21/1984

Annettu: 31.3.1984

Asetus Portugalin kanssa tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Lissabonissa 2 päivänä joulukuuta 1983 Suomen tasavallan ja Portugalin tasavallan välillä tehty kulttuurisopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 24 päivänä helmikuuta 1984 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 1 päivänä maaliskuuta 1984, tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 1984 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 1984.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1984

Suomen Tasavallan hallituksen ja Portugalin tasavallan hallituksen välinen KULTTUURISOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Portugalin tasavallan hallitus,

jotka haluavat ylläpitää ja vahvistaa molempien maiden välisiä ystävällisiä suhteita ja edistää ja kehittää yhteistyötä kulttuurin, joukkotiedotuksen, opetuksen ja tieteen alalla,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat yhteistyötä molempien maiden välillä opetuksen, tieteen ja kulttuurin alalla.

Tämän päämäärän toteuttamiseksi sopimuspuolet rohkaisevat mahdollisuuksiensa ja toimivaltansa rajoissa:

a) yliopisto-opettajien ja muiden tieteellistä työtä tekevien henkilöiden vierailuja vierailevina opettajina ja tutkijoina;

b) loppututkinnon suorittaneiden tutkijoiden, opettajien ja taide- ja kulttuuriasiantuntijoiden sekä valtuuskuntien osallistumista toisessa maassa järjestettäviin seminaareihin, keskusteluihin ja asianomaisiin laitoksiin suuntautuviin vierailuihin;

c) apurahojen myöntämistä, jotta toisen sopimuspuolen kansalaiset voivat harjoittaa jatko-opintoja ja tutkimusta toisessa maassa;

d) toisen sopimuspuolen kielen ja kirjallisuuden opintojen harjoittamista yliopistoissaan tai muissa opetuslaitoksissa.

2 artikla

Sopimuspuoli saa perustaa toisen sopimuspuolen alueelle tämän sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseksi toimivia kulttuurilaitoksia edellyttäen, että ne noudattavat kyseisen maan lakeja ja määräyksiä.

3 artikla

Tämän sopimuksen tarkoitusperien täyttämiseksi sopimuspuolet rohkaisevat tiede-, opetus-, taide- ja kulttuurilaitosten ja -järjestöjen välistä tiivistä yhteistyötä.

Sopimuspuolet sitoutuvat takaamaan toisen sopimuspuolen tiedemiehille, asiantuntijoille ja opiskelijoille lakiensa ja määräystensä rajoissa pääsyn museoihin, kokoelmiin, arkistoihin, kirjastoihin ja muihin kulttuurilaitoksiin.

4 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat kansojensa keskinäistä tutustumista toistensa kulttuuriin sellaisten toimenpiteiden avulla, joista sovitaan 10 artiklassa mainituissa ajanjakso-ohjelmissa.

5 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat opetusaineiston vaihtoa -- mukaan lukien koulukirjat ja audiovisuaalisen aineiston ja pitäen mielessä mahdollisuuden edistää molemminpuolista tietoa ja helpottaa toisen sopimuspuolen esittämistä sellaisissa kirjoissa ja aineistoissa -- sekä teknisiä uudistuksia koskevan informaation vaihtoa opetuksen alalla.

6 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat yhteistyötä urheilu- ja nuorisojärjestöjen välillä.

7 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat yhteistyötä lehdistön, radion ja television alalla.

Tässä tarkoituksessa sopimuspuolet rohkaisevat mahdollisuuksiensa ja toimivaltansa rajoissa:

a) lehtimiesten vierailuja, joiden tarkoituksena on parantaa molemminpuolista tietoa toisen maan ja sen kansojen kulttuurista;

b) asianomaisten elinten välistä yhteistyötä, joka koskee kummassakin maassa olevista joukkotiedotusvälineistä annettavaa tietoa.

8 artikla

Sopimuspuolet helpottavat molemminpuolisesti ja kohtuullisessa määrin, voimassa olevien lakiensa ja määräystensä rajoissa, henkilöiden pääsyä maahan, asumista ja lähtöä maasta ja tämän sopimuksen nojalla mahdollisesti laadittavien ohjelmien ja vaihtojen toteuttamiseen tarvittavan aineiston ja välineiden maahantuontia.

9 artikla

Sopimuspuolet ovat yhteistyössä, voimassa olevien lakiensa ja määräystensä sekä niiden kansainvälisten sopimusten, joiden osapuolina ne ovat, mukaisesti, kulttuuriomaisuuden laittoman viennin ja tuonnin valvomiseksi ja estämiseksi.

10 artikla

Sopimuspuolten edustajat pitävät kokouksia laatiakseen ajanjakso-ohjelmia ja tarkistaakseen tämän sopimuksen toteuttamista käytännössä. Nämä kokoukset pidetään jommankumman sopimuspuolen ehdotuksesta heidän sopimassaan paikassa ja sopimanaan aikana.

11 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset on täytetty.

12 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta. Sen jälkeen sen voimassaolo jatkuu vuoden kerrallaan, mikäli jompikumpi sopimuspuoli ei sano sitä irti kirjallisesti diplomaattiteitse kuutta kuukautta ennen voimassaolokauden päättymistä.

Tehty Lissabonissa 2 päivänä joulukuuta 1983 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.