31/1984

ETELÄMANNERTA KOSKEVA SOPIMUS

Amerikan yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Belgian. Chilen, Etelä-Afrikan liittovaltion, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, Japanin, Norjan, Ranskan tasavallan, Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton ja Uuden-Seelannin hallitukset, jotka

toteavat, että on koko ihmiskunnan etujen mukaista, että Etelämannerta tulevaisuudessakin pysyvästi käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin ja että se ei joudu kansainvälisten ristiriitojen näyttämöksi tai kohteeksi;

tunnustavat, että kansainvälinen yhteistyö Etelämantereella tehdyssä tieteellisessä tutkimuksessa on lisännyt merkittävästi tutkimustietoa;

ovat vakuuttuneita siitä, että vahvan perustan luominen tällaisen yhteistyön jatkamiselle ja kehittämiselle Etelämantereen tieteellisessä tutkimuksessa kansainvälisenä geofysiikan vuonna harjoitetun vapauden pohjalta on sopusoinnussa tieteen etujen ja koko ihmiskunnan kehityksen kanssa; ja jotka

ovat vakuuttuneita myös siitä, että Etelämantereen rauhanomaisen käytön ja siellä vallitsevan kansainvälisen sopusoinnun säilymisen takaava sopimus edistää Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan tarkoitusperiä ja periaatteita;

ovat sopineet seuraavaa:

I artikla

1. Etelämannerta käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin. Muun muassa kaikki sotilaallinen toiminta, kuten sotilastukikohtien ja linnoitusten perustaminen, sotaharjoitusten pitäminen sekä kaikenlaisten aseiden kokeilu, on kielletty.

2. Tämä sopimus ei estä käyttämästä sotilashenkilöstöä eikä sotilaallisia laitteita tieteelliseen tutkimukseen tai muihin rauhanomaisiin tarkoituksiin.

II artikla

Etelämantereella kansainvälisenä geofysiikan vuonna harjoitettu tieteellisen tutkimuksen vapaus ja tätä koskenut yhteistyö jatkuvat tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

III artikla

1. Edistääkseen tämän sopimuksen II artiklan mukaista kansainvälistä yhteistyötä Etelämantereen tieteellisessä tutkimuksessa sopimuspuolet sopivat, että niin laajalti kuin on mahdollista ja tarkoituksenmukaista

a) vaihdetaan tietoja Etelämantereella toteutettavia tieteellisiä ohjelmia koskevista suunnitelmista, jotta toiminta tulee mahdollisimman taloudelliseksi ja tehokkaaksi;

b) vaihdetaan tutkimushenkilöstöä Etelämantereella toimivien retkikuntien ja asemien välillä;

c) vaihdetaan Etelämantereen tutkimuksesta saatuja tieteellisiä havaintoja ja tuloksia sekä saatetaan ne vapaasti käytettäviksi.

2. Tämän artiklan täytäntöönpanossa on kaikin keinoin rohkaistava yhteistyösuhteiden luomista sellaisiin Yhdistyneiden kansakuntien erityisjärjestöihin ja muihin kansainvälisiin järjestöihin, joiden kiinnostus Etelämantereeseen liittyy tieteeseen tai tekniikkaan.

IV artikla

1. Mitään tämän sopimuksen määräystä ei saa tulkita siten, että:

a) jokin sopimuspuoli luopuu aiemmista väitetyistä oikeuksistaan tai muista vaatimuksistaan, jotka koskevat alueellista täysivaltaisuutta Etelämantereella;

b) jokin sopimuspuoli luopuu perusteesta tai rajoittaa perustetta, joka koskee Etelämantereeseen kohdistuvaa alueellisen täysivaltaisuuden vaatimusta, joka sopimuspuolella on sen tai sen kansalaisten Etelämantereella harjoittaman toiminnan johdosta tai muusta syystä;

c) jonkin sopimuspuolen asema heikkenee siltä osin kuin se tunnustaisi tai jättäisi tunnustamatta jonkin muun valtion Etelämantereeseen kohdistuvaa alueellista täysivaltaisuutta koskevan oikeuden tai vaatimuksen tai tällaista vaatimusta koskevan perusteen.

2. Minkään tämän sopimuksen voimassaoloaikana tehtävien tekojen tai toimien perusteella ei voida esittää, tukea tai kiistää Etelämantereeseen kohdistuvaa alueellista täysivaltaisuutta koskevaa vaatimusta tai luoda tätä koskevia oikeuksia. Uusia Etelämantereeseen kohdistuvaa alueellista täysivaltaisuutta koskevia vaatimuksia tai jo olemassa olevan vaatimuksen laajentamista ei tämän sopimuksen voimassaoloaikana saa esittää.

V artikla

1. Ydinräjäytykset Etelämantereella ja radioaktiivisen jätteen sijoittaminen sinne on kielletty.

2. Jos ydinenergian käytöstä, mukaan luettuina ydinräjäytykset ja radioaktiivisen jätteen sijoittaminen, tehdään kansainvälisiä sopimuksia, joiden osapuolina ovat kaikki sopimuspuolet, joiden edustajilla on oikeus osallistua IX artiklan mukaisiin kokouksiin, koskevat näiden sopimusten määräykset myös Etelämannerta.

VI artikla

Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan 60. eteläisen leveyspiirin eteläpuolella sijaitsevaan alueeseen lauttajää mukaan luettuna, mutta mikään tämän sopimuksen määräys ei heikennä. tai niihin vaikuta minkään valtion sellaisia oikeuksia tai näiden käyttöä joita sillä kansainvälisen oikeuden mukaan on alueella sijaitsevan aavan meren suhteen.

VII artikla

1. Tämän sopimuksen tavoitteiden edistämiseksi ja sen määräysten noudattamisen varmistamiseksi jokaisella sopimuspuolella, jonka edustajilla on oikeus osallistua sopimuksen IX artiklassa mainittuihin kokouksiin, on oikeus asettaa tarkkailijoita tekemään tämän artiklan mukaisia tarkastuksia. Tarkkailijoiden tulee olla niiden sopimuspuolten kansalaisia, joiden asettamia he ovat. Tarkkailijoiden nimet tulee ilmoittaa kaikille muille sopimuspuolille, joilla on oikeus asettaa tarkkailijoita, ja tehtävän päättymisestä on niin ikään ilmoitettava.

2. Jokaisella tämän artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti asetetulla tarkkailijalla tulee olla aina täysin esteetön pääsy Etelämantereen kaikille alueille.

3. Kaikkien Etelämantereen alueiden, mukaan luettuina kaikki niillä sijaitsevat asemat, laitokset ja varusteet sekä kaikki alukset ja ilmaalukset, jotka ovat Etelämantereella sijaitsevissa lastin tai henkilöstön purku- tai ottopaikoissa, tulee aina olla tämän artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti asetettujen tarkkailijoiden vapaasti tarkastettavissa.

4. Jokainen sopimuspuoli, jolla on oikeus asettaa tarkkailijoita, voi harjoittaa milloin hyvänsä Etelämantereen kaikkien alueiden ilmatarkkailua.

5. Kun tämä sopimus tulee jonkin sopimuspuolen osalta voimaan, tämän tulee tiedottaa muille sopimuspuolille ja sen jälkeen ilmoittaa niille etukäteen:

a) kaikista sen alusten tai kansalaisten toimesta Etelämantereelle tai siellä tapahtuvista tutkimusretkistä sekä kaikista sen alueella Etelämantereelle tehtäviksi toimeenpannuista tai sen alueelta Etelämantereelle suuntautuvista tutkimusretkistä;

b) kaikista Etelämantereella sijaitsevista asemista, jotka ovat sen kansalaisten käytössä;

c) mahdollisista sotilashenkilöistä tai sotilaallisista laitteista, joita se aikoo sijoittaa Etelämantereelle tämän sopimuksen 1 artiklan 2 kappaleen ehdoilla.

VIII artikla

1. Tämän sopimuksen mukaisten tehtäviensä hoidon helpottamiseksi sopimuksen VII artiklan 1 kappaleen mukaisesti asetetut tarkkailijat ja III artiklan I kappaleen b)-kohdan mukaiseen vaihtoon osallistuva tutkimushenkilöstö sekä näiden henkilöiden mukana seuraava apuhenkilöstö kuuluvat silloin kun on kysymys teoista ja laiminlyönneistä, jotka sattuvat heidän ollessa tehtäviensä hoitamiseksi Etelämantereella, vain sen sopimuspuolen lainkäyttövaltaan, jonka kansalaisia he ovat. Edellä sanottu ei heikennä sopimuspuolten asemaa Etelämantereella olevia muita henkilöitä koskevan lainkäyttövallan osalta.

2. IX artiklan 1 kappaleen e)-kohdan mukaisten toimien hyväksymistä odotettaessa asianomaiset sopimuspuolet keskustelevat välittömästi keskenään jokaisesta Etelämantereella harjoitettavaa lainkäyttövaltaa koskevasta riidasta yhteisesti hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi. Edellä sanottu ei vaikuta heikentävästi tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiin.

IX artikla

1. Tämän sopimuksen johdannossa mainittujen sopimuspuolten edustajat kokoontuvat Canberraan kahden kuukauden kuluttua sopimuksen voimaantulopäivästä ja sen jälkeen sopivin väliajoin sopivissa paikoissa tietojen vaihtamiseksi sekä keskustellakseen Etelämantereeseen liittyvistä yhteisesti kiinnostavista asioista ja valmistellakseen, harkitakseen ja suosittaakseen hallituksilleen mm. seuraaviin kysymyksiin liittyviä toimenpiteitä sopimuksen periaatteiden ja tarkoitusperien edistämiseksi:

a) Etelämantereen käyttö vain rauhanomaisiin tarkoituksiin;

b) tieteellisen tutkimuksen helpottaminen Etelämantereella;

c) kansainvälisen tieteellisen yhteistyön helpottaminen Etelämantereella;

d) sopimuksen VII artiklassa määrättyjen tarkastusoikeuksien käytön helpottaminen;

e) lainkäyttövallan käyttöön Etelämantereella liittyvät kysymykset;

f) elollisten luonnonvarojen säilyttäminen ja suojelu Etelämantereella.

2. Jokaisella tähän sopimukseen sen XIII artiklan mukaisesti liittyneellä sopimuspuolella on oikeus nimittää edustajia osallistumaan tämän artiklan 1 kappaleessa mainittuihin kokouksiin silloin kun sopimuspuoli osoittaa olevansa kiinnostunut Etelämantereesta tekemällä siellä huomattavaa tieteellistä tutkimusta, esimerkiksi perustamalla tutkimusaseman tai lähettämällä tutkimusretkikunnan.

3. Tämän sopimuksen VII artiklassa mainittujen tarkkailijoiden antamat selonteot toimitetaan tämän artiklan 1 kappaleessa mainittuihin kokouksiin osallistuvien sopimusvaltioiden edustajille.

4. Tämän artiklan 1 kappaleessa mainitut toimet tulevat voimaan, kun kaikki sopimuspuolet, joiden edustajilla oli oikeus osallistua niitä käsitelleisiin kokouksiin, ovat ne hyväksyneet.

5. Mitä tahansa tästä sopimuksesta johtuvia oikeuksia voidaan käyttää sopimuksen voimaantulopäivästä lähtien siitä riippumatta, onko niiden käyttämistä helpottavia toimia ehdotettu, harkittu tai ne hyväksytty tämän artiklan mukaisesti.

X artikla

Jokainen sopimuspuoli sitoutuu ryhtymään soveliaisiin Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan mukaisiin ponnisteluihin, jotta kukaan ei Etelämantereella ryhdy tämän sopimuksen periaatteiden tai tarkoitusperien vastaisiin toimiin.

XI artikla

1. Jos kahden tai useamman sopimuspuolen välille syntyy tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta riitaa, sopimuspuolten tulee keskustella keskenään riidan ratkaisemiseksi neuvotteluja, tutkimusmenettelyä, välitystä, sovittelua, välitysoikeudellista menettelyä, tuomioistuinmenettelyä tai muita valitsemiaan rauhanomaisia keinoja käyttäen.

2. Riita, jota ei ole saatu näin ratkaistuksi, annetaan Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, jos kaikki asianosaiset suostuvat siihen. Se, että riidan antamisesta Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi ei päästä sopimukseen, ei kuitenkaan vapauta asianosaisia vastuusta pyrkiä sen ratkaisemiseen jollakin tämän artiklan 1 kappaleessa mainituista keinoista.

XII artikla

1. a) Tätä sopimusta voidaan muuttaa milloin hyvänsä niiden sopimuspuolten yksimielisellä suostumuksella, joiden edustajilla on oikeus osallistua IX artiklan mukaisiin kokouksiin. Muutos tulee voimaan, kun tallettajahallitus on vastaanottanut kaikkien näiden sopimuspuolten ratifiointi-ilmoituksen.

b) Muutos tulee voimaan jokaisen muun sopimuspuolen osalta, kun tallettajahallitus on vastaanottanut sen ratifiointi-ilmoituksen. Sopimuspuolen, jonka ratifiointi-ilmoitusta ei ole vastaanotettu kahden vuoden kuluessa päivästä, jolloin muutos on tullut tämän artiklan 1 kappaleen a)-kohdan määräysten mukaisesti voimaan, katsotaan sanoutuneen irti tästä sopimuksesta mainitun ajan päättymisestä lukien.

2. a) Jos jokin sopimuspuolista, joiden edustajilla on oikeus osallistua IX artiklan mukaisiin kokouksiin, kolmenkymmenen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä tallettajahallitukselle osoitetulla tiedonannolla niin pyytää, pidetään mahdollisimman pian kaikkien sopimuspuolten kokous, jossa tarkastellaan sopimuksen toteutumista.

b) Tallettajahallitus toimittaa tämän sopimuksen muutoksen, jonka sanotussa kokouksessa edustettuina olevien sopimuspuolten enemmistö on siellä hyväksynyt, mukaan luettuna niiden enemmistö, joilla on oikeus osallistua IX artiklan mukaisiin kokouksiin, kaikille sopimuspuolille heti kokouksen päätyttyä. Muutos tulee voimaan tämän artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti.

c) Jos muutos ei ole tullut voimaan tämän artiklan 1 kappaleen a)-kohdan määräysten mukaisesti kahden vuoden kuluessa siitä, kun se on toimitettu kaikille sopimuspuolille, sopimuspuoli voi milloin hyvänsä mainitun ajan kuluttua ilmoittaa tallettajahallitukselle sanoutuvansa irti tästä sopimuksesta. Irtisanominen tulee voimaan kahden vuoden kuluttua siitä, kun tallettajahallitus on vastaanottanut asiasta ilmoituksen.

XIII artikla

1. Allekirjoittajavaltioiden on ratifioitava tämä sopimus. Siihen voivat liittyä kaikki valtiot, jotka ovat Yhdistyneiden kansakuntien jäseniä tai, jotka kutsutaan liittymään siihen kaikkien niiden sopimuspuolten suostumuksella, joiden edustajilla on oikeus osallistua sopimuksen IX artiklan mukaisiin kokouksiin.

2. Jokainen valtio ratifioi sopimuksen tai liittyy siihen oman valtiosääntönsä mukaisesti.

3. Ratifiointi- ja liittymiskirjat talletetaan Amerikan yhdysvaltojen hallituksen huostaan, joka täten nimetään tallettajahallitukseksi.

4. Tallettajahallitus ilmoittaa kaikille sopimuksen allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille kaikkien ratifiointi- tai liittymiskirjojen tallettamispäivämäärät sekä sopimuksen ja sen muutosten voimaantulopäivämäärät.

5. Kun kaikki allekirjoittajavaltiot ovat tallettaneet ratifiointikirjansa, tämä sopimus tulee voimaan niiden samoin kuin sellaisten valtioiden osalta, jotka ovat tallettaneet liittymiskirjansa. Sen jälkeen sopimus tulee voimaan kunkin siihen liittyvän valtion osalta, kun tämä on tallettanut liittymiskirjansa.

6. Tallettajahallitus rekisteröi tämän sopimuksen Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

XIV artikla

Tämä sopimus, joka on tehty englannin, espanjan, ranskan ja venäjän kielellä ja jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, talletetaan Amerikan yhdysvaltojen hallituksen huostaan, joka toimittaa siitä asianmukaisesti oikeiksi todistetut jäljennökset sopimuksen allekirjoittaneille ja siihen liittyneille valtioille.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Washingtonissa ensimmäisenä päivänä joulukuuta 1959.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.