19/1982

Asetus Asetus työturvallisuutta ja-terveyttä satamatyössä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään:

Kansainvälisen työkonferenssin vuonna 1979 hyväksymä työturvallisuutta ja -terveyttä satamatyössä koskeva yleissopimus, jonka eduskunta on 31 Päivänä maaliskuuta 1981 hyväksynyt ja Tasavallan Presidentti 12 päivänä kesäkuuta 1981 ratifioinut ja jonka ratifioinnin Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja on 3 päivänä heinäkuuta 1981 rekisteröinyt, tulee Suomen osalta voimaan 3 päivänä heinäkuuta 1982 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1982

Yleissopimus (n:o 152), joka koskee työturvallisuutta ja -terveyttä satamatyössä

Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi,

aloitettuaan Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston kokoonkutsumana Genevessä 6 päivänä kesäkuuta 1979 65. istuntokautensa,

kiinnittäen huomiota tätä asiaa koskeviin kansainvälisten yleissopimusten ja suositusten määräyksiin, ja erityisesti aluksissa kuljetettavien raskaiden kollien painon merkitsemistä kokevan sopimuksen, 1929, koneiden suojausta koskevan yleissopimuksen, 1963, ja työympäristöä (ilman epäpuhtaudet, melu ja tärinä) koskevan yleissopimuksen, 1977, määräyksiin,

päätettyään hyväksyä eräitä ehdotuksia, jotka koskevat alusten lastauksessa tai purkauksessa työskentelevien työntekijäin suojelemista tapaturmilta koskevan sopimuksen (muutettu), 1932, (n:o 32) muuttamista, mikä kysymys on neljäntenä kohtana istuntokauden työjärjestyksessä,

ollen sitä mieltä, että nämä ehdotukset on laadittava kansainvälisen yleissopimuksen muotoon,

hyväksyy tänä 25 päivänä kesäkuuta 1979 seuraavan yleissopimuksen, jonka nimenä on työturvallisuutta ja -terveyttä satamatyössä koskeva yleissopimus, 1979:

I OSA

Soveltamisala ja määritelmät

1 artikla

Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan käsitteellä "satamatyö" sekä kokonaisuudessaan että erikseen kaikkia aluksen lastaukseen ja purkaukseen kuuluvia työvaiheita sekä niihin liittyviä töitä. Tällaisen työn määritelmä on vahvistettava kansallisessa lainsäädännössä tai vallitsevan käytännön mukaisesti. Asianomaisia työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä on kuultava tätä määritelmää vahvistettaessa tai muutettaessa tai niiden on siihen muulla tavoin osallistuttava.

2 artikla

1. Jäsenvaltio voi myöntää kokonaan tai osittain poikkeuksia tämän yleissopimuksen määräyksistä, jos on kysymys satamatyöstä paikkakunnalla, jossa liikenne on epäsäännöllistä ja rajoittuu pieniin aluksiin, tai satamatyöstä, joka koskee kalastusaluksia yleensä tai määrätynlaisia kalastusaluksia, sillä ehdolla, että

a) ylläpidetään turvallisia työskentelyolosuhteita; ja

b) asianomainen viranomainen kuultuaan työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä, jota asia koskee, on todennut, että kaikki olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista myöntää poikkeus.

2. Tämän yleissopimuksen III osan eräitä vaatimuksia voidaan muuttaa, jos asianomainen viranomainen kuultuaan työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä, joita asia koskee, on todennut, että muutoksilla saavutetaan vastaava tarkoitus ja että niihin perustuva suojelu ei kokonaisuudessaan ole tämän yleissopimuksen määräysten mukaista suojelua huonompi.

3. Tämän artiklan 1 momentin nojalla tehdyt täydelliset tai osittaiset poikkeukset ja tämän artiklan 2 momentin nojalla tehdyt oleelliset muutokset samoin kuin poikkeusten ja muutosten syyt on ilmoitettava Kansainvälisen työjärjestön perussäännön 22 artiklan mukaisesti annettavissa yleissopimuksen soveltamista koskevissa selostuksissa.

3 artikla

Tässä yleissopimuksessa tarkoittaa

a) käsite "työntekijä" jokaista satamatyötä tekevää henkilöä;

b) käsite "pätevä henkilö" henkilöä, joka omaa yhden tai useamman erityistehtävän suorittamiseen tarvittavat tiedot ja kokemuksen ja jonka asianomainen viranomainen voi sellaiseksi hyväksyä;

c) "vastuunalainen henkilö" tapauksesta riippuen työnantajan, aluksen päällikön tai laitteiden omistajan nimittämää henkilöä, jonka tulee vastata yhden tai useamman erityistehtävän suorittamisesta ja jolla on riittävät tiedot ja kokemus sekä tarvittavat valtuudet tehtävän tai tehtävien asianmukaiseksi suorittamiseksi;

d) käsite "valtuutettu henkilö" henkilöä jonka työnantaja, aluksen päällikkö tai vastuunalainen henkilö valtuuttaa suorittamaan erityistehtävän tai erityistehtäviä ja jolla on siihen tarvittavat tekniset tiedot ja kokemus;

e) käsite "nostolaite" kaikkia kiinteitä tai liikuteltavia lastinkäsittelylaitteita, mukaan lukien maalla sijaitsevat konekäyttöiset rampit, joita käytetään maissa tai aluksessa taakkojen kannattamiseen, nostamiseen tai laskemiseen tai niiden siirtämiseen paikasta toiseen taakan riippuessa tai sitä kannatettaessa;

f) käsite "irrallinen väline" kaikkia apuvälineitä, joiden avulla taakka voidaan kiinnittää nostolaitteeseen mutta jotka eivät muodosta kiinteää osaa nostolaitteesta tai taakasta;

g) käsite "kulkutie" myös poistumistietä;

h) käsite "alus" kaikenlaisia aluksia, proomuja ja ilmatyynyaluksia, sota-aluksia lukuunottamatta.

II OSA

Yleiset määräykset

4 artikla

1. Kansallisessa lainsäädännössä on määrättävä, että satamatyön osalta on ryhdyttävä tämän yleissopimuksen III osan mukaisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on

a) järjestää ja ylläpitää työpaikat ja varusteet sellaisessa kunnossa ja käyttää sellaisia työmenetelmiä, että ne ovat turvallisia eivätkä ole terveydelle vaarallisia;

b) järjestää ja pitää kunnossa turvalliset kulkutiet kaikille työpaikoille;

c) järjestää tiedottaminen ja koulutus sekä valvonta, jotka ovat tarpeellisia työntekijöiden suojelemiseksi työstä aiheutuvilta tai työn yhteydessä esiintyviltä tapaturma- tai terveysvaaroilta;

d) hankkia työntekijöille henkilökohtaiset suojavälineet ja suojavaatetus sekä hengenpelastuslaitteet, joiden hankintaa voidaan kohtuudella edellyttää silloin kun ei voida muulla tavoin riittävästi torjua tapaturma- ja terveysvaaroja;

e) järjestää ja pitää kunnossa tarkoituksenmukaiset ja riittävät ensiapu- ja pelastuslaitteet;

f) kehittää ja vahvistaa tarkoituksenmukaiset menettelyt erilaisten hätätilanteiden varalta.

2. Tämän yleissopimuksen nojalla suoritettaviin toimenpiteisiin tulee sisältyä

a) satamarakenteiden ja muiden paikkojen, joissa satamatyötä tehdään, rakentamista, varustamista ja kunnossapitoa kokevien yleisten määräysten antaminen;

b) palon- ja räjähdysten torjunta ja niiltä suojelu;

c) turvallisten kulkuteiden järjestäminen aluksiin, lastiruumiin, lastaustelineille, varusteille ja nostolaitteille;

d) työntekijöiden kuljetus;

e) luukkujen avaaminen ja sulkeminen, luukkuaukkojen suojaaminen ja ruumatyöskentelyn suojaaminen;

f) nosto- ja muiden lastinkäsittelylaitteiden suunnittelu, kunnossapito ja käyttö;

g) lastaustelineiden suunnittelu, kunnossapito ja käyttö;

h) aluksen lastipuomien rikaaminen ja käyttö;

i) soveltuvin osin nostolaitteiden ja irrallisten apuvälineiden, ketjut ja köydet niihin luettuna, sekä raksien ja muiden taakkaan kuuluvien nostovälineiden koettaminen, tutkiminen, tarkastaminen sekä todistusten antaminen niiden kunnosta;

j) erityyppisten lastien käsittely;

k) tavaroiden pinominen ja varastointi;

l) vaaralliset aineet ja muut vaarat työympäristössä;

m) henkilökohtaiset suojavälineet ja suojavaatteet;

n) saniteetti- ja peseytymis- sekä huoltotilat;

o) terveystarkastukset;

p) ensiapu ja pelastusvälineet;

q) työturvallisuus- ja terveydenhoito-organisaatio;

r) työntekijäin koulutus;

s) työtapaturmien ja ammattitautien ilmoittaminen ja niiden tutkiminen.

3. Tämän artiklan 1 momentin mukaisesti annettujen määräysten noudattaminen käytännössä on varmistettava tai sen tulee nojautua asianomaisen viranomaisen hyväksymiin teknisiin normeihin tai käytäntöä koskeviin ohjekokoelmiin tai muihin sopiviin maassa noudatetun käytännön ja vallitsevien olosuhteiden mukaisiin tarkoituksenmukaisiin menetelmiin.

5 artikla

1. Maan lainsäädännössä on määrättävä sopivat henkilöt, joko työnantajien, varustamojen tai laivanpäällystön edustajia tai muita henkilöitä, olemaan vastuussa tämän yleissopimuksen 4 artiklan 1 momentissa mainittujen toimenpiteiden toteuttamisesta.

2. Milloin kaksi tai useampia työnantajia toimii samanaikaisesti samalla työpaikalla, heidän velvollisuutensa on toimia yhteistyössä sovellettaessa työstä annettuja määräyksiä; tämä yhteistyö ei saa vaikuttaa työnantajan vastuuseen hänen palveluksessaan olevien työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. Sopivaksi katsottavissa tapauksissa asianomaisen viranomaisen tulee antaa tätä yhteistyötä koskevat yleiset menettelytapaohjeet.

6 artikla

1. On ryhdyttävä järjestelyihin sen varmistamiseksi, että

a) työntekijöiltä kielletään puuttuminen minkään heidän tai muiden henkilöiden suojelemiseksi tarkoitetun suojalaitteen toimintaan ja sen väärinkäyttäminen;

b) työntekijät huolehtivat tarkoituksenmukaisella tavalla omasta turvallisuudestaan sekä muiden henkilöiden turvallisuudesta, joille heidän toimensa tai laiminlyöntinsä työssä saattavat olla vaaraksi;

c) työntekijät ilmoittavat viipymättä lähimmälle esimiehelleen tilanteista, joiden heidän on syytä uskoa sisältävän vaaran, jota he eivät pysty itse poistamaan, niin että voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

2. Kunkin työpaikan työntekijöillä tulee olla oikeus osallistua työturvallisuuden varmistamiseen heidän käytössään olevien laitteiden ja työmenetelmien osalta sekä ilmaista mielipiteensä työssä käytettävien menettelytapojen turvallisuudesta. Mikäli kansallisen lainsäädännön ja vallitsevan käytännön kannalta on tarkoituksenmukaista, tämän oikeuden käyttäminen on uskottava työsuojelutoimikunnalle, mikäli sellainen on perustettu tämän yleissopimuksen 37 artiklan mukaisesti.

7 artikla

1. Pantaessa tämän yleissopimuksen määräyksiä täytäntöön kansallisella lainsäädännöllä tai muilla maan käytäntöön ja olosuhteisiin soveltuvilla tavoilla tulee asianomaisen viranomaisen toimia yhteistyössä niiden työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa, joita asia koskee.

2. On ryhdyttävä toimenpiteisiin läheisen yhteistyön aikaansaamiseksi työnantajien ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa välille sovellettaessa tämän yleissopimuksen 4 artiklan 1 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.

III OSA

Tekniset toimenpiteet

8 artikla

Milloin työpaikalla ilmaantuu turvallisuutta tai terveyttä uhkaava vaara, on ryhdyttävä tehokkaisiin toimenpiteisiin (aitaaminen, vaaramerkillä varustaminen tai muut sopivat keinot ja tarvittaessa työn keskeyttäminen) työntekijäin suojelemiseksi siksi kunnes työpaikka on saatu uudelleen turvalliseksi.

9 artikla

1. Kaikki paikat joissa satamatyötä tehdään ja niihin johtavat kulkutiet on asianmukaisesti ja riittävästi valaistava.

2. Kaikki esteet, jotka saattavat olla vaaraksi nostolaitteen, ajoneuvon tai henkilön liikkumiselle, on, mikäli niitä ei voida käytännöllisten syiden vuoksi poistaa, asianmukaisesti ja näkyvästi merkittävä ja tarvittaessa riittävästi valaistava.

10 artikla

1. Kaikkien ajoneuvoliikenteeseen tai tavaroiden taikka tarvikkeiden latomiseen käytettävien alueiden pintojen tulee olla tarkoitukseen sopivat ja ne on pidettävä asianmukaisessa kunnossa.

2. Kun tavaroita tai tarvikkeita ladotaan, ahdataan tai puretaan, on työ suoritettava turvallisesti ja järjestelmällisesti ja tavaroiden tai tarvikkeiden laatu ja niiden pakkaustapa on otettava huomioon.

11 artikla

1. On jätettävä riittävän leveät kulkutiet niin, että ajoneuvoja ja lastinkäsittelylaitteita voidaan turvallisesti käyttää.

2. Mikäli on tarpeen ja käytännössä mahdollista, on järjestettävä erilliset kulkutiet jalankulkijoille; kulkuteiden tulee olla riittävän levyiset ja, mikäli tämä on käytännössä mahdollista, niiden tulee olla erillään ajoneuvojen käyttämistä kulkuteistä.

12 artikla

Tarkoituksenmukainen ja riittävä palokalusto tulee olla saatavilla siellä, missä satamatyötä tehdään.

13 artikla

Koneiden kaikki vaaralliset osat on varustettava tehokkailla suojalaitteilla, elleivät ne ole siten sijoitetut tai rakenteeltaan sellaiset, että ne ovat yhtä turvalliset kuin jos ne olisi varustettu tehokkailla suojalaitteilla.

2. Tehokkain toimenpitein on varmistettava, että hätätilanteessa voidaan nopeasti katkaista koneiden käyttövoima, mikäli se on tarpeen.

3. Kun koneessa on suoritettava puhdistus-, huolto- tai korjaustöitä, joihin sisältyy vaaran mahdollisuus, on kone pysäytettävä ennen töiden alkamista ja ryhdyttävä riittäviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, ettei konetta voida uudelleen käynnistää ennen töiden lopettamista. Vastuunalainen henkilö voi kuitenkin käynnistää koneen sellaista koekäyttöä tai säätöä varten, jota ei voitaisi suorittaa koneen ollessa pysähdyksissä.

4. Vain valtuutettu henkilö saa

a) poistaa suojuksen, jos se on tarpeellista työn suorittamisen vuoksi;

b) poistaa suojalaitteen tai tehdä se toimimattomaksi puhdistamista, säätöä tai korjausta varten.

5. Jos jokin suojus poistetaan, on ryhdyttävä riittäviin varotoimenpiteisiin ja suojus on pantava paikoilleen niin pian kuin se käytännössä on mahdollista.

6. Jos jokin suojalaite poistetaan tai tehdään toimimattomaksi, on se pantava paikoilleen tai saatettava toimivaksi niin pian kuin se on käytännössä mahdollista ja on ryhdyttävä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi ettei kysymyksessä olevaa konetta voida käyttää tai epähuomiossa käynnistää, ennen kuin suojalaite on pantu paikoilleen tai tehty jälleen toimivaksi.

7. Tässä artiklassa tarkoitetaan käsitteellä "kone" kaikkia nostolaitteita, konetoimisia luukunkansia tai moottorikäyttöisiä laitteita.

14 artikla

Kaikki sähkövarusteet ja -laitteet on siten suunniteltava, asennettava ja niitä on siten käytettävä ja huollettava, etteivät ne aiheuta vaaraa, ja niiden tulee olla asianomaisen viranomaisen hyväksymien normien mukaiset.

15 artikla

Kun alusta lastataan tai lastia puretaan laiturin tai toisen aluksen vieressä, on alukseen menoa varten järjestettävä tarkoituksenmukainen ja turvallinen kulkutie, joka on oikein sijoitettu ja kiinnitetty.

16 artikla

1. Milloin työntekijöitä joudutaan vesitse kuljettamaan alukseen tai muuhun paikkaan ja sieltä pois, on riittävin toimenpitein turvattava heidän alukseen menonsa, kuljetuksensa ja aluksesta poistumisensa. Kuljetuksessa käytettävien alusten ominaisuudet on tarkoin määriteltävä.

2. Milloin työntekijät joudutaan maitse kuljettamaan työpaikalle ja sieltä pois, tulee työnantajan hankkimien kuljetusvälineiden olla turvalliset.

17 artikla

1. Kulkutienä aluksen ruumaan tai lastikannelle tulee olla

a) kiinteät portaat tai, jos tämä ei ole mahdollista, kiinteät tikkaat tai tarkoituksenmukaisesti mitoitetut, riittävän lujat ja asianmukaisesti suunnitellut astuimet tai syvennykset; tai

b muu kulkutie, jonka asianomainen viranomainen voi hyväksyä.

2. Mikäli kohtuudella on mahdollista, on tässä artiklassa tarkoitettujen kulkuteiden oltava erillään luukkuaukoista.

3. Työntekijät eivät saa käyttää eikä heitä saa vaatia käyttämään muita kuin tässä artiklassa määriteltyjä kulkuteitä aluksen ruumaan tai lastikannelle.

18 artikla

1. Vain sellaisia luukunkansia ja palkkeja saa käyttää, jotka ovat rakenteeltaan lujia, riittävän vahvoja tarkoitettuun käyttöön ja hyvässä kunnossa pidettyjä.

2. Nostolaitteella käsiteltäviin luukunkansiin on tehtävä tarkoituksenmukaiset ja kätevät kiinnityskohdat rakseja tai muita nostovälineitä varten.

3. Luukunkansissa ja palkeissa, jotka eivät ole keskenään vaihdettavia, tulee olla selvä merkintä, joka osoittaa mihin luukkuun ne kuuluvat sekä niiden paikan luukussa.

4. Vain tehtävään valtuutettu henkilö (milloin käytännössä on mahdollista aluksen miehistöön kuuluva) saa avata ja sulkea konekäyttöiset luukunkannet. Luukunkansia ei saa avata tai sulkea milloin niiden liikuttaminen aiheuttaa jollekulle loukkaantumisvaaran.

5. Tämän artiklan 4 momentin määräyksiä sovelletaan tarpeellisin muutoksin konekäyttöisiin oviin aluksen rungossa, ramppeihin, alaslaskettavaan autokanteen tai näiden tapaisiin aluksen konekäyttöisiin laitteisiin.

19 artikla

1. Riittävin toimenpitein on suojattava kaikki kannen tai välikannen aukot, joihin kannella työskentelemään joutuvat työntekijät tai siellä olevat ajoneuvot saattavat pudota.

2. Kaikki kansiluukut, joita ei ole varustettu riittävän korkealla ja lujalla kehyksellä, on suljettava tai niiden suojus on asetettava jälleen paikalleen, kun luukkua ei enää käytetä, lyhyitä työskentelytaukoja lukuun ottamatta, ja vastuunalaisen henkilön tehtävä on varmistaa, että nämä toimenpiteet on suoritettu.

20 artikla

1. Kaikin tarpeellisin toimenpitein on varmistettava ruumassa tai lastikannella työskentelevien työntekijöiden turvallisuus, silloin kun siellä on samanaikaisesti toiminnassa moottoriajoneuvoja tai kun siellä suoritetaan lastausta tai lastin purkamista moottorilla käyvillä laitteilla.

2. Luukunkansia ja palkkeja ei saa poistaa tai panna paikoilleen, jos samanaikaisesti työskennellään ruuman luukkuaukon kohdalla. Ennen kuin lastaus tai purkaus aloitetaan, on poistettava sellaiset luukunkannet ja palkit, joiden paikallaan pysymistä ei voida riittävän hyvin varmistaa.

3. Ruuman ja lastikannen riittävä tuuletus on järjestettävä raittiin ilman kierrolla, jotta estetaän polttomoottoreista tai muista lähteistä tulevista kaasuista aiheutuvat terveysvaarat.

4. Työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi on ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin, joihin mm. kuuluu turvallisen pakotien varaaminen lastattaessa tai purettaessa kuivaa irtotavaraa ruumassa tai välikannella tai kun joudutaan työskentelemään aluksessa olevassa boksissa tai piikissä.

21 artikla

Kaikkien nostolaitteiden, kaikkien irrallisten apuväliuiden ja kaikkien raksien tai taakkaan kiinteästi kuuluvien nostovälineiden

a) tulee olla hyvin suunniteltuja ja valmistettuja, riittävän lujia käyttötarkoitukseensa, hyvin huollettuja ja, kun on kysymys nostolaitteista joiden kohdalla se on tarpeen, asianmukaisesti paikoilleen asennettuja;

b) käytössä. on noudatettava turvallisia ja asianmukaisia menetelmiä ja on muistettava erityisesti, että niiden suurinta sallittua kuormitusta tai kuormituksia ei saa ylittää muulloin kuin määräysten mukaisen koetuksen yhteydessä pätevän henkilön valvonnassa.

22 artikla

1. Kaikki nostolaitteet ja irralliset apuvälineet on pätevän henkilön toimesta koetettava kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ennen kuin ne otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön ja aina sellaisen oleellisen muut-sen tai korjauksen jälkeen, joka saattaa vaikuttaa niiden turvalliseen käyttöön.

2. Nostolaitteet, jotka muodostavat osan aluksen varusteista, on koetettava uudelleen vähintään joka viides vuosi.

3. Maissa sijaitsevat nostolaitteet on koeotettava uudelleen asianomaisen viranomaisen määrääminä ajankohtina.

4. Kaikkien tämän artiklan mukaisesti suoritettujen nostolaitteiden ja irrallisten apuvälineiden koetusten jälkeen on koetuksen suorittaneen henkilön perusteellisesti tutkittava lait teet ja välineet ja annettava niistä todistus.

23 artikla

1. 22 artiklan määräysten lisäksi on pätevän henkilön säännöllisin väliajoin perusteellisesti tutkittava kaikki nostolaitteet ja kaikki irralliset apuvälineet ja annettava niistä todistus. Tällaisia tutkimuksia on suoritettava vähintään jolta 12. kuukausi.

2. 22 artiklan 4 momentissa ja tämän artiklan 1 momentissa mainittu perusteellinen tutkiminen tarkoittaa pätevän henkilön suorittamaa yksityiskohtaista silmämääräistä tutkimista, jota tarvittaessa voidaan täydentää muilla keinoilla tai toimenpiteillä, jotta päästäisiin luotettavaan tulokseen tutkitun nostolaitteen tai irrallisen apuvälineen turvallisuudesta.

24 artikla

1. Kaikki irralliset apuvälineet on tarkastettava säännöllisesti ennen käyttöä. Käytössä kuluneita tai kertakäyttöisiä rakseja ei saa käyttää uudelleen. Presling-raksit on tarkastettava niin usein kuin kohtuudella on mahdollista.

2. Tämän artiklan 1 momentissa mainittu tarkastaminen tarkoittaa vastuunalaisen henkilön suorittamaa silmämääräistä tarkastusta, jolla määritetään välineen tai raksin turvallisuus jatkuvassa käytössä, sikäli kuin se tällä tavalla voidaan määrittää.

25 artikla

1. Sellaisia asianmukaisesti vahvistettuja asiakirjoja, jotka sisältävät luotettavan todisteen kysymyksessä olevien nostolaitteiden tai irrallisten apuvälineiden turvallisuudesta, on säilytettävä, tapauksesta riippuen, maissa tai aluksessa. Asiakirjoissa on tarkoin määriteltävä suurin sallittu kuormitus ja niistä on käytävä ilmi tämän yleissopimuksen 22, 23 ja 24 artikloissa tarkoitettujen koetusten, perusteellisten tutkimusten ja tarkastusten ajankohdat ja tulokset. Tämän yleissopimuksen 24 artiklan 1 momentissa tarkoitettujen tarkastusten osalta on asiakirja laadittava vain silloin kun tarkastuksessa paljastuu jokin vika.

2. Nostolaitteista ja irrallisista apuvälineistä on pidettävä luetteloa asianomaisen viranomaisen määräämässä muodossa Kansainvälisen työtoimiston suositteleman mallin huomioon ottaen.

3. Luettelon tulee sisältää asianomaisen viranomaisen myöntämät tai hyväksymät todistukset tai näiden todistusten oikeaksi todistetut jäljennökset asianomaisen viranomaisen määräämässä muodossa, huomioon ottaen Kansaanvälisen työtoimiston suosittelemat mallit, jotka koskevat, tapauksesta riippuen, nostolaitteiden ja irrallisten apuvälineiden koetusta, perusteellista tutkimista ja tarkastusta.

26 artikla

1. Jotta varmistetaan, että tämän yleissopimuksen ratifioineet jäsenvaltiot keskenään hyväksyvät järjestelyt, jotka koskevat aluksen varusteisiin kuuluvien nostolaitteiden ja irrallisten apuvälineiden koetusta, perusteellista tutkimista, tarkastamista ja niitä koskevien todistusten laatimista sekä hyväksyvät asiaa koskevat pöytäkirjat,

a) tulee kunkin tämän yleissopimuksen ratifioineen jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen nimittää tai muulla tavoin hyväksyä pätevät henkilöt tai kansalaiset tai kansainväliset järjestöt suorittamaan koetuksia ja/tai perusteellisia tutkimuksia ja niihin liittyviä tehtäviä sellaisin ehdoin, että nimitys tai tunnustaminen riippuu tulevaisuudessa tehtävien tyydyttävästä suorittamisesta;

b) tämän yleissopimuksen ratifioineiden jäsenvaltioiden tulee hyväksyä tai tunnustaa tämän momentin (a) kohdan nojalla nimitetyt tai muulla tavoin tunnustetut henkilöt tai järjestöt tai solmia kahdenkeskisiä sopimuksia tällaisesta hyväksymisestä tai tunnustamisesta; kummassakin tapauksessa jatkuvan hyväksymisen tai tunnustamisen ehtona tulee olla tehtävien tyydyttävä suorittaminen.

2. Mitään nostolaitetta, irrallista apuvälinettä tai muuta lastinkäsittelylaitetta ei tule käyttää, jos

a) asianomainen viranomainen koetusta tai tutkimusta koskevaa todistusta tai oikeaksi todistettua asiakirjaa, tapauksesta riippuen, tutkittuaan ei ole voinut todeta että tarpeellinen koetus, tutkimus tai tarkastus on suoritettu tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti; tai

b) nostolaite tai apuväline ei asianomaisen viranomaisen käsityksen mukaan ole turvallinen käytettäväksi.

3. Tämän artiklan 2 momenttia ei saa soveltaa siten, että siitä aiheutuisi viivästymistä aluksen lastauksessa tai lastin purkamisessa milloin käytetään asianomaisen viranomaisen hyväksymiä laitteita.

27 artikla

1. Kaikkiin nostolaitteisiin (lukuunottamatta aluksen lastipuomeja), joille on määritelty vain yksi suurin sallittu kuormitus, ja kaikkiin irrallisiin apuvälineisiin on selvästi merkittävä suurin sallittu kuormitus meistämällä tai, milloin tämä ei ole mahdollista, muulla sopivalla tavalla.

2. Kaikki nostolaitteet (lukuunottamatta aluksen lastipuomeja), joille on määritelty useampia kuin yksi suurin sallittu kuormitus, on varustettava tehokkailla laitteilla, joiden avulla kuljettaja voi määritellä kussakin käyttötapauksessa suurimman sallitun kuorman.

3. Aluksen kaikkiin lastipuomeihin (lukuunottamatta puominostureita) on selvästi merkittävä suurimmat sallitut kuormitukset, joita on noudatettava kun lastipuomia käytetään

a) erillisenä;

b) alemman lastipylpyrän kanssa;

c) kytkettynä toiseen lastipuomiin ja riippumatta pylpyrän sijaintipaikasta.

28 artikla

Kaikissa aluksissa tulee olla kaaviot takiloista ja kaikki muut oleelliset tiedot, joita tarvitaan lastipuomien ja niihin liittyvien välineiden turvalliseen rikaamiseen.

29 artikla

Kuormalavojen tms. välineiden, joilla taakkoja säilytetään tai kannatetaan, tulee olla huolella valmistettuja ja riittävän lujia eikä niissä saa olla näkyviä vikoja, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti niiden turvalliseen käyttämiseen.

30 artikla

Taakkoja ei tule nostaa tai laskea ellei niitä raksilla tai muulla tavoin ole turvallisesti kiinnitetty nostolaitteeseen.

31 artikla

1. Konttiterminaalit on suunniteltava ja hoidettava siten, että tarkoituksenmukaisella tavalla varmistetaan työntekijöiden turvallisuus.

2. Kontteja kuljettavien alusten ollessa kysymyksessä on ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla varmistetaan kontteja surraavien tai niitä irroittavien työntekijöiden turvallisuus.

32 artikla

1. Kaikki vaaralliset lastit on pakattava, merkittävä sekä varustettava varoituslipukkeilla ja käsiteltävä, varastoitava ja ahdattava sekä kansainvälisten asiaanliittyvien määräysten mukaisesti, jotka koskevat vaarallisten tavaroiden kuljetusta vesitse, että niiden määräysten mukaisesti, jotka erityisesti koskevat vaarallisten tavaroiden käsittelyä satamissa.

2. Vaarallisia aineita ei tule käsitellä, varastoida tai ahdata ellei niitä ole pakattu, merkitty ja varoituslipukkeella varustettu tällaisten aineiden kuljetusta koskevien kansainvälisten määräysten mukaisesti.

3. Milloin vaarallisia aineita sisältävä säiliö tai kontti rikkoontuu tai vahingoittuu siinä määrin, että siitä aiheutuu vaara, on satamatyö, paitsi vaaran poistamiseksi välttämätön työ, keskeytettävä kysymyksessä olevalla alueella ja työntekijät on siirrettävä turvalliseen paikkaan kunnes vaara on poistettu.

4. On ryhdyttävä riittäviin toimenpiteisiin, jotta vältetään työntekijöiden altistuminen myrkyllisille tai haitallisille aineille tai vaikutteille tai vähähappisen tai tulenaran ympäristön vaikutukselle.

5. Milloin työntekijöiden on siirryttävä suljettuun tilaan, jossa saattaa olla myrkyllisiä tai haitallisia aineita tai jossa saattaa esiintyä happivajausta, on ryhdyttävä riittäviin toimenpiteisiin tapaturmien ja terveydellisten vahinkojen estämiseksi.

33 artikla

Tarkoituksenmukaisin toimenpitein on suojattava työntekijöitä joutumasta alttiiksi liiallisen melun haittavaikutuksille työpaikalla.

34 artikla

1. Milloin riittävää suojelua tapaturma- tai terveydellisiltä vaaroilta ei voida muulla keinoin varmistaa, on työntekijöille hankittava sellaiset henkilökohtaiset suojavälineet ja sellainen suojavaatetus, jota heidän työnsä suorittaminen kohtuudella edellyttää, ja heidät on velvoitettava näitä asianmukaisesti käyttämään.

2. Työntekijöiden on pidettävä huolta henkilökohtaisista suojavälineistään ja -vaatteistaan.

3. Työnantajan tulee asianmukaisesti huoltaa nämä henkilökohtaiset suojavälineet ja -vaatteet.

35 artikla

Tapaturmatapauksien varalta on oltava riittävästi tarvikkeita ja koulutettua henkilökuntaa valmiudessa kaikkien vaarassa olevien henkilöiden pelastamiseksi, ensiavun antamiseksi ja loukkaantuneiden henkilöiden poiskuljettamiseksi, sikäli kuin se voidaan kohtuudella suorittaa heidän terveydentilaansa enempää vaarantamatta.

36 artikla

1. Kaikkien jäsenvaltioiden tulee kansallisessa lainsäädännössä tai muulla kansallisen käytännön ja olosuhteiden mukaisella tavalla ja kuultuaan asianomaisia työnantajien ja työntekijöiden järjestöjä määritellä

a) ne työhön liittyvät vaaratekijät, joiden vuoksi on järjestettävä työhöntulotarkastusta vastaava terveystarkastus tai määräajoin toistuva terveystarkastus tai molemmat;

b) vaaran luonteen ja asteen ja erityiset olosuhteet huomioon ottaen kuinka usein terveystarkastukset tulee suorittaa;

c) erityisille työympäristössä esiintyville terveysvaaroille altistettuina olevien työntekijöiden ollessa kysymyksessä tarpeellisiksi katsottujen erityistutkimusten laajuus;

d) asianmukaiset toimenpiteet työterveyspalvelujen järjestämiseksi työntekijöille.

2. Kaikki tämän artiklan 1 momentin nojalla suoritetut terveystarkastukset ja tutkimukset ovat työntekijöille ilmaisia.

3. Terveystarkastuksiin ja tutkimuksiin liittyvät asiakirjat ovat luottamuksellisia.

37 artikla

1. Kaikkiin satamiin, joissa työskentelee huomattava määrä työntekijöitä, on perustettava työsuojelutoimikunta, johon kuuluu työnantajien ja työntekijöiden edustajia. Tällaisia toimikuntia on perustettava myös muihin satamiin tarpeen mukaan.

2. Tällaisten toimikuntien perustamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä on määrättävä kansallisessa lainsäädännössä tai muulla kansallisen käytännön ja olosuhteiden mukaisella tavalla, kun asiassa on ensin kuultu asianomaisia työnantajien ja työntekijöiden järjestöjä ja otettu huomioon paikalliset olosuhteet.

38 artikla

1. Ketään työntekijää ei tule ottaa satamatyöhön, ellei hänelle ole annettu hänen työhönsä liittyviä mahdollisia vaaroja ja tärkeimpiä varotoimenpiteitä koskevaa riittävää opastusta tai koulutusta.

2. Nostolaitetta tai muuta lastinkäsittelylaitetta saa käyttää vain henkilö, joka on vähintään 18 vuoden ikäinen ja joka omaa tähän tarvittavat taidot ja kokemuksen, tai henkilö, jota koulutetaan ja asianmukaisesti valvotaan.

39 artikla

Työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisytyön edistämiseksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla varmistetaan että niistä ilmoitetaan asianomaiselle viranomaiselle ja, että ne, milloin on tarpeellista, tutkitaan.

40 artikla

Kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti on kaikille satama-alueille järjestettävä ja pidettävä hyvässä kunnossa riittävä määrä tarkoituksenmukaisia saniteettilaitteita ja pesutiloja kohtuullisen lähelle työpaikkaa, mikäli mahdollista.

IV OSA

Soveltamisala

41 artikla

Kunkin tämän yleissopimuksen ratifioivan jäsenvaltion tulee

a) määritellä satamatyön piirissä työskentelevien henkilöiden ja elinten velvollisuudet työsuojelun osalta;

b) ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien asianmukaisten rangaistusten määrääminen, tämän yleissopimuksen määräysten voimaansaattamiseksi;

c) järjestää asianmultaiset tarkkailuelimet valvomaan tämän yleissopimuksen nojalla suoritettavien toimenpiteiden soveltamista tai varmistua siitä, että asianmukaista valvontaa suoritetaan.

42 artikla

1. Kansallisessa lainsäädännössä on määrättävä ne aikarajat, joiden kuluessa tämän yleissopimuksen määräyksiä on sovellettava

a) alusten rakentamisessa tai varastamisessa;

b) maissa sijaitsevien nostolaitteiden tai muiden lastinkäsittelylaitteiden rakentamisessa tai varustamisessa;

c) irrallisten apuvälineiden valmistamisessa.

2. Tämän artiklan 1 momentin nojalla määrätyt aikarajat eivät saa ylittää neljää vuotta tämän yleissopimuksen ratifioimispäivästä lukien.

V OSA

Loppumääräykset

43 artikla

Tällä yleissopimuksella muutetaan sopimus, joka koskee alusten lastauksessa tai purkauksessa työskentelevien työntekijöiden suojelemista tapaturmilta, 1929, ja sopimus, joka koskee alusten lastauksessa tai purkauksessa työskentelevien työntekijöiden suojelemista tapaturmilta (muutettu), 1932.

44 artikla

Tämän yleissopimuksen virallisista ratifioinneista on rekisteröintiä varten lähetettävä ilmoitus Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle.

45 artikla

1. Tämä yleissopimus sitoo vain niitä Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioita, joiden ratifioinnit pääjohtaja on rekisteröinyt.

2. Yleissopimus tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona pääjohtaja on rekisteröinyt kahden jäsenvaltion ratifioinnit.

3. Sen jälkeen tämä yleissopimus tulee voimaan kunkin jäsenvaltion osalta 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona sen ratifiointi on rekisteröity.

46 artikla

1. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio voi kymmenen vuoden kuluttua siitä päivästä, jona sopimus ensiksi tuli voimaan, sanoa sen irti kirjelmällä, joka lähetetään Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle rekisteröitäväksi. Irtisanominen tulee voimaan vasta vuoden kuluttua sen rekisteröimisestä.

2. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio, joka ei vuoden kuluessa edellisessä momentissa mainitun kymmenen vuoden määräajan päättymisestä käytä tässä artiklassa määrättyä irtisanomisoikeutta, on sidottu sopimukseen uudeksi kymmenvuotiskaudeksi ja voi sen jälkeen sanoa irti sopimuksen kunkin kymmenvuotiskauden päätyttyä tässä artiklassa määrätyin ehdoin.

47 artikla

1. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava Kansainvälisen työjärjestön kaikille jäsenvaltioille tieto kaikista järjestön jäsenvaltioiden hänelle ilmoittamista ratifioinneista ja irtisanomisista.

2. Ilmoittaessaan järjestön jäsenvaltioille toisen hänelle ilmoitetun ratifioinnin rekisteröimisestä pääjohtajan tulee kiinnittää järjestön jäsenvaltioiden huomio yleissopimuksen voimaantulopäivään.

48 artikla

Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava kaikista edellisten artiklojen mukaisesti rekisteröimistään ratifioinneista ja irtisanomisista Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille täydelliset tiedot Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaista rekisteröintiä varten.

49 artikla

Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston on, milloin se katsoo tarpeelliseksi, annettava yleiselle konferenssille tämän yleissopimuksen soveltamista koskeva selostus sekä tutkittava, onko aihetta ottaa konferenssin työjärjestykseen kysymys sopimuksen täydellisestä tai osittaisesta muuttamisesta.

50 artikla

1. Mikäli konferenssi hyväksyy uuden yleissopimuksen, joka kokonaan tai osittain muuttaa tämän yleissopimuksen, eikä uusi yleissopimus määrää toisin, niin

a) kun jäsenvaltio ratifioi uuden muutetun yleissopimuksen, aiheutuu tästä välittömästi ipso jure tämän yleissopimuksen irtisanominen 46 artiklan määräyksistä riippumatta uuden muutetun yleissopimuksen tullessa voimaan;

b) uuden muutetun yleissopimuksen tultua voimaan eivät jäsenvaltiot enää voi ratifioida tätä yleissopimusta.

2. Tämä yleissopimus jää kuitenkin voimaan nykyisen muotoisena ja sisältöisenä niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat sen ratifioineet mutta eivät ole ratifioineet muutettua yleissopimusta.

51 artikla

Tämän yleissopimuksen englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat kumpikin yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.