26/1981

Annettu: 25.04.1981

Asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskannan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen selkä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Lontoossa 16 päivänä marraskuuta 1979 tehty, Suomen Tasavallan hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi 17 päivänä heinäkuuta 1969 tehdyn sopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 13 päivänä maaliskuuta 1981 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (278/81) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 13 päivänä maaliskuuta 1981 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu Lontoossa 26 päivänä maaliskuuta 1981, on voimassa 25 päivästä huhtikuuta 1981 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 13 päivänä maaliskuuta 1981 annettu laki (278/81) ja tämä asetus tulevat voimaan 25 päivänä huhtikuuta 1981.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1981

Alkuperäinen sopimus: 2/1970

Suomen Tasavallan hallituksen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen välillä Lontoossa 17 päivänä heinäkuuta 1969 allekirjoitetun ja Lontoossa 17 päivänä toukokuuta 1973 allekirjoitetulla pöytäkirjalla muutetun, tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämistä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehty PÖYTÄKIRJA

Suomen Tasavallan hallitus sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallitus;

haluten tehdä sopimuspuolten välillä Lontoossa 17 Päivänä heinäkuuta 1969 allekirjoitettua ja Lontoossa 17 päivänä toukokuuta 1973 allekirjoitetulla pöytäkirjalla muutettua, tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämistä koskevaa sopimusta (jäljempänä "sopimus") muuttavan pöytäkirjan;

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Sopimuksen 2 artiklan (1) kohta poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kohta:

"(1) Verot, joihin tätä sopimusta sovelletaan, ovat:

(a) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneessä Kuningaskunnassa:

(i) tulovero;

(ii) yhtiövero;

(iii) öljytulovero;

(iv) maan kehittämisen perusteella suoritettava vero ja

(v) myyntivoittovero;

(b) Suomessa:

(i) tulo- ja varallisuusvero;

(ii) kunnallisvero;

(iii) kirkollisvero;

(iv) merimiesvero ja

(v) lähdevero."

II artikla

Sopimuksen 11 artikla poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava artikla:

"11 artikla

Osingot

(1) Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuvan henkilön Suomessa asuvalta yhtiöltä saamista osingoista voidaan verottaa Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Osingoista voidaan myös verottaa Suomessa, Suomen lainsäädännön mukaan, mutta, jos osinkoetuuden omistaja on Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuva henkilö, siten määrättävä vero ei saa olla suurempi kuin 5 prosenttia osinkojen kokonaismäärästä.

(2) Suomessa asuvan henkilön Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuvalta yhtiöltä saamista osingoista voidaan verottaa Suomessa. Osingoista voidaan myös verottaa Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Yhdistyneen Kuningaskunnan lainsäädännön mukaan, mutta, jos osinkoetuuden omistaja on Suomessa asuva henkilö, siten määrättävä vero ei saa olla suurempi kuin 5 prosenttia osinkojen kokonaismäärästä.

(3) Niin kauan kuin Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuvalla luonnollisella henkilöllä on oikeus veronhyvitykseen osingon osalta, jonka Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuva yhtiö on maksanut, sovelletaan kuitenkin seuraavia tämän kohdan määräyksiä (2) kohdan määräysten asemesta:

(a, (i) Suomessa asuvan henkilön Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuvalta yhtiöltä saamista osingoista voidaan verottaa Suomessa.

(ii) Milloin Suomessa asuvalla henkilöllä on osingon osalta oikeus veronhyvitykseen (b) kohdan perusteella, voidaan veroa myös määrätä Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Yhdistyneen Kuningaskunnan lainsäädännön mukaan, mainitun osingon määrän tai arvon ja mainitun veronhyvityksen määrän yhteismäärästä soveltamalla verokantaa, joka ei ylitä 15 prosenttia.

(iii) Milloin Suomessa asuvalla henkilöllä on osingon osalta oikeus veronhyvitykseen (c) kohdan perusteella, voidaan veroa myös määrätä Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Yhdistyneen Kuningaskunnan lainsäädännön mukaan, mainitun osingon määrän tai arvon ja mainitun veronhyvityksen määrän yhteismäärästä soveltamalla verokantaa, joka ei ylitä 5 prosenttia.

(iv) Muissa kuin niissä tapauksissa, joista määrätään (a) (ii) ja (iii) kohdassa, ovat osingot, jotka Suomessa asuva henkilö osinkoetuuden omistajana on saanut Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuvalta yhtiöltä, vapaat Yhdistyneessä Kuningaskunnassa määrättävistä veroista.

(b) Mikäli (c) kohdan määräyksistä ei muuta johdu, on Suomessa asuvalla henkilöllä, joka saa Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuvalta yhtiöltä osingon ja on osinkoetuuden omistaja, oikeus sellaiseen veronhyvitykseen sen osalta kuin mihin Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuvalla luonnollisella henkilöllä olisi ollut oikeus, jos hän olisi saanut tämän osingon, sekä sitä määrää vastaavaan maksuun, jolla tämä veronhyvitys ylittää hänen velvollisuutensa suorittaa Yhdistyneen Kuningaskunnan veroa.

(c) Tämän kohdan (b) kohtaa ei sovelleta, milloin osinkoetuuden omistaja on yhtiö, joka yksin tai yhdessä yhden tai useamman etuyhteydessä keskenään olevan yhtiön kanssa hallitsee välittömästi tai välillisesti vähintään 10 prosenttia osingon maksavan yhtiön äänimäärästä. Näissä olosuhteissa on Suomessa asuvalla yhtiöllä, joka saa Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuvalta yhtiöltä osingon ja on osinkoetuuden omistaja, oikeus puoleen siitä veronhyvityksestä, johon Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuvalla luonnollisella henkilöllä olisi ollut oikeus, jos hän olisi saanut tämän osingon, sekä sitä määrää vastaavaan maksuun, jolla tämä veronhyvitys ylittää yhtiön velvollisuuden suorittaa Yhdistyneen Kuningaskunnan veroa. Tätä (c) kohtaa sovellettaessa kahden yhtiön katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään, jos toinen hallitsee toista välittömästi tai välillisesti tai jos kolmas yhtiö hallitsee välittömästi tai välillisesti kumpaakin. Yhtiön katsotaan hallitsevan toista yhtiötä, jos ensiksi mainittu yhtiö hallitsee yli 50 prosenttia viimeksi mainitun yhtiön äänimäärästä.

(4) Sanonnalla "osinko" tarkoitetaan tässä artiklassa tuloa, joka on saatu osakkeista tai muista oikeuksista, jotka osallistuvat voittoon olematta saamisia, samoin kuin muista yhtiöoikeuksista saatua tuloa, joka sen valtion verolainsäädännön mukaan, jossa asuva voiton jakava yhtiö on, rinnastetaan osakkeista saatuun tuloon sekä myös kaikkea muuta tuloa (muuta kuin tämän sopimuksen 12 ja 13 artiklan nojalla verosta vapaata korkoa ja rojaltia), jota sen sopimusvaltion lainsäädännön mukaan, jossa asuva osingon maksava yhtiö on, pidetään yhtiön osinkona tai voitonjakona.

(5) Milloin sopimusvaltiossa asuvalla osinkoetuuden omistajalla on toisessa sopimusvaltiossa, jossa asuva osingon maksava yhtiö on, kiinteä toimipaikka, josta harjoitettuun liiketoimintaan osingon maksamisen perusteena olevat oikeudet tosiasiallisesti liittyvät, ei tämän artiklan (1), (2) eikä (3) kohdan määräyksiä sovelleta. Tässä tapauksessa sovelletaan 8 artiklan määräyksiä.

(6) Milloin jommassakummassa valtiossa asuva osinkoetuuden omistaja omistaa 10 prosenttia tai enemmän sen laatuisista osakkeista, joille osinko maksetaan, eikä hänen ole suoritettava veroa siltä tässä valtiossa, ei tämän artiklan (1), (2) eikä (3) kohtaa sovelleta osinkoon siltä osin kuin sitä on voitu maksaa vain siitä voitosta tai muusta tulosta, jonka osinkoa maksava yhtiö on saanut vähintään 12 kuukautta ennen "ratkaisevaa päivää" päättyvältä ajalta. Tätä kohtaa sovellettaessa sanonnalla "ratkaiseva päivä" tarkoitetaan sitä päivää, jolloin osinkoetuuden omistaja sai omistukseensa 10 prosenttia tai enemmän kysymyksessä olevan laatuisista osakkeista. Tätä kohtaa sovelletaan vain, jos osakkeet oli hankittu etupäässä tässä artiklassa myönnetyn edun saamiseksi eikä vilpittömässä mielessä kaupallisista syistä.

(7) Milloin sopimusvaltiossa asuva yhtiö saa tuloa toisesta sopimusvaltiosta, ei tämä toinen valtio saa määrätä veroa yhtiön maksamasta osingosta, paitsi mikäli tämä osinko maksetaan tässä toisessa valtiossa asuvalle henkilölle tai mikäli osingon maksamisen perusteena olevat oikeudet tosiasiallisesti liittyvät tässä toisessa valtiossa olevaan kiinteään toimipaikkaan tai kiinteään paikkaan, eikä myöskään määrätä yhtiön jakamattomasta voitosta yhtiön jakamattomaan voittoon kohdistuvaa veroa, vaikka maksettu osinko tai jakamattomat voittovarat kokonaan tai osaksi koostuisivat tässä toisessa valtiossa kertyneestä tulosta."

III artikla

Sopimuksen 25 artiklan (2) (b) ja (c) kohta poistetaan ja niiden tilalle tulevat seuraavat kohdat:

"(b) Milloin Suomessa asuvalla henkilöllä on tuloa tai verotettavaa myyntivoittoa, josta 11 artiklan (2) tai (3) kohdan tai 14 artiklan (5) kohdan määräysten mukaan voidaan verottaa Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Suomen on vähennettävä tämän henkilön tulosta suoritettavasta verosta Yhdistyneessä Kuningaskunnassa suoritetun veron määrä. Tämän vähennyksen määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin se ennen vähennyksen tekemistä lasketun veron osa, joka johtuu Yhdistyneessä Kuningaskunnassa saadusta tulosta tai verotettavasta myyntivoitosta. Tämän (b) kohdan määräyksiä ei sovelleta osinkoon, joka on vapaa Suomen verosta (c) kohdan perusteella

(c) Milloin Suomessa asuva yhtiö saa veronhyvityksen 11 artiklan (3) (c) kohdan perusteella osingon osalta, jonka Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuva yhtiö on maksanut, ensiksi mainittu yhtiö on vapaa osingon määrästä suoritettavasta Suomen verosta. Tässä tapauksessa Suomen on vähennettävä tämän yhtiön tulosta suoritettavasta verosta määrä, joka vastaa yhtä suurta osaa Yhdistyneessä Kuningaskunnassa suoritetusta verosta kuin veronhyvitys on osingon ja veronhyvityksen yhteenlasketusta määrästä. Tämän vähennyksen määrä ei saa olla suurempi kuin se ennen vähennyksen tekemistä lasketun Suomen veron osa, joka johtuu Yhdistyneen Kuningaskunnan veronhyvityksestä. Tämän (c) kohdan perusteella annettua vapautusta Yhdistyneestä Kuningaskunnasta saadun osingon perusteella suoritettavasta verosta ei sovelleta, elleivät osingot olisi olleet vapaat Suomen verosta, jos ensiksi mainittu yhtiö olisi ollut Suomessa eikä Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuva yhtiö."

IV artikla

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen lainsäädännössään tämän pöytäkirjan voimaan saattamiseksi vaadittavien toimenpiteiden suorittamisesta. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona myöhempi näistä ilmoituksista on tehty, ja sitä sovelletaan 6 päivänä huhtikuuta 1975 tai sen jälkeen maksettuihin osinkoihin.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Lontoossa 16 päivänä marraskuuta 1979 kahtena suomen- ja englanninkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.