77/1980

Asetus pohjoismaisen teollistamisrahaston perustamisesta Islantia varten tehtyyn sopimukseen tehdyn lisäsopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan hallitusten välillä Reykjavikissä 29 päivänä huhtikuuta 1980 tehty lisäsopimus pohjoismaisen teollistamisrahaston perustamisesta Islantia varten Reykjavikissä 12 päivänä joulukuuta 1969 tehtyyn sopimukseen, jonka tasavallan Presidentti on ratifioinut ja jonka voimaantuloa varten tarvittavien toimenpiteiden suorittamisesta kaikki sopimuspuolet ovat Islannin ulkoministeriölle ilmoittaneet, on voimassa 14 päivästä heinäkuuta 1980 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1980.

Alkuperäinen sopimus: 16/1970

LISÄSOPIMUS pohjoismaisen teollistamisrahaston perustamisesta Islantia varten tehtyyn sopimukseen

Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan hallitukset ovat, haluten solmia lisäsopimuksen Reykjavikissä 12 päivänä joulukuuta 1969 Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan väliseen sopimukseen pohjoismaisen teollistamisrahaston perustamisesta Islantia varten (alempana "sopimus") sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuksen 2 pykälän 5 momentti muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"2 § Peruspääoma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan vastuu rahaston velvoitteista rajoittuu näiden kulloiseenkin osuuteen peruspääomasta. Islanti vastaa rahaston velvoitteista samoin omalla osuudellaan peruspääomasta ja on tämän lisäksi yksin vastuussa niistä peruspääoman ylittävistä velvoitteista, jotka mahdollisesti aiheutuvat 4 §:ssä mainituista takuista ja ottolainauksista."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 artikla

Sopimuksen 4 pykälä muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"4 § Toiminta

Rahasto pyrkii tavoitteisiinsa:

a) myöntämällä lainoja tiettyihin suunnitelmiin, joko yksinään tai yhdessä toisten lainanantajien kanssa;

b) takaamalla toisten lainanantajien myöntämiä lainoja.

Rahaston lainojen rahoitukseen käytetään Peruspääomaa ja rahaston tuottoa sekä ottolainausta ja lainojen myöntämisen tulee tapahtua tunnustettujen pankki- ja talousperiaatteiden pohjalta. Sen päämääränä tulee olla peruspääoman ja ottolainauksella saadun pääoman luonnollisen koronkasvun varmistaminen ja tarpeettoman riskin välttäminen.

Erityistapauksissa voidaan myöntää lainoja edullisin ehdoin taikka apurahoja esim. teknilliseen apuun, tutkimustyöhön tai markkinatutkimuksiin. Tällaiset lainat ja apurahat eivät saa yhteenlaskettuna ylittää 10 % peruspääomasta. Vuodesta 1980 lukien saadaan edellisen lisäksi samaan tarkoitukseen käyttää yli 10 % rahaston omasta pääomasta vuoden 1980 alun tilanteen mukaisesti sekä 10 % jokaisen vuoden ylijäämätuotosta, ensimmäisen kerran vuoden 1980 ylijäämätuotosta.

Lainoja, apurahoja tai takuita voidaan myöntää yksityisessä tai julkisessa omistuksessa oleville yrityksille ja rahalaitoksille, joilla on samat päämäärät kuin rahastolla.

Rahaston tulee toimia läheisessä yhteistyössä teollisuudelle lainoja myöntävien Islannin rahalaitostenkin kanssa."

3 artikla

Tämä lisäsopimus tulee voimaan viisi päivää sen jälkeen kun kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet Islannin ulkoasiainministeriölle lisäsopimuksen voimaantulon edellyttämien toimenpiteiden suorittamisesta. Islannin ulkoasiainministeriö ilmoittaa sopimuspuolille näiden ilmoitusten vastaanottamisesta.

Tämän vahvistukseksi ovat alle merkityt asianmukaisesti valtuutetut edustajat allekirjoittaneet tämän lisäsopimuksen Reykjavikissa 29 päivänä huhtikuuta 1980 yhtenä tanskankielisenä kappaleena. Sopimuspuolet vahvistavat ensi tilassa noottien vaihdolla suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkieliset sopimustekstit, joilla on yhtäläinen todistusvoimaisuus kuin tanskankielisellä tekstillä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.