39/1980

SOPIMUS Suomen hallituksen ja Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission välillä komission toimistosta sekä erioikeuksista ja vapauksista

Ottaen huomioon, että Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus määrää, että on perustettava Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio, jonka toimisto on Helsingissä,

Suomen hallitus ja Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio,

tahtoen säännellä komission sekä sen toimiston ja virkamiesten oikeudet, erioikeudet ja vapaudet,

ovat sopineet seuraavasta:

Oikeuskelpoisuus

1 artikla

Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio, josta jäljempänä käytetään nimitystä "komissio", on Suomessa oikeuskelpoinen oikeushenkilö, jolla erityisesti on toimivalta tehdä sopimuksia, hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteätä omaisuutta ja ryhtyä oikeudenkäyntitoimiin.

Komission toimisto

2 artikla

Komission toimisto, jota jäljempänä kutsutaan "sihteeristöksi", sijaitsee Suomen hallituksen sille järjestämissä toimitiloissa, siten kuin ajoittain komission ja Suomen hallituksen välillä tehtävissä lisäsopimuksissa määritellään.

3 artikla

1. Suomen hallitus tunnustaa sihteeristön toimitilojen loukkaamattomuuden.

2. Mitään toimitiloihin kohdistuvia hallinnollisia tai tuomioistuimen päätöksiä, mukaan lukien yksityisomaisuuden takavarikoiminen, ei saa täytäntöönpanna ilman pääsihteerin suostumusta.

Maahantulo- ja oleskeluluvat

4 artikla

1. Suomen hallitus sitoutuu sallimaan seuraavien henkilöiden maahantulon ja oleskelun Suomessa maksutta ja viivytyksettä niin pitkäksi ajaksi kuin heidän virkatehtävänsä komissiossa tai komissiolle suorittamansa tehtävät edellyttävät:

a) komission tai sen työryhmän kokoukseen tai komission tai sen työryhmän koollekutsumaan kokoukseen tai konferenssiin osallistumaan määrätyt jäsenvaltioiden edustajat, heidän varamiehensä, neuvonantajat, asiantuntijat ja sihteerit;

b) komission henkilökunta ja asiantuntijat sekä komission tekemien neuvonantosopimuksien nojalla hyväksymät hallitustenvälisten ja ei-hallitustenvälisten järjestöjen henkilökunta, edustajat ja asiantuntijat;

c) heistä riippuvaiset perheenjäsenet;

d) kaikki henkilöt, jotka komissio, sen työryhmä tai pääsihteeri on virallisista syistä kutsunut.

2. Huolimatta 1 kappaleessa mainittujen henkilöiden erioikeuksista ja vapauksista, Suomen viranomaiset voivat vaatia näitä poistumaan Suomesta kesken toimikauttaan, mikäli he väärinkäyttävät heille myönnettyjä erioikeuksia ja harjoittavat tehtäviinsä ja velvollisuuksiinsa komissiossa liittymätöntä toimintaa edellyttäen, että

a) valtuuskuntien jäseniä tai 12 artiklan 3 kappaleessa tarkoitettuja henkilöitä ei vaadita poistumaan Suomesta muutoin kuin Suomessa oleviin diplomaattisiin edustajiin sovellettavan diplomaattisen menettelytavan mukaisesti;

b) henkilökunnan jäsenen osalta, johon 12 artiklan 3 kappaletta ei voida soveltaa, ei Suomesta poistumismääräystä saa antaa ilman Suomen ulkoasiainministerin hyväksymistä, ja tämä hyväksyminen annetaan vasta kun asiasta on neuvoteltu komission kanssa. Komission nimeämällä henkilöllä on oikeus osallistua maastapassittamiskysymyksen käsittelyyn sen henkilön puolesta, jota vastaan toimenpiteisiin on ryhdytty, mikäli tämä on komission henkilökunnan jäsen.

Tiedotusyhteyksiä koskevat helpotukset

5 artikla

Suomen hallitus myöntää komissiolle sen posti-, puhelin-, sähke-, radiosähke- ja radiopuhelin- sekä muille tiedotusyhteyksille saman kohtelun kuin vieraan valtion hallituksille ja näiden diplomaattisille edustustoille kirjeenvaihto-, puhelin- ja lennätinyhteyksiä sekä muita tiedotusyhteyksiä koskeviin etuoikeuksiin, tariffeihin ja maksuihin nähden.

6 artikla

1. Suomen hallitus takaa komission virallisen kirjeenvaihdon loukkaamattomuuden.

2. Suomen hallitus sallii komission käyttää salakirjoitusta sekä lähettää ja vastaanottaa kirjeenvaihtonsa kuriirien välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä, jotka nauttivat samoja erioikeuksia ja vapauksia kuin diplomaattikuriirit ja kuriirisäkit.

Omaisuus ja varat

7 artikla

Komissio ja sen omaisuus ja varat, riippumatta siitä missä ne Suomessa sijaitsevat, nauttivat Suomessa vapautta lainkäyttövallasta, ellei komissio jossakin tietyssä tapauksessa ole tästä vapautuksesta nimenomaan luopunut, tai ellei jonkin sopimuksen ehtoihin kuulu tästä vapautuksesta luopuminen. Täytäntöönpanon osalta on kuitenkin uusi luopuminen tarpeen.

8 artikla

1. Komission omaisuus ja varat ovat, riippumatta sijaintipaikastaan Suomessa, vapaat etsinnästä, pakko-otosta, takavarikosta ja pakkolunastuksesta tai kaikista muista täytäntöönpano-, hallinto-, oikeus- ja lainsäädäntötoimenpiteistä.

2. Komission arkisto sekä yleensäkin kaikki sille kuuluvat tai sen hallussa olevat asiakirjat ovat loukkaamattomia, riippumatta sijaintipaikastaan Suomessa.

9 artikla

1. Komissio on vapautettu suorittamasta veroja käyttämistään toimitiloista kulloinkin voimassaolevan Suomen lainsäädännön ja Suomessa olevien erityisedustustojen toimitilojen verovapautta koskevien erityisten kansainvälisten sopimusten edellyttämässä määrin.

2. Komissio on vapautettu kaikista Suomen valtion tai sen julkisten yhteisöjen kantamista tulo- ja omaisuusveroista komission päämäärien toteuttamiseen välittömästi liittyvien tulojensa ja omaisuutensa osalta.

3. Komissio on Suomessa vapautettu kaikista tuontiin ja vientiin kohdistetuista veroista tai tullimaksuista komission viralliseen käyttöön tuotujen tai vietyjen tavaroiden osalta.

4. Edellä 1, 2 ja 3 kappaleen määräykset eivät koske veroja ja tullimaksuja, jotka ovat maksuja suoritetuista palveluksista.

5. Tullittomasti maahantuotuja esineitä ei saa Suomessa luovuttaa tai siirtää toisen hallintaan muutoin kuin poikkeustapauksissa ja Suomessa olevien ulkomaisiin diplomaattisiin edustustoihin sovellettavien ehtojen mukaisesti.

10 artikla

Komissio voi vastaanottaa ja omistaa rahavaroja ja kaikenlaista ulkomaan valuuttaa sekä pitää tilejä missä tahansa rahalajissa; se voi myös vapaasti siirtää rahavaransa ja ulkomaanvaluuttansa Suomeen ja Suomesta pois sekä Suomen rajojen sisäpuolella ja vaihtaa mitä tahansa hallussaan olevaa valuuttaa mihin tahansa toiseen valuuttaan.

Helpotukset, erioikeudet ja vapaudet

11 artikla

1. Komission puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä komission koollekutsumaan tai sen suojeluksessa kokoontuvaan kokoukseen osallistuvat komission jäsenvaltioiden valtuuskuntien jäsenet nauttivat virallisten tehtäviensä suoritusta varten Suomessa ollessaan sekä matkalla Suomessa olevaan kokoontumispaikkaan ja sieltä takaisin samoja helpotuksia, erioikeuksia ja vapauksia kuin Suomessa pidettävien kansainvälisten konferenssien vastaavassa asemassa olevat valtuuskuntien jäsenet kansainvälisen käytännön mukaan.

2. Nämä helpotukset, erioikeudet ja vapaudet koskevat myös edellä mainittujen henkilöiden perheenjäseniä, jotka ovat heistä riippuvaisia.

3. Mikäli edellisissä kappaleissa tarkoitetut henkilöt ovat Suomen kansalaisia tai pysyvästi asuvat Suomessa, he nauttivat sanottuja helpotuksia, erioikeuksia ja vapauksia ainoastaan komission puitteissa suorittamiensa virallisten tehtävien osalta ja Suomen laissa määrätyllä tavalla.

12 artikla

1. Kaikille komission henkilökunnan jäsenille kansalaisuudesta riippumatta myönnetään Suomessa seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

a) vapautus oikeudenkäyttövallasta suorittamiinsa virallisiin toimenpiteisiin nähden;

b) sama verovapaus komission heille suorittamista palkoista ja palkkioista kuin Yhdistyneiden Kansakuntien virkamiehille.

2. Lisäksi ne komission henkilökunnan jäsenet, jotka eivät ole Suomen kansalaisia,

a) vapautetaan samoin kuin heidän puolisonsa ja heistä riippuvuussuhteessa olevat sukulaisensa kaikista kansalliseen palvelusvelvollisuuteen liittyvistä velvollisuuksista Suomessa;

b) nauttivat samoja erioikeuksia valuutanvaihtoon nähden kuin vastaavassa asemassa olevat Suomessa olevien ulkomaisten diplomaattisten edustustojen virkamiehet;

c) nauttivat, mikäli he nimityksen saadessaan asuvat ulkomailla, oikeutta tullivapaasti tuoda maahan huonekalunsa ja henkilökohtaisen irtaimistonsa viimeistään vuoden kuluessa siitä kun he ryhtyvät hoitamaan tehtäviänsä;

d) nauttivat samaa oikeuttaa tuoda maahan tullivapaasti ja muitta veroitta moottoriajoneuvon kuin vastaavassa asemassa olevat Suomessa olevien ulkomaisten diplomaattisten edustustojen virkamiehet.

3. Komission pääsihteeri ja tämän estyneenä ollessa hänen sijaisenaan toimiva virkamies sekä heidän puolisonsa ja muut heistä riippuvaiset perheenjäsenet nauttivat Suomessa kansainvälisen oikeuden mukaan diplomaattisille edustajille myönnettyjä erioikeuksia, vapauksia, vapautuksia ja helpotuksia.

13 artikla

1. Muille kuin 11 ja 12 artiklassa tarkoitetuille asiantuntijoille ja neuvonantajille, jotka komission toimeksiannosta Suorittavat tehtäviä komissiossa tai komission puolesta, myönnetään Suomessa sellaiset erioikeudet ja vapaudet, jotka heille ovat tarpeen, jotta he voisivat riippumattomasti suorittaa tehtävänsä, niin kauan kuin tämä kestää, tehtävään liittyvä matkustamisaika mukaan luettuna. Erityisesti heille myönnetään:

a) vapautus pidättämisestä tai vangitsemisesta ja henkilökohtaisten matkatavaroidensa haltuunotosta;

b) vapautus kaikista oikeudellisista toimenpiteistä, joihin heitä vastaan voitaisiin ryhtyä, virkatehtävissään suorittamiensa (kirjallisten tai suullisten) toimenpiteiden osalta; vapautus jatkuu asianomaisten henkilöiden kohdalta senkin jälkeen kun he eivät enää toimi komission palveluksessa tai suorita tehtäviä komission nimissä;

c) kaikkien papereiden ja asiakirjojen loukkaamattomuus.

2. Lisäksi niille asiantuntijoille ja neuvonantajille, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, myönnetään

a) omalta ja puolisoidensa osalta vapautus kansallisista palvelusvelvollisuuksista Suomessa;

b) samat helpotukset valuutta- tai valuutanvaihtorajoituksiin nähden kuin Suomessa olevien ulkomaisten hallitusten tai erityisedustustojen edustajille;

c) samat vapaudet ja helpotukset henkilökohtaisten matkatavaroidensa osalta kuin Suomessa olevien erityisedustustojen jäsenille.

14 artikla

1. Erioikeudet ja vapaudet myönnetään henkilökunnan jäsenille tai asiantuntijoille tai neuvonantajille sekä heidän perheenjäsenilleen komission etuja silmällä pitäen, eikä heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen.

2. Kysymyksessä olevan valtion hallitus voi luopua 11 artiklassa tarkoitetuista vapauksista valtuuskunnan jäsenen ja tämän perheen osalta.

3. Komission oikeutena ja velvollisuutena on luopua henkilökunnan jäsenelle, asiantuntijalle tai neuvonantajille tai näiden perheenjäsenille myönnetystä vapautuksesta, milloin se komission käsityksen mukaan estäisi oikeuden toteutumista ja siitä voidaan luopua vahingoittamatta komission etuja.

15 artikla

1. Komission pääsihteeri ilmoittaa Suomen hallitukselle ulkoasianministeriön protokollaosaston välityksellä niiden henkilöiden nimet ja henkilötiedot, joihin 11, 12 ja 13 artiklan määräyksiä sovelletaan.

2. Suomen hallitus antaa henkilökortit komission henkilökunnan jäsenille.

16 artikla

Komissio toimii aina yhteistyössä Suomen viranomaisten kanssa edesauttaakseen oikeuden toteutumista, varmistaakseen poliisimääräysten noudattamisen ja estääkseen kaikenlaiset väärin. käytökset tässä sopimuksessa mainittujen erioikeuksien, vapauksien ja helpotusten osalta.

17 artikla

Vaikuttamatta tämän sopimuksen määräyksiin, Suomen hallitus soveltaa sihteeristöön ulkomaisia diplomaattisia edustustoja koskevia Suomen lainsäädännön määräyksiä.

Riitojen tai erimielisyyksien ratkaiseminen

18 artikla

Komissio antaa määräykset sopivista ratkaisukeinoista:

a) sopimuksista aiheutuvien tai muiden yksityisoikeudellista laatua olevien riitaisuuksien ratkaisemiseksi, joissa komissio on asianosaisena.

b) riitaisuuksien ratkaisemiseksi, jotka koskevat sihteeristön henkilökunnan jäsentä, joka virka-asemansa johdosta nauttii erivapautta, jollei siitä 14 artiklan mukaisesti ole luovuttu.

19 artikla

Kaikki tämän sopimuksen tai siihen liittyvän lisäjärjestelyn tai -sopimuksen soveltamisesta johtuvat riitaisuudet ja erimielisyydet on ratkaistava Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen 18 artiklan mukaisesti, jolleivät asianosaiset ole neuvottelemalla päässeet ratkaisuun.

20 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jolloin komissiolle on virallisesti ilmoitettu, että Suomen hallitus on hyväksynyt sopimuksen.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet edustajat ovat asianmukaisesti siihen valtuutettuina allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1980 kahtena englanninkielisenä kappaleena, joista toinen kappale jätettiin Suomen hallitukselle ja toinen komissiolle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.