83/1980

Pöytäkirja tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen artiklan 7 soveltamista koskevaan sopimukseen

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen artiklan 7 soveltamista koskevan sopimuksen (jota jäljempänä sanotaan sopimukseksi) sopimuspuolet,

Kiinnittäen huomiota monenvälisiin kauppaneuvotteluihin ja kauppaneuvottelukomitean kokouksessaan 11. ja 12. huhtikuuta 1979 ilmaisemaan haluun päästä tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen artiklan 7 soveltamisesta koskevassa sopimuksessa yhteen tekstimuotoon;

Tunnustaen, että kehitysmailla saattaa olla erityisiä ongelmia sopimuksen soveltamisessa;

Todeten, että sopimuksen artiklan 27 määräykset, jotka koskevat muutoksia, eivät ole vielä astuneet voimaan:

I

1. Sopivat, että sopimuksen artiklassa 1.2 (b) (iv) oleva määräys poistetaan;

2. Tunnustavat, että artiklan 21.1 mukainen kehitysmaita koskeva sopimuksen määräysten soveltamisen lykkäys viidellä vuodella voi käytännössä olla tietyille kehitysmaille riittämätön. Tällaisissa tapauksissa sopimuksen sopimuspuolena oleva kehitysmaa voi pyytää ennen artiklassa 21.1 tarkoitetun ajan päättymistä sen jatkamista, jolloin vallitsee yhteisymmärrys siitä, että sopimuksen sopimuspuolet harkitsevat myötämielisesti tällaista pyyntöä tapauksissa, joissa kyseinen kehitysmaa voi esittää hyvät perustelut;

3. Tunnustavat, että kehitysmaat, jotka tällä hetkellä määräävät tavaroiden tullausarvon virallisesti asetettujen minimiarvojen perusteella, saattavat haluta tehdä varauman voidakseen säilyttää tällaiset arvot rajoitetun siirtymäkauden ajan ehdoilla, joista sopimuksen sopimuspuolet voivat sopia;

4. Tunnustavat, että kehitysmaat, jotka katsovat, että artiklan 4 mukainen maahantuojan pyytämä käänteinen järjestys saattaa aiheuttaa niille todellisia vaikeuksia, saattavat haluta tehdä artiklaan 4 seuraavanlaisen varauman:

"..............n hallitus varaa oikeuden soveltaa sopimuksen artiklan 4 asianomaisia määräyksiä vain, milloin tulliviranomaiset suostuvat pyyntöön artiklojen 5 ja 6 järjestyksen vaihtamisesta."

Jos kehitysmaat tekevät tällaisen varauman, sopimuksen sopimuspuolet suostuvat siihen sopimuksen artiklan 23 mukaisesti;

5. Tunnustavat, että kehitysmaat saattavat haluta tehdä seuraavanlaisen varauman sopimuksen artiklaan 5.2:

"............n hallitus varaa oikeuden soveltaa sopimuksen artiklaa 5.2 siihen liittyvän asianomaisen huomautuksen mukaisesti riippumatta siitä, pyytäkö maahantuoja sitä vai ei.

Jos kehitysmaat tekevät tällaisen varauman, sopimuksen sopimuspuolet suostuvat siihen sopimuksen artiklan 23 mukaisesti;

6. Tunnustavat tiettyjen kehitysmaiden ilmaisseen huolestumisensa siitä, että sopimuksen artiklan 1 soveltamisessa voi olla ongelmia sikäli kuin se liittyy maahantuontiin kehitysmaihin silloin, kun maahantuonnin suorittavat yksinmyyjät, yksinjakelijat ja konsession yksinhaltijat. Sopimuksen sopimuspuolet sopivat, että mikäli kehitysmaille aiheutuu käytännössä tällaisia ongelmia, tällaisten maiden pyynnöstä tehdään tästä kysymyksestä tutkimus sopivien ratkaisujen löytämiseksi;

7. Sopivat artiklassa 17 tunnustettavan, että tulliviranomaisilla saattaa sopimusta soveltaessaan olla tarve tehdä tiedusteluja, jotka koskevat niille tullausarvon määräämistä varten annettujen lausuntojen, asiakirjojen tai selvitysten paikkansapitävyyttä tai tarkkuutta. Sopimuspuolet sopivat edelleen, että artiklassa täten tunnustetaan oikeus tehdä tutkimuksia, joilla pyritään esimerkiksi todentamaan, että tullausarvon määrityksen yhteydessä tullille esitetyt tai selvitetyt arvotekijät ovat täydelliset ja oikeat. Sopimuspuolet tunnustavat, että sopimuksen sopimuspuolilla on, kansallisten lakiensa ja menettelytapojensa mukaisesti, oikeus odottaa maahantuojilta kaikinpuolista yhteistyötä näissä tiedusteluissa;

8. Sopivat, että tosiasiallisesti maksettu tai maksettava hinta sisältää kaikki tosiasiassa suoritetut tai suoritettavat maksut, jotka ostaja suorittaa myyjälle tai kolmannelle osapuolelle tuontitavaroiden myynnin ehtona tyydyttääkseen myyjän sitoumuksen;

II

1. Sopimuksen tultua voimaan tämän pöytäkirjan määräyksiä pidetään sopimuksen osana.

2. Tämä pöytäkirja talletetaan GATTin SOPIMUSPUOLTEN pääjohtajan haltuun. Se on avoin alekirjoittamalla tai muutoin tapahtuvaa hyväksymistä varten tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen artiklan 7 soveltamista koskevan sopimuksen sopimuspuolille ja muille hallituksille, jotka hyväksyvät sopimuksen tai liittyvät siihen artiklan 22 mukaisesti.

Tehty Genevessä 1. päivänä marraskuuta 1979 yhtenä englannin-, ranskan- ja espanjankielisenä kappaleena, jokaisen tekstin ollessa todistusvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.