52/1979

Asetus kolmikantaneuvotteluja, joiden tarkoituksena on edistää työtä koskevien kansainvälisten normien noudattamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään:

Kansainvälisen työkonferenssin vuonna 1976 hyväksymä kolmikantaneuvotteluja, joiden tarkoituksena on edistää työtä koskevien kansainvälisten normien noudattamista koskeva yleissopimus, jonka Eduskunta on 7 päivänä huhtikuuta 1978 hyväksynyt ja Tasavallan Presidentti 31 päivänä elokuuta 1978 ratifioinut ja jonka ratifioinnin Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja on 2 päivänä lokakuuta 1978 rekisteröinyt, tulee Suomen osalta voimaan 2 päivänä lokakuuta 1979 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 1979.

Yleissopimus (n:o 144), joka koskee kolmikantaneuvotteluja, joiden tarkoituksena on edistää työtä koskevien kansainvälisten normien noudattamista

Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi,

aloitettuaan Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston kokoonkutsumana Genevessä 2 päivänä kesäkuuta 1976 61. istuntokautensa,

palauttaen mieleen olemassa olevien kansainvälisten, työtä koskevien sopimusten ja suositusten - erityisesti ammatillista järjestäytymisvapautta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelua koskevan sopimuksen, 1948, järjestäytymisoikeutta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta koskevan sopimuksen, 1949, sekä teollisuusaloittain ja kansallisella tasolla tapahtuvaa neuvonpitoa ja yhteistyötä koskevan suosituksen, 1960, - määräykset, joissa vahvistetaan työnantajien ja työntekijöiden oikeus perustaa vapaita ja riippumattomia järjestöjä ja joissa vaaditaan toimenpiteitä tehokkaan neuvonpidon aikaansaamiseksi kansallisella tasolla julkisten viranomaisten ja työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välille, samoin kuin lukuisat kansainväliset, työtä koskevat sopimukset ja suositukset, joissa määrätään kuultavaksi työnantajien ja työntekijöiden järjestöjä määräysten täytäntöönpanoa koskevista toimenpiteistä;

tutkittuaan istuntokauden työjärjestyksen neljättä kohtaa, jonka nimenä on "kolmikantajärjestelmän käyttöönotto työtä koskevien kansainvälisten normien noudattamisen edistämiseksi", ja päätettyään hyväksyä eräitä ehdotuksia, jotka koskevat kolmikantaneuvotteluja, joiden tarkoituksena on edistää työtä koskevien kansainvälisten normien noudattamista,

sekä päätettyään, että nämä ehdotukset laaditaan kansainvälisen yleissopimuksen muotoon,

hyväksyy tänä 21 päivänä kesäkuuta 1976 seuraavan yleissopimuksen, jonka nimenä on kolmikantaneuvotteluja (työtä koskevat kansainväliset normit) koskeva yleissopimus, 1976:

1 artikla

Tässä yleissopimuksessa "edustavilla järjestöillä" tarkoitetaan työnantajien ja työntekijöiden edustavimpia järjestöjä, joilla on oikeus vapaaseen ammatilliseen järjestäytymiseen.

2 artikla

1. Kukin tämän yleissopimuksen ratifioiva jäsenvaltio sitoutuu soveltamaan menettelyä, jolla turvataan tehokas neuvonpito hallituksen, työnantajien ja työntekijöiden edustajien välillä 5 artiklan 1 momentissa mainituista Kansainvälisen työjärjestön toimintoja koskevista asioista.

2. Tämän artiklan 1 momentissa tarkoitetun menettelyn luonne ja muoto on määriteltävä kunkin maan käytännön mukaisesti sen jälkeen kun on neuvoteltu edustavien järjestöjen kanssa, mikäli niitä on ja mikäli tällaista menettelyä ei vielä ole otettu käytäntöön.

3 artikla

1. Työnantajien ja työntekijöiden edustavien järjestöjen, mikäli niitä on, tulee vapaasti valita edustajansa tässä yleissopimuksessa tarkoitettua menettelyä varten.

2. Työnantajien ja työntekijöiden tulee olla tasavertaisesti edustettuina jokaisessa elimessä, jossa neuvonpitoa tapahtuu.

4 artikla

1. Asianomaisen viranomaisen tulee ottaa vastuu tässä yleissopimuksessa tarkoitetun menettelyn vaatimasta hallinnollisesta tuesta.

2. Asianomaisen viranomaisen ja edustavien järjestöjen, mikäli niitä on, tulee ryhtyä keskenään sopiviin järjestelyihin kyseiseen menettelyyn osallistuvien henkilöiden tarvitseman koulutuksen rahoittamiseksi.

5 artikla

1. Tässä yleissopimuksessa määrätyn menettelyn tarkoitus on aikaansaada neuvonpitoa

a) vastauksista, joita hallitukset antavat Kansainvälisen työkonferenssin työjärjestykseen otettuja asioita koskeviin kysymyssarjoihin, ja lausunnoista, joita ne antavat konferenssin käsiteltäviksi tulevista tekstiluonnoksista;

b) asianomaiselle viranomaiselle tai viranomaisille tehtävistä esityksistä siinä yhteydessä, kun niiden harkittavaksi alistetaan yleissopimuksia ja suosituksia Kansainvälisen työjärjestön perussäännön 19 artiklan mukaisesti;

c) ratifioimattomien yleissopimusten ja toistaiseksi toteuttamatta jääneiden suositusten ottamisesta uudelleen tarkastettaviksi sopivin väliajoin, jotta harkittaisiin millä toimenpiteillä voitaisiin mahdollisesti edistää suositusten toteuttamista ja yleissopimusten ratifiointia;

d) kysymyksistä, joita saattaa ilmaantua Kansainvälisen työjärjestön perussäännön 22 artiklan mukaisesti Kansainväliselle työtoimistolle annettavien selostusten yhteydessä;

e) ratifioitujen yleissopimusten irtisanomista koskevista ehdotuksista.

2. Tämän artiklan 1 momentissa tarkoitettujen kysymysten asianmukaisen tarkastelun varmistamiseksi neuvonpitoa on järjestettävä sopivin, yhteisesti määrättävin väliajoin, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

6 artikla

Asianomaisen viranomaisen tulee julkaista vuosikertomus tässä yleissopimuksessa tarkoitetun menettelyn soveltamisesta, milloin edustavien järjestöjen, mikäli niitä on, kanssa käydyn neuvonpidon jälkeen tämä katsotaan asianmukaiseksi.

7 artikla

Tämän yleissopimuksen virallisista ratifioinneista on rekisteröintiä varten lähetettävä ilmoitus Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle.

8 artikla

1. Tämä yleissopimus sitoo vain niitä Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioita, joiden ratifioinnit pääjohtaja on rekisteröinyt.

2. Yleissopimus tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä, kun pääjohtaja on rekisteröinyt kahden jäsenvaltion ratifioinnit.

3. Sen jälkeen tämä yleissopimus tulee voimaan kunkin jäsenvaltion osalta kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona sen ratifiointi on rekisteröity.

9 artikla

1. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio voi kymmenen vuoden kuluttua siitä päivästä, jona sopimus ensiksi tuli voimaan, sanoa se irti kirjelmällä, joka lähetetään Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle rekisteröitäväksi. Irtisanominen tulee voimaan vasta vuoden kuluttua sen rekisteröimisestä.

2. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio, joka ei vuoden kuluessa edellisessä momentissa mainitun kymmenen vuoden määräajan päättymisestä käytä tässä artiklassa määrättyä irtisanomisoikeutta, on sidottu sopimukseen uudeksi kymmenvuotiskaudeksi ja voi sen jälkeen sanoa irti sopimuksen kunkin kymmenvuotiskauden päätyttyä tässä artiklassa määrätyin ehdoin.

10 artikla

1. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava Kansainvälisen työjärjestön kaikille jäsenvaltioille tieto kaikista järjestön jäsenvaltioiden hänelle ilmoittamista ratifioinneista ja irtisanomisista.

2. Ilmoittaessaan järjestön jäsenvaltioille toisen hänelle ilmoitetun ratifioinnin rekisteröimisestä pääjohtajan tulee kiinnittää järjestön jäsenvaltioiden huomio yleissopimuksen voimaantulopäivään.

11 artikla

Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava kaikista edellisten artiklojen mukaisesti rekisteröimistään ratifioinneista ja irtisanomisista Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille täydelliset tiedot Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaista rekisteröintiä varten.

12 artikla

Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston on, milloin se katsoo tarpeelliseksi, annettava yleiselle konferenssille tämän yleissopimuksen soveltamista koskeva selostus sekä tutkittava, onko aihetta ottaa konferenssin työjärjestykseen kysymys sopimuksen täydellisestä tai osittaisesta muuttamisesta.

13 artikla

1. Mikäli konferenssi hyväksyy uuden yleissopimuksen, joka kokonaan tai osittain muuttaa tämän yleissopimuksen, eikä uusi yleissopimus määrää toisin, niin

a) kun jäsenvaltio ratifioi uuden muutetun yleissopimuksen, aiheutuu tästä välittömästi ipso jure tämän yleissopimuksen irtisanominen 9 artiklan määräyksistä riippumatta uuden muutetun yleissopimuksen tullessa voimaan;

b) uuden muutetun yleissopimuksen tultua voimaan eivät jäsenvaltiot enää voi ratifioida tätä yleissopimusta.

2. Tämä yleissopimus jää kuitenkin voimaan nykyisen muotoisena ja sisältöisenä niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat sen ratifioineet, mutta eivät ole ratifioineet muutettua yleissopimusta.

14 artikla

Tämän yleissopimuksen englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat kumpikin yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.