48/1981

Asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Genevessä syyskuun 1 päivänä 1970 tehty ja 21 päivänä marraskuuta 1976 kansainvälisesti voimaan tullut helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva yleissopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 28 päivänä maaliskuuta 1980 samalla päättäen Suomen liittymisestä sopimukseen, ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille toukokuun 15 päivänä 1980, on tullut voimaan yleissopimuksen 11 artiklan mukaan 15 päivänä toukokuuta 1981 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä heinäkuuta 1981.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1981

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva SOPIMUS (ATP)

Sopimuspuolet,

haluten parantaa helposti pilaantuvien elintarvikkeiden laadun säilyvyysolosuhteita kuljetuksissa etenkin kansainvälisessä kaupassa,

katsoen, että näiden säilyvyysolosuhteiden parantaminen edistää helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kaupan laajentamista,

ovat sopineet seuraavasta:

I Luku

Erityinen kuljetuskalusto

1 artikla

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä kuljetuksissa ei kalustosta saa käyttää nimityksiä "eristetty", "jäähdytetty', "mekaanisesti jäähdytetty" tai "lämmitetty", ellei se täytä tämän sopimuksen 1 liitteessä esitettyjä määritelmiä ja standardeja.

2 artikla

Sopimuspuolet ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin sen takaamiseksi, että tämän sopimuksen 1 artiklassa mainittu kalusto on tarkastettu ja testattu edellä mainittujen standardien noudattamisen osalta tämän sopimuksen 1 liitteen lisäysten 1, 2, 3 ja 4 määräysten mukaisesti. Kukin sopimuspuoli tunnustaa toisen sopimuspuolen asianomaisen viranomaisen tämän sopimuksen 1 liitteen 1 lisäyksen 4 kohdan mukaisesti antamien edellä mainittujen standardien mukaisuutta koskevien todistusten kelpoisuuden. Kukin sopimuspuoli voi tunnustaa muun kuin sopimuspuolena olevan valtion asianomaisen viranomaisen tämän sopimuksen 1 liitteen 1 ja 2 lisäyksen vaatimusten mukaisesti antamien edellä mainittujen standardien mukaisuutta koskevien todistusten kelpoisuuden.

II Luku

Erityisen kuljetuskaluston käyttö tiettyjen helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä kuljetuksissa

3 artikla

1. Tämän sopimuksen 4 artiklan määräykset koskevat kaikkia joko vuokraa tai korvausta vastaan tahi omaan lukuun suoritettavia

syväjäädytettyjen ja jäädytettyjen elintarvikkeiden ja

- tämän sopimuksen 3 artiklassa mainittujen muidenkin kuin syväjäädytettyjen tai jäädytettyjen elintarvikkeiden kuljetuksia, jotka suoritetaan tämän artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti yksinomaan rautateitse, maanteitse tahi edellisten kuljetusmuotojen yhdistelmää käyttäen,

jos paikka, jossa tavarat tai ne sisältävä kalusto kuormataan raide- tai maantieajoneuvoon, ja paikka, jossa tavarat tai ne sisältävä kalusto puretaan tästä ajoneuvosta, sijaitsevat kahdessa eri valtiossa ja tavaroiden purkauspaikka sijaitsee jonkin sopimuspuolen alueella.

Kuljetuksen käsittäessä yhden tai useampia muita kuin tämän artiklan 2 kohdassa mainittuja merimatkoja jokainen maitse tapahtuva matka käsitellään erikseen.

2. Tämän artiklan 1 kohdan määräykset koskevat samoin alle 150 km pituisia merimatkoja edellyttäen, että tavarat kuljetetaan ilman jälleenkuormausta meritse maakuljetukseen tai -kuljetuksiin käytettävässä kalustossa ja että tällainen merimatka edeltää tai seuraa yhtä tai useampaa tämän artiklan 1 kohdassa mainittua maakuljetusta tai tapahtuu kahden tällaisen maakuljetuksen välillä.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan määräyksistä huolimatta sopimuspuolten ei tarvitse soveltaa tämän sopimuksen 4 artiklan määräyksiä muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden kuljetuksiin.

4 artikla

1. Tämän sopimuksen 2 ja 3 liitteessä määriteltyjen helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksiin tulee käyttää tämän sopimuksen 1 artiklassa mainittua kalustoa, elleivät kuljetuksen aikana odotettavissa olevat lämpötilat aivan ilmeisesti tee tätä vaatimusta tarpeettomaksi tämän sopimuksen 2 ja 3 liitteessä mainittujen lämpöolosuhteiden ylläpitämiseksi. Kalusto tulee valita ja Sitä tulee käyttää siten, että mainituissa liitteissä määrätyt lämpöolosuhteet voidaan pitää yllä koko kuljetuksen ajan. Lisäksi kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin tulee ryhtyä erityisesti elintarvikkeiden lämpötilan osalta kuormauksen aikana ja matkan aikana tapahtuvan jäädytyksen tai uudelleen jäädytyksen tahi muiden välttämättömien toimenpiteiden osalta. Kuitenkin tämän kohdan määräyksiä tulee soveltaa ainoastaan siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa tämän sopimuksen voimaantulon ajankohtana voimassaolevista yleissopimuksista tai niitä korvaamaan tehtävistä yleissopimuksista sopimuspuolille aiheutuvien kansainvälisiä kuljetuksia koskevien kansainvälisten sitoumusten kanssa.

2. Ellei tämän artiklan 1 kohdan määräyksiä ole noudatettu tämän sopimuksen alaisen kuljetuksen aikana,

(a) ei elintarvikkeita voida kuljetuksen päätyttyä käyttää sopimuspuolen alueella, elleivät kyseisen sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset katso tällaisen käytön sallimisen olevan sopusoinnussa kansanterveyden vaatimusten kanssa ja ellei viranomaisten käyttöluvan antamisen yhteydessä siihen mahdollisesti liittämiä ehtoja ole täytetty; ja

(b) kukin sopimuspuoli voi kansanterveyden tai zooprofylaksian vaatimusten perusteella ja sikäli, kuin se ei ole ristiriidassa muiden tämän artiklan 1 kohdan viimeisessä lauseessa mainittujen kansainvälisten sitoumusten kanssa, kieltää kyseisten elintarvikkeiden tuonnin alueelleen tai asettaa niiden tuonnille määräämänsä ehdot.

3. Vuokraa tai korvausta vastaan kuljetuksia suorittavilta liikenteenharjoittajilta edellytetään tämän artiklan 1 kohdan määräysten noudattamista vain siltä osin, kuin he ovat sitoutuneet hankkimaan tai tuottamaan palveluja, joiden tarkoituksena on taata näiden määräysten noudattaminen, ja sikäli kuin niiden noudattaminen riippuu kyseisten palvelusten suorittamisesta. Jos muut joko yksityiset henkilöt tai yhteisöt ovat sitoutuneet hankkimaan tai tuottamaan palveluja, joiden tarkoituksena on taata tämän sopimuksen määräysten noudattaminen, heidän edellytetään takaavan niiden noudattamisen sikäli, kuin se riippuu niiden palvelusten suorittamisesta, joiden hankkimiseen tai tuottamiseen he ovat sitoutuneet.

4. Tämän sopimuksen määräysten ùalaisissa kuljetuksissa, joiden kuormauspaikka sijaitsee jonkin sopimuspuolen alueella, vastuu tämän artiklan 1 kohdan vaatimusten noudattamisesta tämän artiklan 3 kohdan määräykset huomioon ottaen on

- vuokraa tai korvausta vastaan suoritettavissa kuljetuksissa sillä joko yksityisellä henkilöllä tai yhteisöllä, joka kuljetuskirjan mukaan on lähettäjä tai kuljetuskirjan puuttuessa sillä joko yksityisellä henkilöllä tai yhteisöllä, joka on tehnyt kuljetussopimuksen liikenteenharjoittajan kanssa;

- muissa tapauksissa sillä joko yksityisellä henkilöllä tai yhteisöllä, joka suorittaa kuljetuksen.

III Luku

Muut määräykset

5 artikla

Tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta maitse ilman tavaroiden jälleenkuormausta suoritettaviin konttikuljetuksiin, jos tällaista kuljetusta edeltää tai seuraa muunlainen kuin tämän sopimuksen 3 artiklan 2 kohdassa mainittu merimatka.

6 artikla

1. Sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin tämän sopimuksen määräysten noudattamisen varmistamiseksi. 50pimuspuolten asianomaiset hallintoelimet ilmoittavat toisilleen yleisistä tässä tarkoituksessa tekemistään toimenpiteistä.

2. Sopimuspuolen todetessa toisen sopimus. puolen alueella asuvan henkilön syyllistyneen rikkomukseen tai rangaistessa tällaista henkilöä, edellisen sopimuspuolen hallintoelin ilmoittaa toisen osapuolen hallintoelimelle todetun rikkomuksen ja annetun rangaistuksen.

7 artikla

Sopimuspuolet pidättävät itselleen oikeuden tehdä kahden- tai monenkeskisiä sopimuksia, joissa erityiskalustoa ja tiettyjen elintarvikkeiden osalta kuljetusten aikana ylläpidettäviä lämpötiloja koskevat määräykset voivat etenkin erityisten ilmastollisten olosuhteiden vuoksi olla - tiukemmat kuin tässä sopimuksessa määrätyt. Tällaisia määräyksiä sovelletaan kansainväliseen liikenteeseen ainoastaan sellaisten sopimuspuolten välillä, jotka ovat tehneet tässä artiklassa mainittuja kahden- tai monenkeskisiä sopimuksia. Tällaiset sopimukset tulee toimittaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, jonka tulee ilmoittaa niistä niille tämän sopimuksen sopimuspuolille, jotka eivät ole allekirjoittaneet mainittuja sopimuksia.

8 artikla

Tämän sopimuksen määräysten laiminlyönti ei vaikuta kuljetuksen suorittamiseksi tehtyjen sopimusten olemassaoloon tai kelpoisuuteen.

IV Luku

Loppumääräykset

9 artikla

1. Euroopan taloudellisen komission jäsenvaltiot ja komissioon sen järjestyssääntöjen 8 kohdan mukaisesti neuvonantajiksi hyväksytyt valtiot voivat tulla tämän sopimuksen sopimuspuoliksi

(a) allekirjoittamalla sen;

(b) ratifioimalla sopimuksen allekirjoitettuaan sen ratifiointiedellytyksin;

(c) liittymällä siihen.

2. Valtiot, jotka voivat osallistua Euroopan taloudellisen komission eräisiin toimintoihin sen järjestyssääntöjen 11 kohdan mukaisesti, voivat tulla tämän sopimuksen sopimuspuoliksi liittymällä siihen sen tultua voimaan.

3. Tämä sopimus on avoinna allekirjoitusta varten 31 päivään toukokuuta 1971 *, mainittu päivä mukaanluettuna. Sen jälkeen se on avoinna liittymistä varten.

* Sisämaakuljetuskomitean 30. istunnossa tehdyn päätöksen mukaan.

4. Ratifiointi tai liittyminen tapahtuu tallettamalla sitä koskeva asiakirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

10 artikla

1. Kukin valtio voi allekirjoittaessaan tämän sopimuksen ilman ratifiointiedellytystä tai tallettaessaan ratifiointi tai liittymiskirjansa tahi milloin tahansa sen jälkeen tehdä tiettäväksi pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella, että tätä sopimusta ei sovelleta kuljetuksiin millään tai jollakin sen Euroopan ulkopuolella sijaitsevalla alueella. Jos edellämainittu Ilmoitus tehdään tämän sopimuksen tultua voimaan ilmoituksen tehneen valtion osalta, sopimuksen soveltaminen kuljetuksiin kyseisessä ilmoituksessa mainitulla alueella tai alueilla lakkaa yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun pääsihteeri on saanut ilmoituksen.

2. Jokainen tämän artiklan 1 kohdan mukaisen ilmoituksen tehnyt valtio voi milloin tahansa sen jälkeen tehdä tiettäväksi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella, että sopimusta sovelletaan tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti tehdyssä ilmoituksessa mainitulla alueella suoritettaviin kuljetuksiin ja sopimusta aletaan soveltaa tällä alueella suoritettaviin kuljetuksiin sadankahdeksankymmenen päivän kuluttua siitä, kun pääsihteeri on tämän ilmoituksen saanut.

11 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan vuoden kuluttua siitä, kun viisi sen 9 artiklan 1 kohdassa mainittua valtiota on allekirjoittanut sen ilman ratifiointiedellytystä tai on tallettanut ratifiointi- tai liittymiskirjansa.

2. Jokaisessa valtiossa, joka ratifioi tämän sopimuksen tai liittyy siihen viiden valtion allekirjoitettua sen ilman ratifiointiedellytystä tai talletettua ratifiointi- tai liittymiskirjansa, tämä sopimus tulee voimaan vuoden kuluttua siitä, kun kyseisen valtio on tallettanut ratifiointi- tai liittymiskirjansa.

12 artikla

1. Jokainen sopimuspuoli voi sanoa tämän sopimuksen irti tekemällä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille irtisanomisilmoituksen.

2. Irtisanominen tulee voimaan viidentoista kuukauden kuluttua siitä, kun pääsihteeri on saanut irtisanomisilmoituksen.

13 artikla

Tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa, jos sopimuspuolten lukumäärä sopimuksen voimaantulon jälkeen on pienempi kuin viisi minkä tahansa kahdentoista peräkkäisen kuukauden pituisen ajanjakson aikana.

14 artikla

1. Jokainen valtio voi allekirjoittaessaan tämän sopimuksen ilman ratifiointiedellytystä tai tallettaessaan ratifiointi- tai liittymiskirjansa tahi milloin tahansa sen jälkeen tehdä tiettäväksi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella, että tätä sopimusta sovelletaan kaikilla tai jollakin alueella, jonka kansainvälisistä suhteista kyseinen valtio on vastuussa. Tätä sopimusta aletaan soveltaa ilmoituksessa mainitulla alueella tai alueilla yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun pääsihteeri on saanut ilmoituksen tai, jos sopimus ei vielä tuona päivänä ole tullut voimaan, sen voimaantulosta lähtien.

2. Jokainen valtio, joka on tehnyt tämän artiklan 1 kohdan mukaisen ilmoituksen siitä, että tätä sopimusta sovelletaan jollakin alueella, jonka kansainvälisistä suhteista se on vastuussa, voi sanoa sopimuksen irti erikseen tämän alueen osalta 12 artiklan mukaisesti.

15 artikla

1. Kaikki kahden tai useamman sopimuspuolen tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riitakysymykset tulee mahdollisuuksien mukaan ratkaista niiden välisin neuvotteluin.

2. Kaikki riitakysymykset, joita ei voida ratkaista neuvotteluin, tulee riidassa osallisena olevan sopimuspuolen pyynnöstä alistaa ratkaistavaksi välimiesmenettelyllä ja ne tulee tämän mukaisesti siirtää kyseisten osapuolten yhteisellä sopimuksella valitsemalle välimiehelle tai välimiehille. Jos riidan osapuolet eivät kolmen kuukauden kuluessa ratkaisuvaatimuksesta ole voineet sopia välimiehen tai välimiesten valinnasta, mikä tahansa kyseisistä osapuolista voi pyytää Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeriä määräämään välimiehen, jolle riita tulee siirtää ratkaistavaksi.

3. Edellisen kohdan mukaisesti määrätyn välimiehen tai välimiesten päätös sitoo riidassa osallisina olevia sopimuspuolia.

16 artikla

1. Jokainen valtio voi allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan tämän sopimuksen tahi liittyessään siihen ilmoittaa, ettei se katso tämän sopimuksen 15 artiklan 2 ja 3 kohdan sitovan itseään. Nämä kohdat eivät sido muita sopimuspuolia niiden suhteessa tällaisen varauman tehneeseen sopimuspuoleen.

2. Tämän artiklan 1 kohdan mukaisen varauman tehnyt sopimuspuoli voi milloin tahansa peruuttaa varauman Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille tehtävällä ilmoituksella.

3. Tämän artiklan 1 kohdassa mainittua varaumaa lukuunottamatta tähän sopimukseen ei sallita mitään varaumia.

17 artikla

1. Tämän sopimuksen oltua voimassa kolme vuotta jokainen sopimuspuoli voi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille tehtävällä ilmoituksella vaatia konferenssin kutsuttavaksi koolle tämän sopimuksen tarkastusta varten. Pääsihteerin tulee ilmoittaa kaikille sopimuspuolille vaatimuksesta ja tarkastuskonferenssi tulee kutsua koolle, jos neljän kuukauden kuluessa pääsihteerin lähettämästä ilmoituksesta vähintään yksi kolmasosa sopimuspuolista ilmoittaa hyväksyvänsä vaatimuksen.

2. Jos konferenssi kutsutaan koolle tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, pääsihteerin tulee ilmoittaa siitä kaikille sopimuspuolille ja pyytää niitä jättämään kolmen kuukauden kuluessa ehdotuksensa, joita ne haluavat konferenssin käsittelevän. Pääsihteerin tulee toimittaa konferenssin alustava työjärjestys ja kyseisten ehdotusten tekstit kaikille sopimuspuolille vähintään kolme kuukautta ennen konferenssin avaamispäivää.

3. Pääsihteerin tulee kutsua tämän artiklan mukaisesti koolle kutsuttavaan konferenssiin kaikki tämän sopimuksen 9 artiklan 1 kohdassa mainitut maat ja samoin maat, jotka ovat tulleet sopimuspuoliksi mainitun 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

18 artikla

1. Jokainen sopimuspuoli voi ehdottaa yhden tai useampia muutoksia tähän sopimukseen. Jokaisen ehdotetun muutoksen teksti tulee toimittaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, jonka tulee toimittaa se kaikille sopimuspuolille ja saattaa se kaikkien muiden tämän sopimuksen 9 artiklan 1 kohdassa mainittujen valtioiden tietoon.

2. Jokainen sopimuspuoli voi kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun pääsihteeri on toimittanut muutosehdotuksen tiedoksi, ilmoittaa pääsihteerille

a) että se vastustaa ehdotettua muutosta tai

b) että vaikka se aikoo hyväksyä ehdotuksen, tällaiselle hyväksymiselle välttämättömiä ehtoja ei vielä ole täytetty kyseisessä maassa.

3. Jos sopimuspuoli lähettää pääsihteerille tämän artiklan 2 b-kohdan mukaisen ilmoituksen, se voi, ellei se ole ilmoittanut pääsihteerille hyväksymisestään, ilmoittaa vastustavansa ehdotettua muutosta yhdeksän kuukauden kuluessa alkuperäistä ilmoitusta koskevan kuuden kuukauden ajanjakson päättymisestä.

4. Jos ehdotettua muutosta vastaan esitetään vastalause, joka on tehty tämän artiklan 2 ja 3 kohdan ehtojen mukaisesti, muutos katsotaan hylätyksi eikä sillä ole mitään vaikutusta.

5. Ellei ehdotettuun muutokseen ole esitetty tämän artiklan 2 ja 3 kohdan mukaista vastalausetta, muutos katsotaan hyväksytyksi seuraavassa määriteltyinä päivinä:

a) ellei mikään sopimuspuoli ole tehnyt pääsihteerille tämän artiklan 2 b-kohdan mukaista ilmoitusta, tämän artiklan 2 kohdassa mainitun kuuden kuukauden ajanjakson päätyttyä;

b) jos vähintään yksi sopimuspuoli on tehnyt pääsihteerille tämän artiklan 2 b-kohdan mukaisen ilmoituksen, aikaisempana kahdesta seuraavasta päivämäärästä:

- sinä päivänä, jolloin kaikki tällaisen ilmoituksen tehneet sopimuspuolet ovat ilmoittaneet pääsihteerille hyväksyvänsä ehdotetun muutoksen, kuitenkin sillä edellytyksellä, että jos kaikki hyväksymisilmoitukset on tehty tämän artiklan 2 kohdassa mainittujen kuuden kuukauden kuluessa, päivämäärä on sama kuin tämän ajanjakson päättymispäivä;

- tämän artiklan 3 kohdassa mainitun yhdeksän kuukauden ajanjakson päättymispäivänä.

6. Jokainen hyväksytyksi katsottu muutos tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin se katsottiin hyväksytyksi.

7. Pääsihteeri ilmoittaa mahdollisimman pian kaikille sopimuspuolille, onko ehdotettuun muutokseen tehty tämän artiklan 2 a-kohdan mukainen vastalause ja onko yksi tai useampi sopimuspuoli lähettänyt tämän artiklan 2 b-kohdan mukaisen ilmoituksen. Jos yksi tai useampi sopimuspuolista on lähettänyt pääsihteerille tällaisen ilmoituksen, tämä ilmoittaa välittömästi kaikille sopimuspuolille, esittääkö tällaisen ilmoituksen tehnyt sopimuspuoli tai sopimuspuolet vastalauseen ehdotettuun muutokseen vai hyväksyvätkö ne sen.

8. Tämän artiklan 1-6 kohdassa määritellystä muutosmenettelystä riippumatta voidaan tämän sopimuksen liitteitä ja lisäyksiä muuttaa kaikkien sopimuspuolten asianomaisten hallintoelinten välisellä sopimuksella. Jos sopimuspuolen hallintoelin on ilmoittanut, että sen hyväksyminen edellyttää kasallisen lain mukaan lakiasäätävän elimen erityistä lupaa tai hyväksymistä, ei kyseisen sopimuspuolen suostumusta liitteen muutokseen katsota annetuksi ennen kuin sopimuspuoli on ilmoittanut pääsihteerille saaneensa tarvittavan luvan tai hyväksymisen. Asianomaisten hallintoelinten välisessä sopimuksessa voidaan määrätä, että siirtymäkauden aikana vanhat liitteet pysyvät joko kokonaan tai osittain voimassa uusien liitteiden rinnalla. Pääsihteeri määrää tällaisista muutoksista aiheutuneiden uusien tekstien voimaantulopäivän.

19 artikla

Tämän sopimuksen 17 ja 18 artiklassa määrättyjen ilmoitusten lisäksi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tulee ilmoittaa tämän sopimuksen 9 artiklan 1 kohdassa mainituille valtioille ja 9 artiklan 2 kohdan mukaan sopimuspuoliksi tulleille valtioille

a) 9 artiklan mukaiset allekirjoittamiset, ratifioinnit ja liittymiset;

b) 11 artiklan mukaiset tämän sopimuksen voimaantulopäivät;

c) 12 artiklan mukaiset irtisanomiset;

d) 13 artiklan mukainen, tämän sopimuksen voimassaolon lakkaaminen;

e) 10 ja 14 artiklan mukaisesti saadut ilmoitukset;

f) 16 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset ilmoitukset;

g) 18 artiklan mukaisten muutosten voimaantulo.

20 artikla

Toukokuun 31 päivän 1971* jälkeen tämän sopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Yhdistyneiden Kansankuntien pääsihteerin huostaan, jonka tulee toimittaa siitä oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille tämän sopimuksen 9 artiklan 1 ja 2 kohdissa mainituille valtioille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamat edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Genevessä ensimmäisenä päivänä syyskuuta tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä yhtenä englannin-, ranskan- ja venäjänkielisenä kappaleena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

* Sisämaakuljetuskomitean 30. istunnossa tehdyn päätöksen mukaan

(Sopimuksen 1, 2, 3, 4 ja 18 artiklassa mainitut liitteet ovat nähtävänä ja saatavana maa- ja metsätalousministeriössä.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.