse tehdyllä ilmoituksella.

3. Jos yleinen, monenkeskinen lentoliikennettä koskeva sopimus tulee voimaan kummankin sopimuspuolen osalta, tällaisen sopimuksen määräyksillä on etusija.

17 artikla
Irtisanominen

Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle haluavansa irtisanoa tämän sopimuksen. Tällainen ilmoitus on samanaikaisesti toimitettava Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle. Jos tällainen ilmoitus annetaan, tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin toinen sopimuspuoli on vastaanottanut ilmoituksen, jollei irtisanomisilmoitusta peruuteta sopimuksella ennen mainitun määräajan päättymistä. Jollei toinen sopimuspuoli tunnusta vastaanottaneensa ilmoitusta, se katsotaan vastaanotetuksi neljäntoista (14) päivän kuluttua siitä, kun Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on sen vastaanottanut.

18 artikla
Otsikot

Tämän sopimuksen artiklojen otsikoita on käytetty ainoastaan viittausten helpottamiseksi eivätkä ne ole tämän sopimuksen osia eivätkä millään tavoin vaikuta sen tulkintaan.

19 artikla
Rekisteröinti

Tämä sopimus ja kaikki siihen jälkeenpäin tehtävät muutokset on rekisteröitävä Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä.

20 artikla
Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä päivästä, kun diplomaattisten noottien vaihdolla on vahvistettu, että sopimuspuolten valtiosäännön asettamat vaatimukset tämän sopimuksen voimaantulolle on täytetty.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet valtuutetut hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty 19 päivänä tammikuuta 1984 Singaporessa kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Liite

Reittitaulukko I

Suomen nimeämän lentoliikenneyrityksen molempiin suuntiin liikennöimä reitti:

Lähtöpaikat:   Välillä olevat  Paikat    Paikat
         paikat:      Singaporessa Singaporesta
                         edelleen

Paikat      Kuusi (6)     Singapore   Kolme (3)
Suomessa     paikkaa             paikkaa

Reittitaulukko II

Singaporen nimeämän lentoliikenneyrityksen molempiin suuntiin liikennöimä reitti:

Lähtöpaikat:   Välillä olevat  Paikat    Paikat
         paikat:      Suomessa   Suomesta
                         edelleen

Singapore    Kuusi (6)     Yksi paikka  Kolme (3)
         paikkaa      Suomessa   paikkaa

Huomautukset:

(i) Mikä tahansa liitteen reittitaulukoissa I ja II määrätty paikka voidaan sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen valinnan mukaan jättää pois jollakin tai kaikilla lennoilla edellyttäen, että nämä lennot aloitetaan lentoliikenneyrityksen nimenneen sopimuspuolen alueelta.

(ii) Sopimuspuolen nimeämällä lentoliikenneyrityksellä on oikeus päättää liikenteensä toisen sopimuspuolen alueelle.

(iii) Reittitaulukko I:ssä määrätyn reitin paikat nimeää Suomi ja ilmoittaa ne Singaporelle. Valitut paikat voi Suomen valinnan mukaan vaihtaa, missä tapauksessa uudet paikat on ilmoitettava Singaporelle. Välillä oleviksi paikoiksi Suomi saa yhtäaikaisesti nimetä korkeintaan 3 kullakin seuraavista maantieteellisistä alueista sijaitsevaa paikkaa: Eurooppa, Lähi-Itä ja Aasia.

(iv) Reittitaulukko II:ssa määrätyn reitin paikat nimeää Singapore ja ilmoittaa ne Suomelle. Valitut paikat voi Singaporen valinnan mukaan vaihtaa, missä tapauksessa uudet paikat on ilmoitettava Suomelle. Välillä oleviksi paikoiksi Singapore saa yhtäaikaisesti nimetä korkeintaan 3 kullakin seuraavista maantieteellisistä alueista sijaitsevaa paikkaa: Eurooppa, Lähi-Itä ja Aasia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.