42/1981

PÖYTÄKIRJA INTELSATin erioikeuksista, vapautuksista ja vapauksista

Johdanto

Tämän pöytäkirjan sopimuspuolina olevat valtiot,

ottaen huomioon, että kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä (INTELSAT) koskevan sopimuksen 15 artiklan c kohdassa määrätään, että kaikkien sopimuspuolten, mukaan lukien se sopimuspuoli, jonka alueella INTELSATin päämaja sijaitsee, tulee myöntää asianmukaiset erioikeudet, vapautukset ja vapaudet,

ottaen huomioon, että INTELSAT on tehnyt Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen kanssa päämajasopimuksen, joka tuli voimaan 24 päivänä marraskuuta 1976;

ottaen huomioon, että INTELSATia koskevan sopimuksen 15 artiklan c kohta edellyttää INTELSATin erioikeuksia, vapautuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan tekemista muiden sopimuspuolten osalta kuin sen, jonka alueella INTELSATin päämaja sijaitsee;

todeten, että tässä pöytäkirjassa tarkoitettujen erioikeuksien, vapautusten ja vapauksien tarkoituksena on taata INTELSATin tehokas toiminta;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa:

a) "sopimus" tarkoittaa kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestö INTELSATia koskevaa sopimusta liitteineen, joka avattiin hallitusten allekirjoitettavaksi Washingtonissa 20 päivänä elokuuta 1971;

b) "toimintasopimus" tarkoittaa sitä sopimusta liitteineen, joka avattiin hallitusten tai niiden määräämien tietoliikenneyhteisöjen allekirjoitettavaksi Washingtonissa 20 päivänä elokuuta 1971;

c) "INTELSAT-sopimukset" tarkoittaa sopimusta ja toimintasopimusta, jotka on mainittu edellä a ja b kohdassa;

d) "INTELSATin osapuoli" tarkoittaa valtiota, jonka osalta sopimus on voimassa;

e) "INTELSATin allekirjoittaja" tarkoittaa INTELSATin osapuolta tai sen määräämää tietoliikenneyhteisöä, jonka osalta toimintasopimus on voimassa;

f) "sopimuspuoli" tarkoittaa INTELSATin osapuolta, jonka osalta tämä pöytäkirja on tullut Voimaan;

g) "INTELSATin henkilöstön jäsen" tarkoittaa pääjohtajaa ja niitä toimeenpanevan elimen henkilöstöön kuuluvia, joilla on vakinainen tai vähintään vuoden kestävä päätoiminen työsuhde järjestöön, lukuun ottamatta kuitenkaan INTELSATin palvelusväkeä;

h) "sopimuspuolen edustaja" tarkoittaa INTELSATin osapuolen edustajaa ja kussakin tapauksessa Valtuuskunnan puheenjohtajaa, hänen varamiestään ja neuvonantajia;

i) "allekirjoittajan edustaja" tarkoittaa INTELSATin allekirjoittajan edustajaa ja kussakin tapauksessa valtuuskunnan puheenjohtajaa, hänen varamiestään ja neuvonantajia;

j) "omaisuus" tarkoittaa kaikkea, mihin omistusoikeus voi kohdistua sekä sopimuksiin perustuvia oikeuksia;

k) "arkisto" tarkoittaa kaikkia INTELSATille kuuluvia tai sen hallussa olevia muistiinPanoja, kirjeenvaihtoa, asiakirjoja, käsikirjoituksia, valokuvia, filmejä sekä optisia ja magneettisia tallenteita.

I LUKU

INTELSATin omaisuus ja toiminta

2 artikla
Arkistojen loukkaamattomuus

INTELSATin arkistot ovat sijainnistaan riippumatta loukkaamattomat.

3 artikla
Vapautus tuomio vallasta ja täytäntöönpanosta

1. INTELSAT-sopimusten mukaisen toimintansa puitteissa INTELSAT nauttii vapautusta tuomiovallasta ja täytäntöönpanosta paitsi:

a) jos pääjohtaja on nimenomaan peruuttanut vapautuksen tuomiovallasta tai täytäntöönpanosta jonkin tapauksen osalta;

b) kaupallisen toimintansa osalta;

c) kolmannen osapuolen ajaman kanteen osalta siviilijutussa, joka koskee INTELSATin omistaman tai hallinnassa olevan moottoriajoneuvon tai muun kulkuvälineen aiheuttamaa onnettomuutta tai tällaisen ajoneuvon aiheuttamaa liikennerikkomusta;

d) oikeusviranomaisten antamaan päätökseen perustuvan ulosmittauksen osalta, jos henkilöstön jäsenellä on palkka- tai palkkiosaamisia INTELSATilta;

e) vastakanteen osalta, joka liittyy välittömästi INTELSATin vireille panemaan oikeudenkäyntiin; tai

f) välitystuomion täytäntöönpanon osalta, joka on annettu sopimuksen 18 artiklan tai toimintasopimuksen 20 artiklan mukaisesti.

2. INTELSATin omaisuus vapautetaan siitä riippumatta, missä se sijaitsee ja kenen hallinnassa se on:

a) kaikesta etsinnästä, pakko-otosta, menettämisseuraamuksesta ja takavarikoinnista;

b) pakkolunastuksesta, lukuun ottamatta kiinteistöä, joka lunastetaan yleisen edun johdosta, jolloin siitä on viipymättä suoritettava kohtuullinen korvaus;

c) kaikista hallinnollisista tai tuomion antamista edeltävistä rajoituksista, elleivät nämä ole väliaikaisesti välttämättömiä sellaisen onnettomuuden ehkäisemiseksi ja tutkimiseksi, jossa on mukana INTELSATin omistama tai sen hallinnassa oleva moottoriajoneuvo tai muu kulkuväline.

4 artikla
Veroja ja tullia koskevat määräykset

1. INTELSAT-sopimusten mukaisen toimintansa puitteissa INTELSAT ja sille kuuluva omaisuus vapautetaan kaikista kansallisista tuloveroista ja välittömistä kansallisista omaisuusveroista.

2. Kun INTELSATin ostaman viestintätekokuun ja sen osien hintaan normaalisti sisältyy vero tai tullimaksu, veron tai tullimaksun perinyt sopimuspuoli ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin maksujen tunnistettavan osan palauttamiseksi INTELSATille, jos kysymyksessä oleva tekokuu aiotaan lähettää maailmanlaajuiseen käyttöön.

3. INTELSAT vapautetaan tekokuiden tai niiden osien maahantuonnin tai maastaviennin johdosta maksettavista tullimaksuista, veroista, kielloista ja rajoituksista, jos kysymyksessä olevat tekokuut aiotaan lähettää maailmanlaajuiseen käyttöön. Sopimuspuolten on kaikin tavoin pyrittävä helpottamaan tulliselvitystä.

4. Tämän artiklan 1, 2 ja 3 kappaleen määräykset eivät koske veroja ja maksuja, jotka tosiasiallisesti peritään määrätyistä palveluista.

5. Tämän artiklan 2 tai 3 kappaleen perusteella veroista ja maksuista vapautettua INTELSATin omaisuutta ei saa pysyvästi eikä tilapäisesti siirtää, vuokrata tai lainata toiselle muutoin kuin vapautuksen myöntäneen sopimuspuolen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

5 artikla
Viestintä

Virallisen viestintänsä ja kaikkien asiakirjojensa siirron osalta INTELSAT nauttii kaikkien sopimuspuolien alueella vähintään yhtä suosiollista kohtelua kuin muut valtioidenväliset ei-alueelliset järjestöt kysymyksen ollessa postin ja kaiken kaukoviestinnän tärkeysjärjestyksestä, tariffeista ja verotuksesta, siinä määrin kuin tämä ei ole sellaisten kansainvälisten yleissopimusten, sääntöjen ja järjestelyjen vastaista, joihin asianomainen sopimuspuoli kuuluu. Mihinkään INTELSATin viestintämuotoon ei saa kohdistaa tarkkailua ja valvontaa.

6 artikla
Rajoitukset

INTELSAT-sopimusten mukaisen toimintansa puitteissa INTELSATin varoihin ei saa kohdistaa mitään valvontaa, rajoituksia, säännöstelyä tai maksujen lykkäyksiä, edellyttäen, että toiminta, johon varoja käytetään, ei ole asianomaisen sopimuspuolen lainsäädännön vastaista.

II LUKU

INTELSATin henkilöstön jäsenet

7 artikla

1. INTELSATin henkilöstön jäsenet nauttivat seuraavia erioikeuksia, vapautuksia ja vapauksia:

a) vapautus tuomiovallasta, myös sen jälkeen kuin he eivät enää ole INTELSATin palveluksessa, virallisten tehtäviensä ja velvollisuuksiensa puitteissa suorittamiensa tekojen osalta, mukaan lukien suulliset ja kirjalliset lausumat. Vapautusta ei kuitenkaan myönnetä kolmannen osapuolen nostaman siviilikanteen osalta, joka koskee INTELSATin henkilöstön jäsenelle kuuluvan tai hänen kuljettamansa moottoriajoneuvon tai muun kulkuvälineen aiheuttamaa onnettomuutta tai liikennerikkomusta, johon INTELSATin henkilöstön jäsen on syyllistynyt;

b) loukkaamattomuus kaikkien virallisten asiakirjojen ja kirjelmien osalta, jotka liittyvät INTELSATin toimintaan ja heidän tehtäviensä suorittamiseen;

c) vapautus kansallisista palvelusvelvollisuuksista;

d) yhtäläinen vapautus sekä omalta kohdaltaan että talouteensa kuuluvien perheenjäsenten osalta maahantulorajoituksista, ulkomaalaisten rekisteröimistä ja maastalähtöä koskevista määräyksistä sekä samat kotiutusta koskevat helpotukset kansainvälisenä kriisiaikana kuin muiden valtioiden välisten järjestöjen henkilöstön jäsenille on yleensä myönnetty;

e) vapautus kaikesta kansallisesta tuloverotuksesta INTELSATin heille suorittamien palkkojen, palkkioiden ja eläkkeiden sekä maiden vastaavien etuuksien osalta. Sopimuspuolet varaavat oikeuden ottaa nämä palkat ja palkkiot huomioon määrättäessä verovelvolliselta muista tulolähteistä perittävää tuloveroa;

f) sama kohtelu valuutanvaihdon ja valuuttarajoitusten osalta kuin mikä yleensä myönnetään valtioidenvälisten järjestöjen henkilökunnan jäsenille;

g) oikeus toimeen ryhtyessään tuoda maahan ilman tulli- tai muita maksuja (lukuun ottamatta maksua suoritetuista palveluksista) huonekalunsa tai muu henkilökohtainen irtaimistonsa, moottoriajoneuvo mukaan lukien, sekä oikeus tehtäviensä päättyessä viedä ne vapaasti maasta, ottaen kuitenkin huomioon asianomaisen sopimuspuolen lainsäädännön tätä koskevat määräykset.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen g kohdan perusteella tullimaksuista vapautettua henkilöstön jäsenelle kuuluvaa omaisuutta ei saa siirtää eikä pysyvästi tai tilapäisesti vuokrata tai lainata toiselle muutoin kuin vapautuksen myöntäneen sopimuspuolen sisäisen lainsäädännön mukaisesti.

3. Edellyttäen, että henkilöstö kuuluu INTELSATin sosiaaliturvajärjestelmään, INTELSAT ja sen henkilöstön jäsenet vapautetaan kaikista kansalliseen sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvista pakollisista maksuista, ottaen kuitenkin huomioon 12 artiklan mukaisesti asianomaisten sopimuspuolien kanssa tehtävät sopimukset. Tämä vapautus ei kuitenkaan kiellä vapaaehtoista osallistumista kansalliseen sosiaaliturvajärjestelmään asianomaisen sopimuspuolen lakien mukaisesti, eikä se myöskään velvoita sopimuspuolta suorittamaan sosiaaliturvamaksuja henkilöstön jäsenille, jotka ovat tämän kappaleen perusteella niistä vapautetut.

4. Sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin INTELSATin henkilöstön, oleskelun ja maastalähdön helpottamiseksi.

5. Sopimuspuolet eivät ole velvollisia myöntämään omille kansalaisilleen tai maassa pysyvästi asuville 1 kappaleen c, d, e, f ja g kohdassa tarkoitettuja erioikeuksia, vapautuksia ja vapauksia.

6. INTELSATin pääjohtaja ilmoittaa asianomaisille sopimuspuolille niiden henkilöstön jäsenten nimet, joita tämän artiklan määräykset koskevat. Pääjohtaja ilmoittaa myös viipymättä tämän artiklan 1 kappaleen d kohdassa tarkoitetun vapautuksen myöntävälle sopimuspuolelle henkilöstön jäsenen virkatehtävien päättymisestä asianomaisen sopimuspuolen alueella.

III LUKU

INTELSATin sopimuspuolten ja allekirjoittajien edustajat sekä välitysmenettelyyn osallistuvat henkilöt

8 artikla

1. INTELSATin järjestämiin kokouksiin osallistuvat INTELSATin sopimuspuolten edustajat nauttivat virkatehtävissään sekä matkalla kokoukseen ja sieltä takaisin seuraavia erioikeuksia ja vapautuksia:

a) vapautus tuomiovallasta myös työsuhteensa päätyttyä virkatehtävissään ja toimivaltansa rajoissa suorittamiensa tekojen osalta mukaan lukien suulliset ja kirjalliset lausunnot. Vapautus ei kuitenkaan koske kolmannen osapuolen ajamaa korvauskannetta siviilijutussa, joka koskee edellä mainitun edustajan omistaman tai käytössä olleen moottoriajoneuvon tai muun kulkuvälineen aiheuttamaa liikenneonnettomuutta eikä myöskään liikennerikkomusta, johon edustaja sellaista ajoneuvoa kuljettaessaan on syyllistynyt;

b) loukkaamattomuus kaikkien asiakirjojensa ja kirjelmiensä osalta;

c) yhtäläinen vapautus sekä omalta kohdaltaan että talouteensa kuuluvien perheenjäsenten osalta maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröimistä ja maastalähtöä koskevista määräyksistä kuin muiden valtioidenvälisten järjestöjen henkilöstön jäsenille yleensä on myönnetty, siten rajoitettuna, ettei mikään sopimuspuoli ole velvollinen soveltamaan tätä määräystä alueellaan pysyvästi asuviin.

2. INTELSATin järjestämiin kokouksiin tulevat allekirjoittajien edustajat nauttivat virkatehtäviensä suorittaessaan sekä matkalla kokoukseen ja sieltä takaisin seuraavia erioikeuksia ja vapauksia:

a) loukkaamattomuus kaikkien INTELSATin toimintaan ja heidän tehtäviensä suorittamiseen liittyvien virallisten asiakirjojen ja kirjelmien osalta;

b) yhtäläinen vapautus sekä omalta kohdaltaan että talouteensa kuuluvien perheenjäsenten osalta maahantulorajoituksista, ulkomaalaisten rekisteröintiä ja maastalähtöä koskevista määräyksistä kuin muiden valtioidenvälisten järjestöjen henkilöstön jäsenille yleensä on myönnetty, sillä rajoituksella, ettei mikään sopimuspuoli ole velvollinen soveltamaan tätä määräystä alueellaan pysyvästi asuviin.

3. Välitystuomioistuimen jäsenet ja sen kutsumat todistajat, jotka osallistuvat välitysmenettelyyn sopimuksen C liitteen mukaisesti, nauttivat virkatehtäviänsä suorittaessaan sekä matkalla kokoukseen ja sieltä takaisin tämän artiklan 1 kappaleen a, b ja c kohdassa tarkoitettuja erioikeuksia ja vapauksia.

4. Mikään sopimuspuoli ei ole velvollinen myöntämään omille kansalaisilleen tai omille edustajilleen tämän artiklan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitettuja erioikeuksia ja vapauksia.

IV LUKU

Erioikeuksien ja vapauksien peruuttaminen

9 artikla

Tässä pöytäkirjassa tarkoitettuja erioikeuksia, vapautuksia ja vapauksia ei ole myönnetty yksittäisten henkilöiden henkilökohtaiseksi eduksi. Jos näyttää siltä, että erioikeudet, vapautukset ja vapaudet saattavat estää oikeuden toteutumisen ja kaikissa tapauksissa, joissa niistä voidaan luopua haittaamatta INTELSATin tehtävien tehokasta suorittamista, alempana mainitut viranomaiset peruuttavat erivapaudet, vapautukset ja vapaudet seuraavasti:

a) sopimuspuolet edustajiensa ja allekirjoittajiensa edustajien osalta;

b) hallintoneuvosto INTELSATin pääjohtajan osalta;

c) pääjohtaja INTELSATin sekä muiden INTELSATin henkilöstön jäsenten osalta;

d) hallintoneuvosto 8 artiklan 3 kappaleessa tarkoitettujen välitysmenettelyyn osallistuvien henkilöiden osalta.

V LUKU

Yleiset määräykset

10 artikla
Varotoimenpiteet

Jokainen sopimuspuoli varaa itselleen oikeuden ryhtyä kaikkiin tarvittaviin turvallisuutensa edellyttämiin toimenpiteisiin.

11 artikla
Yhteistyö sopimuspuolien kanssa

INTELSAT ja sen henkilöstö toimivat jatkuvassa yhteistyössä asianomaisten sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten kanssa helpottaakseen hyvää lainkäyttöä, varmistuakseen että asianomaisten sopimuspuolten lakeja ja määräyksiä noudatetaan ja estääkseen tässä pöytäkirjassa tarkoitettujen erioikeuksien, vapautusten ja vapauksien mahdollisen väärinkäytön.

12 artikla
Täydentävät sopimukset

INTELSAT voi tehdä tämän pöytäkirjan määräysten tehokasta soveltamista koskevia täydentäviä sopimuksia yhden tai useamman sopimuspuolen kanssa sekä muita INTELSATin toiminnan tehostamista tarkoittavia sopimuksia.

13 artikla
Riitojen ratkaiseminen

INTELSATin ja jonkin sopimuspuolen tai kahden sopimuspuolen välillä tämän pöytäkirjan soveltamisesta tai tulkinnasta syntyvät riidat, joita ei ole pystytty ratkaisemaan neuvotteluilla tai muulla sovitulla tavalla, alistetaan lopullisesti ratkaistaviksi välitystuomioistuimessa, johon kuuluu kolme välimiestä. Kumpikin riidan osapuoli valitsee yhden välimiehen kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, jolloin toinen riidan osapuolista ilmoittaa toiselle aikovansa alistaa riidan välitysmenettelyllä ratkaistavaksi. Nämä kaksi välimiestä valitsevat kolmannen välimiehen, joka toimii välitystuomioistuimen puheenjohtajana. Jos kaksi ensin valittua välimiestä eivät kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, jolloin jälkimmäinen on nimitetty, pääse yksimielisyytteen kolmannesta välimiehestä, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri nimittää kolmannen välimiehen.

VI LUKU

Loppumääräykset

14 artikla

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten muille INTELSATin sopimuspuolille kuin sille, jonka alueella järjestön päämaja sijaitsee, 20 päivään marraskuuta 1978 saakka.

2. Tämä sopimus on ratifioitava tai hyväksyttävä. Ratifioimis- tai hyväksymisasiakirjat talletetaan INTELSATin pääjohtajan huostaan.

3. Tämä pöytäkirja on avoinna liittymistä varten tämän artiklan 1 kappaleessa mainituille sopimuspuolille. Liittymiskirjat talletaan INTELSATin pääjohtajan huostaan.

15 artikla

Jokainen INTELSATin sopimuspuoli voi ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettaessaan tehdä mitä tahansa tämän pöytäkirjan määräystä koskevan varauman. Varauman voi koska tahansa peruuttaa tekemällä siitä INTELSATin pääjohtajalle osoitetun ilmoituksen. Ellei ilmoituksesta muuta johdu, peruutus tulee voimaan välittömästi pääjohtajan vastaanotettua ilmoituksen.

16 artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, jolloin kahdestoista ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu.

2. Jokaisen valtion osalta, joka ratifioi tai hyväksyy tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen sen jälkeen, kun kahdestoista ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu, tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua sen jälkeen, kun asianomainen valtio on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis-tai liittymiskirjansa.

17 artikla

1. Tämä pöytäkirja on voimassa, kunnes sopimuksen voimassaolo lakkaa.

2. Jokainen sopimuspuoli voi irtisanoa tämän pöytäkirjan osoittamalla INTELSATin pääjohtajalle kirjallisen irtisanomisilmoituksen. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, jolloin INTELSATin pääjohtaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

3. INTELSATin sopimuspuolen, joka irtisanoo sopimuksen sen 16 artiklan mukaisesti, katsotaan samalla irtisanovan tämän pöytäkirjan.

18 artikla

1. INTELSATin pääjohtaja ilmoittaa kaikille tämän pöytäkirjan allekirjoittaja- ja liittyjävaltioille kaikkien tätä pöytäkirjaa koskevien ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamisista, tämän pöytäkirjan voimaantulopäivän ja kaikki muut sitä koskevat tiedot.

2. Tämän pöytäkirjan voimaantulon jälkeen INTELSATin pääjohtaja ilmoittaa sen Yhdistyneisiin Kansankuntiin kirjattavaksi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

3. Tämän pöytäkirjan alkuperäiskappale, jonka englannin-, espanjan- ja ranskankieliset kappaleet ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan INTELSATin pääjohtajan huostaan, joka toimittaa siitä oikeaksi todistetut jäljennökset INTELSATin sopimuspuolille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Washingtonissa 19 päivänä toukokuuta 1978.

(Allekirjoitukset)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.