55/1979

Asetus Norjan kanssa suomalais-norjalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Bergenissä 24 päivänä elokuuta 1979 Suomen ja Norjan välillä suomalais-norjalaisesta kulttuurirahastosta tehty sopimus on voimassa sanotusta päivästä, niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 1979.

SOPIMUS Suomen ja Norjan välillä suomalais-norjalaisesta kulttuurirahastosta

Suomen Tasavallan ja Norjan Kuningaskunnan hallitukset,

haluten vahvistaa maiden välistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa,

ovat päättäneet perustaa yhteisen suomalaisnorjalaisen kulttuurirahaston ja ovat tässä yhteydessä sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on molempien maiden ja kansojen välisen ymmärtämyksen sekä kulttuurisuhteiden edistäminen myöntämällä rahaston pääoman tuotosta tukea toiminnalle ja aloitteille, jotka osaltaan lisäävät toisen maan kulttuurin, yhteiskunnallisen elämän ja elinkeinoelämän tuntemusta toisessa maassa sekä näiden välisiä yhteyksiä.

2 artikla

Rahaston pääoman muodostavat sitä perustettaessa myönnetyt 2 350 000 - kaksi miljoonaa kolmesataaviisikymmentä tuhatta Suomen markkaa ja 3 000 000 - kolme miljoonaa - Norjan kruunua.

Rahasto voi vastaanottaa lahjoituksia pääomansa kartuttamiseksi edellyttäen, ettei lahjoituksille aseteta rahaston tarkoitukseen soveltumattomia ehtoja.

Rahaston markkamääräistä pääomaa hoidetaan Suomessa ja kruunumääräistä pääomaa vastaavasti Norjassa.

Rahaston pääomaa tulee hoitaa suurimmalla mahdollisella huolella ja siten, että siitä saadaan paras mahdollinen tuotto.

3 artikla

Rahaston pääoman tuottoa voidaan käyttää 1 artiklassa mainittujen aloitteiden ja toiminnan tukemiseen, mukaanluettuna rahaston johtokunnan ehdottamat toimenpiteet.

4 artikla

Rahastoa ja sen tuottoa käyttää johtokunta, jonka kotipaikkoina ovat Helsinki ja Oslo.

Johtokuntaan kuuluu kuusi jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen sijainen.

Suomen ja Norjan hallitukset tai niiden valtuuttamat nimittävät kumpikin kolme jäsentä ja kolme sijaista kolmen kalenterivuoden toimikaudeksi. Mikäli tällainen tehtävä tulee avoimeksi ennen toimikauden päättymistä, nimitetään uusi jäsen (sijainen) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Maiden hallitukset tai niiden valtuuttamat määräävät johtokunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla samasta maasta; tehtäviä hoitavat vuorovuosina Suomi ja Norja. Rahaston ensimmäisenä toimintavuotena puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan Norjan johtokunnan jäsenten keskuudesta.

5 artikla

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Johtokunta hyväksyy itse työjärjestyksensä.

6 artikla

Johtokunta palkkaa itse itselleen sihteeriapua kummastakin maasta.

7 artikla

Johtokunnan jäsenille maksetaan rahaston tehtävissä suoritettavista matkoista matkakorvausta ja päivärahaa asianomaisen maan julkisten säännösten mukaisesti.

8 artikla

Johtokunta voi hankkia asiantuntija-apua sekä pyytää lausuntoja neuvoa-antavilta elimiltä ja järjestöiltä kysymyksissä, joissa johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi.

9 artikla

Johtokunnan toiminnasta aiheutuvat kulut korvataan rahaston pääoman tuotosta.

10 artikla

Rahaston tilikausi on kalenterivuosi.

Tuottoa, jota ei ole käytetty tilikaudella, saadaan käyttää seuraavana vuonna.

11 artikla

Suomen ja Norjan hallitusten tai niiden valtuuttamien tulee huolehtia johtokunnan suorittaman, rahastoa ja sen tuottoa koskevan hallinnon asianmukaisesta tarkastuksesta sekä vahvistaa mahdollinen tilintarkastajien palkkio.

12 artikla

Johtokunnan tulee antaa rahaston vuosikertomus ja tilitys tilintarkastajille ennen helmikuun loppua.

Tilintarkastuskertomus tulee antaa johtokunnalle ennen maaliskuun loppua.

13 artikla

Johtokunnan vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus tulee antaa Suomen ja Norjan hallituksille vuosittain ennen 15 päivää huhtikuuta.

14 artikla

Johtokunta voi, kun vähintään neljä jäsentä on siitä yksimielisiä, ehdottaa Suomen ja Norjan hallituksille muutoksia tähän sopimukseen. Muutokset eivät saa olla rahaston tarkoituksen vastaisia.

15 artikla

Mikäli Suomen ja Norjan hallitukset sopivat, että rahasto lakkautetaan, kummankin maan pääomaosuus yhdessä mahdollisine lahjoituksineen ja jäljellä olevine tuottoineen palautetaan asianomaiseen maahan.

Tämä sopimus tulee voimaan sen allekirjoittamispäivänä.

Tehty Bergenissä 24 päivänä elokuuta 1979 kahtena suomen-, ruotsin- ja norjankielisenä kappaleena, jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.