22/1981

Suomen tasavallan hallituksen ja Irakin tasavallan hallituksen välinen KULTTUURISOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Irakin tasavallan hallitus,

jotka haluavat vahvistaa molempien maiden välisiä ystävällisiä suhteita ja edistää ja kehittää yhteistyötä kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat yhteistyötä molempien maiden välillä tieteen, opetuksen, kulttuurin, urheilun ja nuorisotoiminnan alalla.

Tämän päämäärän toteuttamiseksi sopimuspuolet rohkaisevat toimivaltansa rajoissa:

a) yliopistonopettajien ja muiden tieteellistä työtä tekevien vierailuja vierailevina opettajina ja tutkijoina;

b) kummankin maan samantasoisten akateemisen loppututkinnon suorittaneiden tutkijoiden, opettajien sekä kulttuuri- ja opetusasiantuntijoiden osallistumista toisessa maassa järjestettäviin seminaareihin, keskusteluihin ja tiedelaitoksiin suuntautuviin vierailuihin;

c) apurahojen myöntämistä, jotta toisen sopimuspuolen kansalaiset voivat harjoittaa opintoja ja tutkimusta toisessa maassa;

d) toistensa kielen ja kirjallisuuden opintojen harjoittamista yliopistoissa ja muissa opetuslaitoksissa;

e) valtuuskuntien vaihtoa, jotka tutkivat ongelmia ja vaihtavat molempia osapuolia kiinnostavia kokemuksia tieteen, opetuksen, kulttuurin, urheilun ja nuorisotoiminnan alalla;

f) tutkimusaineiston, tieteellisten ammattijulkaisujen, tilastojen ja muiden tietojen vaihtoa.

2 artikla

Tämän sopimuksen tarkoitusperien täyttämiseksi molemmat sopimuspuolet edistävät tiede-, opetus-, kulttuuri-, tiedonvälitys- ja nuorisojärjestöjen ja -laitosten välistä tiivistä yhteistyötä.

Sopimuspuolet sitoutuvat takaamaan toisen sopimuspuolen tiedemiehille ja opiskelijoille lakiensa ja määräystensä rajoissa pääsyn museoihin, kokoelmiin, arkistoihin, kirjastoihin ja muihin kulttuurilaitoksiin.

3 artikla

Sopimuspuolet edistävät kansalaistensa keskinäistä tutustumista toinen toisensa kulttuuriin kulttuuritoimintojen avulla, joiden yksityiskohdista sovitaan 4 artiklassa mainituissa työohjelmissa.

4 artikla

Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset laativat tässä sopimuksessa mainituilla aloilla tapahtuvaa yhteistyötä koskevat työohjelmat. Yhteistyöohjelmat ovat kestoltaan sovitun pituisia.

Asianomaisilla viranomaisilla on oikeus suoriin yhteyksiin toisen maan vastaaviin viranomaisiin.

5 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset on täytetty.

6 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta. Sen jälkeen sen voimassaolo jatkuu vuoden kerrallaan, mikäli jompikumpi sopimuspuoli ei sano sitä irti kirjallisesti diplomaattiteitse kuutta kuukautta ennen voimassaolokauden päättymistä.

Tehty Helsingissä marraskuun seitsemäntenä päivänä tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.